Odbor pro strategii

Aktuality

10. 7.

Vychází regionální hodnocení QS Europe - MU patří 143. příčka

V aktuálním hodnocení žebříčku QS World University Rankings: Europe si Masarykova univerzita meziročně polepšila o 18 příček, a to díky rostoucí mezinárodní reputaci, posílení internacionalizace, vysoké kvalitě absolventů a vytrvalému úsilí v oblasti trvale udržitelného rozvoje.

V letošním roce vyšel evropský žebříček QS podruhé. V prvním ročníku v roce 2023 se MU umístila na 161. příčce z 688 zveřejněných institucí, letos vybojovala 143. příčku z 685 institucí. V hodnocení jsou reflektována specifika regionu. Ve srovnání s celosvětovým žebříčkem QS WUR sleduje navíc mezinárodní výměnu studentů, detailněji hodnotí vědecký výkon instituce a vedle podílu zahraničních studentů sleduje i diversitu zemí, ze kterých tito studenti přicházejí. Celkově tedy žebříček obsahuje 12 indikátorů z oblastí výzkumu a vývoje, vzdělávání, internacionalizace, kvality absolventů a udržitelnosti. Hodnoceny jsou instituce členských zemí Rady Evropy.

Masarykova univerzita dosáhla nejlepších výsledků v indikátoru Sustainability a to 71. příčky v Evropě. V českém prostředí zaujímá v tomto indikátoru první příčku. Vynikajících výsledků dosahuje MU také v indikátorech souvisejících s mezinárodní studentskou výměnou a podílem zahraničních studentů. V indikátoru Inbound Exchange Students zaujala 94. příčku, v indikátorech Outbound Exchange Students a International Student Diversity shodně 106. příčku. Ke zlepšení v celkovém umístění letos MU dopomohly, vedle výše zmíněných silných indikátorů, rovněž kvalita absolventů měřená jednak indikátorem Employer Reputation, kde se MU umístila na 107. příčce a dále pak indikátor Employment Outcomes, hodnotící úspěšnost absolventů na trhu práce, kde MU získala 133. příčku. Lepší pozice o 5 příček dosáhla Masarykova univerzita také v indikátoru Academic Reputation s umístěním na příčce 152.

První tři příčky evropského žebříčku zaujímají v letošním hodnocení ETH Zurich s posunem z loňského druhého místa, Imperial College London, která byla v loňském hodnocení čtvrtá a na třetím místě loňská jednička University of Oxford.

Z českých univerzit se umístilo v žebříčku celkem 17 institucí. První místo zaujímá Univerzita Karlova na 79. pozici (zlepšení oproti loňsku o 7 příček). Masarykova univerzita je v českém prostředí druhá na 143. evropském umístění, následují ČVUT na 177. poziciUPOL na 214. místě. Dále se umístily VUT, ČZU, VŠCHT, MENDELU, VŠB–TUO, UHK, JČU, UTB, UPa, UO, TUL, ZČU a UJEP.

Více o žebříčku QS Europe najdete zde.

16. 6.

MU se zapojila do hodnocení v 11 Cílech udržitelného rozvoje OSN žebříčku THE Impact Rankings

Žebříček THE Impact mapuje naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals - SDGs). Vznikl v r. 2018 jako samostatný žebříček Times Higher Education. Pro každý ze 17 SDGs hodnotí výkon v oblastech výzkumu, správy instituce, osvěty a vzdělávání. Univerzity se mohou rozhodnout, pro které z SDGs chtějí být hodnoceny. Pro tyto následně poskytnou THE vstupní data. Dalším zdrojem dat pro hodnocení jsou bibliometrické údaje od společnosti Elsevier.

