Pokyny pro soutěže GA ČR s počátkem řešení v roce 2024

15. 2. 2023

Standardní, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, mezinárodní a Lead Agency projekty se soutěžní lhůtou do 4.4.2023

 

EKV přijímá žádosti o posouzení projektů do pondělí 6. 3. 2023 do 18:00

Termín je nezbytné dodržet, žádosti dodané po tomto termínu nebudou projednány!

Žádosti budou posouzeny hromadně po termínu odevzdání. V případě, že budou v návrhu projektu nalezeny nedostatky, které je možno odstranit, budou řešitelé obratem kontaktováni.

Pokud máte jakékoli dotazy či nejasnosti během přípravy žádosti, prosím, neváhejte co nejdříve kontaktovat tajemnici komise Mgr. Blanku Jančekovou, Ph.D.

Žádost o posouzení je podávána prostřednictvím informačního systému INET – ISEP - aplikace Editor návrhů projektů, bližší informace na webových stránkách EKV.

Je důležité, při vyplňování záložky Etika uvést oborový panel, do kterého bude projekt podán!

_______________________________________________________________________________________________________________

Pro posouzení etických aspektů projektu prosím předložte následující dokumenty:

Žádost o posouzení projektu EKV – vždy vyplňujte aktuální formulář, ke stažení zde

Řešitel odpovídá za pravdivé a úplné vyplnění údajů v žádosti a za jejich soulad se zněním návrhu projektu předkládaného grantové agentuře.

Souhlas s účastí ve výzkumu (a zpracováním osobních údajů) - využijte doporučeného vzoru informovaného souhlasu zde nebo informovaný souhlas spolupracujícího zdravotnického zařízení

V případě, že v rámci projektu plánujete spolupráci se zdravotnickým zařízením, které není spoluřešitelem projektu, předložte prosím doklad o spolupráci „Letter of Commitment“ (návrh znění ke stažení zde), můžete doložit v prodloužené lhůtě do pondělí 27. 3. 2023 - informaci o dodatečném doložení uveďte do ISEP - záložka Etika – Doplňující informace

_______________________________________________________________________________________________________________

Navrhovatele projektů upozorňujeme na následující skutečnosti:

  • Pokud projekt vyžaduje posouzení etickou komisí a navrhovatelem projektu je Masarykova univerzita, musí být doloženo souhlasné stanovisko Etické komise pro výzkum MU (s výjimkou projektů LF, které posuzuje Etická komise Lékařské fakulty).

Kdy projekt vyžaduje schválení etickou komisí: https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/rady-a-komise/eticka-komise-pro-vyzkum/zadost-o-posouzeni

  • Pro účely podání návrhu projektu do soutěží GA ČR vydává EKV předběžné schválení projektu.
  • Předběžná schválení projektů budou k dispozici ke stažení v ISEP v záložce Dokumenty jednotlivých návrhů v pátek 31. 3. 2023 odpoledne.
  • K předběžnému schválení projektu může být vydán Dodatek k předběžnému schválení, který specifikuje požadavky EKV, které bude nutné vypořádat pro udělení finálního schválení. Dodatek bude spolu s předběžným schválením vložen do ISEP záložky Dokumenty v Editoru návrhů projektů a řešitel bude o vložení dokumentu informován.
  • V případě udělení finanční podpory musí být projekt předložen EKV ke kontrole pro udělení finálního schválení. Řešitel předloží vyjádření, že ve finálním návrhu projektu předloženém poskytovateli byly/nebyly provedeny eticky relevantní změny oproti informacím poskytnutým k posouzení EKV prostřednictvím Žádosti o posouzení projektu, případně popíše a zdůvodní tyto změny. V případě, že řešitel obdržel dodatek k předběžnému schválení, vypořádá připomínky v něm uvedené.
  • Pokud budou zjištěny významné rozdíly mezi původně projednaným návrhem projektu a poskytovatelem podpořenou verzí, projekt bude projednán znovu v plném rozsahu s rizikem, že v případě závažných výhrad EKV projekt nebude po etické stránce schválen k řešení.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info