prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

profesorka – Ústav pedagogických věd


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.426
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6324
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr. Milada Rabušicová, PhD.
  narozena 4. 6. 1956 v Brně
  vdaná
Pracoviště
 • Ústav pedagogických věd
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arné Nováka 1, Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • profesorka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: jmenování profesorkou
 • 2000: habilitace na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci s prací Gramotnost: staré téma v novém pohledu
 • 1996: PhD. na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
 • 1983: PhDr. na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - pedagogika
 • 1982: ukončení studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, obor pedagogika - český jazyk a literatura
 • 1975: ukončení studia na Gymnáziu Křenová, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2009 - dosud: profesorka Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 • 2000 - 2009: docentka Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 • 1988 - 2000: odborná asistentka Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 • 1987 - 1988: vedoucí oddělení společenských věd v Domě dětí a mládeže v Brně
 • 1985 - 1987: jazyková redaktorka v české redakci Radia Peking, ČLR
 • 1982 - 1985: pedagogická pracovnice oddělení metodiky a společenských věd v Domě dětí a mládeže v Brně
 • 1975 - 1977: učitelka v mateřské škole v Bošovicích
Pedagogická činnost
 • Srovnávací pedagogika
 • Vzdělávací politika
 • Pedagogika rodiny
 • Pedagogika předškolního věku
 • Předsedkyně SZK pro obory Andragogika, Pedagogika a Sociální pedagogika a poradenství
 • Vedoucí disertačních, diplomových a bakalářských prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2018 - 2020: Spoluřešitelka grantu GAČR reg. číslo 18-15451S Netradiční studenti studující pedagogické obory v terciárním vzdělávání v ČR.
 • 2013 - 2016: Řešitelka grantu GAČR reg. číslo 13-07234S Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích.
 • 2009 – 2011: Řešitelka grantu GAČR reg. číslo 406/09/0427 Mezigenerační učení: děti, rodiče a prarodiče v neformálním vzdělávání a v informálním učení.
 • 2004 - 2008: Řešitelka výzkumného projektu MPSV reg. č. 1J017/04-DP2 Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: principy, příležitosti a možnosti rozvoje.
 • 2004 - 2006: Spoluřešitelka projektu GAČR reg. č. Demokracie v české škole.
 • prosinec 2002: Členka mezinárodního expertního týmu OECD k posouzení stavu péče o nejmenší děti a výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku v Maďarsku a spoluautorka hodnotící zprávy OECD.
 • 2001 - 2003: Odpovědná řešitelka projektu GAČR reg. č. 406/01/1077 Postavení rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy.
 • květen 2000: Členka mezinárodního expertního týmu OECD k posouzení stavu péče o nejmenší děti a výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku ve Finsku a spoluautorka hodnotící zprávy OECD.
 • 1999 - 2000: Spoluřešitelka tematické studie OECD Early Childhood Education and Care Policy, Česká republika (řešitel PhDr. Jaroslav Sekot).
 • 1999 - 2000: Spoluřešitelka grantu GAČR reg. č. 403/99/0326 European Value Study (EVS) - Česká republika (řešitel grantu doc. Ladislav Rabušic).
 • 1997 - 1998: Nositelka grantu Research Support Scheme of the Open Society Institute/Higher Education Support Programme (OSI/HESP) No.293/1997 Diverzifikace českého vysokoškolského systému: vznik a rozvoj vyšších odborných škol.
 • 1995 - 1997: Spoluřešitelka grantu GAČR reg. č. 406/95/0520 K vnějším vztahům školy v demokratické společnosti (řešitel grantu PhDr. Milan Pol, CSc.).
 • 1994 - 1995: Nositelka grantu Research Support Scheme of the Central European University CEU\RSS No.77\94 Sociální změna a vzdělávání v České republice: ke vztahům mezi školou a rodinou.
 • 1991 - 1994: Účast na programu TEMPUS: Developing schools for Democracy in Europe ve spolupráci s univerzitami v Krakově, Lovani a v Oxfordu (koordinátor John Sayer, Oxford University).
