doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
  narozen 24.1. 1944 v Olomouci
  ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Masarykova univerzita v Brně
  Ekonomicko-správní fakulta
  Katedra podnikového hospodářství
  Lipová 41a
  659 79 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000: obhájení habilitační práce na téma "Rozhodovací paradigma nauky o podnikovém hospodářství" a přiznání vědecko-pedagogické hodnosti v oboru odvětvová ekonomika a management
 • 1991: vědecký kvalifikační stupeň IIa přiznán komisí pro posuzování vědecké kvalifikace Československé akademie věd
 • 1986: CSc. obhajobou kandidátské disertační práce s názvem "Některé otázky zvyšování účinnosti forem odměňování v čs. zemědělství" na Provozně ekonomické fakultě VŠZ v Brně
 • 1965 - 1970: Provozně ekonomické fakulta VŠZ v Brně, obor provoz a ekonomika
Přehled zaměstnání
 • 2000 dosud: docent na katedře podnikového hospodářství MU 1993-2000: odborný asistent na katedře řízení resp. podnikového hospodářství (po reorganizaci v roce 1998), Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 1991-1993: samostatný vědecký pracovník na katedře řízení Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně
 • 1988-1991: samostatný vědecký pracovník ústavu ekonomiky a řízení nevýrobní sféry MU v Brně
 • 1974-1988: výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu ekonomiky zemědělství a výživy, pracoviště Brno, to bylo postupně delimitováno do Ústavu pro vědeckou soustavu hospodaření a nakonec do Ústavu racionalizace řízení a práce s původní pracovní náplní
 • 1972-1974: samostatný odborný referent revizního oddělení finančního odboru Jm KNV v Brně
 • 1970-1972: plánovač na Státním statku n.p. Brno
Pedagogická činnost
 • Nauka o podniku, PřF MU
  Nauka o podniku I, ESF MU Nauka o podniku II, ESF MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • GAČR č.402/05/0853: Činitelé podněcující a tlumící zakládání a rozvoj malých a středních podniků v ČR jako členské zemi EU (2004-2007) řešitel Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku
  Transformace podnikového sektoru a vývojové tendence organizačních struktur a řízení podniku
  Malé a střední podnikání, podněcující a tlumící činitele
Akademické stáže
 • srpen a září 1994 - Institut für Klein- und Mittelbetriebe, Wirtschaftsuniversität Wien, Rakousko
  červenec 1997 -Wirtschaftsuniversität Wien, Rakousko
Vybrané publikace
 • Rozhodovací paradigma nauky o podnikovém hospodářství. VUT v Brně 2000, ISBN 80-214-1577-0.
 • Systém podnikových cílů jako východisko hodnocení úspěšnosti podniku. In: Faktory úspěšnosti podniku. Sborník, MU Brno 2000, ISBN 80-210-2306-6.
 • Činitelé podněcující a tlumící zakládání a rozvoj malých a středních podniků v ČR jako členské zemi EU. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-092-5
Bibliografie
 • NOVOTNÝ, Jiří. Využití marketingového paradigmatu v personální politice podniku. In Štefan Majtán a kol. Akutálne problémy podnikovej sféry 2015. 1 vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. s. 503-511. ISBN 978-80-225-4077-3. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. Některé znaky družstev podnikatelského typu v České republice. In Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. s. 373-380. ISBN 978-80-225-3427-7. info
 • MAJTÁN, Štefan a Jiří NOVOTNÝ. Některé aspekty využívání hospodářského a sociálního potenciálu družstva v zemědělství. In Aktuálné pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy. první. Bratislava: Vydavatelství Ekonóm, 2011. s. 367-375. Vydání 1. ISBN 978-80-225-3200-6. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. Družstva podnikatelského typu v tržním systému ČR. In Sborník příspěvků workshopu „Ekonomika a management“. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 110-117. ISBN 978-80-210-5596-4. info
 • MAJTÁN, Štefan, Jiří NOVOTNÝ a Petr MIKUŠ. K některým aspektům využívání hospodářského a sociálního potencálu družstva jako právní formy podnikání. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, 2010. s. 161-169. ISBN 978-80-225-3079-8. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. Družstvo jako právní forma podnikání a sdružování ekonomických subjektů. In Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2010. s. 387-395, 8 s. ISBN 978-80-210-5273-4. info
 • NOVOTNÝ, Jiří a Petr MIKUŠ. EKONOMICKÉ RYSY ČINNOSTI A SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŮSOBNOSTI V SOUČASNÝCH ČESKÝCH DRUŽSTVECH. In REGION V ROZVOJI SPOLEČNOSTI 2009. 1. vyd. Brno: MZLU Brno, 2009. s. 198-204. ISBN 978-80-7375-330-6. info
 • NOVOTNÝ, Jiří, Alena KLAPALOVÁ, Petr SUCHÁNEK a Petr MIKUŠ. Činitelé podněcující a tlumící zakládání a rozvoj malých a středních podniků v ČR jako členské zemi EU. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 206 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7380-092-5. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. Družstvo jako forma sdružování ekonomických subjektů. In Vývojové tendence podniků IV. Svazek II. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2008. s. 411-444. ISBN 978-80-210-4723-5. info
