Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Petr Kostrhun, narozen 27. března 1979 v Brně, ženatý, jedno dítě
Pracoviště
 • Moravské zemské muzeum
  Ústav Anthropos
  Zelný trh 6
  659 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • kurátor, vedoucí Pavilonu Anthropos MZM
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005: Mgr v oboru archeologie; dipl. práce: Meziskupinové kontakty na východní periferii magdalénienu. 2013: Ph.D. v oboru archeologie; dis. práce: Prehistorie v období československé republiky. Rozvoj moravské paleolitické archeologie mezi lety 1918 - 1938.
Přehled zaměstnání
 • 2005- kurátor, vedoucí pavilonu Anthropos MZM
 • 2005- studium doktorského kombinovaného studia oboru archeologie
 • 2002-2006: MZM-Ústav Anthropos, dokumentátor-geodet 2006 - dosud: vedoucí Pavilonu Anthropos MZM, kurátor
Pedagogická činnost
 • Přednášky na FF MU: "Antropologie a kultura I", Antropologie a kultura II. Od r. 2009. vedení diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2005: Účast na archeologickém výzkumu ÚAM FF MU v Sýrii - tell Arbid (dep. Hassake; projekt výzkumu prehistorie Předního východu)
 • 2005- studium doktorského kombinovaného studia oboru archeologie - téma práce "Prehistorie v období Československé republiky - rozvoj moravské archeologie mezi léty 1918-1939"
 • 2007-2010 Řešitel projektu MK ČR DE07P04OMG021 "Evidence, digitalizace, odborné zpracování a prezentace souboru fotografických pozitivů a skleněných negativů z pozůstalosti prof. Karla Absolona, uložených ve sbírkách MZM v Brně"
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2002: čtyřměsíční studijní stáž na Instytut Archeologii UJ v Krakově
 • 2003/2004: pětiměsíční studijní stáž na Institutionen för arkeologi och antikhistoria Uppsala Universitet v ramci programu ERASMUS.
 • 1. 1. 2004: Uppsala University, Uppsala, SWE
 • 1. 9. 2002 – 20. 12. 2002: Jagiellonian University in Kraków, Kraków, POL
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2013: organizátor mezinárodní konference Česko-polské vztahy v dějinách archeologie do roku 1989. Brno, 12 - 13. 9. 2013.
 • člen redakční rady The Journal of Culture, UK Praha
Vybrané publikace
 • KOSTRHUN, Petr a Martin OLIVA. Česká archeologie pod jhem nacismu ve světle interetnických vztahů. Archeologické rozhledy, AV ČR, Archeologický ústav, 2019, LXXI, č. 1, s. 105-137. ISSN 0323-1267. info
 • KOSTRHUN, Petr. Cesta brněnské archeologické školy. Ústav archeologie a muzeologie. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 37-40, 4 s. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-9258-7. URL info
 • KOSTRHUN, Petr. Osobnosti, Archeologie (Emanuel Šimek, František Kalousek, Bořivoj DOstál, Vladimír Podborský, Zdeněk Měřínský). Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 87-93, 12 s. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-9258-7. URL info
 • KOSTRHUN, Petr. Poslední dnové Macochy. Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře, Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2019, roč. 2019, č. 10, s. 84-89. ISSN 1211-9938. info
 • NERUDOVÁ, Zdeňka, Eva VANÍČKOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Jiří RAMBA, Ondřej BÍLEK a Petr KOSTRHUN. The woman from the Dolní Věstonice 3 burial: a new view of the face using modern technologies. Archaeological and Anthropological Sciences, Berlin: Springer, 2018, roč. 10/2018, s. 1-12. ISSN 1866-9557. URL info
 • KOSTRHUN, Petr. 90 LET MUZEA ANTHROPOS Proměny muzea v období první Československé republiky. In Petr Kostrhun. Pavilon Anthropos v proměnách času (1928–2018). Brno: Moravské zemské muzeum, 2018. s. 11 - 104, 93 s. Studie Centra kulturní antropologie 5/2018. ISBN 978-80-7028-513-8. info
