doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.


E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. * 8.3.1973, Prostějov Stav: vdaná; příjmení za svoboda: Petříková
 • Děti: Kateřina *2004, Rudolf *2007, Eduard *2011
Pracoviště
 • Filosofická fakulta MU Psychologický ústav A. Nováka 1 602 00 Brno Česká republika
Funkce na pracovišti
 • přednášející, cvičící, výzkumník, garant
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016-2017: habilitační řízení, obor klinická psychologie na FF MU Brno, ukončeno 1.4.2017 udělením titulu docent
 • 1997-2004: doktorandské studium klinické psychologie na FF MU Brno, ukončeno 24.6.2004 obhajobou disertační práce a složením SZZ
 • 1991-1997: magisterské studium jednooborové psychologie na FF MU Brno, zakončeno 27.6.1997 složením SZZ
 • Další vzdělání: 1999 - 2001 postgraduální studium v rámci Kurzu CŽV Personální psychologie a pracovní poradenství, pořádá Katedra psychologie FF UK v Praze, zakončen 29.11.2001 obhajobou práce a složením závěrečné zkoušky
 • 1993-1995: dvouleté studium grafologie a psychologie u ČGK v Praze, ukončeno v roce 1995 závěrečnou zkouškou, přidělen "titul" diplomovaný grafolog
 • 1993-1995 dva stupně kurzu znakové řeči u Organizace tlumočníků znakového jazyka v Brně
Přehled zaměstnání
 • 1997-dosud: asistent/odb.asistent na Psychologickém ústavu FF MU v Brně
 • 2005-dosud: odb. asistent na Ústavu primární a preprimární edukace UHK
 • 2012 – dosud: Národní institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (Hradec Králové a Pardubice)
 • 2000-2002: psycholog v Poradenském centru pro drog. a jiné závislosti v Brně
 • 1997-1999: externí učitel na VZŠ Merhautova v Brně
Pedagogická činnost
 • Výuka na Psychologickém ústavu FF MU viz https://is.muni.cz/auth/osoba/7257#vyuka:
Vědeckovýzkumná činnost
 • Projekty GAČR
  1/2016-12/2018 Komputační psycholingvistická analýza českého textu. Grantový projekt 16-19087S. Řešitel: Mgr. Dalibor Kučera, Ph.D.
 • 1/2013-12/2016 Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující. Grantový project GA13-19808S. Řešitelka: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D. Člen v roce 2016.
 • 1/2011-12/2013 Ready to ask? Informační chování nadaných dětí v pregramotném období. Grantový projekt GAČR číslo P407/11/0426. Řešitelka.
 • 1/2007-12/2009 Implicitní teorie normality u pomáhajících profesí. Grantový projekt GAČR číslo GA406/07/1397. Řešitelka.
 • 1/2004-12/2006 Etické problémy psychodiagnostiky Grantový projekt GAČR číslo GA406/04/2170. Řešitel: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
 • Projekty Specifického výzkumu
  1/2017-12/2017 Vnímání vizuálního humoru ve vztahu k intelektové kapacitě a tvořivosti dětí raného školního věku. Grant specifického výzkumu Univerzity Hradec Králové reg.číslo: SV2106.
 • 1/2016-12/2016 Smysl pro humor ve vztahu k intelektové kapacitě dětí raného školního věku. Grant specifického výzkumu Univerzity Hradec Králové reg.číslo: SV2106.
 • 1/2015-12/2015 Vliv negativních instrukcí: eye-trackerová studie. Grant specifického výzkumu Univerzity Hradec Králové reg.číslo: SV2113.
 • 1/2014-12/2014 Není zač, nebo Rádo se stalo? Primingový experiment v oblasti lexikální negace a větného záporu. Grant specifického výzkumu Univerzity Hradec Králové reg.číslo: SV2104.
 • 1/2013-12/2013 Vliv verbálního chování učitele na aktivní slovník žáka - expozice a incidence lexikální negace ve školní praxi. Grant specifického výzkumu Univerzity Hradec Králové reg.číslo: SV2106.
