prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Výzkum vegetace
ředitel ústavu – Ústav botaniky a zoologie


kancelář: bud. A32/208
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1438
e‑mail:
Životopis

Životopis

Milan Chytrý - curriculum vitae
 • Narozen 27. června 1967 v Boskovicích, ženatý, dvě děti
 • Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (PřF MU), Kotlářská 2, 611 37 Brno
 • Profesor botaniky
 • Ředitel ústavu a vedoucí pracovní skupiny pro výzkum vegetace
 • Osobní webová stránka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1990: Mgr. v oboru Systematická biologie a ekologie, PřF MU, diplomová práce "Xerotermní vegetace acidofilního bezlesí na jihovýchodním okraji Českého masivu"
 • 1991: RNDr. v oboru Systematická biologie a ekologie, PřF MU
 • 1995: Ph.D. v oboru Botanika, PřF MU, disertační práce "Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal"
 • 1999: docent v oboru Botanika, PřF MU, habilitační práce "Subjektivní versus formalizovaná klasifikace vegetace: případové studie ze střední Evropy a bajkalské Sibiře"
 • 2009: profesor v oboru Botanika, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Zaměstnání
 • 1993-1995: odborný pracovník - katedra systematické botaniky a geobotaniky PřF MU
 • 1995-1999: odborný asistent - katedra systematické botaniky a geobotaniky PřF MU
 • 1999-2009: docent - katedra systematické botaniky a geobotaniky PřF MU, od roku 2000 katedra botaniky PřF MU, od roku 2006 Ústav botaniky a zoologie PřF MU
 • 2009-dosud: profesor - Ústav botaniky a zoologie PřF MU
Výuka
 • Současná výuka na Masarykově univerzitě
  - Ekologie společenstev a makroekologie (přednáška, 2009-dosud)
  - Vegetace České republiky (přednáška, 2000-dosud)
  - Vegetace Evropy (přednáška, 1993-dosud)
  - Zahraniční botanická exkurze (cvičení s V. Grulichem, 1996-dosud)
  - Botanický seminář (2000-dosud)
  - Geobotanický seminář (2015-dosud)
  - Plant Ecology Lab Meeting (2015-dosud)
 • Dřívější výuka na Masarykově univerzitě
  - Systém a fylogeneze nižších rostlin (cvičení, 1991-1995)
  - Metody vegetační vědy (přednáška a cvičení, 1992-1998)
  - Terénní cvičení z botaniky (1992-2000)
  - Ekologie (přednáška s M. Gelnarem, 1996-2001)
  - Fytocenologie (přednáška, 1997-1999)
  - Zpracování dat v ekologii společenstev (přednáška a cvičení, 1999-2008)
  - Metody fytocenologie (cvičení s L. Tichým, 2000-2003)
  - Terénní cvičení z geobotaniky (2000-2006)
  - Terénní cvičení k systematické botanice (2001-2002)
  - Ekologie rostlin (přednáška s L. Tichým, 2001-2008)
  - Doktorandský seminář z geobotaniky (2002-2015)
 • Zvané kurzy analýzy fytocenologických dat mimo Masarykovu univerzitu (vše spolu s L. Tichým)
  2000: Univerzita Karlova, Praha; 2001: Institute of Ecology and Botany, Vácrátót, Maďarsko; Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko; Západočeská univerzita, Plzeň; 2006: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma, Itálie; Univerzita Karlova, Praha; 2008: University of Stellenbosch, Stellenbosch, Jižní Afrika; Alaska Pacific University, Anchorage, USA; 2009: Universidad del País Vasco, Bilbao, Španělsko; 2012: Université de Rennes 1, Rennes, Francie; М. G. Kholodny Institute of Botany, Kiev, Ukrajina
 • Vedení bakalářských, diplomových a doktorských disertačních prací se zaměřením na ekologii rostlinných společenstev
  Do roku 2016 obhájeno celkem 18 bakalářských, 40 magisterských a 16 doktorských prací.
  Úspěšně obhájení doktorandi: Iva Keizer (Sedláková) (2003), Martin Kočí (2003), Zdeňka Lososová (2003), Ilona Knollová (Kuželová) (2006), Zdenka Preislerová (Otýpková) (2006), Marcela Řezníčková (Havlová) (2007), Jan Roleček (2007), David Zelený (2008, Jihočeská univerzita), Šárka Cimalová (2009), Deana Láníková (Simonová) (2009), Flavia Landucci (2011, Università degli Studi di Perugia), Irena Axmanová (2012), Ching-Feng Li (2013), Kristina Merunková (2013), Veronika Kalusová (2015), Dana Holubová (Michalcová) (2016)
Odborné zájmy
 • ekologie společenstev, makroekologie, biogeografie, vegetační ekologie a paleoekologie
 • diverzita vegetace a flóry velkých území
 • vývoj a testování metod analýzy vegetace s využitím velkých vegetačních databází
 • typizace diverzity vegetace a biotopů Evropy
 • diverzita ekosystémů Sibiře a její vztahy k pleistocénním a raně holocénním ekosystémům Evropy
 • rostlinné invaze
 • druhové bohatství rostlinných společenstev
Zahraniční pobyty
 • Akademické stáže
  - 1993: Institut für Pflanzenphysiologie, Universität Wien, Rakousko (1 měsíc)
  - 1995: Institut für Botanik, Universität Wien, Rakousko (3 měsíce)
  - 1996: Unit of Vegetation Science, Lancaster University, Velká Británie (1 měsíc)
 • Opakované krátkodobé akademické pobyty a zvané přednášky (mimo konference) na různých zahraničních pracovištích, např. Alaska Pacific University, Anchorage, USA; Altai State University, Barnaul, Rusko; Alterra, Wageningen, Nizozemsko; Botanický ústav SAV, Bratislava, Slovensko; Central Siberian Botanical Garden, Novosibirsk, Rusko; German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv), Leipzig-Jena-Halle, Německo; Institute of Ecology and Botany, Vácrátót, Maďarsko; M.G. Kholodny Institute of Botany, Kiev, Ukrajina; National Taiwan University, Taipei, Taiwan; UFZ - Helmholtz Centre for Environmental Research, Halle, Německo; Universidad del País Vasco, Bilbao, Španělsko; Université de Rennes 1, Francie a další
 • Aktivní účast včetně zvaných přednášek na různých mezinárodních konferencích, pravidelně zejména European Vegetation Survey Meeting a Symposium of the International Association for Vegetation Science
 • Vědeckovýzkumné expedice mimo střední Evropu: 1991 a 1993: Bajkal, Rusko; 1996: Iónské ostrovy, Řecko; 2003: Západní Sajan, Rusko; 2005, 2006: Altaj, Rusko; 2007: Jižní Ural, Rusko; 2007: Taiwan; 2009: Kréta, Řecko; 2010: Jakutsko, Rusko; 2011: Bulharsko a Altaj, Rusko; 2012: jižní Sibiř, Rusko; 2013: západní Sibiř, Rusko; 2014: Kazachstán; 2015: jižní Španělsko
 • Vedení každoročních studentských botanických exkurzí v různých zemích střední a jižní Evropy: od roku 1996 Albánie, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina
Akademické aktivity
 • Akademické funkce na Masarykově univerzitě
  - 1996-dosud: člen oborové komise DSP Botanika na PřF MU
  - 1997-1999: člen senátu PřF MU
  - 2000-2005: vedoucí katedry botaniky PřF MU
  - 2000-2005: člen Rady Biologické sekce PřF MU
  - 2001-2003: garant studijního oboru systematická biologie a ekologie na PřF MU
  - 2002-dosud: člen oborové rady DSP Biologie na PřF MU
  - 2001-dosud: člen oborové komise DSP Ekologie na PřF MU
  - 2002-dosud: předseda oborové komise DSP Botanika na PřF MU
  - 2003-dosud: člen Vědecké rady PřF MU
  - 2006-2016: zástupce ředitele Ústavu botaniky a zoologie PřF MU
  - 2006-dosud: vedoucí pracovní skupiny pro výzkum vegetace Ústavu botaniky a zoologie PřF MU
  - 2010-2017: předseda oborové rady DSP Biologie na PřF MU
  - 2017-dosud: ředitel Ústavu botaniky a zoologie PřF MU
 • Akademické funkce mimo Masarykovu univerzitu
  - 1999–2006: člen Vědecké rady Botanického ústavu AV ČR
  - 1999–dosud: člen oborové rady DSP Botanika na PřF JU v Českých Budějovicích
  - 2002–dosud: člen oborové rady DSP Botanika na PřF UP v Olomouci
  - 2003–dosud: člen oborové rady DSP Botanika na PřF UK v Praze
  - 2004–2013: člen Meziresortní hodnotící komise výzkumných záměrů pro skupinu oborů biovědy a chemie
  - 2009–2011: člen hodnotícího panelu P505 Ekologie živočichů a rostlin Grantové agentury České republiky
  - 2014–2017: člen expertního panelu 10 Biologické vědy pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje při Radě pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR
 • Členství a funkce ve vědeckých společnostech
  - 1982–dosud: Česká (Československá) botanická společnost (místopředseda Společnosti od roku 2010)
  - 1993–dosud: International Association for Vegetation Science (IAVS, Council member od roku 2007)
  - 1995–dosud: Slovenská botanická spoločnosť (zasloužilý člen)
  - 2004–dosud: Ecological Society of America
  - 2008–dosud: Česká společnost pro ekologii
  - 2012-dosud: tajemník mezinárodní pracovní skupiny European Vegetation Survey při IAVS a koordinátor její mezinárodní databáze European Vegetation Archive (EVA)
  - 2016-dosud: Polskie Towarzystwo Botaniczne (čestný člen)
 • Výkonné redaktorství vědeckých časopisů
  - 1996–2000: Associate Editor – Folia Geobotanica (et Phytotaxonomica)
  - 2000–2007: Editor – Folia Geobotanica
  - 2006–2010: Associate Editor – Journal of Vegetation Science
  - 2010–dosud: Chief Editor – Applied Vegetation Science
  - 2010–dosud: Chief Editor – Journal of Vegetation Science
  - 2011-dosud: Associate Editor - Neobiota
  - 2011-dosud: Associate Editor - Tuexenia
 • Členství v redakčních radách vědeckých časopisů
  - 1992–1995: Folia Geobotanica et Phytotaxonomica
  - 1996–dosud: Preslia
  - 2000–2006: Journal of Vegetation Science
  - 2001–2011: Itinera Geobotanica
  - 2006–dosud: Plant Sociology (dříve Fitosociologia)
  - 2006–2011: Tuexenia
  - 2009–2012: Annali di Botanica
  - 2016-dosud: Rastitel'nost' Rossii
  - 2017-dosud: Acta Societatis Botanicorum Poloniae
 • Organizace národních a mezinárodních konferencí a workshopů
  - 1996: Tschechisch-österreichisches botanisches Geländeseminar in Mähren (Brno)
  - 1997, 2000, 2004, 2007, 2012: pracovní konference a sjezd České botanické společnosti (Praha)
  - 2003 a opakovaně v dalších letech dosud: národní a mezinárodní setkání botanicko-ekologických doktorandů (ČR, Maďarsko, Slovensko, Polsko)
  - 2008: 17th International Workshop European Vegetation Survey (Brno)
  - 2015: 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science (Brno)
  + opakovaně členství v programových výborech a organizace sekcí na různých mezinárodních konferencích
Vedení výzkumých projektů
 • 1996-1998: Diverzita vegetace a flóry říčních údolí: modelování vlivu abiotických faktorů (Grantová agentura ČR 206/96/0131)
 • 1999-2001: Parametrizace fytocenologického systému pomocí velkých souborů dat (Grantová agentura ČR 206/99/1523)
 • 2002-2004: Formalizovaná klasifikace polopřirozené travinné vegetace České republiky (Grantová agentura ČR 206/02/0957)
 • 2003-2007: Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy (Grantová agentura AV ČR IAA6163303)
 • 2005-2007: Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém (Grantová agentura ČR 206/05/0020)
 • 2005-2008: Evolučně ekologická analýza biologických systémů: výzkumné centrum DSP (Grantová agentura ČR 524/05/H536)
 • 2005-2011: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, výzkumný záměr MSM0021622416)
 • 2006: Publikace monografie Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace (Grantová agentura ČR 206/06/0659)
 • 2009-2011: Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev (Grantová agentura ČR 206/09/0329)
 • 2011-2015: Změny biodiverzity na přechodu pleistocénu a holocénu: současné analogie v reliktních ekosystémech Sibiře (Grantová agentura ČR P504/11/0454)
 • 2014-2018: Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) (Centrum excelence, Grantová agentura ČR 14-36079G)
Ocenění
 • 2009: Editors´ Award, Applied Vegetation Science
 • 2012: Cena předsedy Grantové Agentury České republiky
 • 2012: Purkyňova cena časopisu Živa
 • 2016: Čestné členství, Polská botanická společnost
 • 2017: Zasloužilé členství, Slovenská botanická spoločnosť
Vybrané publikace
 • CHYTRÝ, Milan, Michal HORSÁK, Jiří DANIHELKA, Nikolai ERMAKOV, Dmitry A GERMAN, Michal HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Martin KOČÍ, Svatava KUBEŠOVÁ, Pavel LUSTYK, Jeffrey Clark NEKOLA, Věra PAVELKOVÁ ŘIČÁNKOVÁ, Zdenka PREISLEROVÁ, Philipp RESL a Milan VALACHOVIČ. A modern analogue of the Pleistocene steppe-tundra ecosystem in southern Siberia. Boreas, Willey, 2019, roč. 48, č. 1, s. 36-56. ISSN 0300-9483. doi:10.1111/bor.12338. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Diana, Petra TLÁSKALOVÁ, Petr KOHOUT, Pavel DŘEVOJAN, Karel FAJMON, Milan CHYTRÝ a Petr BALDRIAN. Diversity of fungi and bacteria in species-rich grasslands increases with plant diversity in shoots but not in roots and soil. FEMS Microbiology Ecology, 2019, roč. 95, č. 1, s. „fiy208“. ISSN 0168-6496. doi:10.1093/femsec/fiy208. info
 • WILLNER, Wolfgang, Jan ROLEČEK, Andrey KOROLYUK, Jürgen DENGLER, Milan CHYTRÝ, Monika JANIŠOVÁ, Attila LENGYEL, Svetlana AĆIĆ, Thomas BECKER, Mirjana ĆUK, Olga DEMINA, Ute JANDT, Zygmunt KACKI, Anna A. KUZEMKO, Matthias KROPF, Mariya LEBEDEVA, Yury SEMENISHCHENKOV, Urban ŠILC, Zvjezdana STANČIĆ, Markus STAUDINGER, Kiril VASSILEV a Sergey YAMALOV. Formalized classification of semi-dry grasslands in central and eastern Europe. Preslia, Česká botanická společnost, 2019, roč. 91, č. 1, s. 25-49. ISSN 0032-7786. doi:10.23855/preslia.2019.025. info
 • TICHÝ, Lubomír, Milan CHYTRÝ a Flavia LANDUCCI. GRIMP: A machine-learning method for improving groups of discriminating species in expert systems for vegetation classification. Journal of Vegetation Science, Wiley, 2019, roč. 30, č. 1, s. 5-17. ISSN 1100-9233. doi:10.1111/jvs.12696. Wiley Online Library info
 • CHIARUCCI, Alessandro, Meelis PÄRTEL, Valério D. PILLAR a Milan CHYTRÝ. Applied vegetation science addresses emerging global issues. Applied Vegetation Science, Wiley, 2019, roč. 22, č. 1, s. 1-2. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/avsc.12421. Wiley Online Library info
 • GHOLIZADEH, Hamid, Alireza NAQINEZHAD a Milan CHYTRÝ. Hyrcanian forest vegetation database. Phytocoenologia, 2019, roč. 49, č. 2, s. 209-210. ISSN 0340-269X. doi:10.1127/phyto/2018/0315. URL info
