prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.

vedoucí pracoviště – Česká sbírka mikroorganismů


kancelář: bud. E25/1S09
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6922
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Odborné curriculum vitae

Identifikace osoby
 • doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc., 24.12. 1958, Zlín, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Přírodovědecká fakulta
  Ústav experimentální biologie
  Česká sbírka mikroorganismů
  Kamenice 5, budova A25, 625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí oddělení
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: docent, Lékařská fakulta MU, obor Klinická mikrobiologie
 • 1994: CSc., Přírodovědecká fakulta MU v Brně, obor mikrobiologie
 • 1984: RNDr., Přírodovědecká fakulta MU v Brně, obor mikrobiologie
 • 1983: prom. biol., Přírodovědecká fakulta MU v Brně, obor obecná biologie, zaměření mikrobiologie.
Přehled zaměstnání
 • od 1992 - dosud: vedoucí oddělení Česká sbírka mikroorganismů, ÚEB, Přírodovědecká fakulta MU
 • 1988-1991: Masarykova univerzita, Česká sbírka mikroorganizmů, funkční zařazení - samostatný odborný pracovník
 • 1983-1987: Lachema Brno, VÚČCH, funkční zařazení - výzkumný pracovník
Pedagogická činnost
 • Taxonomie prokaryot (pro bakalářské studium biologie, od 2005)
 • Taxonomie mikroorganizmů (pro magisterské studium biologie, 2002-2005)
 • Taxonomie bakterií (pro magisterské studium biologie, 1994-2005)
 • Cvičení z Klinické mikrobiologie (LF MU, 2008-2009)
 • Cvičení z Taxonomie prokaryot
 • Cvičení z Taxonomie mikroorganizmů
 • Cvičení z Taxonomi bakterií
 • Dosud vedl 11 diplomových prací a 5 PGS prací.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Odborné zaměření:
 • Molekulární diagnostika a typizace bakterií (biotypizace, ribotypizace)
 • Metody kryokonzervace prokaryot (lyofilizace, tekutý dusík)
 • Do roku 2018 se podílel či podílí jako řešitel nebo spoluřešitel na řešení 22 grantových projektů, jednoho Výzkumného záměru, jednoho Výzkumného centra a tří projektů VaVpI; celkem je autorem nebo spoluautorem 146 původních vědeckých prací, h-index 19 (101 impaktovaných, 26 excerpovaných, 15 jiných), 1 učebnice, 1 kapitoly v odborné knize a 156 vyžádaných přednášek a posterových sdělení.
Akademické stáže
 • 1995: Dánsko, Kodaň, Statens Seruminstitut, oddělení klinické mikrobiologie; dokončení programu "Go West Fellowships" (2 týdny, ribotypizace proteobakterií)
 • 1993: Dánsko, Kodaň, Statens Seruminstitut, oddělení klinické mikrobiologie; grant ES "Go West Fellowships" programu Cooperation in Sciences and Technology with Central and Eastern European Countries, 4 měsíce, ribotypizace aeromonád
 • 1991: Dánsko, Kodaň, Statens Seruminstitut, oddělení klinické mikrobiologie; stipendium "FEMS Fellowship" (5 týdnů, ribotypizace aktinobacilů)
 • 1989: Německo, Braunschweig, Německá sbírka mikroorganizmů a Anglie, Londýn, Národní sbírka typových kultur; stipendium "WFCC curator's training scheme" (4 týdny, kryokonzervace prokaryot, požadavky na vedení sbírky mikroorganizmů)
 • 1989: Maďarsko, Budapešť, Národní sbírka zemědělských a průmyslových mikroorganizmů (Corvinus University); kurz "Úloha a služby sbírek mikroorganizmů v biotechnologiích" (1 týden)
 • 1989: Rusko, Pushchino, Ústav biochemie a fyziologie mikroorganizmů Ruské akademie věd; kurz „Použití počítačů v mikrobiologii“ (1 týden)
Universitní aktivity; Řešené projekty
 • 2002 - 2005: zástupce vedoucího Sekce biologie PřF MU
 • člen komisí pro SZZ (od 2005), SDZ (od 2001), OK (od 2007), SRZ (od 2006) programu Biologie a a předseda OK Mikrobiologie (od 2010)
 • Projekt TAČR, TH01011148, 2015-2018, spoluřešitel (řešitel: P.Ryšávka, Pharmaceutical Biotechnology)
