Volby do Akademického senátu MU

Členové AS MU jsou voleni (na období tří let) zvlášť z řad akademických pracovníků (zaměstnanců) a z řad studentů. V současnosti je každá fakulta zastoupena třemi zaměstnanci a dvěma studenty, na celkový počet 55 členů je senát doplněn třemi zástupci dalších pracovišť a dvěma studenty vylosovaných fakult (podrobnosti o zastoupení jednotlivých pracovišť stanoví  Volební řád Akademického senátu Masarykovy univerzity s ohledem na Zákon o vysokých školách (zejména §8 a §9). Volby probíhají elektronicky v aplikaci e-Volby v rámci Informačního systému MU.

Volby rektora MU

Rektor Masarykovy univerzity je v souladu se Zákonem o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.) jmenován prezidentem republiky na návrh AS MU. Funkční období rektora je čtyřleté. Funkci rektora může tatáž osoba vykonávat na téže veřejné vysoké škole nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.

Způsob projednání a přijetí návrhu kandidáta na funkci rektora MU stanoví Příloha č.1 ke Statutu MU.