Akademické stáže
 • V září 1999 až lednu 2000 stipendijní pobyt v Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS)v Holandsku ve Wassenaaru.
 • V říjnu 1998 studijní pobyt v The Scottish Council for Research in Education ve Skotsku v Edinburgu.
 • V září 1996 studijní pobyt v Leuven University, Department of Educational and Psychological Studies v Belgii v Lovani.
 • V březnu 1995 studjiní pobyt v Oxford University, Department of Education ve Velké Británii v Oxfordu.
 • V roce 1993 a v roce 1997 absolutorium kurzů letní školy ICASSI (The International Committee for Adlerian Summer Schools and Institute) v Brně a ve Schladmingu.
 • V akademickém roce 1992-93 soukromé studium kurzů Education as a Social Institution, Educational Policy a Teacher preparation program na univerzitě v Princetonu v USA.
Univerzitní aktivity
 • 2015 - 2022 členka Vědecké rady Filozofické fakulty MU
 • 2000 - dosud: Členka oborové rady doktorského studia oboru Pedagogika
 • 2008 - dosud: členka redakční rady Studia paedagogica
 • 1999 - 2006: výkonná redaktorka Sborníku prací FF BU, řady pedagogické (U3-4, U5-6, U7, U8, U9, U10, U11)
 • 1999 - 2006: členka ediční rady Sborníků prací FF BU
Mimouniverzitní aktivity
 • 2022 - 2024: reprezentantka ČR v projektu Erasmus+ ESD for ECE - Sustainability from the Start: An Online Curriculum for Early Childhood Education
 • 2021 - dosud: místopředsedkyně Českého výboru Světové organizace pro předškolní výchovu - OMEP
 • 2019 - 2021: předsedkyně Českého výboru Světové organizace pro předškolní výchovu - OMEP
 • 2018 - 2022: členka Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2014 - dosud: členka Oborového verifikačního a hodnoticího panelu (Společenské vědy) RVVV
 • 2010 - 2016: členka pracovní skupiny pro pedagogiku a psychologii Akreditační komise ČR
 • 2000 - dosud: členka Vědecké rady Filozofické fakulty Univezity Palackého v Olomouci
 • 2003 - dosud: členka oborové rady doktorského studia oboru Andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2007 - 2012 místopředsedkyně Výkonného výboru Světové organizace pro předškolní výchovu - předsedkyně OMEP pro Evropu
 • 2005 - 2010 členka Panelu 407 Psychologie a pedagogika GAČR
 • 1990 - 1994 předsedkyně Českého výboru Světové organizace pro předškolní výchovu - OMEP
 • 1995 - 2018 místopředsedkyně/členka Českého výboru Světové organizace pro předškolní výchovu - OMEP
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2002 - 2004: členka výboru České asociace pedagogického výzkumu
 • 2004 - 2008: předsedkyně České asociace pedagogického výzkumu
 • 2023 - dosud: čestná členka České asociace pedagogického výzkumu
Vybrané publikace
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Mezigenerační učení v rodinách. In Preiss, Marek; Vizinová, Daniela. Transgenerační přenos : Trauma a odolnost. 1. vyd. Praha: Grada, 2023, s. 83-109. Psyché. ISBN 978-80-271-3049-8. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Angelika PASEKA. Parental Involvement: Changes and Challenges. Editorial. In Studia paedagogica. Parental involvement in Schools. Brno: Masaryk University Press, 2023, s. 5-10, 5 s. ISSN 2336-4521. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Šťastný, V., Walterová, E., Xiaohu, Z. (2021). Školní vzdělávání v Číně. Praha: Karolinum. Pedagogika (Praha). Czechia: -, 2022, roč. 2022, č. 1, s. 129-132. ISSN 0031-3815. info
 • NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 306 s. ISBN 978-80-210-9973-9. URL info
 • NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 305 s. ISBN 978-80-210-9973-9. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Non-Traditional Students in Tertiary Education Editorial. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 2020, č. 4, s. 5-10. ISSN 1803-7437. info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla, Katarína ROZVADSKÁ, Dana KNOTOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Educational Trajectories of Non-traditional Students: Stories Behind Numbers. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2020, roč. 25, č. 4, s. 93-114. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2020-4-5. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Petr NOVOTNÝ a Maria SLOWEY. Non-Traditional Students in Tertiary Education. In Studia paedagogica. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 1-199. ISSN 1803-7437. info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla a Milada RABUŠICOVÁ. Netradiční vysokoškolští studenti : charakteristiky a potenciál odloženého studia. Studia Paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 1, s. 33-49. ISSN 1803-7437. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Švaříčková Slabáková, R., & Sobotková, I. (2018). Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění (Recenze). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2019, roč. 29, č. 2, s. 251-254. ISSN 1211-4669. URL info