 • Projekt TAČR, TH01010612, 2015-2018, spoluřešitel (řešitel: P.Ryšávka, Pharmaceutical Biotechnology)
 • Diverzita biotických společenstev a populací, kauzální analýzy variability v prostoru a čase, VZ MŠMT0021622416, 2005-2011, spoluřešitel (řešitel: M. Chytrý, ÚBZ PřF MU)
 • Stomatologické výzkumné centrum, MŠMT 1M0528, 2005-2009, spoluřešitel (Řešitel: J. Vaněk, Stomatologická klinika Nem. u sv. Anny)
 • Projekt GAČR 310/09/0459, 2009-2011, spoluřešitel. (Řešitel: R. Pantůček, PřF MU)
 • Projekt GAČR 310/09/0657, 2009-2010, spoluřešitel. (Řešitel: P. Švec, PřF MU)
 • Projekt GAAV KJB600930613, 2006-2008, spoluřešitel. (Řešitel: I. Rudolf, AVČR, ÚBO Valtice)
 • Ribotypizace a analýza celkových proteinů pro identifikaci stafylokoků a mikrokoků, FRVŠ 92658/2006, 2006, spoluřešitel. Úspěšně oponováno. (Řešitel: D. Nováková, PřF MU)
 • Knihovna ribotypizačních profilů typových kultur bakterií, GAČR 204/02/D099/A, 2002-2005, garant. (Řešitel: P. Švec, PřF MU)
 • Identifikace Aeromonas spp. izolovaných z klinického materiálu, IGA MZ reg. č. NR/8011-2, 2004-2005, spoluřešitel. (Řešitel: E. Krejčí, ZÚ Ostrava)
 • Molekulární diagnostika, epidemiologie a klasifikace klinicky významných grampozitivních koků, GAČR 301/02/1505, 2002-2004, řešitel.
 • Návrh a provoz biotrickling filtru odstraňujícího těkavé polutanty z odpadních plynů, GAČR 104/02/0665, 2002-2004, spoluřešitel. (Řešitel: J. Páca, VŠCHT Praha)
 • Využití probiotik v mléčných výrobcích pro zvýšení jejich kvality, nutriční hodnoty a zdravotní bezpečnosti, MZe, projekt QE 1382, 2001-2004, spoluřešitel. (Řešitel: V. Dráb, Milkom Tábor)
 • Anorganické stavební materiály odolné proti biodegradaci, MPO ČR, program Konsorcia, FD-K/026, 2001-2003, spoluřešitel. (Řešitel: J. Ledererová, VÚSH Brno)
 • Charakteristika bakteriociny produkujících environmentálních kmenů enterokoků a stafylokoků pro jejich využití v biologické dekontaminaci odpadů. Program KONTAKT, číslo projektu 164, 2002 – 2003, řešitel.
 • Molekulární identifikace a diagnostika stafylokoků způsobujících nozokomiální infekce, GAČR 301/97/1192, 1997-1999, spoluřešitel. (Řešitel: J. Doškař, PřF MU)
 • Podpora organizace sbírek mikroorganizmů a fondu na jejich udržování, IGA MŽP, projekt Ochrana biodiverzity VaV/610/196, DÚ 01: Metody péče o ohrožené druhy; Součást programu Global Environment Facility: Ochrana biodiverzity v ČR. 1996, spoluřešitel. (Řešitel: L. Marvanová, CCM PřF MU)
 • Stanovení hlavních patogenů v bazénových vzorcích mléka, detekce problémových stád a hygienické hodnocení, MZe NAZV IE0940964036, 1994-1996, spoluřešitel. (Řešitel: P. Benda, VÚCHS Rapotín)
 • Srovnání mikrobiologických numerických identifikačních metod, MZe NAZV EP0960976537, 1996-1997, spoluřešitel. (Řešitel: P. Benda, VÚCHS Rapotín)
 • Projekt MINE, vytvoření národních databázových uzlů, MŽP ČR, 1995, řešitel.
 • Strategie léčby a prevence mnohočetné kazivosti zubů u dětí, IGA MZČR, reg. číslo 3151-5, 1995-1999. (Řešitel: M. Kukletová, Stomatologická klinika Nem. u sv. Anny)
Mimouniverzitní aktivity
 • člen American Society for Microbiology (1994 - 2004)
 • člen Society for General Microbiology (1999-2017)
 • člen Československé společnosti mikrobiologiecké (od 1985); předseda sekce Obecná biologie: 1992-1995; člen Hlavního výboru (od 2013)
 • předseda Federace českých a slovenských sbírek mikroorganizmů při Čs. společnosti mikrobiologické (od 2006)
 • jmenovaný delegát (MŠMT) do expertní komise OECD Working Party on Biotechnology – Task Force on Biological Resource Centers (Paříž): 1999-2001
 • člen Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti J.E. Purkyně (od 1998)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2004: Cena Zlatého stafylokoka Národní referenční laboratoře pro stafylokoky SZÚ v Praze

21. 11. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info