 • ŠUBRTOVÁ, Elena, Jiří NOVOTNÝ, Viera MARKOVÁ, Alena DAŇKOVÁ, Jitka SRPOVÁ, Marie HESKOVÁ, Petr PIROŽEK a Dušan BARAN. Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky III. první. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 116 s. první vydání. ISBN 80-225-2308-9. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. Šance a rizika malých a středních podniků ČR. In Podnikanie a podnikateľské prostredie v Slovenskej republike. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2005. s. 136-139. ISBN 80-225-2048-9. info
 • NOVOTNÝ, Jiří a Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku I. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2004. 164 s. 1. ISBN 80-210-3333-9. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. Jak se u nás daří živnostníkům. EuroFirma. Praha: Vitanet s.r.o., 2004, II, č. 02, s. 12-13. ISSN 1214-1755. URL info
 • NOVOTNÝ, Jiří. Některé problémy společností s ručením omezeným podnikajících podle živnostenského zákona. In Podnik a podnikatelské prostredie v SR v období vstupu do EU. Bratislava: Vydavatelstvo EKONOM, 2004. s. 114-117. ISBN 80-225-1870-0. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. Nauka o podniku 1. 1. vydání - dotisk. Brno: MU ESF Brno, 2004. 208 s. ISBN 80-210-3090-9. info
 • NOVOTNÝ, Jiří a Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2003. 164 s. 1. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. K některým aspektům živnostenského podnikání fyzických osob. In Pdnikateľské prostredie v Slovenskej republike - súčasný stav a perspektívy. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2003. s. 130-133. ISBN 80-225-1734-8. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. Nauka o podniku 1. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2003. 208 s. 1. ISBN 80-210-3090-9. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. Marketingová analýza lidských zdrojů. In Systémové řízení. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU Brno, 2002. s. 362-366. ISBN 80-210-2831-9. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. Některé činitele brzdící rozvoj malého a středního podnikání v České republice. In Podnikateľské prostredie v Slovenskej republike-súčasný stav a perspektívy III. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2001. s. 148-150. ISBN 80-225-1426-8. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. Systém podnikových cílů jako východisko hodnocení úspěšnosti podniku. In Faktory úspěšnosti podniku. 1. vyd. Brno: ESF MU Brno, 2000. s. 112-117. ISBN 80-210-2306-6. info
 • BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF, Jiří LANČA, Jiří NOVOTNÝ, Jaroslav SEDLÁČEK a Petr SUCHÁNEK. Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku. Brno: MU Brno, 2000. 273 s. MU ESF Brno. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. Einege aspekte der Krisenbewaeltigung in den Tschechischen Unternehmen. In EU - Integration und Krisenmanagement. 1. vyd. Marihor (Slovinsko): MER Evrocenter, Gubno, 1999. s. 166-171. ISBN 961-6281-07-0. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. Výzkumné přístupy v podnikovém hospodářství. In Sborník příspěvků z odborné konference k aktuálním otázkám rozvoje české ekonomiky a univerzitního ekonomického vzdělávání. 1. vyd. Brno: MZLU Brno, 1999. s. 112-115. ISBN 80-85615-86-X. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. Personální marketing jako tržní interpretace výrobního faktoru práce. In Aktuální tendence podnikového hospodářství. 1. vyd. Brno: ESF MU v Brně, 1999. s. 107-115. 1/99. ISBN 80-210-2067-9. info
 • NOVOTNÝ, Jiří a Ladislav BLAŽEK. Vývojové tendence organizačních struktur podniků. In Ekonomika firiem 1999. 1. vyd. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave, 1999. s. 67-71. ISBN 80-225-1212-5. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. Personnel Marketing - Conception of Controversy or Market Interpretation of the Production Work Factor in the Establishment. In Universities at Preparing Economists to enter the European Union. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 225-229. ISBN 80-210-1882-8. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. To conception of education of. In Univ.Education focused on economics,management and Entrepen. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 199-203. ISBN 80-210-134. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. Entwicklungs tendenzen der Klein - und Mittelbetriebe in die Tschechischen Republik In: Sammelband des Symposium Management und entwicklung 96. In Sammelband des Symposium Mana-gement und entwicklung. Portorož: Portorož, 1996. ISBN 86-80085-63-4. info

10. 5. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info