doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.


E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
 • * 8.3.1973, Prostějov
 • Stav: vdaná; příjmení za svoboda: Petříková
 • Děti: Kateřina Helena * 18.9.2004, Rudolf * 23.12.2007, Eduard *12.11.2011
Pracoviště
 • Filosofická fakulta MU
 • Psychologický ústav
 • A. Nováka 1
 • 602 00 Brno
 • Česká republika
Funkce na pracovišti
 • koordinátor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1997-2004: doktorandské studium klinické psychologie na FF MU Brno, ukončeno 24.6.2004 obhajobou disertační práce a složením SZZ
 • 1991-1997: magisterské studium jednooborové psychologie na FF MU Brno, zakončeno 27.6.1997 složením SZZ
 • Další vzdělání: 1999 - 2001 postgraduální studium v rámci Kurzu CŽV Personální psychologie a pracovní poradenství, pořádá Katedra psychologie FF UK v Praze, zakončen 29.11.2001 obhajobou práce a složením závěrečné zkoušky
 • 1993-1995: dvouleté studium grafologie a psychologie u ČGK v Praze, ukončeno v roce 1995 závěrečnou zkouškou, přidělen "titul" diplomovaný grafolog
 • 1993-1995 dva stupně kurzu znakové řeči u Organizace tlumočníků znakového jazyka v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2005-dosud: odb. asistent na Ústavu primární a preprimární edukace UHK
 • 1997-dosud: asistent/odb.asistent na Psychologickém ústavu FF MU v Brně
 • 2000-2002: psycholog v Poradenském centru pro drog. a jiné závislosti v Brně
 • 1997-1999: externí učitel na VZŠ Merhautova v Brně
Pedagogická činnost
 • Výuka na Psychologickém ústavu FF MU:
 • Psychologie organizace a řízení I.,II.
 • Assessment centrum
 • Diagnostické praktikum - osobnostní a výkonové testy
 • Argumentační seminář
 • dále viz www.is.muni.cz
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1/2014-12/2014 Vliv verbálního chování učitele na aktivní slovník žáka - expozice a incidence lexikální negace ve školní praxi. Grant specifického výzkumu Univerzity Hradec Králové reg.číslo: SV2104. Řešitelka..
 • 8/2012-6/2015 Rozvoj a podpora multidisciplinárního vědecko-výzkumného týmu pro studium současné rodiny na UHK. Projekt ESF OPVK číslo CZ.1.07/2.3.00/20.0209. Hlavní řešitel: Mgr. Z. Truhlářová, Ph.D. Zastávaná pozice: Odborný garant..
 • 4/2013-6/2015 Cílená inovace systému vzdělávání v oblastech aplikované psychologie s cílem podpory diverzifikace a internacionalizace těchto oborů. Projekt ESF OPVK číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0239. Hlavní řešitel: PhDr. I. Burešová, Ph.D. Zastávaná pozice: koordinátor-garant, metodik klíčových aktivit..
 • 1/2013-12/2013 Vliv verbálního chování učitele na aktivní slovník žáka - expozice a incidence lexikální negace ve školní praxi. Grant specifického výzkumu Univerzity Hradec Králové reg.číslo: SV2104. Řešitelka.
 • 1/2012-12/2012 Verbální chování učitelů - lexikální negace možnosti pozitivní reformulace. Grant specifického výzkumu Univerzity Hradec Králové reg.číslo: SV2104. Řešitelka.
 • 1/2011-12/2013 Ready to ask? Informační chování nadaných dětí v pregramotném období. Grantový projekt GAČR číslo P407/11/0426. Řešitelka.
 • 8/2009-1/2012 Vytvoření systému nominace a identifikace dětí, žáků a žákyň s mimořádným nadáním a modulu optimalizace uspokojování jejich specifických vzdělávacích potřeb zvyšováním kompetencí pedagogických pracovníků a pracovnic MŠ a ZŠ. Projekt ESF OPVK číslo CZ.1.07/1.2.01/02.0006 Hlavní řešitel: PhDr. Nora M.cová PPP Rychnov nad Kněžnou. Zastávaná pozice: hlavní manažer partnera.
 • 1/2007-12/2009 Implicitní teorie normality u pomáhajících profesí. Grantový projekt GAČR číslo GA406/07/1397. Řešitelka.