 • 1/2012-12/2012 Analýza verbálního chování učitelů-lexikální negace a možnosti pozitivní reformulace. Grant specifického výzkumu Univerzity Hradec Králové reg.číslo: SV2104.
 • 1/2005-12/2005 Deskripce a analýza podmínek vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Interní grantový projekt specifického výzkumu UHK. Řešitel: Doc. PhDr. Marta Faberová, CSc.
 • Ostatní granty a projekty
  8/2012-6/2015 Rozvoj a podpora multidisciplinárního vědecko-výzkumného týmu pro studium současné rodiny na UHK. Projekt ESF OPVK číslo CZ.1.07/2.3.00/20.0209. Hlavní řešitel: Mgr. Z. Truhlářová, Ph.D. Zastávaná pozice: Odborný garant.
 • 4/2013-6/2015 Cílená inovace systému vzdělávání v oblastech aplikované psychologie s cílem podpory diverzifikace a internacionalizace těchto oborů. Projekt ESF OPVK číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0239. Hlavní řešitel: PhDr. I. Burešová, Ph.D. Zastávaná pozice: koordinátor-garant, metodik klíčových aktivit.
 • 8/2009-1/2012 Vytvoření systému nominace a identifikace dětí, žáků a žákyň s mimořádným nadáním a modulu optimalizace uspokojování jejich specifických vzdělávacích potřeb zvyšováním kompetencí pedagogických pracovníků a pracovnic MŠ a ZŠ. Projekt ESF OPVK číslo CZ.1.07/1.2.01/02.0006 Hlavní řešitel: PhDr. Nora M.cová PPP Rychnov nad Kněžnou. Zastávaná pozice: hlavní manažer partnera.
 • 1/2008 - Kurz metod sociální práce“ akreditovaný u MPSV ČR č. 2008/070-SP. Řešitelka: Mgr. et Mgr. R. Janebová
 • 1/2008 - Rozvoj VŠ poradenství. Řešitelka: Mgr. Šárka Karmazínová
 • 1/2007-12/2007 Vzdělávací program k rozšíření odborné kvalifikace učitelů ZS1 o obor učitelství pro MŠ. Grantový projekt FRVŠ číslo 701/2007. Řešitel: Doc. PhDr. Marta Faberová, CSc.
 • 1/2007- 12/2007 Rozšíření profesních kompetencí učitelů základních škol prostřednictvím e-learningu. Projekt ESF OPRLZ číslo CZ.04.1.03/3.1.15.2. Řešitel: Mgr. P. Zikl
 • 1/2006-12/2006 Požadavky vedoucích pracovníků škol na kompetence vyučujících na 1. stupni ZŠ. Projekt specifického výzkumu MŠMT č. 2109/2006. Řešitel: Doc. PhDr. Marta Faberová, CSc.
