doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská farmakologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení vědecká rada fakulty souhlasí s návrhem
Datum zahájení řízení 28. 12. 2018
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 5. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. (AV ČR, Biocev, Vestec)
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. (LF UK Plzeň)
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D. (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
prof. Jacques Demotes-Mainard (European Clinical Research Infrastructure Network, France)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 6. 2019

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 2. 2008
Datum ukončení řízení 1. 4. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Farmakogenetické a prediktivní aspekty protinádorové chemoterapie: historie, současnost a možnosti dalšího rozvoje
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Doležel Zdeněk, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (VFU Brno)
doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. (ZSF OU Ostrava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 10. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. RNDr. et. MVDr. Petr Hořín, CSc. (VFU Brno)
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
doc. MUDr. Slaný Jaroslav, CSc. (ZSF OU Ostrava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 1. 2009