 • WILD, Jan, Zdeněk KAPLAN, Jiří DANIHELKA, Petr PETŘÍK, Milan CHYTRÝ, Petr NOVOTNÝ, Martin ROHN, Václav ŠULC, Josef BRŮNA, Karel CHOBOT, Libor EKR, Dana HOLUBOVÁ, Ilona KNOLLOVÁ, Petr KOCIÁN, Milan ŠTECH, Jan ŠTĚPÁNEK a Václav ZOUHAR. Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. Preslia, Česká botanická společnost, 2019, roč. 91, č. 1, s. 1-24. ISSN 0032-7786. doi:10.23855/preslia.2019.001. info
 • CHYTRÝ, Milan, Alessandro CHIARUCCI, Meelis PÄRTEL, Valério D. PILLAR, Jan P. BAKKER, Ladislav MUCINA, Robert K. PEET a Peter S. WHITE. Progress in vegetation science: Trends over the past three decades and new horizons. Journal of Vegetation Science, Wiley, 2019, roč. 30, č. 1, s. 1-4. ISSN 1100-9233. doi:10.1111/jvs.12697. Wiley Online Library info
 • BONARI, Gianmaria, Jakub TĚŠITEL, Massimo MIGLIORINI, Claudia ANGIOLINI, Giuseppe PROTANO, Francesco NANNONI, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ a Milan CHYTRÝ. Conservation of the Mediterranean coastal pine woodlands: How can management support biodiversity? Forest Ecology and Management, Elsevier, 2019, roč. 443, JUL, s. 28-35. ISSN 0378-1127. doi:10.1016/j.foreco.2019.04.005. info
 • VEČEŘA, Martin, Jan DIVÍŠEK, Jonathan LENOIR, Borja JIMÉNEZ ALFARO, Idoia BIURRUN, Ilona KNOLLOVÁ, Emiliano AGRILLO, Juan Antonio CAMPOS, Andraž ČARNI, Guillermo Crespo JIMÉNEZ, Mirjana ĆUK, Panayotis DIMOPOULOS, Jörg EWALD, Federico Fernández GONZÁLEZ, Jean Claude GÉGOUT, Adrian INDREICA, Ute JANDT, Florian JANSEN, Zygmunt KĄCKI, Valerijus RAŠOMAVIČIUS, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, John S RODWELL, Joop H J SCHAMINÉE, Urban ŠILC, Jens Christian SVENNING, Grzegorz SWACHA, Kiril VASSILEV, Roberto VENANZONI, Wolfgang WILLNER, Thomas WOHLGEMUTH a Milan CHYTRÝ. Alpha diversity of vascular plants in European forests. Journal of Biogeography, Wiley, 2019, roč. 46, č. 9, s. 1919-1935. ISSN 0305-0270. doi:10.1111/jbi.13624. Wiley Online Library info
 • CHYTRÝ, Kryštof, Pavel NOVÁK, Veronika KALNÍKOVÁ, Martin VEČEŘA, Helena PROKEŠOVÁ, Pavel DŘEVOJAN a Milan CHYTRÝ. Dry grassland vegetation in the Transcarpathian Lowland (western Ukraine). Tuexenia, 2019, roč. 39, č. 1, s. 335-355. ISSN 0722-494X. doi:10.14471/2019.39.009. PDF info
 • CHYTRÝ, Milan, Jan DIVÍŠEK a Martin VEČEŘA. Biogeografie druhové diverzity rostlinných společenstev. Živa, Praha: Academia, 2019, roč. 2019, č. 5, s. 243-246. ISSN 0044-4812. URL info
 • PALPURINA, Salza, Milan CHYTRÝ, Norbert HӦLZEL, Lubomír TICHÝ, Viktoria WAGNER, Michal HORSÁK, Irena AXMANOVÁ, Michal HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Martin FREITAG, Zdeňka LOSOSOVÁ, Wanja MATHAR, Rossen TZONEV, Jiří DANIHELKA a Pavel DŘEVOJAN. The type of nutrient limitation affects the plant species richness-productivity relationship: Evidence from dry grasslands across Eurasia. Journal of Ecology, Wiley, 2019, roč. 107, č. 3, s. 1038-1050. ISSN 0022-0477. doi:10.1111/1365-2745.13084. Wiley Online Library info
 • KALUSOVÁ, Veronika, Natálie ČEPLOVÁ, Milan CHYTRÝ, Jiří DANIHELKA, Pavel DŘEVOJAN, Karel FAJMON, Ondřej HÁJEK, Veronika KALNÍKOVÁ, Pavel NOVÁK, Vladimír ŘEHOŘEK, Jakub TĚŠITEL, Lubomír TICHÝ, Tamás WIRTH a Zdeňka LOSOSOVÁ. Similar responses of native and alien floras in European cities to climate. Journal of Biogeography, Wiley, 2019, roč. 46, č. 7, s. 1406-1418. ISSN 0305-0270. doi:10.1111/jbi.13591. URL info
 • PÄTSCH, Ricarda, Anni JAŠKOVÁ, Milan CHYTRÝ, Ilya B. KUCHEROV, Joop H.J. SCHAMINÉE, Erwin BERGMEIER a John A.M. JANSSEN. Making them visible and usable - vegetation-plot observations from Fennoscandia based on historical species-quantity scales. Applied Vegetation Science, Wiley, 2019, roč. 22, č. 4, s. 465-473. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/avsc.12452. URL info
 • CZARNIECKA-WIERA, Marta, Zygmunt KACKI, Milan CHYTRÝ a Salza PALPURINA. Diversity loss in grasslands due to the increasing dominance of alien and native competitive herbs. Biodiversity and Conservation, 2019, roč. 28, č. 11, s. 2781-2796. ISSN 0960-3115. doi:10.1007/s10531-019-01794-9. info
 • CHYTRÝ, Milan, Michal HÁJEK, Martin KOČÍ, Pavel PEŠOUT, Jan ROLEČEK, Jiří SÁDLO, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jan SYCHRA, Karel BOUBLÍK, Jan DOUDA, Vít GRULICH, Handrij HÄRTEL, Radim HÉDL, Pavel LUSTYK, Jana NAVRÁTILOVÁ, Pavel NOVÁK, Tomáš PETERKA, Alena VYDROVÁ a Karel CHOBOT. Red List of Habitats of the Czech Republic. Ecological Indicators, 2019, roč. 106, NOV, s. 105446-105457. ISSN 1470-160X. doi:10.1016/j.ecolind.2019.105446. info
 • MASTROGIANNI, Anna, Athanasios S. KALLIMANIS, Milan CHYTRÝ a Ioannis TSIRIPIDIS. Phylogenetic diversity patterns in forests of a putative refugial area in Greece: A community level analysis. Forest Ecology and Management, Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 446, AUG, s. 226-237. ISSN 0378-1127. doi:10.1016/j.foreco.2019.05.044. info
 • SPORBERT, Maria, Helge BRUELHEIDE, Gunnar SEIDLER, Petr KEIL, Ute JANDT, Gunnar AUSTRHEIM, Idoia BIURRUN, Juan Antonio CAMPOS, Andraž ČARNI, Milan CHYTRÝ, János CSIKY, Els DE BIE, Jürgen DENGLER, Valentin GOLUB, John‐Arvid GRYTNE, Adrian INDREICA, Florian JANSEN, Martin JIROUŠEK, Jonathan LENOIR, Miska LUOTO, Corrado MARCENÒ, Jesper Erenskjold MOESLUND, Aaron PÉREZ‐HAASE, Solvita RŪSIŅA, Vigdis VANDVIK, Kiril VASSILEV a Erik WELK. Assessing sampling coverage of species distribution in biodiversity databases. Journal of Vegetation Science, Hoboken, USA: Wiley-Blackwell, 2019, roč. 30, č. 4, s. 620-632. ISSN 1100-9233. doi:10.1111/jvs.12763. info
 • TICHÝ, Lubomír a Milan CHYTRÝ. Probabilistic key for identifying vegetation types in the field: A new method and Android application. Journal of Vegetation Science, Opulus Press, 2019, roč. 30, č. 5, s. 1035-1038. ISSN 1100-9233. doi:10.1111/jvs.12799. info
 • ZELENÝ, David a Milan CHYTRÝ. Ecological Specialization Indices for species of the Czech flora. Preslia, Česká botanická společnost, 2019, roč. 91, č. 2, s. 93-116. ISSN 0032-7786. doi:10.23855/preslia.2019.093. URL info
 • DIVÍŠEK, Jan a Milan CHYTRÝ. High-resolution and large-extent mapping of plant species richness using vegetation-plot databases. Ecological Indicators, Elsevier B.V., 2018, roč. 89, June, s. 840-851. ISSN 1470-160X. doi:10.1016/j.ecolind.2017.11.005. Odkaz na web vydavatele info
 • HERBEN, Tomáš, Jitka KLIMEŠOVÁ a Milan CHYTRÝ. Effects of disturbance frequency and severity on plant traits: An assessment across a temperate flora. Functional Ecology, Wiley, 2018, roč. 32, č. 3, s. 799-808. ISSN 0269-8463. doi:10.1111/1365-2435.13011. URL info
 • ROCES-DÍAZ, Jose V., Borja JIMÉNEZ ALFARO GONZÁLEZ, Milan CHYTRÝ, Emilio DIAZ-VARELA a Pedro ALVAREZ-ALVAREZ. Glacial refugia and mid-Holocene expansion delineate the current distribution of Castanea sativa in Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Elsevier, 2018, roč. 491, FEB, s. 152-160. ISSN 0031-0182. doi:10.1016/j.palaeo.2017.12.004. URL info
 • PAVELKOVÁ ŘIČÁNKOVÁ, Věra, Michal HORSÁK, Martin HAIS, Jan ROBOVSKÝ a Milan CHYTRÝ. Environmental correlates of the Late Quaternary regional extinctions of large and small Palaearctic mammals. Ecography, Wiley, 2018, roč. 41, č. 3, s. 516-527. ISSN 0906-7590. doi:10.1111/ecog.02851. URL info
 • JIMÉNEZ ALFARO GONZÁLEZ, Borja, Marco GIRARDELLO, Milan CHYTRÝ, Jens-Christian SVENNING, Wolfgang WILLNER, Jean-Claude GÉGOUT, Emiliano AGRILLO, Juan Antonio CAMPOS, Ute JANDT, Zygmunt KĄCKI, Urban ŠILC, Michal SLEZÁK, Lubomír TICHÝ, Ioannis TSIRIPIDIS, Pavel Dan TURTUREANU, Mariana UJHÁZYOVÁ a Thomas WOHLGEMUTH. History and environment shape species pools and community diversity in European beech forests. Nature Ecology and Evolution, Nature Publishing Group, 2018, roč. 2, č. 3, s. 483-490. ISSN 2397-334X. doi:10.1038/s41559-017-0462-6. URL info
 • HORSÁK, Michal, Lucie JUŘIČKOVÁ, Veronika HORSÁKOVÁ, Adéla POKORNÁ, Petr POKORNÝ, Arnošt ŠIZLING a Milan CHYTRÝ. Forest snail diversity and its environmental predictors along a sharp climatic gradient in southern Siberia. Acta Oecologica, 2018, roč. 88, č. 1, s. 1-8. ISSN 1146-609X. doi:10.1016/j.actao.2018.02.009. URL info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka, Lubomír TICHÝ, Jan DIVÍŠEK, Natálie ČEPLOVÁ, Jiří DANIHELKA, Pavel DŘEVOJAN, Karel FAJMON, Veronika KALNÍKOVÁ, Veronika KALUSOVÁ, Pavel NOVÁK, Vladimír ŘEHOŘEK, Tamás WIRTH a Milan CHYTRÝ. Projecting potential future shifts in species composition of European urban plant communities. Diversity and Distributions, Wiley, 2018, roč. 24, č. 6, s. 765-775. ISSN 1366-9516. doi:10.1111/ddi.12725. URL info
 • LOIOLA, Priscilla P., Francesco DE BELLO, Milan CHYTRÝ, Lars GÖTZENBERGER, Carlos PERÉZ CARMONA, Petr PYŠEK a Zdeňka LOSOSOVÁ. Invaders among locals: Alien species decrease phylogenetic and functional diversity while increasing dissimilarity among native community members. Journal of Ecology, Wiley, 2018, roč. 106, č. 6, s. 2230-2241. ISSN 0022-0477. doi:10.1111/1365-2745.12986. URL info
 • KALNÍKOVÁ, Veronika, Kryštof CHYTRÝ a Milan CHYTRÝ. Early vegetation succession on gravel bars of Czech Carpathian streams. Folia Geobotanica, Springer, 2018, roč. 53, č. 3, s. 317-332. ISSN 1211-9520. doi:10.1007/s12224-018-9323-6. URL info
 • JIMÉNEZ ALFARO GONZÁLEZ, Francisco De Borja, Susana SUÁREZ-SEOANE, Milan CHYTRÝ, Stephan M HENNEKENS, Wolfgang WILLNER, Michal HÁJEK, Emiliano AGRILLO, Jose M ÁLVAREZ-MARTÍNEZ, Ariel BERGAMINI, Henry BRISSE, Jörg BRUNET, Laura CASELLA, Daniel DÍTĚ, Xavier FONT, François GILLET, Petra HÁJKOVÁ, Florian JANSEN, Ute JANDT, Zygmunt KĄCKI, Jonathan LENOIR, John S. RODWELL, Joop H. J. SCHAMINÉE, Lucia SEKULOVÁ, Jozef ŠIBÍK, Željko ŠKVORC a Ioannis TSIRIPIDIS. Modelling the distribution and compositional variation of plant communities at the continental scale. Diversity and Distributions, Wiley, 2018, roč. 24, č. 7, s. 978-990. ISSN 1366-9516. https://dx.doi.org/10.1111/ddi.12736 info
 • BRUELHEIDE, Helge, Jürgen DENGLER, Oliver PURSCHKE, Jonathan LENOIR, Borja JIMÉNEZ-ALFARO, Stephan M. HENNEKENS, Zoltán BOTTA-DUKÁT, Milan CHYTRÝ, Richard FIELD, Florian JANSEN, Jens KATTGE, Valério D. PILLAR, Franziska SCHRODT, Miguel D. MAHECHA, Robert K. PEET, Brody SANDEL, Peter VAN BODEGOM, Jan ALTMAN, Esteban ALVAREZ-DÁVILA, Mohammed A. S. ARFIN KHAN, Fabio ATTORRE, Isabelle AUBIN, Christopher BARALOTO, Jorcely G. BARROSO, Marijn BAUTERS, Erwin BERGMEIER, Idoia BIURRUN, Anne D. BJORKMAN, Benjamin BLONDER, Andraž ČARNI, Luis CAYUELA, Tomáš ČERNÝ, J. Hans C. CORNELISSEN, Dylan CRAVEN, Matteo DAINESE, Géraldine DERROIRE, Michele DE SANCTIS, Sandra DÍAZ, Jiří DOLEŽAL, William FARFAN-RIOS, Ted R. FELDPAUSCH, Nicole J. FENTON, Eric GARNIER, Greg R. GUERIN, Alvaro G. GUTIÉRREZ, Sylvia HAIDER, Tarek HATTAB, Greg HENRY, Bruno HÉRAULT, Pedro HIGUCHI, Norbert HÖLZEL, Jürgen HOMEIER, Anke JENTSCH, Norbert JÜRGENS, Zygmunt KĄCKI, Dirk N. KARGER, Michael KESSLER, Michael KLEYER, Ilona KNOLLOVÁ, Andrey Y. KOROLYUK, Ingolf KÜHN, Daniel C. LAUGHLIN, Frederic LENS, Jacqueline LOOS, Frédérique LOUAULT, Mariyana I. LYUBENOVA, Yadvinder MALHI, Corrado MARCENÓ, Maurizio MENCUCCINI, Jonas V. MÜLLER, Jérôme MUNZINGER, Isla H. MYERS-SMITH, David A. NEILL, Ülo NIINEMETS, Kate H. ORWIN, Wim A. OZINGA, Josep PENUELAS, Aaron PÉREZ-HAASE, Petr PETŘÍK, Oliver L. PHILLIPS, Meelis PÄRTEL, Peter B. REICH, Christine RÖMERMANN, Arthur V. RODRIGUES, Francesco Maria SABATINI, Jordi SARDANS, Marco SCHMIDT, Gunnar SEIDLER, Javier Eduardo SILVA ESPEJO, Marcos SILVEIRA, Anita SMYTH, Maria SPORBERT, Jens-Christian SVENNING, Zhiyao TANG, Raquel THOMAS, Ioannis TSIRIPIDIS, Kiril VASSILEV, Cyrille VIOLLE, Risto VIRTANEN, Evan WEIHER, Erik WELK, Karsten WESCHE, Marten WINTER, Christian WIRTH a Ute JANDT. Global trait–environment relationships of plant communities. Nature ecology & evolution, 2018, roč. 2, č. 12, s. 1906-1917. ISSN 2397-334X. https://dx.doi.org/10.1038/s41559-018-0699-8 info
 • DIVÍŠEK, Jan, Milan CHYTRÝ, Brian BECKAGE,, Nicholas J. GOTELLI, Zdeňka LOSOSOVÁ, Petr PYŠEK, David M. RICHARDSON a Jane MOLOFSKY. Similarity of introduced plant species to native ones facilitates naturalization, but differences enhance invasion success. NATURE COMMUNICATIONS, 2018, roč. 9, č. 4631, s. 1-10. ISSN 2041-1723. doi:10.1038/s41467-018-06995-4. info
 • CHYTRÝ, Milan, Lubomír TICHÝ, Pavel DŘEVOJAN, Jiří SÁDLO a David ZELENÝ. Ellenberg-type indicator values for the Czech flora. Preslia, 2018, roč. 90, č. 2, s. 83-103. ISSN 0032-7786. doi:10.23855/preslia.2018.083. URL info
 • HERBEN, Tomáš, Jitka KLIMEŠOVÁ a Milan CHYTRÝ. Philip Grime's fourth corner: are there plant species adapted to high disturbance and low productivity? Oikos, 2018, roč. 127, č. 8, s. 1125-1131. ISSN 0030-1299. https://dx.doi.org/10.1111/oik.05090 info
 • CHIARUCCI, Alessandro, Meelis PÄRTEL, Valério D. PILLAR a Milan CHYTRÝ. Long-term investigations and experimental manipulations: Useful perspectives for applied vegetation studies. Applied Vegetation Science, 2018, roč. 21, č. 1, s. 1-2. ISSN 1402-2001. https://dx.doi.org/10.1111/avsc.12347 info
 • CHYTRÝ, Milan a Lubomír TICHÝ. National vegetation classification of the Czech Republic: a summary of the approach. Phytocoenologia, 2018, roč. 48, č. 2, s. 121-131. ISSN 0340-269X. https://doi.org/10.1127/phyto/2017/0184 info
 • LOGAN, Samuel A., Milan CHYTRÝ a Kirsten WOLFF. Genetic diversity and demographic history of the Siberian lime (Tilia sibirica). Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 2018, roč. 33, August, s. 9-17. ISSN 1433-8319. doi:10.1016/j.ppees.2018.04.005. https://dx.doi.org/10.1016/j.ppees.2018.04.005 info