 • KOSTRHUN, Petr. Archeologie a umění. The Journal of Culture, Praha: Ústav etnologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2017, roč. 6, č. 1, s. 17-26. ISSN 1805-2886. info
 • KOSTRHUN, Petr. Archaeology and art: the relationship of Karel Absolon (1877–1960) and Czechoslovak artists in the period between the World Wars. In Dagmara H. Werra and Marzena Woźny. Between History an Archaeology. Papers in honour of Jacek Lech. Oxford: Archeopress Archaeology, 2017. s. 457 - 472, 15 s. info
 • KOSTRHUN, Petr. Antropologické a archeologické zájmy Moravského zemského muzea v Africe (1873–1987). In Kostrhun Petr. Domorodá Afrika: Antropologická imaginace/Native Africa: Anthropologic Imagination. Brno: Moravské zemské muzeum, 2017. s. 11-50, 49 s. Studie Centra kulturní antropologie 3/2017. ISBN 978-80-7028-493-3. info
 • KOSTRHUN, Petr. S nevšední pílí a láskou. První ženy moravské archeologie. Dějiny a současnost : kulturně historická revue, Praha: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost, 2017, roč. 2017, č. 3, s. 14-27. ISSN 0418-5129. info
 • OLIVA, Martin a Petr KOSTRHUN. Heinrich (Jindřich) Wankel - Ephemeriden aus meinem Leben/Efemeridy z mého života. Brno: Moravské zemské muzeum, 2017. 154 s. ISBN 978-80-7028-483-4. info
 • KOSTRHUN, Petr. Fenomén Pavilon Anthropos. 55 let muzea v měnícíc se společnosti. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2017. s. 75 - 89, 14 s. ISBN 978-80-86611-77-8. info
 • KOSTRHUN, Petr. Pavilon Anthropos – muzejní fenomén Československa ve 20. století. Brno: Moravské zemské muzeum, 2016. s. 11-53, 42 s. Úsvit pravěkých lovců - po stopách Jana Jelínka. Studie Centra kulturní antropologie 1, 2016. ISBN 978-80-7028-469-8. info
 • KOSTRHUN, Petr a Jindřich ČELADÍN. TAJEMSTVÍ MACOCHY – PRVNÍ ZVUKOVÝ FILM O SPELEOLOGII. Časopis Moravského muzea. Acta Musei moraviae. Scientiae sociales., Brno: Moravské zemské muzeum, 2016, roč. 101, č. 2, s. 191-207. ISSN 0323-0570. info
 • KOSTRHUN, Petr. Před stoletím zemřel Karel Jaroslav Maška. Časopis Moravského muzea. Acta Musei moraviae. Scientiae sociales., Brno: Moravské zemské muzeum, 2016, roč. 101, č. 2, s. 227-240. ISSN 0323-0570. info
 • KOSTRHUN, Petr. "Deť tu není frňós, tu je špica". Proměny moravské archeologie mezi světovými válkami. Dějiny a současnost, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 18-22. ISSN 0418-5129. info
 • KOSTRHUN, Petr. Američtí archeologové a antropologové na Moravě v období mezi světovými válkami. Archeologické rozhledy, Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2015, LXVII, č. 4, s. 594 - 626. ISSN 0323-1267. info
 • KOSTRHUN, Petr. MEZINÁRODNÍ KONGRES ASOCIACE PRO VÝZKUM KVARTÉRU V LENINGRADĚ V ROCE 1932. Dokumenty k účasti Karla Absolona a recepci sovětské meziválečné paleolitické archeologie a ideologické propagandy. Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales, Brno: Moravské zemské muzeum, 2015, roč. 100, č. 2, s. 179 - 206. ISSN 0323-0570. info
 • OLIVA, Martin a Petr KOSTRHUN. Ústav Anthropos, Pavilon Anthropos. Brno: Moravské zemské muzeum, 2015. s. 121 - 145, 24 s. Moravské zemské muzeum - s úsctou k práci, s díky jejich pokračovatelům. ISBN 978-80-7028-472-8. info
 • OLIVA, Martin, Martin GOLEC, Radim KRATOCHVÍL a Petr KOSTRHUN. Jeskyně Býčí skála ve svých dějích a pradějích. Brno: Moravské zemské muzeum, 2015. 214 s. Anthropos Vol 39/N.S. 31. ISBN 978-80-7028-461-2. info
 • KOSTRHUN, Petr. česko-polské vztahy ve výzkumu paleolitu v meziválečném období. Svědectví archivu Karla Absolona. Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales, Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2014, roč. 99, č. 1, s. 7-35. ISSN 0323-0570. info
 • KOSTRHUN, Petr. Neuvěřitelné příběhy archeologa a speleologa - Karel Absolon. Praha: Lidové Noviny, 2014. s. 156 - 162, 6 s. Osobnosti Lidových novin. ISBN 978-80-242-4507-2. info