 • 10/2005-12/2007 Rozvoj sociálních služeb a vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Projekt číslo CZ.04.4.09/3.3.00.4/0087 řešený v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Řešitel: ÚP Chrudim
 • 1/2001-12/2001 Světlo a tma - srovnání komunikačních norem slyšících a neslyšících. Grantový projekt FRVŠ číslo 902/2001. Řešitel: PhDr. V. Broulíková, AVDN DiFa JAMU
Akademické stáže
 • 05/2015 Hostující instituce: Institute of Educational Sciences and Social Work, Faculty of Social Technologies, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuana Kontaktní osoba: Prof. dr. Irena Žemaitaitytė Řešená témata: The implicit concept of learning - generational differences and Lifelong learning
 • 10/2014 Hostující instituce: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, Portugal Kontaktní osoby: Prof. Duotora Vera Maria Silvério do Vale Řešená výzkumná témata: School psychology and family research
 • 8/2013 Hostující instituce: Centre for Research on Families and Relationships, University of Edinburgh & Applied Research Centre for Health, Environment & Society, Edinburgh Napier University, Scottland (UK) Kontaktní osoby: Sarah Morton, Ph.D., co-director of CRFR & MA & MSc. Mandy Winterton, Ph.D., research fellow (ARCHS) Řešená výzkumná témata: Family research and knowledge exchange (Sarah), Family intervention and messurement of intervention impact (Mandy)
 • 4/2011 Hostující instituce: Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko Kontaktní osoba: doc. PhDr. Milota Zelinová, CSc, head of department Přednesena témata: Implicit theories of giftedness, How to improve giftedness
 • 6/2010 Hostující instituce: School of Foreign Languages, Muğla University, Turkey Kontaktní osoba: Şevki Kömür, Ph.D., head of department Přednesena témata: Implicit theories of normality and Implicit theories of giftedness
Universitní aktivity
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • Oborová rada (program Psychologie (čtyřleté))
 • Školitelé PhD (obory Klinická psychologie a Obecná psychologie)
 • Pedagogická fakulta univerzity Hradec Králové
Mimouniversitní aktivity
 • od roku 1993 člen České grafologické komory
 • od roku 1997 člen Českomoravské psychologické společnosti
 • od roku 2003 člen České pedagogické společnosti
 • od roku 2014 člen Společnosti pro talent a nadání
Zapojení do vědecké komunity
 • 7/2017 - dosud: člen vědeckého výboru konference Sociální procesy a osobnost
 • 1/2017 - dosud: člen ediční rady časopisu Svět nadání
 • 4/2015 – 3/2019: GAČR člen hodnotící komise
 • Vyžádané/zvané prezentace
  2016 • Nadání a nadaní - podněty ze současných teorií a výsledků výzkumů. Konference Vzdělávání a rozvoj MiND, Olomouc, 19.10.2016.
 • 2015 • Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku a vybrané současné teorie nadání. Ani jeden matematický talent nazmar – konference Jednoty matematiků a fyziků, Hradec Králové, 5.-6.6.2015.
 • 2014 • Svoboda nebo chomout? Aneb co vypovídají implicitní teorie rodiny o životě ve svobodné společnosti. 32. Psychologické dny na téma Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie, Olomouc, 11-14.9.2014.
 • • Odkud berou děti informace, aneb když se povede dědeček. 175. Klinickopsychologický den, Praha, 26.5.2014.
 • 2013 • Kulatý stůl v rámci konference Myšlení v souvislostech - konference STaN, konané v Praze, 21.-23.10.2013.
 • 2012 • Efektivní komunikace ve škole. I. konference „Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí a žáků mateřských a základních škol v Královéhradeckém kraji“, Hradec Králové, 9.11.2012.
 • • Nemysli na zeleného salamandra aneb Škola a negativní slovník. 1. Konference pozitivní psychologie v České republice, Brno, 23.-24.5.2012.
 • • Implicitní teorie nadání a jejich důsledky pro péči o nadané. 165. Klinickopsychologický den, Praha, 14.5.2012.
 • • Informační gramotnost a nadání. Učíme nadané žáky. První pracovní seminář. Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, 14.3.2012.
 • 2011 • Možnosti rozumového nadání dětí a žáků. Konference Možnosti podpory edukace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Hradec Králové, 4.11.2011.
 • • Otázky a otazníky. Konference Sociální procesy a osobnost 2011. Kroměříž, 14.-16.9.2011.
 • • Otázky ve službách nadání. Host 123. klubu rodičů a učitelů STaN (Společnost pro talent a nadání , & kolektivní člen ECHA, přidružený člen WCGTC), Praha, 7.6.2011.
 • • Giftedness – what does it mean and what to do for? Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra, 25.5.2011.
 • • Tajemství otázek - jak rozvíjet nadání od předškolního věku. Medzinárodná konferencia Inovačné formy a metódy práce s nadanými žiakmi, Bratislava, 28.-29.4.2011.