 • MARCENÓ, Corrado, Riccardo GUARINO, Javier LOIDI, Mercedes HERRERA, Maike ISERMANN, Ilona KNOLLOVÁ, Lubomír TICHÝ, Rossen T. TZONEV, Alicia Teresa Rosario ACOSTA, Úna FITZPATRICK, Dmytro IAKUSHENKO, John A. M. JANSSEN, Francisco De Borja JIMÉNEZ ALFARO GONZÁLEZ, Zygmunt Walerian KACKI, Iva KEIZER-SEDLAKOVÁ, Vitaliy KOLOMIYCHUK, John S. RODWELL, Joop H. J. SCHAMINÉE, Urban ŠILC a Milan CHYTRÝ. Classification of European and Mediterranean coastal dune vegetation. Applied Vegetation Science, Wiley, 2018, roč. 21, č. 3, s. 533-559. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/avsc.12379. URL info
 • PILLAR, Valerio D., Alessandro CHIARUCCI, Meelis PÄRTEL a Milan CHYTRÝ. Linking biodiversity to ecosystems: A task for plant community ecologists. Journal of Vegetation Science, 2018, roč. 29, č. 1, s. 1-3. ISSN 1100-9233. https://dx.doi.org/10.1111/jvs.12587 info
 • SABATINI, Francesco Maria, Borja JIMÉNEZ-ALFARO, Sabina BURRASCANO, Andrea LORA a Milan CHYTRÝ. Beta-diversity of central European forests decreases along an elevational gradient due to the variation in local community assembly processes. Ecography, 2018, roč. 41, č. 6, s. 1038-1048. ISSN 0906-7590. https://dx.doi.org/10.1111/ecog.02809 info
 • SÁDLO, Jiří, Milan CHYTRÝ, Jan PERGL a Petr PYŠEK. Plant dispersal strategies: a new classification based on the multiple dispersal modes of individual species. Preslia, 2018, roč. 90, č. 1, s. 1-22. ISSN 0032-7786. https://dx.doi.org/10.23855/preslia.2018.001 info
 • WAGNER, Viktoria, Milan CHYTRÝ, David ZELENÝ, Henrik VON WEHRDEN, Annika BRINKERT, Jiří DANIHELKA, Florian JANSEN, Norbert HÖLZEL, Johannes KAMP, Pavel LUSTYK, Kristina MERUNKOVÁ, Salza PALPURINA, Zdenka PREISLEROVÁ a Karsten WESCHE. Regional differences in soil pH niche among dry grassland plants in Eurasia. Oikos, Hoboken, NJ USA: Wiley, 2017, roč. 126, č. 5, s. 660-670. ISSN 0030-1299. doi:10.1111/oik.03369. URL info
 • PALPURINA, Salza, Viktoria WAGNER, Henrik VON WEHRDEN, Michal HÁJEK, Michal HORSÁK, Annika BRINKERT, Norbert HÖLZEL, Karsten WESCHE, Johannes KAMP, Petra HÁJKOVÁ, Jiří DANIHELKA, Pavel LUSTYK, Kristina MERUNKOVÁ, Zdenka PREISLEROVÁ, Martin KOČÍ, Svatava KUBEŠOVÁ, Mikhail CHEROSOV, Nikolai ERMAKOV, Dmitry A. GERMAN, Paraskovia GOGOLEVA, Nikolai LASHCHINSKY, Vassiliy MARTYNENKO a Milan CHYTRÝ. The relationship between plant species richness and soil pH vanishes with increasing aridity across Eurasian dry grasslands. Global Ecology and Biogeography, Hoboken: Wiley, 2017, roč. 26, č. 4, s. 425-434. ISSN 1466-822X. doi:10.1111/geb.12549. URL info
 • PETERKA, Tomáš, Michal HÁJEK, Martin JIROUŠEK, Francisco De Borja JIMÉNEZ ALFARO GONZÁLEZ, Liene AUNINA, Ariel BERGAMINI, Daniel DÍTĚ, Ljuba FELBABA-KLUSHYNA, Ulrich GRAF, Petra HÁJKOVÁ, Eva HETTENBERGEROVÁ, Tatiana G. IVCHENKO, Florian JANSEN, Natalia E. KOROLEVA, Elena D. LAPSHINA, Predrag M. LAZAREVIĆ, Asbjørn MOEN, Maxim G. NAPREENKO, Paweł PAWLIKOWSKI, Zuzana PLESKOVÁ, Lucia SEKULOVÁ, Viktor A. SMAGIN, Teemu TAHVANAINEN, Annett THIELE, Claudia BIŢA-NICOLAE, Idoia BIURRUN, Henry BRISSE, Renata ĆUŠTEREVSKA, Els DE BIE, Jörg EWALD, Úna FITZPATRICK, Xavier FONT, Ute JANDT, Zygmunt KĄCKI, Anna KUZEMKO, Flavia LANDUCCI, Jesper E. MOESLUND, Aaron PEREZ-HAASE, Valerijus RAŠOMAVIČIUS, John S. RODWELL, Joop H.J. SCHAMINÉE, Urban ŠILC, Zvjezdana STANČIĆ a Milan CHYTRÝ. Formalized classification of European fen vegetation at the alliance level. Applied Vegetation Science, Hoboken, NJ USA: Wiley, 2017, roč. 20, č. 1, s. 124-142. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/avsc.12271. URL info
 • JANSKÁ, Veronika, Francisco De Borja JIMÉNEZ ALFARO GONZÁLEZ, Milan CHYTRÝ, Jan DIVÍŠEK, Oleg ANENKHONOV, Andrey KOROLYUK, Nikolai LASHCHINSKYI a Martin CULEK. Palaeodistribution modelling of European vegetation types at the Last Glacial Maximum using modern analogues from Siberia: Prospects and limitations. Quaternary Science Reviews, Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, roč. 159, March, s. 103-115. ISSN 0277-3791. doi:10.1016/j.quascirev.2017.01.011. URL info
 • PÄRTEL, Meelis, Alessandro CHIARUCCI, Milan CHYTRÝ a Valerio D. PILLAR. Mapping plant community ecology. Journal of Vegetation Science, Wiley, 2017, roč. 28, s. 1-3. ISSN 1100-9233. URL info
 • DOSTÁL, Petr, Markus FISCHER, Milan CHYTRÝ a Daniel PRATI. No evidence for larger leaf trait plasticity in ecological generalists compared to specialists. Journal of Biogeography, Hoboken: Wiley, 2017, roč. 44, č. 3, s. 511-521. ISSN 0305-0270. doi:10.1111/jbi.12881. URL info
 • FIBICH, Pavel, Jan LEPŠ, Milan CHYTRÝ a Jakub TĚŠITEL. Root hemiparasitic plants are associated with high diversity in temperate grasslands. Journal of Vegetation Science, Hoboken: Wiley, 2017, roč. 28, č. 1, s. 184-191. ISSN 1100-9233. doi:10.1111/jvs.12472. URL info
 • BONARI, Gianmaria, Karel FAJMON, Igor MALENOVSKÝ, David ZELENÝ, Jaroslav HOLUŠA, Ivana JONGEPIEROVÁ, Petr KOČÁREK, Ondřej KONVIČKA, Jan UŘIČÁŘ a Milan CHYTRÝ. Management of semi-natural grasslands benefiting both plant and insect diversity: The importance of heterogeneity and tradition. Agriculture, Ecosystems and Environment, Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 246, August, s. 243-252. ISSN 0167-8809. doi:10.1016/j.agee.2017.06.010. fulltext info
 • WILLNER, Wolfgang, Francisco De Borja JIMÉNEZ-ALFARO GONZÁLEZ, Emiliano AGRILLO, Idoia BIURRUN, Juan Antonio CAMPOS, Andraž ČARNI, Laura CASELLA, János CSIKY, Renata ĆUŠTEREVSKA, Yakiv P. DIDUKH, Jörg EWALD, Ute JANDT, Florian JANSEN, Zygmunt Walerian KACKI, Ali KAVGACI, Jonathan LENOIR, Aleksander MARINŠEK, Viktor ONYSHCHENKO, John S. RODWELL, Joop H. J. SCHAMINÉE, Jozef ŠIBÍK, Željko ŠKVORC, Jens-Christian SVENNING, Ioannis TSIRIPIDIS, Pavel Dan TURTUREANU, Rossen TZONEV, Kiril VASSILEV, Roberto VENANZONI, Thomas WOHLGEMUTH a Milan CHYTRÝ. Classification of European beech forests: a Gordian Knot? Applied Vegetation Science, NJ USA: Wiley, 2017, roč. 20, č. 3, s. 494-512. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/avsc.12299. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Michal HORSÁK, Vít SYROVÁTKA, Jiří DANIHELKA, Nikolai ERMAKOV, Dmitry A. GERMAN, Michal HÁJEK, Ondřej HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Veronika HORSÁKOVÁ, Martin KOČÍ, Svatava KUBEŠOVÁ, Pavel LUSTYK, Jeffrey Clark NEKOLA, Zdenka PREISLEROVÁ, Philipp RESSL a Milan VALACHOVIČ. Refugial ecosystems in central Asia as indicators of biodiversity change during the Pleistocene–Holocene transition. Ecological Indicators, Amsterdam: Elsevier Science, 2017, roč. 77, June, s. 357-367. ISSN 1470-160X. doi:10.1016/j.ecolind.2016.12.033. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Jiří DANIHELKA, Zdeněk KAPLAN a Petr PYŠEK. Flora and vegetation of the Czech Republic. Cham: Springer, 2017. 466 s. Plant and vegetation 14. ISBN 978-3-319-63180-6. doi:10.1007/978-3-319-63181-3. URL info
 • CHYTRÝ, Milan. Physical Geography of the Czech Republic. In Chytry, M., Danihelka, J., Kaplan, Z., Pyšek, P.. Flora and Vegetation of the Czech Republic. 14. vyd. Cham: Springer, 2017. s. 1-23, 23 s. Plant and Vegetation 14. ISBN 978-3-319-63180-6. doi:10.1007/978-3-319-63181-3. URL info
 • DANIHELKA, Jiří, Milan CHYTRÝ, Jan KUČERA a Zdeněk PALICE. History of botanical research in the Czech Republic. In Chytry, M., Danihelka, J., Kaplan, Z., Pyšek, P.. Flora and Vegetation of the Czech Republic. Cham: Springer, 2017. s. 27-87, 61 s. Plant and Vegetation 14. ISBN 978-3-319-63180-6. doi:10.1007/978-3-319-63181-3. URL info
 • CHYTRÝ, Milan. Current vegetation of the Czech Republic. In Flora and Vegetation of the Czech Republic. Cham: Springer, 2017. s. 229-337. Plant and Vegetation 14. ISBN 978-3-319-63180-6. doi:10.1007/978-3-319-63181-3. URL info
 • PYŠEK, Petr, Milan CHYTRÝ, Jan PERGL a Jiří SÁDLO. Plant Invasions in the Czech Republic. In Flora and Vegetation of the Czech Republic. Cham: Springer, 2017. s. 339-399. Plant and Vegetation 14. ISBN 978-3-319-63180-6. doi:10.1007/978-3-319-63181-3. URL info
 • RODRÍ­GUEZ-ROJO, Maria Pilar, Francisco De Borja JIMÉNEZ ALFARO GONZÁLEZ, Ute JANDT, Helge BRUELHEIDE, John S. RODWELL, Joop H.J. SCHAMINÉE, Philip M. PERRIN, Zygmunt Walerian KACKI, Wolfgang WILLNER, Federico FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ a Milan CHYTRÝ. Diversity of lowland haymeadows and pastures inWestern and Central Europe. Applied Vegetation Science, Hoboken, NJ USA: Wiley, 2017, roč. 20, č. 4, s. 702-719. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/avsc.12326. URL info
 • WAGNER, Viktoria, Milan CHYTRÝ, Francisco De Borja JIMÉNEZ ALFARO GONZÁLEZ, Jan PERGL, Stephan HENNEKENS, Idoia BIURRUN, Ilona KNOLLOVÁ, Christian BERG, Kiril VASSILEV, John S. RODWELL, Željko ŠKVORC, Ute JANDT, Jörg EWALD, Florian JANSEN, Ioannis TSIRIPIDIS, Zoltán BOTTA-DUKÁT, Laura CASELLA, Fabio ATTORRE, Valerijus RAŠOMAVIČIUS, Renata ČUŠTEREVSKA, Joop H.J. SCHAMINÉE, Jörg BRUNET, Jonathan LENOIR, Jens-Christian SVENNING, Zygmunt Walerian KACKI, Mária PETRÁŠOVÁ-ŠIBÍKOVÁ, Urban ŠILC, Itziar GARCÍA-MIJANGOS, Juan Antonio CAMPOS, Federico FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, Thomas WOHLGEMUTH, Viktor ONYSHCHENKO a Petr PYŠEK. Alien plant invasions in European woodlands. Diversity and Distributions, NJ USA: Wiley, 2017, roč. 23, č. 9, s. 969-981. ISSN 1366-9516. doi:10.1111/ddi.12592. URL info
 • WILLNER, Wolfgang, Anna KUZEMKO, Jürgen DENGLER, Milan CHYTRÝ, Norbert BAUER, Thomas BECKER, Claudia BITA-NICOLAE, Zoltán BOTTA-DUKÁT, Andraz CARNI, Janos CSIKY, Ruzica IGIC, Zygmunt Walerian KACKI, Iryna KOROTCHENKO, Matthias KROPF, Mirjana KRSTIVOJEVIC-CUK, Daniel KRSTONOSIC, Tamas REDEI, Eszter RUPRECHT, Luise SCHRATT-EHRENDORFER, Yuri SEMENISHCHENKOV, Zvjezdana STANCIC, Yulia VASHENYAK, Denys VYNOKUROV a Monika JANIŠOVÁ. A higher-level classification of the Pannonian and western Pontic steppe grasslands (Central and Eastern Europe). Applied Vegetation Science, NJ USA: Wiley, 2017, roč. 20, č. 1, s. 143-158. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/avsc.12265. URL info
 • KALUSOVÁ, Veronika, Milan CHYTRÝ, Mark VAN KLEUNEN, Ladislav MUCINA, Wayne DAWSON, Franz Sebastian ESSL, Holger KREFT, Jan PERGL, Patrick WEIGELT, Marten WINTER a Petr PYŠEK. Naturalization of European plants on other continents: The role of donor habitats. Proceeding of the National Academy of Sciences of the USA, WASHINGTON: NATL ACAD SCIENCES, 2017, roč. 114, č. 52, s. 13756-13761. ISSN 0027-8424. doi:10.1073/pnas.1705487114. fulltext info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ, Jiří DANIHELKA, Lubomír TICHÝ a Carlo RICOTTA. Biotic homogenization of urban floras by alien species: the role of species turnover and richness differences. Journal of Vegetation Science, Wiley, 2016, roč. 27, č. 3, s. 452-459. ISSN 1100-9233. doi:10.1111/jvs.12381. URL info
 • DOUDA, Jan, Karel BOUBLÍK, Michal SLEZÁK, Idoia BIURRUN, Josef NOCIAR, Alena HAVRDOVÁ, Jana DOUDOVÁ, Svetlana AĆIĆ, Henry BRISSE, Jörg BRUNET, Milan CHYTRÝ, Hugues CLAESSENS, János CSIKY, Yakiv DIDUKH, Panayotis DIMOPOULOS, Stefan DULLINGER, Úna FITZPATRICK, Antoine GUISAN, Peter J. HORCHLER, Richard HRIVNÁK, Ute JANDT, Zygmunt Walerian KACKI, Balázs KEVEY, Flavia LANDUCCI, Hugues LECOMTE, Jonathan LENOIR, Jaanus PAAL, David PATERNOSTER, Harald PAULI, Remigiusz PIELECH, John S. RODWELL, Bart ROELANDT, Jens-Christian SVENNING, Jozef ŠIBÍK, Urban ŠILC, Željko ŠKVORC, Ioannis TSIRIPIDIS, Rossen T. TZONEV, Thomas WOHLGEMUTH a Niklaus E. ZIMMERMANN. Vegetation classification and biogeography of European floodplain forests and alder carrs. Applied Vegetation Science, Wiley, 2016, roč. 19, č. 1, s. 147-163. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/avsc.12201. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Stephan M. HENNEKENS, Francisco De Borja JIMÉNEZ ALFARO GONZÁLEZ, Ilona KNOLLOVÁ, Jürgen DENGLER, Florian JANSEN, Flavia LANDUCCI, Joop H.J. SCHAMINÉE, Svetlana AĆIĆ, Emiliano AGRILLO, Didem AMBARLI, Pierangela ANGELINI, Iva APOSTOLOVA, Fabio ATTORRE, Christian BERG, Erwin BERGMEIER, Idoia BIURRUN, Zoltán BOTTA-DUKÁT, Henry BRISSE, Juan Antonio CAMPOS, Luis CARLÓN, Andraž ČARNI, Laura CASELLA, János CSIKY, Renata ĆUŠTEREVSKA, Zora DAJIĆ STEVANOVIĆ, Jiří DANIHELKA, Els DE BIE, Patrice DE RUFFRAY, Michele DE SANCTIS, W. Bernhard DICKORÉ, Panayotis DIMOPOULOS, Dmytro DUBYNA, Tetiana DZIUBA, Rasmus EJRNÆS, Nikolai ERMAKOV, Jörg EWALD, Giuliano FANELLI, Federico FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, Úna FITZPATRICK, Xavier FONT, Itziar GARCÍA-MIJANGOS, Rosario G. GAVILÁN, Valentin GOLUB, Riccardo GUARINO, Rense HAVEMAN, Adrian INDREICA, Deniz IŞIK GÜRSOY, Ute JANDT, John A.M. JANSSEN, Martin JIROUŠEK, Zygmunt KĄCKI, Ali KAVGACI, Martin KLEIKAMP, Vitaliy KOLOMIYCHUK, Mirjana KRSTIVOJEVIĆ ĆUK, Daniel KRSTONOŠIĆ, Anna KUZEMKO, Jonathan LENOIR, Tatiana LYSENKO, Corrado MARCENÓ, Vassiliy MARTYNENKO, Dana MICHALCOVÁ, Jesper Erenskjold MOESLUND, Viktor ONYSHCHENKO, Hristo PEDASHENKO, Aaron PÉREZ-HAASE, Tomáš PETERKA, Vadim PROKHOROV, Valerijus RAŠOMAVIČIUS, Maria Pilar RODRÍGUEZ-ROJO, John S. RODWELL, Tatiana ROGOVA, Eszter RUPRECHT, Solvita RŪSIŅA, Gunnar SEIDLER, Jozef ŠIBÍK, Urban ŠILC, Željko ŠKVORC, Desislava SOPOTLIEVA, Zvjezdana STANČIĆ, Jens-Christian SVENNING, Grzegorz SWACHA, Ioannis TSIRIPIDIS, Pavel Dan TURTUREANU, Emin UĞURLU, Domas UOGINTAS, Milan VALACHOVIČ, Yulia VASHENYAK, Kiril VASSILEV, Roberto VENANZONI, Risto VIRTANEN, Lynda WEEKES, Wolfgang WILLNER, Thomas WOHLGEMUTH a Sergey YAMALOV. European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots. Applied Vegetation Science, Wiley, 2016, roč. 19, č. 1, s. 173-180. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/avsc.12191. URL info