 • KOSTRHUN, Petr. Cesty moravské paleolitické archeologie v období Českolsovenské republiky. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014. 340 s. ISBN 978-80-7028-422-3. info
 • KOSTRHUN, Petr. "Papež prehistorie" Abbé Henri Breuil na Moravě. Studia archaeologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2013, roč. 2013, 18/2, s. 43-62. ISSN 1805-918X. info
 • KOSTRHUN, Petr. Umění australských domorodců/Za posledními lidmi doby kamenné. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha: AMG, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 24-25. ISSN 1213-2152. info
 • KOSTRHUN, Petr. Před 150 lety se narodil učitel a archeolog Jan Knies. Vlastivědný věstník moravský, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2011, roč. 63, č. 1, s. 89-94. ISSN 0323-2581. info
 • KOSTRHUN, Petr a Martin OLIVA. Digitalizace fotografického fondu z pozůstalosti Karla Absolona. Acta Mus. Moraviae, Sci. soc., Brno: Moravské zemské muzeum, 2011, roč. 96, č. 1, s. 59-70. ISSN 0323-0570. info
 • KOSTRHUN, Petr. Dvojité výročí Hugo V. Sáňky (1859 - 1929) 150 let od narození, 80 let od úmrtí. Brno: Pravěk NŘ, Ústav archeologické památkové péče Brno, 2011. s. 311-318, 8 s. ISBN 978-80-86399-39-3. info
 • MORAVEC, Josef a Petr KOSTRHUN. Travunia - osudy rukopisného díla prof. Karla Absolona o balkánské jeskynní fauně. In Speleofórum. Praha: Česká speleologická společnost, 2010. s. 155-160, 6 s. ISSN 1211-8397. info
 • KOSTRHUN, Petr. Jsi bytost pozemská či nebeská? Žena v indické výtvarné tradici. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010. ISSN 1213-2152. info
 • KOSTRHUN, Petr a Martin OLIVA. Fotografie z evropských jeskyň a krasů - elektronický katalog. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010. DVD. ISBN 978-80-7028-372-1. DVD info
 • KOSTRHUN, Petr. Karel Absolon - fotografie. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010, roč. 10, č. 6, s. 27-29. ISSN 1213-2152. info
 • KOSTRHUN, Petr a Karel SKLENÁŘ. Antropologická výstava v Moskvě 1879. Katalog fotografií z pozůstalosti J. Wankla a K. Absolona. Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales, Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, roč. XCV, č. 2, s. 113-139. ISSN 0323-0570. info
 • KOSTRHUN, Petr. Anthropos - svět lovců a sběračů starší doby kamenné. Živá archeologie- (Re)konstrukce a experiment v archeologii, Hradec Králové: KEPA FHS Univerzity Hradec Králové, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 90-94. ISSN 1213-1628. info
 • KOSTRHUN, Petr. Karel Absolon (1877-1960) and the Research of Significant Palaeolithic Sites in Moravia. Archaeologia Polona, 2009, roč. 47, č. 1, s. 91-139. ISSN 0066-5924. info
 • KOSTRHUN, Petr. Jan Knies 1860 - 1937. Venkovský učitel, známý badatel pleistocénní archeologie, "Peyrony Moravské Dordogne". Brno: Ústav archeologické pamtkové péče a Ústav archeologie a muzeologie FFMU v Brně, 2008. 168 s. Postavy moravské archeologie 4. ISBN 978-80-86399-48-5. info
 • KOSTRHUN, Petr. Spory o moravské diluvium Jana Kniese. In Dissertationes Archehaeologicae Brunenses/Pragensesque. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 14-27, 14 s. ISBN 978-80-210-4749-5. info
 • KOSTRHUN, Petr. Socialismus ve starší době kamenné. Rozrazil, Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 29-30. ISSN 1801-4755. info
 • KOSTRHUN, Petr. Africké loutky - Oživlí duchové Afriky. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008, roč. 2008, č. 6, s. 29. ISSN 1213-2152. info
 • OLIVA, Martin a Petr KOSTRHUN. Gordon Childe Karlu Absolonovi v roce 1928. Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales, Brno: Moravské zemské muzeum, 2008, roč. 63, č. 1, s. 159-160. ISSN 0323-0570. info
