PhDr. Mojmír Muzikant, CSc.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Životopis
  • Pracoviště Katedra německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Poříčí 9/11, 603 00 Brno Funkce na pracovišti: odborný asistent Vzdělání a akademická kvalifikace 1965 – 1968 SVVŠ (Střední všeobecně vzdělávací škola) v Brně zakončená maturitou 1968 – 1969 roční abiturientský kurs němčiny, ruštiny na Státní jazykové škole v Brně zakončený složením všeobecných státnic z obou jazyků 1969 – 1974 studium němčiny a ruštiny na Filozofické fakultě UJEP (nyní Masarykovy univerzity) v Brně ukončené získáním aprobací němčiny a ruštiny v oboru učitelství pro školy II. cyklu 1978 předložení a obhájení rigorózní doktorské práce na téma středověké kancelářské němčiny na severní Moravě a ve Slezsku 1979 získání akademického titulu PhDr. ve vědním oboru Jazykověda germánských jazyků na Masarykově univerzitě 1981 přijetí do vědecké externí aspirantury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oboru Současný německý jazyk 1989 předložení kandidátské disertační práce na téma nominálních frází s předložkovými spojeními 1990 obhájení kandidátské disertační práce a získání vědecké hodnosti kandidáta filologických věd v oboru Jazykověda konkrétních jazykových skupin – germánské jazyky Přehled zaměstnání 1974 – 1990 asistent, odborný asistent (občanský pracovník) pro výuku němčiny na Vojenské akademii Antonína Zápotockého (VAAZ) v Brně 1990 – 1995 odborný asistent pro výuku němčiny na katedře jazyků Stavební fakulty VUT 1995 – dosud odborný asistent na katedře německého jazyka a literatury PdF MU Pedagogická činnost • Výuka předmětů Lexikologie a lexikografie, Vývoj německého jazyka, Jazyková cvičení a reálie, Frazeologie, Komunikativní gramatika, Pragmalingvistika, Sémantické funkce prefixů a prefixoidů, Postojové částice v řečových aktech, Sémantická struktura věty, Rozbor ukázek historických textů • Vedení bakalářských a diplomových prací s lingvistickým zaměřením • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky Mgr. (jednooborové i dvouoborové studium, prezenční, kombinované a celoživotní studium) Vědeckovýzkumná činnost Odborné zaměření: valenční teorie, středověká kancelářská němčina a dialektologie. V posledně jmenované oblasti výzkumu je realizována mezinárodní spolupráce s Univerzitou Řezno a Univerzitou Vídeň v rámci projektu ´Historická německá nářečí na území ČR´. Projekt brněnského týmu získal dvakrát v období 2003 – 2005 a 2007 – 2011 podporu Grantové agentury ČR a byl úspěšně oponován. V současné době je řešitelem projektu ´Valenční rámce německých a českých sloves a jejich derivátů podporovaného Grantovou agenturou ČR (2015-2017). Akademické stáže dlouhodobého charakteru (měsíc a déle) Universität Leipzig, Herder-Institut v období 1991 až 1993 ( dva pobyty) Technische Hochschule Darmstadt, Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft v období 1993 až 1998 (pět pobytů) Mimouniverzitní aktivity Člen mezinárodní dialektologické společnosti ´Internationale Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen´(IGDD), od r. 2000

19. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info