 • • Nadání a ctnosti - křižovatky a mosty. Seminář Centra CPPC (Czech Positive Psychology Centre) s názvem "Pozitivní psychologie v kontextu aktuálních otázek výchovy a vzdělávání", Brno, 23.4.2011.
 • Recenzní činnost
  Monografie
  • Levická, J., Levická, K., & Truhlářová, Z. (2015). Teoreticko-empirické reflexe solidarity. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435-574-5.
 • • Lašek J., Loudová I., Kalibová, P., Vondroušová, J. & Květenská, D. (2014). Čtyři pohledy na rodinu. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435-531-8.
 • • Kraus Blahoslav (2014). Společnost, rodina a sociální deviace. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435-411-3.
 • • Škrabánková J. (2014). Talent. Is it really a gift? Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7464-683-6.
 • • Loudová, I., & Lašek, J. (2014). Family and Values. Values and attitudes of early adolescents and educational styles in families. Saarbrücken, GE: Lambert Academic Publishing. ISBN 978-3-659-59558-5.
 • • Lašek, Jan, & Loudová I. (2013). Rodina jako základ vývoje morálky a občanských postojů dětí. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435-335-2
 • • Kovářová, R., Škrabánková, J., & al. (2012). Nadání a současnost. Ostrava: PdF OU. ISBN 978-80-7464-218-0
 • • Slezáčková A. (2012): Průvodce pozitivní psychologií. Nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. Praha: Grada Publishing. ISBN: 9788024735078
 • • Kučera D. (Ed.) (2012). Psychology Now! 2012: Sborník výzkumů a referátů ze semináře Moderní psychologie. Praha: Gymnázium Omská, 2012. s. 49-62, 14 s. ISBN 978-80-260-2280-0
 • Sborníky
  • Phillipová, L., & Janošová, P. (Ed.) (2009): Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference, Praha, 19. března 2009. Praha: Tribun EU. ISBN 978-80-7399-857-8
 • Journaly (editorial team, associate editor)
 • • International Journal of Human Sciences: http://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/about/editorialTeamBio/1931
 • • The International Journal of Adult, Community and Professional Learning, 20(2), 2014
 • • The International Journal of Adult, Community and Professional Learning, 20(3), 2014
 • • The International Journal of Early Childhood Learning, 20(1), 2013
 • • The International Journal of Learner Diversity and Identities, 20(2), 2013
 • • The International Journal of Pedagogy and Curriculum, 20(1), 2013
Vybrané publikace
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie a Iva BUREŠOVÁ. The Ability of Young Children to Ask Questions: More Questions, More Intelligent Child? The International journal of early childhood learning, 2014, roč. 20, č. 2014, s. 63-73. ISSN 2327-7939. info
 • SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Vybrané souvislosti prožívaného štěstí na vzorku české populace. In Slezáčková, Alena. 1. Konference pozitivní psychologie v České republice : sborník příspěvků : Brno 23.-24.5.2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 5-10, 6 s. ISBN 978-80-210-6575-8. info
 • SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Positive education : Principles and contribution to the prevention of socially pathological phenomena at school. In Miłkowska, Grazyna. Prevention in School - Prevention in Education. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. s. 152-168, 17 s. International Forum for Education ; No. 2(4). ISBN 978-83-7780-750-7. info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Iva BUREŠOVÁ, Veronika SMETANOVÁ a Jiří HAVIGER. Projevy dětské zvídavosti: Získávání informací a kladení otázek dětí od předškolního věku v kontextu intelektového nadání. Praha: Grada, 2013. 171 s. ISBN 978-80-247-5200-6. info
 • SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jana HAVIGEROVÁ. Vybrané souvislosti prožívaného štěstí na vzorku české populace. In 1. Konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 23.-24. květen 2012. 2012. info
 • KUČERA, Dalibor, Jana Marie HAVIGEROVÁ a Jiří HAVIGER. Grafometrie jako diagnostická metoda. In Bartošová, K., Čeňák, M., Humpolíček, P., Kukaňová, M., Slezáčková, A.. Sborník příspěvků 14. ročníku konference na téma Sociální procesy a osobnost: Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2011. s. 152-156, 5 s. ISBN 978-80-263-0029-8. info
 • KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Handwriting in diagnostic perspective. E-psychologie [online], Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2011, roč. 2011, 5, 2-3, s. 1-8. ISSN 1802-8853. URL info
 • KUČERA, Dalibor, Jana Marie HAVIGEROVÁ a Jiří HAVIGER. Využití grafometrie v psychologické diagnostice. In Dolejš, M. et al.. PhD existence I, Česko-slovenská psychologická konference. 2011. vyd. Olomouc: UPOL v Olomouci, 2011. s. 269-275, 7 s. ISBN 978-80-244-2858-1. info
 • KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Metrický přístup ve studiu psychologie rukopisu. In Kondášův den 2011. 2011. info
 • KUČERA, Dalibor, Jana Marie HAVIGEROVÁ a Iva STUCHLÍKOVÁ. Diagnostický potenciál rukopisného záznamu ve výzkumu PORP. In Sociální procesy a osobnost 2009: Sborník příspěvků. Brno: PsÚ AV ČR, v.v.i., 2010. s. 199-205, 7 s. ISBN 978-80-86174-15-0. info
 • KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Metrical Approach in Diagnostics of Handwriting. In 15th European Conference on Personality. 2010. info
 • KUČERA, Dalibor a Jana HAVIGEROVÁ. Diagnostický potenciál rukopisného záznamu. In Sociální procesy a osobnost 2009. 2009. info
 • SVOBODA, Mojmír, Helena KLIMUSOVÁ a Jana PETŘÍKOVÁ. Etické otázky psychologické diagnostiky. 2006. info
 • SVOBODA, Mojmír, Jana PETŘÍKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Etické otázky psychodiagnostiky. 2004. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Psychologické a sociální aspekty užívání mobilních telefonů - vybrané aktuální poznatky. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada psychologická P 7. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 75-100, 25 s. ISBN 80-210-3130-1. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Mobilní telefonie - sledování rozdílů mezi potencionálně závislými a nezávislými uživateli mobilních telefonů. In Sociální procesy a osobnost 2003. VI. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně, 2003. s. 229-237, 9 s. ISBN 80-86633-09-8. URL info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Typologie uživatelů mobilních telefonů. In Psychologické dni 2003: Práca a jej kontexty. 1. vyd. Trenčín, 2003. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Jak získat optimálního partnera. Assessment centrum pro studenty FF MU. 2003. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Psychologie a její uplatnění v personálním managementu. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 37-46, 10 s. ISBN 80-210-2832-7. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana a Zuzana HRUBÁ. Znaky extraverze a introverze v rukopisu. In Konference Sociální procesy a osobnost 2002. 1. vyd. 2002. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana Marie a David ŠTĚPÁNEK. Sebevražda - příznak krize. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 55-64. ISBN 80-210-2588-3. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Postoj majoritní společnosti ke sluchově postiženým a jeho odraz v terminologii. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 55-64. ISBN 80-210-2588-3. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana a David ŠTĚPÁNEK. Jedinec v krizi. In Konference Sociální procesy a osobnost 2001. 1. vyd. 2001. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Odraz temperamentu v rukopisu. In Sociální procesy a osobnost. Brno, MU: Masarykova univerzita, 1999. s. 116-126. ISBN 80-210-228-0. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana a Mojmír SVOBODA. Agrese a masmediální komunikace. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická, V Brně: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, P2, s. 37-55. ISSN 1211-3522. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Grafologie - mýtus a realita. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická, V Brně: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, P2, s. 123-139. ISSN 1211-3522. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana a David ŠTĚPÁNEK. Média - prostředky transferu informací. 1. vyd. Brno: FF MU Brno, 1998. 48 s. ISBN 80-210-1992-1. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Kognitivní zpracování televizního násilí u studentů VŠ v kontextu problematiky agrese a médií. 1997. 121 s., [2. info

20. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info