Budova FF, Gorkého 13, budova O, Budova O

Ekonomické oddělení

Sídlo: Gorkého 62/13, 602 00 Brno, budova O
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 1504
E-mail:
O pracovišti

Základní dokumenty

Platby hrazené převodem z účtu - zálohové platby, faktury, platební příkazy

Cestovní náhrady

Uzavírání smluv podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku

Projekty OPVK, OPLZZ a podobné

 

Kompetence

Dagmar Komárková

 • hlavní pokladna FF
 • styk s bankou
 • seznam deponovaných mezd a stipendií
 • silniční daň
 • agenda darů
 • agenda mimorozpočtových finančních zdrojů dle smluv
 • bankovníky
 • evidence pracovních a ochranných pomůcek a předmětů
 • evidování všech smluv filozofické fakulty
 • spolupráce při zpracování cestovních náhrad

Zastupuje ji: Hana Ondráčková, Jana Šebíková, Jana Šabrňáková

 

Hana Ondráčková

 • tuzemské cestovní náhrady
 • zahraniční cestovní náhrady
 • příprava k vyplácení záloh na tuzemské i zahraniční cesty
 • refundace cestovních náhrad

Zastupuje ji: Dagmar Komárková, Jana Šebíková


Bohumila Kšicová

 • zápisy všech přijatých faktur do Rumburu za hlavní, doplňkovou, hospodářskou činnost, za granty, dary, mimorozpočtovou oblast
 • zápisy vnitrofakultních a vnitrouniverzitních dokladů
 • zaúčtování všech přijatých faktur, vnitrofakultní doklady, tuzemské i zahraniční a platební příkazy
 • evidence a kontrola zálohových faktur
 • vyinkasované platby a dobropisy
 • zahraniční faktury a příkazy
 • přepočet ceny předmětů
 • adresář firem

Zastupuje ji: Jana Šebíková, Jana Šabrňáková, Anna Mauerová, Dagmar Komárková

Anna Mauerová

 • metodička pro EO
 • metodička pro sekretářky a další pracovníky
 • časové rozlišení nákladů a výnosů k 31.12. běžného roku
 • tvorba a čerpání FÚUP
 • tvorba a čerpání FPP
 • tvorba a čerpání sociálního fondu
 • tvorba a čerpání stipendijního fondu
 • agendu přeúčtování mezd mezi zakázkami, činnostmi, apod.
 • tabulky čerpání mezd a odvodů podle pracovišť

Zastupuje ji: Jana Šebíková, Ing. Monika Malíková

Jana Šebíková

 • návrhy na zřízení nebo zrušení vedlejších pokladen
 • aktuální seznam vedlejších pokladen, včt. personálního obsazení a se stanovenými pokladními limity
 • seznam dohod o hmotné odpovědnosti a návrhy aktualizaci
 • organizace pravidelných inventarizací vedlejších pokladen
 • pravidelné inventarizace hlavní pokladny
 • podklady pro výplatu veškerých záloh v hotovosti (mimořádné zálohy na mzdy, stipendia, zahraniční hosty, mimořádné zálohy na drobná vydání)
 • zahraniční cestovní účty hrazené platební kartou
 • agenda bezhotovostních karet
 • kontrola deponovaných mezd a stipendií
 • inventarizace a kontrola saldokontních účtů
 • evidence pohledávek a závazků
 • faktury na základě uzavřených smluv, kromě refundací cestovních náhrad
 • evidence spisové služby za EO
 • upomínky k neuhrazeným pohledávkám za firmami, i za studenty
 • evidenci a účtování členských poplatků v oborových organizacích za kolektivy i jednotlivce
 • čerpání stravenek pracovníky FF a přehled přečerpaných stravenek
 • kontrola tuzemských smluv dle § 1746 OZ
 • poštovné dle rozpisu z podatelny
 • adresář firem
 • výplaty mezd šeky- účtován
 • účtování výběrů hotovosti z bankovníků
 • agenda konferencí, náklady i výnosy
 • zastupuje vedoucí EO

Zastupuje ji: Anna Mauerová, Jana Šabrňáková, Bohumila Kšicová

Jana Šabrňáková

 • evidence a čerpání neinvestičních a investičních prostředků projektů financovaných z Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje, Akademie věd, Rozvojových projektů a dalších projektů
 • děkanské granty a projekty FR MU
 • přefakturace a opravné doklady, které se týkají spravovaných projektů
 • pohledávky za firmami (kromě refundací cestovních náhrad a pravidelných měsíčních pohledávek dle smluv)
 • agenda věcných darů podle seznamu z ÚK
 • zaúčtování příjmových a výdajových dokladů z hlavní pokladny FF, a ze všech vedlejších pokladen fakulty
 • kontrola peněžní hotovost vedlejších pokladen s účetním stavem