 • KOSTRHUN, Petr. Výstavní akce Pavilonu Anthropos v roce 2007. Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales, Brno: Moravské zemské muzeum, 2008, XCIII, s. 161-166. ISSN 0323-0570. info
 • KOSTRHUN, Petr a Martin MAREK. Mamut - Baťa - Absolon. Acta musealia, Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2008, roč. 2008, 1-2, s. 192-196. ISSN 0862-8548. info
 • KOSTRHUN, Petr. Rekonstrukce Pavilonu Anthropos. Acta musei Moraviae : scientiae sociales, Brno: Moravské zemské muzeum, 2007, XCII, s. 199-206. ISSN 0521-2359. info
 • KOSTRHUN, Petr. Konference "The History of archaeology and archaeological thought in the 20th Century". Archeologické rozhledy, Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 627-629. ISSN 0323-1267. info
 • KOSTRHUN, Petr. Neúnavný heuristik moravského pravěku - prof. Josef Skutil. Pravěk NŘ, Brno: Ústav archeologické památkové péče v Brně, 2006, roč. 2004, č. 14, s. 441-450. ISSN 80-86399-25-7. info
 • KOSTRHUN, Petr. Příklady lovecké a sídelní strategie magdalénienu. In Ve službách archeologie VII. Brno: Muzejní a vlastivědná spol. v Brně, Archeologický ústav SAV Nitra, 2006. s. 235-254, 20 s. ISBN 80-7275-066-6. info
 • KOSTRHUN, Petr. Karel Absolon a venuše mezi vinohrady. Rozrazil, Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2006, roč. 2006, č. 7, s. 33-39. ISSN 1801-4755. info
 • KOSTRHUN, Petr. Štípaná industrie z magdalénienu jeskyně Kůlny. Acta Mus. Moraviae, Brno, 2005, roč. 2005, č. 90, s. 79-128. ISSN 0323-0570. info
 • KOSTRHUN, Petr. Hranice (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2005, roč. 2004, č. 46, s. 13-15. ISSN 1211-7250. info
 • KOSTRHUN, Petr. Přehled lokalit polského magdalénienu. Acta Mus. Moraviae, Sci. soc., Brno, 2004, roč. 2004, č. 89, s. 91-128. ISSN 0323-0570. info
 • KOSTRHUN, Petr a Martin JEŽEK. příběh Pražského hradu. Archeologické rozhledy, Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2004, roč. 2004, 56-3, s. 696-699. ISSN 0323-1267. info
 • KOSTRHUN, Petr. Landscapes, vol.1-4/2000-2003, ed. Richard Muir, ISSN 1466-2035, Windgather Press. Archeologické rozhledy, Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2004, roč. 2004, 56-2, s. 484-486. ISSN 0323-1267. info
 • KOSTRHUN, Petr. Mamutí projekty prof. Karla Absolona. Archeologické rozhledy, Praha: Archeologický ústav AV ČR v Praze, 2003, roč. 55, č. 1, s. 76-127. ISSN 0323-1267. info
 • KOSTRHUN, Petr. Gancarski, Jan (ed.): Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach polskich, Krosno 2002. Archeologické rozhledy, Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2003, roč. 2003, č. 55, s. 818-823. ISSN 0323-1267. info
 • KOSTRHUN, Petr. Mamut, prof. Karel Absolon a Tomáš Baťa na Výstavě soudobé kultury 1928. In Sb. Historie 2002. Celostátní studentská vědecká konference, FPF SU v Opavě. 2003. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2003. s. 200-215, 16 s. ISBN 80-7248-209-2. info
 • KOSTRHUN, Petr a Petr NERUDA. Hranice - Velká Kobylanka, Mladopaleolitická stanice v Moravské bráně. Acta musei Moraviae : scientiae sociales, Brno: Moravské zemské muzeum, 2002, roč. 87, 1-2, s. 105-155. ISSN 0521-2359. info
 • KOSTRHUN, Petr a Libor JAN. Mediaevalia archeologica 2. Brno a jeho region (Praha - Brno 2000). Archeologické rozhledy, Praha: Archeologický ústav AV ČR v Praze, 2002, roč. 54, č. 3, s. 771-774. ISSN 0323-1267. info
 • KOSTRHUN, Petr a Petr NERUDA. Černotín I (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2002, roč. 2002, č. 43, s. 125-130. ISSN 1211-7250. info
 • KOSTRHUN, Petr. Hromada, J.: Moravany nad Váhom. Táboriská lovcov mamutov na Pováží. Nitra-Bratislava 2000. Archeologické rozhledy, Praha: Archeologický ústav AV ČR v Praze, 2001, roč. 53, č. 2, s. 417-418. ISSN 0323-1267. info

2. 6. 2015