 • HERBEN, Tomáš, Milan CHYTRÝ a Jitka KLIMEŠOVÁ. A quest for species-level indicator values for disturbance. Journal of Vegetation Science, Wiley, 2016, roč. 27, č. 3, s. 628-636. ISSN 1100-9233. doi:10.1111/jvs.12384. URL info
 • JIMÉNEZ-ALFARO, Borja, Milan CHYTRÝ, Ladislav MUCINA, James B. GRACE a Marcel REJMÁNEK. Disentangling vegetation diversity from climate-energy and habitat heterogeneity for explaining animal geographic patterns. Ecology and Evolution, Hoboken: Wiley, 2016, roč. 6, č. 5, s. 1515-1526. ISSN 2045-7758. doi:10.1002/ece3.1972. URL info
 • PÄRTEL, Meelis, Alessandro CHIARUCCI, Milan CHYTRÝ a Valério D. PILLAR. How to publish a good journal in plant community ecology? Journal of Vegetation Science, Wiley, 2016, roč. 27, č. 1, s. 1-3. ISSN 1100-9233. doi:10.1111/jvs.12368. URL info
 • CHIARUCCI, Alessandro, Milan CHYTRÝ, Valério D. PILLAR a Meelis PÄRTEL. Applied Vegetation Science in 2016: the leading journal promoting the application of vegetation science. Applied Vegetation Science, Wiley, 2016, roč. 19, č. 1, s. 1-2. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/avsc.12213. URL info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka, Natálie ČEPLOVÁ, Milan CHYTRÝ, Lubomír TICHÝ, Jiří DANIHELKA, Karel FAJMON, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdenka PREISLEROVÁ a Vladimír ŘEHOŘEK. Is phylogenetic diversity a good proxy for functional diversity of plant communities? A case study from urban habitats. Journal of Vegetation Science, Hoboken, USA: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 27, č. 5, s. 1036-1046. ISSN 1100-9233. doi:10.1111/jvs.12414. URL info
 • HAIS, Martin, Milan CHYTRÝ a Michal HORSÁK. Exposure-related forest-steppe: a diverse landscape type determined by topography and climate. Journal of Arid Environments, 2016, roč. 135, December, s. 75-84. ISSN 0140-1963. doi:10.1016/j.jaridenv.2016.08.011. URL info
 • DE BELLO, Francesco, Pavel FIBICH, David ZELENÝ, Martin KOPECKÝ, Ondřej MUDRÁK, Milan CHYTRÝ, Petr PYŠEK, Jan WILD, Dana HOLUBOVÁ, Jiří SÁDLO, Petr ŠMILAUER, Jan LEPŠ a Meelis PÄRTEL. Measuring size and composition of species pools: a comparison of dark diversity estimates. Ecology and Evolution, Wiley, 2016, roč. 6, č. 12, s. 4088-4101. ISSN 2045-7758. doi:10.1002/ece3.2169. URL info
 • BURRASCANO, Sabina, Milan CHYTRÝ, Tobias KUEMMERLE, Eleonora GIARRIZZO, Sebastiaan LUYSSAERT, Francesco Maria SABATINI a Carlo BLASI. Current European policies are unlikely to jointly foster carbon sequestration and protect biodiversity. Biological Conservation, Elsevier, 2016, roč. 201, September, s. 370-376. ISSN 0006-3207. doi:10.1016/j.biocon.2016.08.005. URL info
 • ZÁHORA, Jaroslav, Milan CHYTRÝ, Petr HOLUB, Karel FIALA, Ivan TŮMA, Jana VAVŘÍKOVÁ, Martina FABŠIČOVÁ, Iva KEIZER a Lenka FILIPOVÁ. Vliv akumulace dusíku na vřesoviště a suché trávníky v Národním parku Podyjí. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, Slovenská akadémia vied, 2016, roč. 50, č. 2, s. 97-203. ISSN 0044-4863. Fulltext PDF info
 • MUCINA, Ladislav, Helga BÜLTMANN, Klaus DIERSSEN, Jean-Paul THEURILLAT, Thomas RAUS, Andraž ČARNI, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Wolfgang WILLNER, Jürgen DENGLER, Rosario GAVILÁN GARCÍA, Milan CHYTRÝ, Michal HÁJEK, Romeo DI PIETRO, Dmytro IAKUSHENKO, Jens PALLAS, Fred J. A. DANIËLS, Erwin BERGMEIER, Arnoldo SANTOS GUERRA, Nikolai ERMAKOV, Milan VALACHOVIČ, Joop H. J. SCHAMINÉE, Tatiana LYSENKO, Yakiv P. DIDUKH, Sandro PIGNATTI, John S. RODWELL, Jorge CAPELO, Heinrich E. WEBER, Ayzik SOLOMESHCH, Panayotis DIMOPOULOS, Carlos AGUIAR, Stephan M. HENNEKENS a Lubomír TICHÝ. Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science, Wiley, 2016, roč. 19, SUPP 1, s. 3-264. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/avsc.12257. info
 • UJHÁZYOVÁ, Mariana, Karol UJHÁZY, Milan CHYTRÝ, Wolfgang WILLNER, Marek ČILIAK, František MÁLIŠ a Michal SLEZÁK. Diversity of beech forest vegetation in the Eastern Alps, Bohemian Massif and the Western Carpathians. Preslia, PRAHA 2: Česká botanická společnost, 2016, roč. 88, č. 4, s. 435-457. ISSN 0032-7786. URL info
 • JANSSEN, John, John S. RODWELL, GARCÍA CRIADO, Susan GUBBAY, T. HAYNES, Ana NIETO, N. SANDERS, Flavia LANDUCCI, Javier LOIDI, Axel SSYMANK, Teemu TAHVANAINEN, Marcos VALDERRABANO, Alicia ACOSTA, M. ARONSSON, G. ARTS, Fabio ATTORRE, Erwin BERGMEIER, R.-J. BIJLSMA, Frederic BIORET, Claudia BITA-NICOLAE, Idoia BIURRUN, M. CALIX, Jorge CAPELO, Andraž ČARNI, Milan CHYTRÝ, Jürgen DENGLER, Panayotis DIMOPOULOS, Franz Sebastian ESSL, Hans GARDFJELL, Daniela GIGANTE, Gianpietro GIUSSO DEL GALDO, Michal HÁJEK, Florian JANSEN, Jan JANSEN, Jutta KAPFER, Alexis MICKOLAJCZAK, José A. MOLINA, Zsolt MOLNÁR, David PATERNOSTER, Agnieszka PIERNIK, B. POULIN, Benoit RENAUX, Joop H.J. SCHAMINÉE, Kateřina ŠUMBEROVÁ, H. TOIVONEN, Tiina TONTERI, Ioannis TSIRIPIDIS, Rossen TZONEV a Milan VALACHOVIČ. European Red List of Habitats - Part 2. Terrestrial and freshwater habitats. 2016. 44 s. ISBN 978-92-79-61588-7. doi:10.2779/091372. URL info
 • LIU, Hongyan, Helge BRUELHEIDE, Jörg EWALD a Milan CHYTRÝ. Temperate forests in continental East Asia. Applied Vegetation Science, Wiley-Blackwell, 2015, roč. 18, č. 1, s. 3-4. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/avsc.12147. URL info
 • SOJNEKOVÁ, Martina a Milan CHYTRÝ. From arable land to species-rich semi-natural grasslands: Succession in abandoned fields in a dry region of central Europe. Ecological Engineering, Elsevier, 2015, roč. 77, April, s. 373-381. ISSN 0925-8574. doi:10.1016/j.ecoleng.2015.01.042. URL info
 • PALPURINA, Salza, Milan CHYTRÝ, Rossen TZONEV, Jiří DANIHELKA, Irena AXMANOVÁ, Kristina MERUNKOVÁ, Mário DUCHOŇ a Todor KARAKIEV. Patterns of fine-scale plant species richness in dry grasslands across the eastern Balkan Peninsula. Acta Oecologica, Elsevier, 2015, roč. 63, February, s. 36-46. ISSN 1146-609X. doi:10.1016/j.actao.2015.02.001. URL info
 • ČEPLOVÁ, Natálie, Zdeňka LOSOSOVÁ, David ZELENÝ, Milan CHYTRÝ, Jiří DANIHELKA, Karel FAJMON, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdenka PREISLEROVÁ, Vladimír ŘEHOŘEK a Lubomír TICHÝ. Phylogenetic diversity of central-European urban plant communities: effects of alien species and habitat types. Preslia, Česká botanická společnost, 2015, roč. 87, č. 1, s. 1-16. ISSN 0032-7786. URL info
 • HEJDA, Martin, Milan CHYTRÝ, Jan PERGL a Petr PYŠEK. Native-range habitats of invasive plants: are they similar to invaded-range habitats and do they differ according to the geographical direction of invasion? Diversity and Distributions, Wiley, 2015, roč. 21, č. 3, s. 312-321. ISSN 1366-9516. doi:10.1111/ddi.12269. URL info
 • POKORNÝ, Petr, Milan CHYTRÝ, Lucie JUŘIČKOVÁ, Jiří SÁDLO, Jan NOVÁK a Vojen LOŽEK. Mid-Holocene bottleneck for central European dry grasslands: Did steppe survive the forest optimum in northern Bohemia, Czech Republic? The Holocene, Sage, 2015, roč. 25, č. 4, s. 716-726. ISSN 0959-6836. doi:10.1177/0959683614566218. URL info
 • JIMÉNEZ ALFARO GONZÁLEZ, Francisco De Borja, Corrado MARCENÓ, Riccardo GUARINO a Milan CHYTRÝ. Regional metacommunities in two coastal systems: spatial structure and drivers of plant assemblages. Journal of Biogeography, Wiley, 2015, roč. 42, č. 3, s. 452-462. ISSN 0305-0270. doi:10.1111/jbi.12437. URL info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka, Francesco DE BELLO, Milan CHYTRÝ, Ingolf KÜHN, Petr PYŠEK, Jiří SÁDLO, Marten WINTER a David ZELENÝ. Alien plants invade more phylogenetically clustered community types and cause even stronger clustering. Global Ecology and Biogeography, Wiley, 2015, roč. 24, č. 7, s. 786-794. ISSN 1466-822X. doi:10.1111/geb.12317. URL info
 • TĚŠITEL, Jakub, Pavel FIBICH, Francesco DE BELLO, Milan CHYTRÝ a Jan LEPŠ. Habitats and ecological niches of root-hemiparasitic plants: an assessment based on a large database of vegetation plots. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2015, roč. 87, č. 2, s. 87-108. ISSN 0032-7786. URL info
 • PYŠEK, Petr, Ameur MANCEUR, Christina ALBA, Kirsty MCGREGOR, Jan PERGL, Kateřina ŠTAJEROVÁ, Milan CHYTRÝ, Jiří DANIHELKA, John KARTESZ, Jitka KLIMEŠOVÁ, Magdalena LUČANOVÁ, Lenka MORAVCOVÁ, Misako NISHINO, Jiří SÁDLO, Jan SUDA, Lubomír TICHÝ a Ingolf KÜHN. Naturalization of central European plants in North America: species traits, habitats, propagule pressure, residence time. Ecology, Ecological Society of America, 2015, roč. 96, č. 3, s. 762-774. ISSN 0012-9658. doi:10.1890/14-1005.1. URL info
 • HULME, Philip, Anibal PAUCHARD, Petr PYŠEK, Montserrat VILA, Christina ALBA, Tim BLACKBURN, James BULLOCK, Milan CHYTRÝ, Wayne DAWSON, Alison DUNN, Franz Sebastian ESSL, Piero GENOVESI, Lindsay MASKELL, Laura MEYERSON, Martin NUNEZ, Jan PERGL, Oliver PESCOTT, Michael POCOCK, David RICHARDSON, Helen ROY, Simon SMART, Kateřina ŠTAJEROVÁ, Thomas STOHLGREN, Mark VAN KLEUNEN a Marten WINTER. Challenging the view that invasive non-native plants are not a significant threat to the floristic diversity of Great Britain. Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A., 2015, roč. 112, č. 23, s. "E2988"-"E2989". ISSN 0027-8424. doi:10.1073/pnas.1506517112. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Jiří DANIHELKA, Dana MICHALCOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Pavel DANĚK, Vít GRULICH, Radim HÉDL, Jan Wim JONGEPIER, Ivana JONGEPIEROVÁ, Martin KOČÍ, Pavel NOVÁK, Tomáš PETERKA, Jan ROLEČEK, Kateřina ŠUMBEROVÁ a Lubomír TICHÝ. Botanical Excursions in Moravia. Brno: Masaryk University, 2015. 228 s. 1st edition. ISBN 978-80-210-7862-8. Fulltext PDF info
 • HORSÁK, Michal, Milan CHYTRÝ, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Jiří DANIHELKA, Veronika HORSÁKOVÁ, Nikolai ERMAKOV, Dmitry A. GERMAN, Martin KOČÍ, Pavel LUSTYK, Jeffrey Clark NEKOLA, Zdenka PREISLEROVÁ a Milan VALACHOVIČ. European glacial relict snails and plants: environmental context of their modern refugial occurrence in southern Siberia. Boreas, 2015, roč. 44, č. 4, s. 638-657. ISSN 0300-9483. doi:10.1111/bor.12133. URL info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka, Petr ŠMARDA, Milan CHYTRÝ, Oliver PURSCHKE, Petr PYŠEK, Jiří SÁDLO, Lubomír TICHÝ a Marten WINTER. Phylogenetic structure of plant species pools reflects habitat age on the geological time scale. Journal of Vegetation Science, 2015, roč. 26, č. 6, s. 1080-1089. ISSN 1100-9233. doi:10.1111/jvs.12308. URL info
 • KALUSOVÁ, Veronika, Milan CHYTRÝ, Robert K. PEET a Thomas R. WENTWORTH. Intercontinental comparison of habitat levels of invasion between temperate North America and Europe. Ecology, Ecological Society of America, 2015, roč. 96, č. 12, s. 3363-3373. ISSN 0012-9658. doi:10.1890/15-0021.1. URL info
 • HAIS, Martin, Klára KOMPRDOVÁ, Nikolai ERMAKOV a Milan CHYTRÝ. Modelling the Last Glacial Maximum environments for a refugium of Pleistocene biota in the Russian Altai Mountains, SiberiaPalaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, AMSTERDAM (NETHERLANDS): Elsevier, 2015, roč. 438, NOVEMBER, s. 135-145. ISSN 0031-0182. doi:10.1016/j.palaeo.2015.07.037. URL info
 • DE CÁCERES, Miquel, Milan CHYTRÝ, Emiliano AGRILLO, Fabio ATTORRE, Zoltán BOTTA-DUKÁT, Jorge CAPELO, Bálint CZÚCZ, Jürgen DENGLER, Jörg EWALD, Don FABER-LANGENDOEN, Enrico FEOLI, Scott B. FRANKLIN, Rosario GAVILÁN, Francois GILLET, Florian JANSEN, Francisco De Borja JIMÉNEZ ALFARO GONZÁLEZ, Pavel KRESTOV, Flavia LANDUCCI, Attila LENGYEL, Javier LOIDI, Ladislav MUCINA, Robert K. PEET, Dave W. ROBERTS, Jan ROLEČEK, Joop H.J. SCHAMINÉE, Sebastian SCHMIDTLEIN, Jean-Paul THEURILLAT, Lubomír TICHÝ, Donald A. WALKER, Otto WILDI, Wolfgang WILLNER a Susan K. WISER. A comparative framework for broad-scale plot-based vegetation classification. Applied Vegetation Science, Wiley, 2015, roč. 18, č. 4, s. 543-560. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/avsc.12179. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Fred J.A. DANIËLS, Romeo DI PIETRO, Natalia KOROLEVA a Ladislav MUCINA. Nomenclature adjustments and new syntaxa of the Arctic, alpine and oro-Mediterranean vegetation. Hacquetia, De Gruyter, 2015, roč. 14, č. 2, s. 277-288. ISSN 1581-4661. doi:10.1515/hacq-2015-0004. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Tomáš DRAŽIL, Michal HÁJEK, Veronika KALNÍKOVÁ, Zdenka PREISLEROVÁ, Jozef ŠIBÍK, Karol UJHÁZY, Irena AXMANOVÁ, Dana BERNÁTOVÁ, Drahoš BLANÁR, Martin DANČÁK, Pavel DŘEVOJAN, Karel FAJMON, Dobromil GALVÁNEK, Petra HÁJKOVÁ, Tomáš HERBEN, Richard HRIVNÁK, Štěpán JANEČEK, Monika JANIŠOVÁ, Šárka JIRÁSKÁ, Ján KLIMENT, Judita KOCHJAROVÁ, Jan LEPŠ, Anna LESKOVJANSKÁ, Kristina MERUNKOVÁ, Jan MLÁDEK, Michal SLEZÁK, Ján ŠEFFER, Viera ŠEFFEROVÁ, Iveta ŠKODOVÁ, Jana UHLÍŘOVÁ, Mariana UJHÁZYOVÁ a Marie VYMAZALOVÁ. The most species-rich plant communities in the Czech Republic and Slovakia (with new world records). Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2015, roč. 87, č. 3, s. 217-278. ISSN 0032-7786. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, David ZELENÝ a Eva HETTENBERGEROVÁ. 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science: Understanding broad-scale vegetation patterns. 19–24 July 2015, Brno, Czech Republic. Abstracts. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 430 s. ISBN 978-80-210-7860-4. URL info
 • POKORNÝ, Petr, Jiří SÁDLO, Milan CHYTRÝ, Lucie JUŘIČKOVÁ, Jan NOVÁK a Vojen LOŽEK. Nelesní vegetace České nížiny: reliktní původ a kulturní transformace. Zprávy České botanické společnosti, Praha: Česká botanická společnost, 2015, roč. 50, č. 2, s. 181-200. ISSN 1211-5258. URL info