Zastupuje ji: Jana Šebíková, Anna Mauerová, Ing. Robert Ulrich (v oblasti projektů)


Ing. Monika Malíková

 • projekty OP VK na FF MU
 • agenda přeúčtování mezd mezi zakázkami, činnostmi, apod. - smlouvy dle § 1746 – zahraniční - časové rozlišení nákladů a výnosů k 31.12. běžného roku, sledování nákladů a výnosů u mimorozpočtových zdrojů a to podle pracovišť a zakázek - sestavování tabulek nákladů a výnosů - náklady a výnosy u doplňkové a hospodářské činnosti a to dle jednotlivých pracovišť a zakázek - sestavování podrobných tabulek - kontrola zůstatků účtů užívaných FF - vystavení pohledávek a dobropisů podle výstupů z OC
 • dobropisy k pohledávkám za studenty
 • sledování účtů časového rozlišení a pravidelné přeúčtování jednotlivých měsíčních částek

Zastupuje ji: Jana Šebíková, Anna Mauerová


Ing. Robert Ulrich

 • evidence projektů z GA ČR, NAKI, MŠMT a dalších projektů (kromě FR MU, projektů z Magistrátu města Brna, z Jihomoravského kraje, AV ČR)
 • přefakturace a opravné doklady, které se týkají spravovaných projektů
 • časové rozlišení nákladů a výnosů k 31.12. běžného roku, sledování účtů časového rozlišení a přeúčtování jednotlivých měsíčních částek
 • veškerá agenda s DPH, účtování všech účetních dokladů s DPH, sledování a plnění všech platných zákonů, vyhlášek, předpisů či směrnic, které se k dané oblasti vztahují
 • evidenci telefonních hovorů na FF, a dle sestavy z Inetu přeúčtovává na jednotlivá pracoviště a zakázky
 • hlášení pro INTRASTAT
 • zaúčtování inkasa za TV a rozhlas (za celou FF, včt. archeologických výzkumných pracovišť)
 • vykonává zástupce vedoucí za projektovou část agendy EO (kromě projektů OPVK)

Zastupuje ho: Jana Šabrňáková (v oblasti projektů), Jana Šebíková, Anna Mauerová

Zuzana Králíková (zástup za rodičovskou dovolenou Jany Tvrďochové)
Jana Adámková

 • ústřední evidenci veškerého inventáře fakulty (hmotný a nehmotný investiční majetek, drahé kovy, umělecké předměty a učební pomůcky a veškerá agenda s tím spojená
 • inventář děkanátu
 • metodické řízení sekretářek pracovišť či pověřených pracovníků v oblasti odborné činnosti související se správou a ochranou majetku a faktické odsouhlasení evidence majetku fakulty s pracovišti
 • organizace inventarizací majetku fakulty, metodické vedení sekretářek pracovišť či pověřených pracovníků, návrhy dílčích inventarizačních komisí
 • evidenci zapůjčeného majetku fakulty mimo objekt fakulty
 • nabídky a převody nepotřebného a nevyužitého majetku v rámci fakulty, a univerzity, popř. nabídky jiným organizacím, na základě návrhu z jednotlivých pracovišť
 • kontrola a evidence soupisů likvidované výpočetní techniky, kontrola způsobu likvidace, který zajišťuje CIT
 • podklady pro likvidační komisi
 • evidence škod na majetku fakulty, podklady pro škodní komisi MU
 • příjemky drobného majetku k přijatým fakturám
 • tisk inventárních štítků a ve spolupráci se zástupci jednotlivých pracovišť označení všech evidovaných předmětů
 • návrhy kupních a darovacích smluv, smluv o výpůjčce a smluv o převodu majetku
 • tvorba a čerpání fondu reprodukce investičního majetku
 • podklady pro daň z nemovitosti
 • evidence objednávek pro dodavatele prací, služeb a materiálu, kromě „grantů“ a účelových dotací za děkanát FF
 • požadavky na nákup investičního majetku
 • evidence veškeré agendy související s pořizováním strojů, zařízení, a dlouhodobého nehmotného majetku financovaných mimo Program 233 330
 • účtování všech závazků, které se týkají pořizování strojů, zařízení a dlouhodobého nehmotného majetku mimo Program 233 330, sledování evidence čerpání podle jednotlivých zakázek a středisek
 • vedlejší pokladnu pro děkanát, pravidelné vyúčtování s proplacenými doklady na hlavní pokladně
 • nákup kancelářských potřeb a materiálu

Zástupy: navzájem

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info