 • RABUŠIC, Ladislav, Zuzana KUSÁ a Milada RABUŠICOVÁ. Jaké vlastnosti považují čeští a slovenští rodiče pro své děti za důležité. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2019, s. 86-126. ISBN 978-80-556-4590-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Zora SYSLOVÁ. CONDITIONS OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION TODAY : A FOUNDATION FOR A SUSTAINABLE FUTURE. 2018. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Mezigenerační vztahy a učení v rodině: tradice i inovace. In Hledáme své kořeny, konference pořádáná Krajským úřadem Jihomoravského kraje. 2017. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Intergenerational Dialog as a Way to Sustainability: Young Children and Older People Acting Together. In Understanding Learning - Changing Education. Towards education for sustainable development, mezinárodní konference OMEP, Varšava. 2017. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Petr NOVOTNÝ. Co jsme se naučili z projektu o mezigeneračním učení : metodologická a meritorní reflexe. In XXV. Konference České asociace pedagogického výzkumu, 13.-14. 9. 2017, Hradec Králové. 2017. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Klára ZÁLESKÁ. Metodologické otázky srovnávací pedagogiky : podněty pro koncipování komparativních studií. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2016, roč. 26, č. 3, s. 346-378. ISSN 1805-9511. URL info
 • KAMANOVÁ, Lenka, Kateřina PEVNÁ a Milada RABUŠICOVÁ. A Family Business as a Space for Intergenerational Learning Interactions. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 2, s. 43-66. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2016-2-4. Digitální knihovna FF info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Knihovny jako prostor pro mezigenerační programy. In Národní seminář informačního vzdělávání. Brno 6. - 9. 6. 2016. 2016. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Family Learning Models in Intergenerational Perspective. The New Educational Review. Katovice: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2016, roč. 45, č. 3, s. 64-75. ISSN 1732-6729. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15804/tner.2016.45.3.05. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 294 s. ISBN 978-80-210-8460-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Výlet s Erihem (editorial). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 5-7. ISSN 1803-7437. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Učit se a stárnout aktivně : senioři v mobilních počítačových učebnách. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 85-108. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2015-1-6. Digitální knihovna FF MU info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Milan POL a Jan PRŮCHA. Ohlédnutí : rozhovor s Janem Průchou. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 109-116. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2015-1-7. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Small children and older people in intergenerational learning: different contents, benefits for all. In International Conference “Current trends in the development of Early Childhood Education and Care in the world”, Moscow. 2015. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Jan NEHYBA. Adult Learning as a Lifelong Concern: Interview with Peter Jarvis. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, Vol. 20, No. 4, s. 109-122. ISSN 1803-7437. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Puzzle předškolní výchovy a péče v Evropě: kde je Česká republika. In Greger, David. Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2015, s. 67-82. ISBN 978-80-7290-860-8. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v komunitě. In Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí:XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu, Olomouc, 8.–10. září 2014. 2014. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Intergenerational Community Learning. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, 1-6 September 2014. 2014. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 1, s. 103-124. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2014-1-6. Digitální knihovna FF MU info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Intergenerational Dialog: Small Children and families benefiting from grandparents support. In OMEP International Conference in Cork: Children’s Cultural Worlds, Cork, 1-5 July 2014. 2014. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Dítě předškolního věku: výchova v rodině a institucionální péče v současnosti. In XXI. výroční konference České pedagogické společnosti: Současná škola - Dílna lidskosti? 2014. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Význam mezigeneračního učení v rodině. In XII. ročník mezinárodní konference o rodinné politice "Rodina jako garant odpovědnosti ve společnosti", Praha, 21. října 2013. 