 • LANDUCCI, Flavia, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Milan CHYTRÝ, Liene AUNINA, Claudia BIŢĂ-NICOLAE, Alexander BOBROV, Lyubov BORSUKEVYCH, Henry BRISSE, Andraž ČARNI, János CSIKY, Dušanka CVIJANOVIĆ, Els DE BIE, Patrice DE RUFFRAY, Dmytro DUBYNA, Panayotis DIMOPOULOS, Tetiana DZIUBA, Una FITZPATRICK, Xavier FONT, Daniela GIGANTE, Valentin GOLUB, Stephan M. HENNEKENS, Richard HRIVNÁK, Svitlana IEMELIANOVA, Ute JANDT, Dragana JENAČKOVIĆ, Florian JANSEN, Zygmunt KĄCKI, Konrád LÁJER, Dalytė MATULEVIČIUTĖ, Attila MESTERHÁZY, Dana MICHALCOVÁ, Jaanus PAAL, Eva PAPASTERGIADOU, Alessandro PROPERZI, Snežana RADULOVIĆ, John S. RODWELL, Joop H.J. SCHAMINÉE, Urban ŠILC, Zofija SINKEVIČIENĖ, Zvjezdana STANČIĆ, Jazep STEPANOVICH, Boris TETERYUK, Rossen TZONEV, Roberto VENANZONI, Lynda WEEKES a Wolfgang WILLNER. WetVegEurope: a database of aquatic and wetland vegetation of Europe. Phytocoenologia, STUTTGART: Gebrüder Berntraeger, 2015, roč. 45, 1-2, s. 187-194. ISSN 0340-269X. doi:10.1127/phyto/2015/0050. URL info
 • LANDUCCI, Flavia, Lubomír TICHÝ, Kateřina ŠUMBEROVÁ a Milan CHYTRÝ. Formalized classification of species-poor vegetation: a proposal of a consistent protocol for aquatic vegetation. Journal of Vegetation Science, Wiley, 2015, roč. 26, č. 4, s. 791-803. ISSN 1100-9233. doi:10.1111/jvs.12277. URL info
 • LI, Ching-Feng, David ZELENÝ, Milan CHYTRÝ, Ming-Yih CHEN, Tze-Ying CHEN, Chyi-Rong CHIOU, Yue-Joe HSIA, Ho-Yih LIU, Sheng-Zehn YANG, Ching-Long YEH, Jenn-Che WANG, Chiou-Feng YU, Yen-Jen LAI, Ke GUO a Chang-Fu HSIEH. Chamaecyparis montane cloud forest in Taiwan: ecology and vegetation classification. Ecological Research, Ecological Society of Japan, 2015, roč. 30, č. 5, s. 771-791. ISSN 0912-3814. doi:10.1007/s11284-015-1284-0. URL info
 • DVOŘÁKOVÁ, Jana, Kristina MERUNKOVÁ, Zdenka PREISLEROVÁ, Michal HORSÁK a Milan CHYTRÝ. Diversity of the Western Carpathian flysch grasslands: Do extremely species-rich plant communities coincide with a high diversity of snails? Biologia, 2014, roč. 69, č. 2, s. 202-213. ISSN 0006-3088. doi:10.2478/s11756-013-0299-7. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Lubomír TICHÝ, Stephan M HENNEKENS a Joop H J SCHAMINÉE. Assessing vegetation change using vegetation-plot databases: a risky business. Applied Vegetation Science, Wiley, 2014, roč. 17, č. 1, s. 32-41. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/avsc.12050. URL info
 • PYŠEK, Petr, Vojtěch JAROŠÍK, Jana PERGLEROVÁ, Lenka MORAVCOVÁ, Milan CHYTRÝ a Ingolf KÜHN. Temperate trees and shrubs as global invaders: the relationship between invasiveness and native distribution depends on biological traits. Biological Invasions, Springer, 2014, roč. 16, č. 3, s. 577-589. ISSN 1387-3547. doi:10.1007/s10530-013-0600-2. URL info
 • MICHALCOVÁ, Dana, Milan CHYTRÝ, Vilém PECHANEC, Ondřej HÁJEK, Jan Willem JONGEPIER, Jiří DANIHELKA, Vít GRULICH, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Zdenka PREISLEROVÁ, Anne GHISLA, Giovanni BACARO a David ZELENÝ. High plant diversity of grasslands in a landscape context: A comparison of contrasting regions in Central Europe. Folia Geobotanica, Springer, 2014, roč. 49, č. 2, s. 117-135. ISSN 1211-9520. doi:10.1007/s12224-013-9173-1. URL info
 • DIVÍŠEK, Jan, Milan CHYTRÝ, Vít GRULICH a Lucie POLÁKOVÁ. Landscape classification of the Czech Republic based on the distribution of natural habitats. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2014, roč. 86, č. 3, s. 209-231. ISSN 0032-7786. Fulltext PDF info
 • HORSÁK, Michal a Milan CHYTRÝ. Unimodal Latitudinal Pattern of Land-Snail Species Richness across Northern Eurasian Lowlands. PLoS ONE, 2014, roč. 9, č. 8, s. 1-10. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0104035. URL info
 • PYŠEK, Petr a Milan CHYTRÝ. Habitat invasion research: where vegetation science and invasion ecology meet. Journal of Vegetation Science, Oxford: Wiley-Blackwell, 2014, roč. 25, č. 5, s. 1181-1187. ISSN 1100-9233. doi:10.1111/jvs.12146. URL info
 • NOVÁK, Jan, Volodymyr TROTSIUK, Ondřej SÝKORA, Miroslav SVOBODA a Milan CHYTRÝ. Ecology of Tilia sibirica in a continental hemiboreal forest, southern Siberia: An analogue of a glacial refugium of broad-leaved temperate trees? The Holocene, 2014, roč. 24, č. 8, s. 908-918. ISSN 0959-6836. doi:10.1177/0959683614534744. URL info
 • MAGYARI, Enikö Katalin, Petr KUNEŠ, Gusztav JAKAB, Pál SÜMEGI, Barbora PELÁNKOVÁ, Frank SCHÄBITZ, Mihály BRAUN a Milan CHYTRÝ. Late Pleniglacial vegetation in eastern-central Europe: are there modern analogues in Siberia? Quaternary Science Reviews, 2014, roč. 95, JULY, s. 60-79. ISSN 0277-3791. doi:10.1016/j.quascirev.2014.04.020. URL info
 • PYŠEK, Petr, Zdeněk KAPLAN, Milan CHYTRÝ a Lubomír HROUDA. Preslia: hundred years of exploring central-European flora and vegetation. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2014, roč. 86, č. 1, s. 1-11. ISSN 0032-7786. URL info
 • JIMÉNEZ ALFARO GONZÁLEZ, Francisco De Borja, Milan CHYTRÝ, Marcel REJMÁNEK a Ladislav MUCINA. The number of vegetation types in European countries: major determinants and extrapolation to other regions. Journal of Vegetation Science, Wiley-Blackwell, 2014, roč. 25, č. 3, s. 863-872. ISSN 1100-9233. doi:10.1111/jvs.12145. URL info
 • MERUNKOVÁ, Kristina, Zdenka PREISLEROVÁ a Milan CHYTRÝ. Environmental drivers of species composition and richness in dry grasslands of northern and central Bohemia, Czech Republic. Tuexenia, Göttingen, 2014, roč. 2014, č. 34, s. 447-466. ISSN 0722-494X. doi:10.14471/2014.34.017. URL info
 • TICHÝ, Lubomír, Milan CHYTRÝ a Zoltán BOTTA-DUKÁT. Semi-supervised classification of vegetation: preserving the good old units and searching for new ones. Journal of Vegetation Science, Wiley-Blackwell, 2014, roč. 25, č. 6, s. 1504-1512. ISSN 1100-9233. doi:10.1111/jvs.12193. URL info
 • RODRÍGUEZ-ROJO, Maria Pilar, Federico FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, Lubomír TICHÝ a Milan CHYTRÝ. Vegetation diversity of mesic grasslands (Arrhenatheretalia) in the Iberian Peninsula. Applied Vegetation Science, Wiley, 2014, roč. 17, č. 4, s. 780-796. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/avsc.12118. URL info
 • KALUSOVÁ, Veronika, Milan CHYTRÝ, Robert K. PEET a Thomas R. WENTWORTH. Alien species pool influences the level of habitat invasion in intercontinental exchange of alien plants. Global Ecology and Biogeography, Wiley, 2014, roč. 23, č. 12, s. 1366-1375. ISSN 1466-822X. doi:10.1111/geb.12209. URL info
 • AXMANOVÁ, Irena, Milan CHYTRÝ, Jiří DANIHELKA, Pavel LUSTYK, Martin KOČÍ, Svatava KUBEŠOVÁ, Michal HORSÁK, Mikhail M. CHEROSOV a Paraskovia A. GOGOLEVA. Plant species richness-productivity relationships in a low-productive boreal region. Plant Ecology, Springer, 2013, roč. 214, č. 2, s. 207-219. ISSN 1385-0237. doi:10.1007/s11258-012-0160-z. URL info
 • HORSÁK, Michal, Milan CHYTRÝ a Irena AXMANOVÁ. Exceptionally poor land snail fauna of central Yakutia (NE Russia): climatic and habitat determinants of species richness. Polar Biology, 2013, roč. 36, č. 2, s. 185-191. ISSN 0722-4060. doi:10.1007/s00300-012-1249-5. URL info
 • KALUSOVÁ, Veronika, Milan CHYTRÝ, John T. KARTESZ, Misako NISHINO a Petr PYŠEK. Where do they come from and where do they go? European natural habitats as donors of invasive alien plants globally. Diversity and Distributions, Wiley-Blackwell, 2013, roč. 19, č. 2, s. 199-214. ISSN 1366-9516. doi:10.1111/ddi.12008. URL info
 • HORSÁK, Michal, Zdeňka LOSOSOVÁ, Tomáš ČEJKA, Lucie JUŘIČKOVÁ a Milan CHYTRÝ. Diversity and biotic homogenization of urban land-snail faunas in relation to habitat types and macroclimate in 32 Central European cities. PLOS ONE, 2013, roč. 8, č. 8, s. 1-10. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0071783. Fulltext PDF info
 • EWALD, Jörg, Stephan HENNEKENS, Sven CONRAD, Thomas WOHLGEMUTH, Florian JANSEN, Martin JENSSEN, Johnny CORNELIS, Hans-Gerd MICHIELS, Jürgen KAYSER, Milan CHYTRÝ, Jean-Claude GÉGOUT, Michael BREUER, Clemens ABS, Helge WALENTOWSKI, Franz STARLINGER a Sandrine GODEFROID. Spatial and temporal patterns of Ellenberg nutrient values in forests of Germany and adjacent regions - a survey based on phytosociological databases. Tuexenia, Göttingen, 2013, roč. 33, č. 1, s. 93-109. ISSN 0722-494X. URL info
 • LI, Ching-Feng, Milan CHYTRÝ, David ZELENÝ, Ming-Yih CHEN, Tze-Ying CHEN, Chyi-Rong CHIOU, Yue-Joe HSIAH, Ho-Yih LIU, Sheng-Zehn YANG, Ching-Long YEH, Jenn-Che WANG, Chiou-Feng YU, Yen-Jen LAI, Wei-Chun CHAO a Chang-Fu HSIEH. Classification of Taiwan forest vegetation. Applied Vegetation Science, Wiley, 2013, roč. 16, č. 4, s. 698-719. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/avsc.12025. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Jan DOUDA, Jan ROLEČEK, Jiří SÁDLO, Karel BOUBLÍK, Radim HÉDL, Michaela VÍTKOVÁ, David ZELENÝ, Jana NAVRÁTILOVÁ, Zdenka NEUHÄUSLOVÁ, Petr PETŘÍK, Jiří KOLBEK, Zdeňka LOSOSOVÁ, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Richard HRIVNÁK, Dana MICHALCOVÁ, Kristýna ŽÁKOVÁ, Jiří DANIHELKA, Lubomír TICHÝ, Václav ZOUHAR a Martin KOČÍ. Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Praha: Academia, 2013. 552 s. Vegetace České republiky 4. ISBN 978-80-200-2299-8. URL info
 • DENGLER, Juergen, Erwin BERGMEIER, Wolfgang WILLNER a Milan CHYTRÝ. Towards a consistent classification of European grasslands. Applied Vegetation Science, Oxford: Wiley, 2013, roč. 16, č. 3, s. 518-520. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/avsc.12041. URL info
 • LANDUCCI, Flavia, Daniela GIGANTE, Roberto VENANZONI a Milan CHYTRÝ. Wetland vegetation of the class Phragmito-Magno-Caricetea in central Italy. Phytocoenologia, Berlin/Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2013, roč. 43, 1-2, s. 67-100. ISSN 0340-269X. doi:10.1127/0340-269X/2013/0043-0545. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Jan WILD, Petr PYŠEK, Vojtěch JAROŠÍK, Nicolas DENDONCKER, Isabelle REGINSTER, Joan PINO, Lindsay C. MASKELL, Montserrat VILÀ, Jan PERGL, Ingolf KÜHN, Joachim H. SPANGENBERG a Josef SETTELE. Projecting trends in plant invasions in Europe under different scenarios of future land-use change. Global Ecology and Biogeography, Wiley-Blackwell, 2012, roč. 21, č. 1, s. 75-87. ISSN 1466-822X. doi:10.1111/j.1466-8238.2010.00573.x. Fulltext on Wiley Online Library info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ, Lubomír TICHÝ, Jiří DANIHELKA, Karel FAJMON, Ondřej HÁJEK, Kateřina KINTROVÁ, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ a Vladimír ŘEHOŘEK. Biotic homogenization of Central European urban floras depends on residence time of alien species and habitat types. Biological Conservation, 2012, roč. 145, č. 1, s. 179-184. ISSN 0006-3207. doi:10.1016/j.biocon.2011.11.003. URL info
 • MERUNKOVÁ, Kristina a Milan CHYTRÝ. Environmental control of species richness and composition in upland grasslands of the southern Czech Republic. Plant Ecology, Springer, 2012, roč. 213, č. 4, s. 591-602. ISSN 1385-0237. doi:10.1007/s11258-012-0024-6. URL info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ, Lubomír TICHÝ, Jiří DANIHELKA, Karel FAJMON, Ondřej HÁJEK, Kateřina KINTROVÁ, Ingolf KÜHN, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ a Vladimír ŘEHOŘEK. Native and alien floras in urban habitats: a comparison across 32 cities of central Europe. Global Ecology and Biogeography, Wiley-Blackwell, 2012, roč. 21, č. 5, s. 545-555. ISSN 1466-822X. doi:10.1111/j.1466-8238.2011.00704.x. URL info
 • AXMANOVÁ, Irena, Milan CHYTRÝ, David ZELENÝ, Ching-Feng LI, Marie VYMAZALOVÁ, Jiří DANIHELKA, Michal HORSÁK, Martin KOČÍ, Svatava KUBEŠOVÁ, Zdeňka LOSOSOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Lubomír TICHÝ, Vasiliy B. MARTYNENKO, El’vira Z. BAISHEVA, Brigitte SCHUSTER a Martin DIEKMANN. The species richness–productivity relationship in the herb layer of European deciduous forests. Global Ecology and Biogeography, 2012, roč. 21, č. 6, s. 657-667. ISSN 1466-822X. doi:10.1111/j.1466-8238.2011.00707.x. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Zdeňka LOSOSOVÁ, Michal HORSÁK, Bohuslav UHER, Tomáš ČEJKA, Jiří DANIHELKA, Karel FAJMON, Ondřej HÁJEK, Lucie JUŘÍČKOVÁ, Kateřina KINTROVÁ, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Vladimír ŘEHOŘEK a Lubomír TICHÝ. Dispersal limitation is stronger in communities of microorganisms than macroorganisms across Central European cities. Journal of Biogeography, 2012, roč. 39, č. 6, s. 1101-1111. ISSN 0305-0270. doi:10.1111/j.1365-2699.2011.02664.x. URL info
 • PYŠEK, Petr, Jiří DANIHELKA, Jiří SÁDLO, Jindřich CHRTEK, Milan CHYTRÝ, Vojtěch JAROŠÍK, Zdeněk KAPLAN, František KRAHULEC, Lenka MORAVCOVÁ, Jan PERGL, Kateřina ŠTAJEROVÁ a Lubomír TICHÝ. Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 84, č. 2, s. 155-255. ISSN 0032-7786. URL info
 • CHYTRÝ, Milan. Vegetation of the Czech Republic: diversity, ecology, history and dynamics. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 84, č. 3, s. 427-504. ISSN 0032-7786. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Petr PYŠEK, Zdeněk KAPLAN a Jiří DANIHELKA. Flora and vegetation of the Czech Republic: introduction to special issue dedicated to the centenary of the Czech Botanical Society. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 84, č. 3, s. 393–396. ISSN 0032-7786. URL info
 • PYŠEK, Petr, Milan CHYTRÝ, Jan PERGL, Jiří SÁDLO a Jan WILD. Plant invasions in the Czech Republic: current state, introduction dynamics, invasive species and invaded habitats. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 84, č. 3, s. 575-629. ISSN 0032-7786. URL info