 • 1/2008 - Kurz metod sociální práce“ akreditovaný u MPSV ČR č. 2008/070-SP. Řešitelka: Mgr. et Mgr. R. Janebová
 • 1/2008 - Rozvoj VŠ poradenství. Řešitelka: Mgr. Šárka Karmazínová
 • 1/2007-12/2007 Vzdělávací program k rozšíření odborné kvalifikace učitelů ZS1 o obor učitelství pro MŠ. Grantový projekt FRVŠ číslo 701/2007. Řešitel: Doc. PhDr. Marta Faberová, CSc.
 • 1/2007- 12/2007 Rozšíření profesních kompetencí učitelů základních škol prostřednictvím e-learningu. Projekt ESF OPRLZ číslo CZ.04.1.03/3.1.15.2. Řešitel: Mgr. P. Zikl
 • 1/2006-12/2006 Požadavky vedoucích pracovníků škol na kompetence vyučujících na 1. stupni ZŠ. Projekt specifického výzkumu MŠMT č. 2109/2006. Řešitel: Doc. PhDr. Marta Faberová, CSc.
 • 10/2005-12/2007 Rozvoj sociálních služeb a vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Projekt číslo CZ.04.4.09/3.3.00.4/0087 řešený v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Řešitel: ÚP Chrudim
 • 1/2005-12/2005 Deskripce a analýza podmínek vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Interní grantový projekt specifického výzkumu UHK. Řešitel: Doc. PhDr. Marta Faberová, CSc.
 • 1/2004-12/2006 Etické problémy psychodiagnostiky Grantový projekt GAČR číslo GA406/04/2170. Řešitel: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
 • 1/2001-12/2001 Světlo a tma - srovnání komunikačních norem slyšících a neslyšících. Grantový projekt FRVŠ číslo 902/2001. Řešitel: PhDr. V. Broulíková, AVDN DiFa JAMU
Akademické stáže
 • 10/2014 Hostující instituce: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, Portugal Kontaktní osoby: Prof. Duotora Vera Maria Silvério do Vale Řešená výzkumná témata: School psychology and family research
 • 8/2013 Hostující instituce: Centre for Research on Families and Relationships, University of Edinburgh & Applied Research Centre for Health, Environment & Society, Edinburgh Napier University, Scottland (UK) Kontaktní osoby: Sarah Morton, Ph.D., co-director of CRFR & MA & MSc. Mandy Winterton, Ph.D., research fellow (ARCHS) Řešená výzkumná témata: Family research and knowledge exchange (Sarah), Family intervention and messurement of intervention impact (Mandy)
 • 4/2011 Hostující instituce: Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko Kontaktní osoba: doc. PhDr. Milota Zelinová, CSc, head of department Přednesena témata: Implicit theories of giftedness, How to improve giftedness
 • 6/2010 Hostující instituce: School of Foreign Languages, Muğla University, Turkey Kontaktní osoba: Şevki Kömür, Ph.D., head of department Přednesena témata: Implicit theories of normality and Implicit theories of giftedness
Mimouniversitní aktivity
 • od roku 1993 člen České grafologické komory
 • od roku 1997 člen Českomoravské psychologické společnosti
 • od roku 2003 člen České pedagogické společnosti
 • od roku 2014 člen Společnosti pro talent a nadání
Vybrané publikace
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie a Iva BUREŠOVÁ. The Ability of Young Children to Ask Questions: More Questions, More Intelligent Child? The International journal of early childhood learning, 2014, roč. 20, č. 2014, s. 63-73. ISSN 2327-7939. info
 • SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Vybrané souvislosti prožívaného štěstí na vzorku české populace. In Slezáčková, Alena. 1. Konference pozitivní psychologie v České republice : sborník příspěvků : Brno 23.-24.5.2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 5-10, 6 s. ISBN 978-80-210-6575-8. info
 • SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Positive education : Principles and contribution to the prevention of socially pathological phenomena at school. In Miłkowska, Grazyna. Prevention in School - Prevention in Education. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. s. 152-168, 17 s. International Forum for Education ; No. 2(4). ISBN 978-83-7780-750-7. info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Iva BUREŠOVÁ, Veronika SMETANOVÁ a Jiří HAVIGER. Projevy dětské zvídavosti: Získávání informací a kladení otázek dětí od předškolního věku v kontextu intelektového nadání. Praha: Grada, 2013. 171 s. ISBN 978-80-247-5200-6. info
 • SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jana HAVIGEROVÁ. Vybrané souvislosti prožívaného štěstí na vzorku české populace. In 1. Konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 23.-24. květen 2012. 2012. info
