PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/6004
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4937
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Pracoviště
 • katedra německého jazyka a literatury PdF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: ukončeno doktorské studium na FF MU, obor český jazyk, udělen titul Ph.D.
 • 1984: ukončeno magisterské studium oboru čeština-němčina na FF UJEP, udělen titul PhDr.
Přehled zaměstnání
 • 1990-dosud: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, asistentka, odborná asistentka 1985-1986: Státní jazyková škola v Brně, lektorka německého jazyka
 • 1984-1985: Střední hotelová škola ve Velkém Meziříčí, středoškolská učitelka
Pedagogická činnost
 • přednášky a semináře z německé syntaxe ve všech oborech realizovaných KNJ PdF MU
 • semináře z německé gramatiky v učitelství 1.stupně ZŠ (morfologie a syntax)
 • vedení diplomových prací z kontrastivní syntaxe (výzkum založený na korpusových datech)
 • vedení diplomových prací v oblasti rané výuky německého jazyka
 • členka a předsedkyně státní zkušební komise (szzk realizované KNJ PdF MU)
Vědeckovýzkumná činnost
 • výzkum v oblasti kontrastivní syntaxe
 • korpusová lingvistka
 • spoluřešitelka projektu InterCorp (soustava paralelních korpusů s češtinou realizovaný v rámci VZ Ústavem Českého národního korpusu v Praze)
 • řešitelka rozvojových projektů Česko-německý paralelní korpus
Akademické stáže
 • 1990-dosud: krátkodobé studijní pobyty: Regensburg, Vídeň, Jena, Chemnitz atd. 1982: Univerzita Halle (NDR), jednosemestrální studijní pobyt
Univerzitní aktivity
 • členka Oborové rady učitelství 1.st.ZŠ na PdF MU členka státní zkušební komise na Hudební fakultě JAMU
Vybrané publikace
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Český a německý volný dativ ve srovnání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 181 s. ISBN 978-80-210-6318-1. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Konstruktionen mit formalem Objekt im Deutschen und ihre Entsprechungen im Tschechischen. Korpus - gramatika - axiologie :journal for corpus research and evaluation of language. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2013, roč. 2013, č. 08, s. 58-70. ISSN 1804-137X. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Das Projekt InterCorp und seine Rolle in der Deutschlehrerausbildung und Forschung. Slowakische Zeitschrift für Germanistik. Banská Bystrica: Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, 2013, ročník 5., 2., s. 55-64. ISSN 1338-0796. info
 • KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Deutsch und Tschechisch im Vergleich: Korpusbasierte linguistische Studien II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 136 s. ISBN 978-80-210-5573-5. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Konstruktionen mit dem Korrelat es, ihre Strukturen und tschechische Parallelen. In Tomáš Káňa, Hana Peloušková (Hg.): Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Korpusbasierte linguistische Studien II. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2011. s. 101-114. Deutsch und Tschechisch im Vergleich, 2. svazek. ISBN 978-80-210-5573-5. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Syntax effizienter vermitteln? In Věra Janíková; Brigitte Sorger. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache im veränderten sprachenpolitischen Kontext nach der Bologna-Reform. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. s. 181-191. ISBN 978-80-263-0079-3. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 48 s. ISBN 978-80-210-5119-5. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Was entspricht den deutschen Konstruktionen mit dem Platzhalter es im Tschechischen? In Aspekte der Sprachwissenschaft: Linguistik-tage Jena. 18. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V. Jena: Verlag Dr. Kovač, 2010. s. 93-102. ISBN 978-3-8300-4578-6. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Der dativus ethicus im Tschechischen und im Deutschen. Acta facultatis philosophicae universitatis ostraviensis. Studia germanistica 6. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, FF, 2010, roč. 6, č. 6, s. 165-173. ISSN 1803-408X. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Zu deutschen ,Es-Konstruktionen´ und ihren tschechischen Äquivalenten. In Kratochvílová, Iva - Wolf, Norbert Richard (Hg.): Kompendium Korpuslinguistik: Eine Bestandsaufnahme aus deutsch-tschechischer Perspektive. 1. vyd. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2010. s. 265 - 274. Germanistische Bibliothek 38. ISBN 978-3-8253-5793-1. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Německé konstrukce s es a jejich české protějšky. In Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny/Ústav Českého národního korpusu, 2010. s. 190-203, 13 s. Studie z korpusové lingvistiky 12. ISBN 978-80-7422-058-6. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Das Pronomen es, seine Referenten und seine Entsprechungen im Tschechischen. In Linguistik und Übersetzung in Kouvola. Beiträge zu Sprache und Sprachen 7. Vorträge der 17. Jahrestagung der GESUS, Hrsg. Irmeli Helin. 1. vyd. Helsinky: University of Helsinki, 2009. s. 115-133. ISBN 978-952-10-5248-4. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des einfachen Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen und Ergänzungsmaterialien. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 68 s. ISBN 978-80-210-4889-8. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Zum Pronomen es und seinen Äquivalenten im Tschechischen. In Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. první. Brno: Academicus, 2009. s. 307-317. Germanistische Linguistik in Tschechien 1. ISBN 978-80-87192-05-4. info
 • KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Kopusbasierte linguistische Studien. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 122 s. Deutsch und Tschechisch im Vergleich I. ISBN 978-80-210-5068-6. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Konstruktionen mit dem deutschen Platzhalter es und ihre tschechischen Entsprechungen. In Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Korpusbasierte linguistische Studien. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 90 - 104. Deutsch und Tschechisch im Vergleich I. ISBN 978-80-210-5068-6. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Hat das expletive es Entsprechungen im Tschechischen? In Sprache: Deutsch. Opava: Slezská univezita v Opavě, 2008. s. 51-60. ISBN 978-80-7248-463-8. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Die Konstruktionen mit es, ihre Funktionen und Entsprechungen im Tschechischen. In Beiträge zu Sprache und Sprachen 6. Vorträge der 16. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen. 1. vyd. Mnichov (SRN): Lincom GmbH., 2008. s. 109-119. Beiträge zu Sprache und Sprachen 6. ISBN 978-3-89586-261-8. info
 • KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Možnosti a meze paralelního korpusu. In Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 103 - 108. Řada cizích jazyků č. 10. ISBN 978-80-210-4324-4. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Zum freien Dativ im Tschechischen und Deutschen. In Sprach- und Literaturwissenschaftliche Brückenschläge. 1. vyd. Mnichov: Lincom.Europa, 2007. s. 361-368. ISBN 978-3-89586-503-9. info
 • KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 238 s. svazek 206, řada cizích jazyků č. 10. ISBN 978-80-210-4324-4. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. E-learning jako opora výuky německé syntaxe. In E-learning - využitie internetových projektov pri príprave učitel´ov cudzieho jazyka. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2007. s. 141-149. Acta philosophicae universitatis Prešoviensis 13. ISBN 978-80-8068-656-7. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Das tschechische Pronomen si, seine Funktionen und Äquivalente im Deutschen. In Fundamenta linguisticae. Liguistische Treffen in Wroclaw vol. 1. Dresden: Neisse Verlag, 2007. s. 327-336. ISBN 978-3-940310-17-0. info
 • KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Elektronische Korpora in Tschechien und das tschechisch-deutsche Parallelkorpus. Kettemann, Bernhard / Marko, Georg (eds.). In Planing, Gluing and Painting Corpora. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2006. s. 27-46. Sprache im Kontext. ISBN 3-631-55355-2. info
 • KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Elektronické korpusy ve studiu německého jazyka. Ed. Martina Kášová. In E-Learning - Využitie internetových projektov pri príprave učiteľov nemeckého jazyka. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2006. s. 31-41. Acta Facult. Philosoph. Universitatis Prešoviensis. ISBN 80-8068-526-6. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Pragmatisch motivierte freie Dative im Tschechischen und ihre Äquivalente im Deutschen. München: Lincom Europe, 2004. 9 s. LE 49. Beiträge zu Sprache und Sprachen 5. ISBN 3895867462. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Der sog. freie Dativ im Tschechischen. München: Lincom Europe, 2004. 10 s. LE 48 Beiträge zu Sprache und Sprachen. ISBN 3895867330. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Paralelní korpus jako zdroj autentického jazykového materiálu pro výzkum i výuku jazyků. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2002, roč. 46, č. 2, s. 43-45. ISSN 1210-0811. info

15. 12. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info