 • MERUNKOVÁ, Kristina, Zdenka PREISLEROVÁ a Milan CHYTRÝ. White Carpathian grasslands: can local ecological factors explain their extraordinary species richness? Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 84, č. 2, s. 311-325. ISSN 0032-7786. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Nikolai ERMAKOV, Jiří DANIHELKA, Michal HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Michal HORSÁK, Martin KOČÍ, Svatava KUBEŠOVÁ, Pavel LUSTYK, Zdenka PREISLEROVÁ, Barbora PELÁNKOVÁ, Milan VALACHOVIČ a David ZELENÝ. High species richness in hemiboreal forests of the northern Russian Altai, southern Siberia. Journal of Vegetation Science, Wiley-Blackwell, 2012, roč. 23, č. 4, s. 605-616. ISSN 1100-9233. doi:10.1111/j.1654-1103.2011.01383.x. URL info
 • CHYTRÝ, Milan a Dana MICHALCOVÁ. Czech National Phytosociological Database. Biodiversity & Ecology, Hamburg: University of Hamburg, 2012, roč. 4, s. 345. ISSN 1613-9801. doi:10.7809/b-e.00136. URL info
 • LIN, Cheng-Tao, Ching-Feng LI, David ZELENÝ, Milan CHYTRÝ, Yukito NAKAMURA, Ming-Yih CHEN, Tze-Ying CHEN, Yue-Joe HSIA, Chang-Fu HSIEH, Ho-Yih LIU, Jenn-Che WANG, Sheng-Zehn YANG, Ching-Long YEH a Chyi-Rong CHIOU. Classification of the high-mountain coniferous forests in Taiwan. Folia Geobotanica, Springer, 2012, roč. 47, č. 4, s. 373-401. ISSN 1211-9520. doi:10.1007/s12224-012-9128-y. URL info
 • PYŠEK, Petr, Milan CHYTRÝ a Jan PERGL. Invazní rostliny v České republice a jejich vliv na biodiverzitu. In Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 692-705, 14 s. ISBN 978-80-244-3041-6. info
 • CHYTRÝ, Milan, Handrij HÄRTEL a Kateřina ŠUMBEROVÁ. Rodinné stříbro české vegetace: máme u nás něco, co jinde nemají? Živa, Praha: Academia, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 175-180. ISSN 0044-4812. URL info
 • CHYTRÝ, Milan. Ekosystémy Sibiře: analogie zaniklé přírody střední Evropy. Živa, Praha: Academia, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 186–188. ISSN 0044-4812. URL info
 • MICHALCOVÁ, Dana, Milan CHYTRÝ, Samuel LVONČÍK a Ondřej HÁJEK. Bias in vegetation databases? A comparison of stratified-random and preferential sampling. Journal of Vegetation Science, Wiley-Blackwell, 2011, roč. 22, č. 2, s. 281-291. ISSN 1100-9233. Fulltext on Wiley Online Library info
 • AXMANOVÁ, Irena, David ZELENÝ, Ching-Feng LI a Milan CHYTRÝ. Environmental factors influencing herb layer productivity in Central European oak forests: insights from soil and biomass analyses and a phytometer experiment. Plant and Soil, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2011, roč. 342, 1-2, s. 183-194. ISSN 0032-079X. doi:10.1007/s11104-010-0683-9. Fulltext on SpringerLink info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka, Michal HORSÁK, Milan CHYTRÝ, Tomáš ČEJKA, Jiří DANIHELKA, Karel FAJMON, Ondřej HÁJEK, Lucie JUŘIČKOVÁ, Kateřina KINTROVÁ, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Vladimír ŘEHOŘEK a Lubomír TICHÝ. Diversity of Central European urban biota: effects of human-made habitat types on plants and land snails. Journal of Biogeography, Wiley-Blackwell, 2011, roč. 38, č. 6, s. 1152-1163. ISSN 0305-0270. doi:10.1111/j.1365-2699.2011.02475.x. Fulltext on Wiley Online Library info
 • TICHÝ, Lubomír, Milan CHYTRÝ a Petr ŠMARDA. Evaluating the stability of the classification of community data. Ecography, 2011, roč. 34, č. 5, s. 807-813. ISSN 0906-7590. doi:10.1111/j.1600-0587.2010.06599.x. Fulltext on Wiley Online Library info
 • PYŠEK, Petr, Vojtěch JAROŠÍK, Milan CHYTRÝ, Jiří DANIHELKA, Ingolf KÜHN, Jan PERGL, Lubomír TICHÝ, Jacobus BIESMEIJER, Willem N. ELLIS, William E. KUNIN a Josef SETTELE. Successful invaders co-opt pollinators of native flora and accumulate insect pollinators with increasing residence time. Ecological monographs, Washington, D.C.: Ecological Society of America, 2011, roč. 81, č. 2, s. 277-293. ISSN 0012-9615. doi:10.1890/10-0630.1. Fulltext PDF file info
 • OTÝPKOVÁ, Zdenka, Milan CHYTRÝ, Lubomír TICHÝ, Vilém PECHANEC, Jan W. JONGEPIER a Ondřej HÁJEK. Floristic diversity patterns in the White Carpathians Biosphere Reserve, Czech Republic. Biologia, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2011, roč. 66, č. 2, s. 266-274. ISSN 0006-3088. doi:10.2478/s11756-011-0004-7. Fulltext on SpringerLink info
 • DANIELS, Fred, Johannes G. DE MOLENAAR, Milan CHYTRÝ a Lubomír TICHÝ. Vegetation change in Southeast Greenland? Tasiilaq revisited after 40 years. Applied Vegetation Science, Oxford: Wiley-Blackwell, 2011, roč. 14, č. 2, s. 230-241. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/j.1654-109X.2010.01107.x. Fulltext on Wiley Online Library info
 • LENGYEL, Attila, Milan CHYTRÝ a Lubomír TICHÝ. Heterogeneity-constrained random resampling of phytosociological databases. Journal of Vegetation Science, Oxford: Wiley-Blackwell, 2011, roč. 22, č. 1, s. 175-183. ISSN 1100-9233. doi:10.1111/j.1654-1103.2010.01225.x. Fulltext on Wiley Online Library info
 • CHYTRÝ, Milan, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Zdeňka HROUDOVÁ, Jana NAVRÁTILOVÁ, Martina ČTVRTLÍKOVÁ, Jiří SÁDLO, Zdeňka LOSOSOVÁ, Richard HRIVNÁK, Jaroslav RYDLO, Helena OŤAHEĽOVÁ, Petr BAUER, Petra HANÁKOVÁ, Libor EKRT, Ester EKRTOVÁ, Dana MICHALCOVÁ, Kristýna ŽÁKOVÁ, Jiří DANIHELKA, Štěpánka KRÁLOVÁ, Katrin KARIMOVÁ, Lubomír TICHÝ, Ondřej HÁJEK a Martin KOČÍ. Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace. Praha: Academia, 2011. 828 s. ISBN 978-80-200-1918-9. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Alessandro CHIARUCCI, Meelis PÄRTEL a J. Bastow WILSON. Journal development, vegetation survey and the restoration of invaded ecosystems. Applied Vegetation Science, Oxford: Wiley-Blackwell, 2011, roč. 14, č. 1, s. 1-5. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/j.1654-109X.2010.01115.x. Fulltext on Wiley Online Library info
 • WILSON, J. Bastow, Alessandro CHIARUCCI, Milan CHYTRÝ a Meelis PÄRTEL. Competition, invasion effects versus invasiveness and fuzzy classification. Journal of Vegetation Science, Oxford: Wiley-Blackwell, 2011, roč. 22, č. 1, s. 1-5. ISSN 1100-9233. doi:10.1111/j.1654-1103.2010.01246.x. Fulltext on Wiley Online Library info
 • CHYTRÝ, Milan, Joop H. J. SCHAMINÉE a Angelika SCHWABE. Vegetation survey: a new focus for Applied Vegetation Science. Applied Vegetation Science, Oxford: Wiley-Blackwell, 2011, roč. 14, č. 4, s. 435-439. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/j.1654-109X.2011.01154.x. Fulltext on Wiley Online Library info
 • DENGLER, Jürgen, Florian JANSEN, Falko GLÖCKNER, Robert K. PEET, Miquel DE CACERES AINSA, Milan CHYTRÝ, Jörg EWALD, Jens OLDELAND, Gabriele LOPEZ-GONZALES, Manfred FINCKH, Ladislav MUCINA, John S. RODWELL, Joop H. J. SCHAMINÉE a Nick SPENCER. The Global Index of Vegetation-Plot Databases (GIVD): a new resource for vegetation science. Journal of Vegetation Science, Oxford: Wiley-Blackwell, 2011, roč. 22, č. 4, s. 582-597. ISSN 1100-9233. doi:10.1111/j.1654-1103.2011.01265.x. Fulltext on Wiley Online Library info
 • JANSEN, Florian, Jürgen DENGLER, Falko GLÖCKNER, Milan CHYTRÝ, Jörg EWALD, Jens OLDELAND a Joop H. J. SCHAMINÉE. Die mitteleuropäischen Datenbanken im Global Index of Vegetation-Plot Databases (GIVD). Tuexenia, Göttingen, 2011, roč. 31, č. 1, s. 351-367. ISSN 0722-494X. Fulltext PDF file info
 • HORSÁK, Michal, Milan CHYTRÝ, Jiří DANIHELKA, Martin KOČÍ, Svatava KUBEŠOVÁ, Zdeňka LOSOSOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ a Lubomír TICHÝ. Snail faunas in the Southern Ural forests and their relations to vegetation: an analogue of the Early Holocene assemblages of Central Europe? Journal of Molluscan Studies, 2010, roč. 76, č. 1, s. 1-10. ISSN 0260-1230. URL info
 • PYŠEK, Petr, Milan CHYTRÝ a Vojtěch JAROŠÍK. Habitats and land use as determinants of plant invasions in the temperate zone of Europe. In Perrings, Charles - Mooney, Harold - Williamson, Mark (eds), Bioinvasions and globalization. Ecology, economics, management, and policy. Oxford: Oxford University Press, 2010. s. 66-79, 14 s. .. ISBN 978-0-19-956016-5. URL info
 • HORSÁK, Michal, Milan CHYTRÝ, Beata POKRYSZKO, Jiří DANIHELKA, Nikolai ERMAKOV, Michal HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Kateřina KINTROVÁ, Martin KOČÍ, Svatava KUBEŠOVÁ, Pavel LUSTYK, Zdenka OTÝPKOVÁ, Barbora PELÁNKOVÁ a Milan VALACHOVIČ. Habitats of relict terrestrial snails in southern Siberia: lessons for the reconstruction of palaeoenvironments of full-glacial Europe. Journal of Biogeography, 2010, roč. 37, č. 8, s. 1450–1462. ISSN 0305-0270. doi:10.1111/j.1365-2699.2010.02280.x. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Jiří DANIHELKA, Michal HORSÁK, Martin KOČÍ, Svatava KUBEŠOVÁ, Zdeňka LOSOSOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Lubomír TICHÝ, Vasiliy B. MARTYNENKO a El'vira Z. BAISHEVA. Modern analogues from the Southern Urals provide insights into biodiversity change in the early Holocene forests of Central Europe. Journal of Biogeography, Wiley-Blackwell, 2010, roč. 37, č. 4, s. 767-780. ISSN 0305-0270. doi:10.1111/j.1365-2699.2009.02256.x. Fulltext on Wiley Online Library info
 • ZELENÝ, David, Ching-Feng LI a Milan CHYTRÝ. Pattern of local plant species richness along a gradient of landscape topographical heterogeneity: result of spatial mass effect or environmental shift? Ecography, Willey-Blackwell, 2010, roč. 33, č. 3, s. 578-589. ISSN 0906-7590. Ecography website info
 • HORSÁK, Michal a Milan CHYTRÝ. Krajiny zamrzlé v čase I. Jižní Sibiř - současná analogie střední Evropy v době ledové. Živa, 2010, roč. 58, č. 3, s. 118-120. ISSN 0044-4812. URL info
 • HORSÁK, Michal a Milan CHYTRÝ. Krajiny zamrzlé v čase II. Jižní Ural - současná analogie střední Evropy ve starém a středním holocénu. Živa, 2010, roč. 58, č. 4, s. 166-168. ISSN 0044-4812. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Jiří DANIHELKA, Irena AXMANOVÁ, Jana BOŽKOVÁ, Eva HETTENBERGEROVÁ, Ching-Feng LI, Zuzana ROZBROJOVÁ, Lucia SEKULOVÁ, Lubomír TICHÝ, Marie VYMAZALOVÁ a David ZELENÝ. Floristic diversity of an eastern Mediterranean dwarf shrubland: the importance of soil pH. Journal of Vegetation Science, Oxford: Wiley-Blackwell, 2010, roč. 21, č. 6, s. 1125-1137. ISSN 1100-9233. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Věra PAVELKOVÁ ŘIČÁNKOVÁ a Michal HORSÁK. Kde dnes znamená včera. Jihosibiřské refugium doby ledové. Vesmír, Praha: Vesmír, 2010, roč. 89, č. 9, s. 526-530. ISSN 0042-4544. info
 • DÚBRAVKOVÁ, Daniela, Milan CHYTRÝ, Wolfgang WILLNER, Eszter ILLYÉS, Monika JANIŠOVÁ a Júlia KÁLLAYNÉ SZERÉNYI. Dry grasslands in the Western Carpathians and the northern Pannonian Basin: a numerical classification. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2010, roč. 82, č. 2, s. 165-221. ISSN 0032-7786. URL info
 • PHILLIPS, Megan L., Brad R. MURRAY, Petr PYŠEK, Jan PERGL, Vojtěch JAROŠÍK, Milan CHYTRÝ a Ingolf KÜHN. Plant species of the Central European flora as aliens in Australia. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2010, roč. 82, č. 4, s. 465-482. ISSN 0032-7786. URL info
 • PYŠEK, Petr, Sven BACHER, Milan CHYTRÝ, Vojtěch JAROŠÍK, Jan WILD, Laura CELESTI-GRAPOW, Núria GASSÓ, Marc KENIS, Philip W. LAMBDON, Wolfgang NENTWIG, Jan PERGL, Alain ROQUES, Jiří SÁDLO, Wojciech SOLARZ, Montserrat VILA a Philip E. HULME. Contrasting patterns in the invasions of European terrestrial and freshwater habitats by alien plants, insects and vertebrates. Global Ecology and Biogeography, Wiley-Blackwell, 2010, roč. 19, č. 3, s. 317-647. ISSN 1466-822X. URL info
 • PYŠEK, Petr, Milan CHYTRÝ, Jan WILD, Joan PINO, Lindsay C. MASKELL a Montserrat VILA. Mapping invasion by alien plants in Europe. In Settele J. et al. (eds): Atlas of biodiversity risk. Sofia-Moscow: Pensoft, 2010. s. 146-147, 2 s. Atlas of biodiversity risk. ISBN 978-954-642-446-4. URL info
 • TICHÝ, Lubomír, Milan CHYTRÝ, Michal HÁJEK, Stephen S. TALBOT a Zoltán BOTTA-DUKÁT. OptimClass: Using species-to-cluster fidelity to determine the optimal partition in classification of ecological communities. Journal of Vegetation Science, Oxford: Wiley-Blackwell, 2010, roč. 21, č. 2, s. 287-299. ISSN 1100-9233. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Tomáš KUČERA, Martin KOČÍ, Vít GRULICH, Pavel LUSTYK, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jiří SÁDLO, Zdenka NEUHÄUSLOVÁ, Michal HÁJEK, Kamil RYBNÍČEK, František KRAHULEC, Andrea KUČEROVÁ, Jiří KOLBEK a Štěpán HUSÁK. Katalog biotopů České republiky. Druhé vydání. 2. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 445 s. Katalog biotopů České republiky. ISBN 978-80-87457-02-3. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Petr PYŠEK, Jan WILD, Joan PINO, Linsay C MASKELL a Montserrat VILA. European map of alien plant invasions based on the quantitative assessment across habitats. Diversity and Distributions, Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009, roč. 15, č. 1, s. 98-107. ISSN 1366-9516. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Michal HEJCMAN, Stephan M. HENNEKENS a Jürgen SCHELLBERG. Changes in vegetation types and Ellenberg indicator values after 65 years of fertilizer application in the Rengen Grassland Experiment, Germany. Applied Vegetation Science, Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, roč. 12, č. 2, s. 167-176. ISSN 1402-2001. URL info
 • WILLNER, Wolfgang, Lubomír TICHÝ a Milan CHYTRÝ. Effects of different fidelity measures and contexts on the determination of diagnostic species. Journal of Vegetation Science, Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, roč. 20, č. 1, s. 130-137. ISSN 1100-9233. URL info