2013. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a výzkumné přístupy. In Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti: XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu, Olomouc, 16.–18. září 2013. 2013. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení : učit se mezi sebou v rodině. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 1, s. 163-182. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2012-1-10. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Mezigenerační učení v rodině. In Stůl ke vzdělávací politice. 2012. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Výzkum celoživotního učení a akademický rozvoj andragogiky. In Research on Lifelong learning and academic development of andragogy. 2012. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Age management - rámcové podmínky v České republice. 2012. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Mezigenerační učení jako andragogické téma. In Súčasný stav a trendy inštitucionalizácie edukácie dospelých : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 11. 10. 2012. 2012. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v rodině a rodinný kontext. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Intergenerational Learning in the Family and Family Context. In Konference ECER. 2011. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Podmínky pro uplatnění age managementu ve Finsku a v ČR. HRM - Human Resources Management. Praha: Economia, 2011, roč. 7, č. 6, s. 14-17. ISSN 1801-4690. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Ingrid ENGDAHL. Children's Voices About the State of the Earth. International Journal of Early Childhood. Springer, 2011, roč. 43, č. 2, s. 153-176. ISSN 0020-7187. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s13158-011-0031-0. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Měření výsledků vzdělávání na mezinárodní a národní úrovni. Universitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2011, roč. 44, č. 2, s. 15-21. ISSN 1211-3387. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Česká demografická situace a předpokládaný vývoj jako argument pro uplatnění age managementu. Andragogika. Praha: Academia Economia, 2011, roč. 15, č. 3, s. 4-6. ISSN 1211-6378. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. O mezigeneračním učení. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 212 s. ISBN 978-80-210-5750-0. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Čas a věk hraje roli: tři generace se učí v kurzech. Studia paedagogica. Brno: MU, 2010, roč. 15, č. 1, s. 125-146. ISSN 1803-7437. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Učení v rodině v mezigeneračním pohledu. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2010, roč. 20, č. 4, s. 92-111. ISSN 1211-4669. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Pavla OPLATKOVÁ. Functional Literacy in People's Lives. Journal of pedagogy / Pedagogický časopis. Trnava: Faculty of Education, Trnava University, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 29-51. ISSN 1338-1563. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Family-school partnership in theory and practice of the Czech schools: conflict between ideal and reality. In International Perspectives on Contexts, Communities and Evaluated Innovative Practices : Family-school-community partnerships. first. Abingdon, Canada, New York, USA: Routledge, 2009, s. 21-36. Cotext of Learning. ISBN 0-415-47949-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Markéta KLUSÁČKOVÁ a Lenka KAMANOVÁ. Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14, č. 2, s. 131-153. ISSN 1803-7437. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Školní vzdělávání a funkční gramotnost. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s. 235-241. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Rodiče a škola. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s. 319-323. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Sociologie výchovy (vzdělávání a školy). In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s. 723-727. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Sociální nerovnosti ve vzdělávání. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s. 829-833. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Karel RÝDL. Pojem gramotnosti a vzdělanosti a jejich proměny od Komenského k současnosti. In Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře vzdělávání. 1. vyd. Praha: Academia, 2009, s. 509-517. Historie. ISBN 978-80-200-1700-0. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Políticas Públicas Para la Educación Preescolar en la República Checa. Perspectiva. Santiago de Chile: Facultad de Ciencias de la Educación, 2008, roč. 2008, č. 22, s. 103-111. ISSN 0716-4262. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Early Childhood Education in the Czech Republic. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007, s. 1017-1021. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Public policies for Early Childhood Education in the Czech Republic. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007, s. 1031-1034. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Family Involvement in Early Childhood Education. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007, s. 1035-1039. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Lucie KOZÁKOVÁ. Learning a Foreign Language as a Part of Early Childhood Education. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007, s. 1048-1053. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Child Care for Children from 0 to 3. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007, s. 1058-1062. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Místo vzdělávání dospělých v konceptu celoživotního učení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U11. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, U11, s. 13-26. ISSN 1211-6971. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Milada RABUŠICOVÁ. členka oborové komise společenských věd GAČR. Grantová agentura České republiky, 2005. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Péče o nejmenší děti od narození do tří let: výzva pro rodinu i komunitu. 2005. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Milada RABUŠICOVÁ. členka podoborové komise společenských věd Pedagogika-Psychologie GAČR. Grantová agentura ČR, 2005. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Milada RABUŠICOVÁ. Mezinárodní odborná konference Péče o nejmenší děti od narození do tří let - výzva pro rodinu i komunitu. 2005. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. K otevřenosti škol vůči rodičům a veřejnosti. Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, U9. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 52 (2004), č. 1, s. 59-72. ISSN 1211-6971. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Milada RABUŠICOVÁ. Komunitní škola a rodiče. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom. Praha: Agentura Strom, 2004, roč. 2003/2004, č. 10, s. 9 - 12. ISSN 1210-6313. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. Škola a (versus) rodina. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 176 s. ISBN 80-210-3598-6. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Postavení rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2004, LIV, 2004, č. 4, s. 326-341. ISSN 0031-3815. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. On the Way to European Union. Changes in the Czech Educational System during the last fifteen years. Revista Espanola de Educación Comparada. Sociedad Espanola de Educación Comparada, 2004, roč. 2004, č. 10, s. 89-120, 31 s. ISSN 1137-8654. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Kateřina TRNKOVÁ. Role rodičů ve vztahu ke škole - teoretické koncepty. Pedagogika. Praha: UK Praha, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 141-151. ISSN 0031-3815. info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Jak se na školách rodí úspěch v práci s granty. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, U8, č. 1, s. 117-126. ISSN 1211-6971. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Kateřina TRNKOVÁ, Klára ŠEĎOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. O školách, v nichž jsou rodiče i ředitelé spokojeni se vzájemnou spoluprací. Studia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U8. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 103-116. ISSN 1211-6971. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ a Klára ŠEĎOVÁ. Role rodičů ve vztahu ke škole - empirická zjištění. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 309 - 320. ISSN 0031-3815. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Vlastimil ČIHÁČEK. Možnosti vzájemné podpory a spolupráce školy a rodiny. tudia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U7. Brno: Masarykova univerzita, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 77-91. ISSN 1211-6971. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Gramotnost: staré téma v novém pohledu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita & Nakladatelství Georgetown, 2002, 199 s. Edice Rubikon, sv. 8. ISBN 80-210-2858-0. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Sociologie výchovy: přehlédnutí anglo-amerických monografií. Pedagogika. Praha, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 182-194. ISSN 0031-3815. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ a Klára ŠEĎOVÁ. Vztahy školy a rodiny: analýza současné situace. In Výzkum školy a učitele, 10. konference ČAPV. Praha: Univerzita Karlova, 2002, s. 119 - 120. ISBN 80-7290-089-7. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Trendy v sekundárním vzdělávání v ČR v mezinárodním kontextu. In POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 5-16. nemá. ISBN 80-210-3020-8. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Jiří ZOUNEK. Role rodičů ve vztahu ke škole: analýza legislativy. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. 1. vyd. Ostrava: ČAPV, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001, s. 248-251. ISBN 80-7042-181-9. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Which Qualities Should Children Be Encouradged to Learn at Home? Czech Sociological Review. Prague: Institute of Sociology, 2001, IX, č. 1, s. 123-142. ISSN 1210-3861. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Jiří ZOUNEK. Rodiče jako výchovní a sociální partneři školy - aktuálně a ve vizi Bílé knihy. In Další vzdělávání učitelů na prahu třetího tisíciletí. Brno: PC Brno, 2001, s. 72-78. ISBN 80-238-7168-4. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. České výchovné hodnoty: tradiční nebo moderní? In Rabušic, L. (Ed.): Ćeské hodnoty 1991 - 1999. Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 127-147. Sociální studia 6. ISBN 80-210-2623-5. info
 • EMMEROVÁ, Kateřina a Milada RABUŠICOVÁ. Relationships between parents and school in the Czech Republic. In A Bridge to the Future: Collaboration between Parents, Schools and Communities. Nijmegen: ITS, 2001, s. 49-53. ISBN 90 5554 177 X. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Bílá kniha - vize českého vzdělávání. Universitas, revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 3-12. ISSN 1211-3384. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rady škol v českej republike. Pedagogické rozhľady. Banská Bystrica, Slovensko: Edičné stredisko Metodického centra, 2000, roč. 9, č. 1, s. 28-31. ISSN 1335-0404. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. K vývoji, současnému stavu a perspektivám rad škol. In Vzdělávání - brána k evropské integraci. Sborník z mezinárodní konference. Brno: MU, 2000, s. 157-163. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Changes in Czech education - an improvisation or managed process? The case of launching school governing bodies into the practice. Edinburgh, Skotsko: European Conference of Educational Research, 2000. 1. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Governance and participation in Czech school. In Bolan, R., v. Wieringen, F. (eds.): Research on Educational Management in Europe. 1. vyd. Berlin-New York: Waxmann, 1999, s. 110-121. ISBN 3-89325-702-0. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Změny v českém školství: řízený proces nebo improvizace? In Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu, Sborník příspěvků z konference ČAPV, Hradec Králové, 24.-25.6.1999. ČAPV. Hradec Králové: Hradec Králové, 1999, s. 87-89. ISBN 80-7014-531-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. a 90. letech 20. století. Studia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U3-4. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1998-1999, č. 1, s. 25-41. ISSN 1211-6971. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Milan POL. Diverzifikace terciárního sektoru v českém školství. Pedagogika. Praha: UK Praha, 1999, XLIX, č. 2, s. 156-168. ISSN 0031-3815. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Jak žije evropská rodina (1). Informatorium 3-8 : časopis pro mateřské školy a školní družiny. Praha: Portál, 1999, říjen 1999, č. 8, s. 4-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Jak žije evropská rodina (2). Informatorium 3-8 : časopis pro mateřské školy a školní družiny. Praha: Portál, 1999, listopad, č. 9, s. 6-7. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Možnosti spolupráce školy a rodiny. In Sborník příspěvků z 5. pedagogického semináře organizovanéhe Ústavem celoživotního vzdělávání při PdF OU v Ostravě. Ostrava: Ústav celoživotního vzdělávání při PdF OU v Ostravě, 1999, s. 21-31. ISBN 80-7042-149-5. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rady škol - věc veřejná? Brno: FF MU, 1998, 107 s. ISBN 80-210-1745-7. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Tschechische Schulen auf dem Weg in die Autonomie. Lernende Schule. 1998, roč. 1, č. 4, s. 62. ISSN 0931-1692. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Milan POL. Vyšší odborné školy v ČR - vize a realita. In Sborník ze 6. konference ČAPV konané v Českých Budějovicích. České Budějovice: ČAPV, 1998, s. 184-189. ISBN 80-7040-324-1. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Funkční gramotnost, lidský kapitál a moderní společnost. Praha: Národní zpráva z projektu SIALS, 1998, 13 s. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Požadavky zaměstnání, vzdělávání dospělých a funkční gramotnost. Praha: Národní zpráva z projektu SIALS, 1998, 21 s. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Evropská konference pedagogického výzkumu - ECER 98. Pedagogika. Praha: UK Praha, 1998, roč. 1999, č. 1, s. 76-79. ISSN 3330-3815. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rozvoj vztahů školy a rodiny: několik zahraničních inspirací. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Brněnská univerzita, 1997, U2, U2, s. 5-34, 29 s. ISSN 80-210-1753-8. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Alternativní pedagogické modely. In Sborník stud. textů pro kval. školení ředitelů škol okr. Hod. Brno: Educa, 1997, 4 s. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Škola a její sociální prostředí. In Sborník stud.textů pro kvalif.školení ředitelů škol okr. Hod. Brno: Educa, 1997, 4 s. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Evropský seminář Světové organizace pro předškolní výchovu (OMEP). Pedagogika. Praha: PedF UK, 1997, roč. 1997, č. 1, s. 86-88. ISSN 0031-3815. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Učitelé a rozhodovací procesy ve škole. Pedagogická orientace. Brno, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 95-99. ISSN 1211-4669. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Spolupráce školy a rodiny v současném rozvinutém světě. Sborník FF BU. Brno: FF BU Brno, 1997, roč. 1997, U2, s. 5-34, 29 s. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rozpaky kolem rad škol. Lidové noviny. Praha: Lidové noviny, 1997, X, č. 79, s. 11. ISSN 0862-5921. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Autonomous school development: a challenge for everyone involved. In Studien zur Wirtschafts- und Erwachsenenpaedagogik aus der Humboldt-Universitaet zu Berlin. Berlin-Nyíregyháza: Humbolt Universitaet - Bessenyei Gyorgi Taránkepzo Foiskola Pedagógia Tanszek, 1997, s. 133-140. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Správa a řízení škol. Rady škol v mezinárodní perspektivě. 1. vyd. Brno: Paido, 1996, 129 s. ISBN 80-85931-32-X. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Milan POL. Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství. Pedagogika. Praha: PedF UK, 1996, roč. 1996, č. 2, s. 105-116. ISSN 0031-3815. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. K instrumentům vnitřní evaluace míry otevřenosti školy k vnějšímu prostředí. Sborník referátů ze 4. konference ČAPV konané ve dnech 3.-4.7. 1996 v Olomouci. In Sborník referátů ze 4. konference ČAPV. Olomouc: ČAPV - PedF UP, 1996, s. 100-105. ISBN 80-902250-6-3. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Školní úspěšnost žáka v kontextu vzdělanostních nerovností. Sborník prací FF BU, U-1, řada pedagogická, s. 7-20. In Sborník prací FF BU U-1, řada pedagogická. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, s. 7-19. ISBN 80-210-1540-3. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Školní úspěšnost žáka v kontextu vzdělanostních nerovností. 1995, 170 s. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Influence of the Family on Educational Achievement. In Developing Schools for Democracy in Europe, an example of trans-European cooperation in education. Oxford Studies in Comparative Education. United Kingdom: Triangle Books, 1995, s. 125-133. ISBN 1-873927-13-4. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. On relationships between the school and the Family. In Developing Schools for Democracy in Europe, an example of trans-European cooperation in education. Oxford Studies in Comparative Education. United Kingdom: Triangle Books, 1995, s. 135-141. ISBN 1-873927-13-4. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Evropská konference OMEP. Predškolská výchova : celoštátný časopis pre rodičov, jasle a materské školy. Bratislava: Predškolská výchova, 1995, roč. 1995, č. 1. ISSN 0032-7220. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Může být americká střední škola alternativou pro české gymnázium? In Sborník z příspěvků z 1. mezinárodní konference pořádané Akademickým gymnáziem v Brně. Brno: Akademické gymnázium Brno, 1994, s. 38-44. Alternativní výuka na současném gymnáziu. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Učitel v americké škole. In Sborník příspěvků z celostátního semináře Brno. Brno: PAIDO, 1994, s. 146-149. Učitel v demokratické škole. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. K sociologii výchovy, vzdělání a školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991, 123 s. ISBN 8021003286. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Studium, studenti a učitelé FF rok po revoluci. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1991, roč. 24, č. 4, s. 21-26. ISSN 1211-3395. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Rodinná výchova pubescentů. Edited by Lili Monatová. 1982, 97 s. info

24. 1. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info