 • KUČERA, Dalibor, Jana Marie HAVIGEROVÁ a Jiří HAVIGER. Grafometrie jako diagnostická metoda. In Bartošová, K., Čeňák, M., Humpolíček, P., Kukaňová, M., Slezáčková, A.. Sborník příspěvků 14. ročníku konference na téma Sociální procesy a osobnost: Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2011. s. 152-156, 5 s. ISBN 978-80-263-0029-8. info
 • KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Handwriting in diagnostic perspective. E-psychologie [online], Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2011, roč. 2011, 5, 2-3, s. 1-8. ISSN 1802-8853. URL info
 • KUČERA, Dalibor, Jana Marie HAVIGEROVÁ a Jiří HAVIGER. Využití grafometrie v psychologické diagnostice. In Dolejš, M. et al.. PhD existence I, Česko-slovenská psychologická konference. 2011. vyd. Olomouc: UPOL v Olomouci, 2011. s. 269-275, 7 s. ISBN 978-80-244-2858-1. info
 • KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Metrický přístup ve studiu psychologie rukopisu. In Kondášův den 2011. 2011. info
 • KUČERA, Dalibor, Jana Marie HAVIGEROVÁ a Iva STUCHLÍKOVÁ. Diagnostický potenciál rukopisného záznamu ve výzkumu PORP. In Sociální procesy a osobnost 2009: Sborník příspěvků. Brno: PsÚ AV ČR, v.v.i., 2010. s. 199-205, 7 s. ISBN 978-80-86174-15-0. info
 • KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Metrical Approach in Diagnostics of Handwriting. In 15th European Conference on Personality. 2010. info
 • KUČERA, Dalibor a Jana HAVIGEROVÁ. Diagnostický potenciál rukopisného záznamu. In Sociální procesy a osobnost 2009. 2009. info
 • SVOBODA, Mojmír, Helena KLIMUSOVÁ a Jana PETŘÍKOVÁ. Etické otázky psychologické diagnostiky. 2006. info
 • SVOBODA, Mojmír, Jana PETŘÍKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Etické otázky psychodiagnostiky. 2004. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Psychologické a sociální aspekty užívání mobilních telefonů - vybrané aktuální poznatky. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada psychologická P 7. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 75-100, 25 s. ISBN 80-210-3130-1. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Mobilní telefonie - sledování rozdílů mezi potencionálně závislými a nezávislými uživateli mobilních telefonů. In Sociální procesy a osobnost 2003. VI. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně, 2003. s. 229-237, 9 s. ISBN 80-86633-09-8. URL info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Typologie uživatelů mobilních telefonů. In Psychologické dni 2003: Práca a jej kontexty. 1. vyd. Trenčín, 2003. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Jak získat optimálního partnera. Assessment centrum pro studenty FF MU. 2003. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Psychologie a její uplatnění v personálním managementu. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 37-46, 10 s. ISBN 80-210-2832-7. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana a Zuzana HRUBÁ. Znaky extraverze a introverze v rukopisu. In Konference Sociální procesy a osobnost 2002. 1. vyd. 2002. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana Marie a David ŠTĚPÁNEK. Sebevražda - příznak krize. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 55-64. ISBN 80-210-2588-3. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Postoj majoritní společnosti ke sluchově postiženým a jeho odraz v terminologii. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 55-64. ISBN 80-210-2588-3. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana a David ŠTĚPÁNEK. Jedinec v krizi. In Konference Sociální procesy a osobnost 2001. 1. vyd. 2001. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Odraz temperamentu v rukopisu. In Sociální procesy a osobnost. Brno, MU: Masarykova univerzita, 1999. s. 116-126. ISBN 80-210-228-0. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana a Mojmír SVOBODA. Agrese a masmediální komunikace. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická, V Brně: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, P2, s. 37-55. ISSN 1211-3522. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Grafologie - mýtus a realita. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická, V Brně: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, P2, s. 123-139. ISSN 1211-3522. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana a David ŠTĚPÁNEK. Média - prostředky transferu informací. 1. vyd. Brno: FF MU Brno, 1998. 48 s. ISBN 80-210-1992-1. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Kognitivní zpracování televizního násilí u studentů VŠ v kontextu problematiky agrese a médií. 1997. 121 s., [2. info

12. 1. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info