 • CHYTRÝ, Milan a Petr PYŠEK. Kam se šíří zavlečené rostliny? 1. Rozdíly v invadovanosti velkých území. Živa, Praha: Academia, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 11-14. ISSN 0044-4812. URL info
 • CHYTRÝ, Milan a Petr PYŠEK. Kam se šíří zavlečené rostliny? 2. Invadovanost a invazibilita rostlinných společenstev. Živa, Praha: Academia, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 60-63. ISSN 0044-4812. URL info
 • CHYTRÝ, Milan a Petr PYŠEK. Kam se šíří zavlečené rostliny? 3. Obecné příčiny invazibility společenstev. Živa, Praha: Academia, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 110-112. ISSN 0044-4812. URL info
 • HEJDA, Martin, Petr PYŠEK, Jan PERGL, Jiří SÁDLO, Milan CHYTRÝ a Vojtěch JAROŠÍK. Invasion success of alien plants: do habitat affinities in the native distribution range matter? Global Ecology and Biogeography, 2009, roč. 18, č. 3, s. 372-382. ISSN 1466-822X. URL info
 • HROUDOVÁ, Zdenka, Richard HRIVNÁK a Milan CHYTRÝ. Classification of inland Bolboschoenus-dominated vegetation in Central Europe. Phytocoenologia, Berlin/Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2009, roč. 39, č. 2, s. 205-215. ISSN 0340-269X. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Jan WILD, Petr PYŠEK, Lubomír TICHÝ, Jiří DANIHELKA a Ilona KNOLLOVÁ. Maps of the level of invasion of the Czech Republic by alien plants. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2009, roč. 81, č. 3, s. 187-207. ISSN 0032-7786. URL info
 • PYŠEK, Petr, Vojtěch JAROŠÍK, Jan PERGL, Milan CHYTRÝ, Ingolf KÜHN, Lubomír TICHÝ a Jiří DANIHELKA. The global invasion success of Central European plants is related to distribution characteristics in their native range and species traits. Diversity and Distributions, Wiley-Blackwell, 2009, roč. 15, č. 5, s. 891-903. ISSN 1366-9516. URL info
 • ROLEČEK, Jan, Lubomír TICHÝ, David ZELENÝ a Milan CHYTRÝ. Modified TWINSPAN classification in which the hierarchy respects cluster heterogeneity. Journal of Vegetation Science, Uppsala: Opulus Press, 2009, roč. 20, č. 4, s. 596-602. ISSN 1100-9233. URL info
 • PELÁNKOVÁ, Barbora a Milan CHYTRÝ. Surface pollen-vegetation relationships in the forest-steppe, taiga and tundra landscapes of the Russian Altai Mountains. Review of Palaeobotany and Palynology, Elsevier, 2009, roč. 157, 3-4, s. 253-265. ISSN 0034-6667. URL info
 • PINKE, Gyula, Robert PÁL, Zoltán BOTTA-DUKÁT a Milan CHYTRÝ. Weed vegetation and its conservation value in three management systems of Hungarian winter cereals on base-rich soils. Weed Research, Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009, roč. 49, č. 5, s. 544-551. ISSN 0043-1737. URL info
 • SCHAMINÉE, Joop H. J., Stephan M. HENNEKENS, Milan CHYTRÝ a John S. RODWELL. Vegetation-plot data and databases in Europe: an overview. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2009, roč. 81, č. 3, s. 173-185. ISSN 0032-7786. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdeňka LOSOSOVÁ, Jiří SÁDLO, Zdenka OTÝPKOVÁ, Martin KOČÍ, Petr PETŘÍK, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Zdenka NEUHÄUSLOVÁ, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Štěpánka KRÁLOVÁ, Katrin KARIMOVÁ, Jiří DANIHELKA, Lubomír TICHÝ, Dana MICHALCOVÁ, Ondřej HÁJEK a Klára KUBOŠOVÁ. Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Praha: Academia, 2009. 520 s. Vegetace České republiky 2. ISBN 978-80-200-1769-7. info
 • CHYTRÝ, Milan. Rozšíření vybraných typů přirozené a polopřirozené vegetace. In Atlas krajiny České republiky. Praha & Průhonice: Ministerstvo životního prostředí ČR & Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2009. s. 144. Mimo edice. ISBN 978-80-85116-59-5. info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ a Ingolf KÜHN. Plant attributes determining the regional abundance od weeds on central European arable land. Journal of Biogeography, Oxford: Blackwell Science, 2008, roč. 35, č. 1, s. 177-187. ISSN 0305-0270. URL info
 • CHYTRÝ, Milan. 17th International Workshop European Vegetation Survey. Using phytosociological data to address ecological questions. 1-5 May 2008, Masaryk University, Brno, Czech Republic. Abstracts and Excursion Guides. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 220 s. .. ISBN 978-80-210-4585-9. URL info
 • CHYTRÝ, Milan a Vít GRULICH. Podyjí National Park: botanical excursion guide. In 17th International Workshop European Vegetation Survey. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 189-211, 23 s. ISBN 978-80-210-4585-9. URL info
 • DANIHELKA, Jiří, Vít GRULICH a Milan CHYTRÝ. Pavlov Hills: botanical excursion guide. In 17th International Workshop European Vegetation Survey. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 161-182, 22 s. ISBN 978-80-210-4585-9. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Linsay C MASKELL, Joan PINO, Petr PYŠEK, Montserrat VILA, Xavier FONT a Simon M. SMART. Habitat invasions by alien plants: a quantitative comparison among Mediterranean, subcontinental and oceanic regions of Europe. Journal of Applied Ecology, Blackwell, 2008, roč. 45, č. 2, s. 448-448. ISSN 0021-8901. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Jiří DANIHELKA, Svatava KUBEŠOVÁ, Pavel LUSTYK, Nikolai ERMAKOV, Michal HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Martin KOČÍ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Jan ROLEČEK, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, Petr ŠMARDA, Milan VALACHOVIČ, Denis POPOV a Ivan PIŠÚT. Diversity of forest vegetation across a strong gradient of climatic continentality: Western Sayan Mountains, southern Siberia. Plant Ecology, Netherlands: Springer, 2008, roč. 196, č. 1, s. 61-83. ISSN 1385-0237. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Vojtěch JAROŠÍK, Petr PYŠEK, Ondřej HÁJEK, Ilona KNOLLOVÁ, Lubomír TICHÝ a Jiří DANIHELKA. Separating habitat invasibility by alien plants from the actual level of invasion. Ecology, Washington: Ecological Society of America, 2008, roč. 89, č. 6, s. 1541-1553. ISSN 0012-9658. URL info
 • PELÁNKOVÁ, Barbora, Petr KUNEŠ, Milan CHYTRÝ, Vlasta JANKOVSKÁ, Nikolaj ERMAKOV a Helena SVOBODOVÁ-SVITAVSKÁ. The relationships of modern pollen spectra to vegetation and climate along a steppe-forest-tundra transition in southern Siberia, explored by decision trees. The Holocene, 2008, roč. 18, č. 8, s. 1259-1271. ISSN 0959-6836. info
 • KUNEŠ, Petr, Barbora PELÁNKOVÁ, Milan CHYTRÝ, Vlasta JANKOVSKÁ, Petr POKORNÝ a Libor PETR. Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia. Journal of Biogeography, 2008, roč. 35, č. 12, s. 2223-2236. ISSN 0305-0270. URL info
 • PYŠEK, Petr, Milan CHYTRÝ, Lenka MORAVCOVÁ, Jan PERGL, Irena PERGLOVÁ, Karel PRACH a Hana SKÁLOVÁ. Rostlinné invaze v České republice: situace, výzkum a management. Praha: Česká botanická společnost, 2008. 222 s. Zprávy České botanické společnosti, Materiály 23. ISBN 80-86632-11-3. info
 • PYŠEK, Petr, Milan CHYTRÝ, Lenka MORAVCOVÁ, Jan PERGL, Irena PERGLOVÁ, Karel PRACH a Hana SKÁLOVÁ. Návrh české terminologie vztahující se k rostlinnými invazím. Zprávy České botanické společnosti, Praha: Česká botanická společnost, 2008, Mater., č. 23, s. 219-222. ISSN 1212-3323. URL info
 • PYŠEK, Petr, Milan CHYTRÝ a Karel PRACH. Dvanáct let výzkumu rostlinných invazí v České republice a ve světě. Zprávy České botanické společnosti, Praha: Česká botanická společnost, 2008, Mater., č. 23, s. 3-15. ISSN 1212-3323. URL info
 • PYŠEK, Petr, Vojtěch JAROŠÍK, Milan CHYTRÝ a Jan PERGL. Projekty 6. rámcového programu Evropské unie zaměřené na biologické invaze: DAISIE a ALARM. Zprávy České botanické společnosti, Praha: Česká botanická společnost, 2008, Mater., č. 23, s. 199-211. ISSN 1212-3323. URL info
 • CHYTRÝ, Milan a Petr PYŠEK. Invaze nepůvodních druhů v rostlinných společenstvech. Zprávy České botanické společnosti, Praha: Česká botanická společnost, 2008, Mater., č. 23, s. 17-40. ISSN 1212-3323. URL info
 • DENGLER, Jürgen, Milan CHYTRÝ a Jörg EWALD. Phytosociology. In Jorgensen, Sven Erik - Fath, Brian D.: Encyclopedia of Ecology. Oxford: Elsevier, 2008. s. 2767-2779, 13 s. Volume 4 - General Ecology. ISBN 978-0-444-52033-3. info
 • MUCINA, Ladislav, Jesse M. KALWIJ, Valdon R. SMITH, Milan CHYTRÝ, Peter S. WHITE, Sarel S. CILLIERS, Valerio D. PILLAR, Martin ZOBEL a I-Fang SUN. Frontiers of vegetation science - An evolutionary angle. Somerset West: Keith Phillips Images, 2008. 230 s. .. ISBN 978-0-9584766-9-0. URL info
 • ŠKODOVÁ, Iveta, Michal HÁJEK, Milan CHYTRÝ, Ivana JONGEPIEROVÁ a Ilona KNOLLOVÁ. Vegetace. In Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains. Veselí nad Moravou: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2008. s. 128-177, 50 s. Jongepierová, Ivana (editor). ISBN 978-80-903444-6-4. URL info
 • ROLEČEK, Jan, Milan CHYTRÝ, Michal HÁJEK, Samuel LVONČÍK a Lubomír TICHÝ. Sampling design in large-scale vegetation studies: Do not sacrifice ecological thinking to statistical purism! Folia Geobotanica, Pruhonice: Institute of Botany, 2007, roč. 42, č. 2, s. 199-208. ISSN 1211-9520. URL info
 • ZELENÝ, David a Milan CHYTRÝ. Environmental control of the vegetation pattern in deep river valleys of the Bohemian Massif. Preslia, Praha, 2007, roč. 79, č. 3, s. 205–222. ISSN 0032-7786. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Jiří DANIHELKA, Nikolai ERMAKOV, Michal HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Martin KOČÍ, Svatava KUBEŠOVÁ, Pavel LUSTYK, Zdenka OTÝPKOVÁ, Denis POPOV, Jan ROLEČEK, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, Petr ŠMARDA a Milan VALACHOVIČ. Plant species richness in continental southern Siberia: effects of pH and climate in the context of the species pool hypothesis. Global ecology and biogeography, 2007, roč. 16, č. 5, s. 668–678. ISSN 1466-822X. URL info
 • SÁDLO, Jiří, Milan CHYTRÝ a Petr PYŠEK. Regional species pools of vascular plants in habitats of the Czech Republic. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2007, roč. 79, č. 4, s. 303-321. ISSN 0032-7786. URL info
 • ILLYÉS, Eszter, Milan CHYTRÝ, Zoltán BOTTA-DUKÁT, Ute JANDT, Monika JANIŠOVÁ, Iveta ŠKODOVÁ, Wolfgang WILLNER a Ondřej HÁJEK. Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: Vegetation classification with validation. Journal of Vegetation Science, Uppsala: Opulus Press, 2007, roč. 18, č. 6, s. 835-846. ISSN 1100-9233. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Martin KOČÍ, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jiří SÁDLO, František KRAHULEC, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Aleš HOFMANN, Denisa BLAŽKOVÁ, Tomáš KUČERA, Jan NOVÁK, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, Tomáš ČERNÝ, Handrij HÄRTEL, Deana SIMONOVÁ, Lubomír TICHÝ, Ilona KNOLLOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Jiří DANIHELKA, Ondřej HÁJEK, Klára KUBOŠOVÁ, Katrin KARIMOVÁ a Jiří ROZEHNAL. Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková společenstva. Praha: Academia, 2007. 526 s. ISBN 978-80-200-1462-7. URL info
 • KNOLLOVÁ, Ilona, Milan CHYTRÝ, Lubomír TICHÝ a Ondřej HÁJEK. Local ranges of phytosociological associations: are they reflected in numerical classification? Biologia, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2006, roč. 61, č. 1, s. 71-77. ISSN 0006-3088. URL info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ, Šárka CIMALOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Petr PYŠEK a Lubomír TICHÝ. Classification of weed vegetation of arable land in the Czech Republic and Slovakia. Folia Geobotanica, Pruhonice: Institute of Botany, 2006, roč. 41, č. 3, s. 259-273. ISSN 1211-9520. URL info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ, Ingolf KÜHN, Ondřej HÁJEK, Viera HORÁKOVÁ, Petr PYŠEK a Lubomír TICHÝ. Patterns of plant traits in annual vegetation of man-made habitats in central Europe. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, Zürich: Elsevier, 2006, roč. 8, č. 2, s. 69-81. ISSN 1433-8319. URL info
 • TICHÝ, Lubomír a Milan CHYTRÝ. Statistical determination of diagnostic species for site groups of unequal size. Journal of Vegetation Science, Uppsala: Opulus Press, 2006, roč. 17, č. 6, s. 809-818. ISSN 110-9233. URL info
 • ERMAKOV, Nikolai, Milan CHYTRÝ a Milan VALACHOVIČ. Vegetation of the rock outcrops and screes in the forest-steppe and steppe belts of the Altai and Western Sayan Mts., southern Siberia. Phytocoenologia, Berlin/Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2006, roč. 36, č. 4, s. 509-545. ISSN 0340-269X. URL info
 • TZONEV, Rossen, Marius DIMITROV, Milan CHYTRÝ, Veska ROUSSAKOVA, Dobromira DIMOVA, Chavdar GUSSEV, Dimitar PAVLOV, Vladimir VULCHEV, Antonina VITKOVA, Georgi GOGOUSHEV, Ivajlo NIKOLOV, Daniela BORISOVA a Anna GANEVA. Beech forest communities in Bulgaria. Phytocoenologia, Berlin/Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2006, roč. 36, č. 2, s. 247-279. ISSN 0340-269X. URL info
 • OTÝPKOVÁ, Zdenka a Milan CHYTRÝ. Effects of plot size on the ordination of vegetation samples. Journal of Vegetation Science, Uppsala: Opulus Press, 2006, roč. 17, č. 4, s. 465-472. ISSN 110-9233. URL info
 • BOTTA-DUKÁT, Zoltán, Milan CHYTRÝ, Petra HÁJKOVÁ a Marcela HAVLOVÁ. Vegetation of lowland wet meadows along a climatic continentality gradient in Central Europe. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2005, roč. 77, č. 1, s. 89-111. ISSN 0032-7786. URL info
 • KUBEŠOVÁ, Svatava a Milan CHYTRÝ. Diversity of bryophytes on treeless cliffs and talus slopes in a forested central European landscape. Journal of Bryology, London: Maney Publishing, 2005, roč. 27, č. 1, s. 35-46. ISSN 0373-6687. Online on IngentaConnect info
 • ČERNÁ, Lenka a Milan CHYTRÝ. Supervised classification of plant communities with artificial neural networks. Journal of Vegetation Science, Uppsala: Opulus Press, 2005, roč. 16, č. 4, s. 407-414. ISSN 110-9233. URL info
 • KNOLLOVÁ, Ilona, Milan CHYTRÝ, Lubomír TICHÝ a Ondřej HÁJEK. Stratified resampling of phytosociological databases: some strategies for obtaining more representative data sets for classification studies. Journal of Vegetation Science, Uppsala: Opulus Press, 2005, roč. 16, č. 4, s. 479-486. ISSN 110-9233. URL info
 • PYŠEK, Petr, Vojtěch JAROŠÍK, Milan CHYTRÝ, Zdeněk KROPÁČ, Lubomír TICHÝ a Jan WILD. Alien plants in temperate weed communities: prehistoric and recent invaders occupy different habitats. Ecology, Washington: Ecological Society of America, 2005, roč. 86, č. 3, s. 772-785. ISSN 0012-9658. URL info
 • PYŠEK, Petr, Vojtěch JAROŠÍK, Zdeněk KROPÁČ, Milan CHYTRÝ, Jan WILD a Lubomír TICHÝ. Effects of abiotic factors on species richness and cover in Central European weed communities. Agriculture, Ecosystems and Environment, Elsevier, 2005, roč. 109, 1-2, s. 1-8. ISSN 0167-8809. Online on ScienceDirect info
 • CHYTRÝ, Milan, Petr PYŠEK, Lubomír TICHÝ, Ilona KNOLLOVÁ a Jiří DANIHELKA. Invasions by alien plants in the Czech Republic: a quantitative assessment across habitats. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2005, roč. 77, č. 4, s. 339-354. ISSN 0032-7786. URL info
 • DIMOPOULOS, Panayotis, Erwin BERGMEIER, Milan CHYTRÝ, John RODWELL, Joop SCHAMINÉE a Karle SÝKORA. European oak woodlands: past, present and future. Botanika Chronika, Patra, 2005, roč. 18, č. 1, s. 1-316. ISSN 0253-6064. info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ, Šárka CIMALOVÁ, Zdeněk KROPÁČ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Petr PYŠEK a Lubomír TICHÝ. Weed vegetation of arable land in Central Europe: Gradients of diversity and species composition. Journal of Vegetation Science, Uppsala: Opulus Press, 2004, roč. 15, č. 3, s. 415-422. ISSN 1100-9233. URL info
 • KUŽELOVÁ, Ilona a Milan CHYTRÝ. Interspecific associations in phytosociological data sets: how do they change between local and regional scale? Plant Ecology, Dordrecht, 2004, roč. 173, č. 2, s. 247-257. ISSN 1385-0237. Online on SpringerLink info
 • KNOLLOVÁ, Ilona a Milan CHYTRÝ. Oak-hornbeam forests of the Czech Republic: geographical and ecological approaches to vegetation classification. Preslia, Praha, 2004, roč. 76, č. 4, s. 291-311. ISSN 0032-7786. URL info
 • PYŠEK, Petr, Zdena CHOCHOLOUŠKOVÁ, Antonín PYŠEK, Vojtěch JAROŠÍK, Milan CHYTRÝ a Lubomír TICHÝ. Trends in species diversity and composition of urban vegetation over three decades. Journal of Vegetation Science, Uppsala: Opulus Press, 2004, roč. 15, č. 6, s. 781-788. ISSN 110-9233. URL info
 • HAVLOVÁ, Marcela, Milan CHYTRÝ a Lubomír TICHÝ. Diversity of hay meadows in the Czech Republic: major types and environmental gradients. Phytocoenologia, Berlin/Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2004, roč. 34, č. 4, s. 551-567. ISSN 0340-269X. URL info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka, Jiří DANIHELKA a Milan CHYTRÝ. Seasonal dynamics and diversity of weed vegetation in tilled and mulched vineyards. Biologia, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2003, roč. 58, č. 1, s. 49-57. ISSN 0006-3088. URL info
 • CHYTRÝ, Milan a Marie RAFAJOVÁ. Czech National Phytosociological Database: basic statistics of the available vegetation-plot data. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2003, roč. 75, č. 1, s. 1-15. ISSN 0032-7786. URL info
 • CHYTRÝ, Milan a Zdenka OTÝPKOVÁ. Plot sizes used for phytosociological sampling of European vegetation. Journal of Vegetation Science, Uppsala: Opulus Press, 2003, roč. 14, č. 4, s. 563-570. ISSN 110-9233. URL info
 • KOČÍ, Martin, Milan CHYTRÝ a Lubomír TICHÝ. Formalized reproduction of an expert-based phytosociological classification: A case study of subalpine tall-forb vegetation. Journal of Vegetation Science, Uppsala: Opulus Press, 2003, roč. 14, č. 4, s. 601-610. ISSN 110-9233. URL info
 • CHYTRÝ, Milan a Jiří VICHEREK. Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Thayensia, Znojmo: Správa Národního parku Podyjí ve Znojmě, 2003, roč. 5, č. 1, s. 11-84. ISSN 1212-3560. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Lubomír TICHÝ a Jan ROLEČEK. Local and regional patterns of species richness in Central European vegetation types along the pH/calcium gradient. Folia Geobotanica, Pruhonice: Institute of Botany, 2003, roč. 38, č. 4, s. 429-442. ISSN 1211-9520. URL info
 • CHYTRÝ, Milan a Lubomír TICHÝ. Diagnostic, constant and dominant species of vegetation classes and alliances of the Czech Republic: a statistical revision. Brno: Masaryk University Brno, 2003. 231 s. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Mas. Brun., Biol. 108. ISBN 80-210-3221-9. URL info
 • HRIVNÁK, Richard, Karol UJHÁZY, Milan CHYTRÝ a Milan VALACHOVIČ. The database of the Western Carpathian forest vegetation. Thaiszia - J.Bot., Košice: Botanical Garden of UPJŠ, 2003, roč. 13, č. 1, s. 89-95. ISSN 1210-0420. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Lubomír TICHÝ, Jason HOLT a Zoltán BOTTA-DUKÁT. Determination of diagnostic species with statistical fidelity measures. Journal of Vegetation Science, Uppsala: Opulus Press, 2002, roč. 13, č. 1, s. 79-90. ISSN 110-9233. URL info
 • CHYTRÝ, Milan a Toby SPRIBILLE. Vegetation of circumboreal coniferous forests. Uppsala: Opulus Press, 2002. 176 s. Special Features in Vegetation Science 18. ISBN 91-88716-27-9. info
 • SPRIBILLE, Toby a Milan CHYTRÝ. Vegetation surveys in the circumboreal coniferous forests: A review. Folia Geobotanica, Pruhonice: Institute of Botany, 2002, roč. 37, č. 4, s. 365-382. ISSN 1211-9520. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Andreas EXNER, Richard HRIVNÁK, Karol UJHÁZY, Milan VALACHOVIČ a Wolfgang WILLNER. Context-dependence of diagnostic species: A case study of the Central European spruce forests. Folia Geobotanica, Pruhonice: Institute of Botany, 2002, roč. 37, č. 4, s. 403-417. ISSN 1211-9520. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Tomáš KUČERA a Martin KOČÍ. Katalog biotopů České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2001. 307 s. ISBN 80-86064-55-7. URL info
 • CHYTRÝ, Milan. Phytosociological data give biased estimates of species richness. Journal of Vegetation Science, Uppsala: Opulus Press, 2001, roč. 12, č. 3, s. 439-444. ISSN 110-9233. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Iva SEDLÁKOVÁ a Lubomír TICHÝ. Species richness and species turnover in a successional heathland. Applied Vegetation Science, Uppsala: Opulus Press, 2001, roč. 4, č. 1, s. 89-96. ISSN 1402-2001. URL info
 • NEUHÄUSLOVÁ, Zdenka, Jaroslav MORAVEC, Milan CHYTRÝ, Vojen LOŽEK, Kamil RYBNÍČEK, Eliška RYBNÍČKOVÁ, Miroslava HUSOVÁ, Vít GRULICH, Jan JENÍK, Jiří SÁDLO, Jaroslav JIRÁSEK, Jiří KOLBEK a Jan WILD. Potential natural vegetation of the Czech Republic. Braun-Blanquetia, Camerino: Universita Camerino, 2001, roč. 30, č. 1, s. 1-80. ISSN 0393-5434. info
 • DANIHELKA, Jiří, Milan CHYTRÝ, Vít GRULICH a Lubomír TICHÝ. Stipa eriocaulis - přehlížený druh české flóry. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2000, roč. 72, 2-4, s. 399-410. ISSN 0032-7786. URL info
 • CHYTRÝ, Milan. Formalizované přístupy k fytocenologické klasifikaci vegetace. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2000, roč. 72, č. 1, s. 1-29. ISSN 0032-7786. URL info
 • BRUELHEIDE, Helge a Milan CHYTRÝ. Towards unification of national vegetation classifications: A comparison of two methods for analysis of large datasets. Journal of Vegetation Science, Uppsala: Opulus Press, 2000, roč. 11, č. 2, s. 295-600. ISSN 110-9233. URL info
 • MORAVEC, Jaroslav, Miroslava HUSOVÁ, Milan CHYTRÝ a Zdenka NEUHÄUSLOVÁ. Přehled vegetace České republiky. Svazek 2. Hygrofilní, mezofilní a xerofilní opadavé lesy. Praha: Academia, 2000. 319 s. ISBN 80-200-0762-8. info
 • SEDLÁKOVÁ, Iva a Milan CHYTRÝ. Regeneration patterns in a Central European dry heathland: effects of burning, sod-cutting and cutting. Plant Ecology, Dordrecht: Kluwer, 1999, roč. 143, č. 1, s. 77-87. ISSN 1385-0237. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Vít GRULICH, Lubomír TICHÝ a Martin KOUŘIL. Phytogeographical boundary between the Pannonicum and Hercynicum: a multivariate analysis of landscape in the Podyjí/Thayatal National Park, Czech Republic/Austria. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 1999, roč. 71, č. 1, s. 1-19. ISSN 0032-7786. URL info
 • CHYTRÝ, Milan. Potential replacement vegetation: an approach to vegetation mapping of cultural landscapes. Applied Vegetation Science, Uppsala: Opulus Press, 1998, roč. 1, č. 2, s. 177-188. ISSN 1402-2001. URL info
 • CHYTRÝ, Milan a Lubomír TICHÝ. Phenological mapping in a topographically complex landscape by combining field survey with an irradiation model. Applied Vegetation Science, Uppsala: Opulus Press, 1998, roč. 1, č. 2, s. 225-232. ISSN 1402-2001. URL info
 • ANENKHONOV, Oleg A. a Milan CHYTRÝ. Syntaxonomy of vegetation of the Svyatoi Nos Peninsula, Lake Baikal. 2. Forests and krummholz in comparison with other regions of northern Buryatia. Folia Geobotanica, Průhonice: Institute of Botany, 1998, roč. 33, č. 1, s. 31-75. ISSN 1211-9520. URL info
 • NEUHÄUSLOVÁ, Zdenka, Denisa BLAŽKOVÁ, Vít GRULICH, Miroslava HUSOVÁ, Milan CHYTRÝ, Jan JENÍK, Jaroslav JIRÁSEK, Jiří KOLBEK, Zdeněk KROPÁČ, Vojen LOŽEK, Jaroslav MORAVEC, Karel PRACH, Kamil RYBNÍČEK, Eliška RYBNÍČKOVÁ a Jiří SÁDLO. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. Praha: Academia, 1998. 341 s. ISBN 80-200-0687-7. info
 • BREDENKAMP, George, Milan CHYTRÝ, Hagen S. FISCHER, Zdenka NEUHÄUSLOVÁ a Eddy VAN DER MAAREL. Vegetation mapping: Theory, methods and case studies. Applied Vegetation Science, Uppsala: Opulus Press, 1998, roč. 1, č. 2, s. 161-266. ISSN 1402-2001. URL info
 • CHYTRÝ, Milan. Thermophilous oak forests in the Czech Republic: Syntaxonomical revision of the order Quercetalia pubescenti-petraeae. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica, Průhonice: Institute of Botany, 1997, roč. 32, č. 3, s. 221-258. ISSN 0015-5551. URL info
 • CHYTRÝ, Milan a Jaroslav HORÁK. Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 1997, roč. 68, č. 3, s. 193-240. ISSN 0032-7786. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Ladislav MUCINA, Jiří VICHEREK, Maria POKORNY-STRUDL, Michael STRUDL, Anton J. KOÓ a Štefan MAGLOCKÝ. Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. Berlin/Stuttgart: Gebrueder Borntraeger, 1997. 108 s. 277. ISBN 3-443-64189-X. info
 • CHYTRÝ, Milan a Zdenka NEUHÄUSLOVÁ. Fytocenologický výzkum České republiky. Zprávy České botanické společnosti, Materiály, Praha: Česká botanická společnost, 1997, roč. 15, č. 1, s. 1-220. ISSN 0009-0662. info
 • MUCINA, Ladislav, Sandro PIGNATTI, John S. RODWELL, Joop H.J. SCHAMINÉE a Milan CHYTRÝ. European Vegetation Survey: case studies. Uppsala: OPULUS Press, 1997. 236 s. 14. ISBN 91-88716-14-7. info
 • NEUHÄUSLOVÁ, Zdenka, Jaroslav MORAVEC, Milan CHYTRÝ, Jiří SÁDLO, Kamil RYBNÍČEK, Jiří KOLBEK a Jaroslav JIRÁSEK. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 1997. 1 s. info
 • CHYTRÝ, Milan a Jiří SÁDLO. Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. Annali di Botanica, Rome, 1997, roč. 55, č. 1, s. 105-126. ISSN 0365-0812. URL info
 • CHYTRÝ, Milan a Jiří VICHEREK. Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči, Třebíč: Západomoravské muzeum v Třebíči, 1996, roč. 22, č. 1, s. 1-125. ISSN 0231-603X. URL info
 • DANIHELKA, Jiří a Milan CHYTRÝ. Some plant communities in the Bolšaja Čeremšana valley, Barguzinskij range. In Siberian Naturalist. Praha: Ninox Press, 1995. s. 165-202, 38 s. ISBN 80-901105-2-5. URL info
 • CHYTRÝ, Milan a Jiří VICHEREK. Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. Praha: Academia, 1995. 166 s. ISBN 80-200-0377-0. URL info
 • CHYTRÝ, Milan. Are species with similar ranges confined to similar habitat in a landscape? Preslia, 1995, roč. 67, č. 1, s. 25-40. ISSN 0032-7786. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Oleg ANENCHONOV a Jiří DANIHELKA. Plant communities of the Bol'šoj Čivyrkuj River Valley, Barguzinskij Range, East Siberia. Phytocoenologia, Berlin/Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 1995, roč. 25, č. 3, s. 399-434. ISSN 0340-269X. info
 • CHYTRÝ, Milan. Xerothermic Oak Forests in the Middle Váh Basin and the Southern part of the Strážovská hornatina Uppland. In Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis - Biology. Brno: Masaryk University, 1994. s. 121-134, 14 s. Volume 22-23 (1992-1993). ISBN 80-210-0884-9. URL info
 • DANIHELKA, Jiří a Milan CHYTRÝ. Německo-český botanický slovník pro určovací klíče. Zprávy České botanické společnosti, Praha: Česká botanická společnost, 1993, roč. 28, Suppl. 1, s. 1-54. ISSN 0009-0662. URL info
 • CHYTRÝ, Milan a J. DANIHELKA. Long-term changes in the field layer of oak and oak-hornbeam forests under the impact of deer and mouflon. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica, Průhonice: Institute of Botany, 1993, roč. 28, č. 3, s. 225-245. ISSN 0015-5551. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Pavel PEŠOUT a Oleg A. ANENCHONOV. Syntaxonomy of vegetation of Svjatoj Nos Peninsula, Lake Baikal 1. Non forest communities. Folia geobotanica et phytotaxonomica, Praha: Academia, 1993, roč. 28, č. 4, s. 337-383. ISSN 0015-5551. URL info

29. 9. 2017