V celkovém hodnocení THE Impact se v roce 2024 umístilo 1 963 univerzit ze 121 zemí celého světa. Zařazení do celkového hodnocení tohoto žebříčku je podmíněno aktivním zapojením v individuálním hodnocení nejméně čtyřech SDGs, přičemž SDG17 - Partnerství ke splnění cílů je povinný. Masarykova univerzita se v celkovém hodnocení umístila na 401.–600. místě a setrvala tak na světovém umístění z minulého roku. V ČR obsadila 2. příčku společnou s ČZU a UPOL a to za 1. Univerzitou Krlovou. Z českých VŠ se letos umístilo 9 veřejných institucí a 1 soukromá (UK, ČZU, UPOL, MU, VŠB–TUO, MENDELU, OU, ZČU, VŠCHT a soukromá AAU). Poprvé se letos zapojily MENDELU a OU.

Masarykova univerzita se v žebříčku zapojuje od roku 2021, a to dosud ve 4 SDGs z celkových 17, tedy v povinném minimu, nutném pro zařazení do hodnocení celkového. Pro letošní cyklus jsme však rozšířili počet SDGs a vykázali datové podklady do 11 z nich:

Cíl 3. Zdraví a kvalitní život
Cíl 4. Kvalitní vzdělání
Cíl 6. Pitná voda, kanalizace
Cíl 8. Důstojná práce a ekonomický růst
Cíl 9. Průmysl, inovace a infrastruktura
Cíl 10. Méně nerovností
Cíl 11. Udržitelná města a obce
Cíl 12. Odpovědná výroba a spotřeba
Cíl 13. Klimatická opatření
Cíl 16. Mír, spravedlnost a silné instituce
Cíl 17. Partnerství ke splnění cílů

Kritéria pro výběr cílů k dalšímu zapojení byla následující - analyzovali jsme požadavky žebříčku na dané SDG a související možnosti vykázání vhodné evidence, dále vědecký výkon hodnocený podle SDGs v nástroji SciVal, zvážili jsme počty projektů za každé SDG dle Zprávy o udržitelnosti MU, a v neposlední řadě jsme se inspirovali také výkonem ostatních českých VVŠ a jejich zapojením v příslušných SDGs v rámci žebříčku.

Nejlepšího umístění dosáhla MU v SDG 16, a to na 95. světové pozici (meziroční zlepšení z loňské 201.-300. pozice). Dále pak v nově vykazovaných SDGs 11 a 12 a to shodně na pozici 101–200. V rámci ČR se MU v SDG 16 umístila na 2. místě za vedoucí UK, v nově vykazovaných SDG 11 a SDG 12 zaujala 1. místo v ČR (pro SDG 11 společná pozice s UPOL). V povinném SDG 17 se MU umístila na pozici 401–600 s nečekaným meziročním poklesem z pozice 201–300. V rámci ČR se MU v SDG 17 umístila na 2. místě za vedoucí UPOL (101–200).

Více o žebříčku THE Impact najdete zde.

16. 6.

V žebříčku QS World University Rankings se MU umístila na 408. pozici

Žebříček QS WUR vyšel letos již po jedenadvacáté s rekordním počtem 5 663 hodnocených a 1 503 umístěných institucí ze 106 zemí světa. V rostoucí konkurenci se Masarykově Univerzitě i letos podařilo udržet v blízkosti čtyřstovky nejlepších univerzit světa a současně výrazně zlepšit pozici v oblasti kvality absolventů, udržitelného rozvoje a reputace mezi zaměstnavateli.

Letošnímu umístění na pozici 408. nejvíce dopomohl nárůst bodového skóre ve třech indikátorech. V indikátoru Sustainability (skóre 79,1) je MU hodnocena nejlépe z českých vysokých škol, v celosvětovém srovnání pak zaujímá 161. příčku, přičemž si ve srovnání s loňským hodnocením o 46 příček polepšila. Tento indikátor reflektuje pozici instituce v samostatném žebříčku QS Sustainability Rankings, který vyšel v prosinci loňského roku.V TOP 300 se MU v celosvětovém srovnání umístila také v indikátorech International Students na pozici 223. a Employer Reputation na pozici 298.

Dalším silným indikátorem je pro Masarykovu univerzitu International Research Network, kde získala skóre 80,2 a 318. pozici v celosvětovém srovnání. Síla mezinárodní spolupráce instituce se zde hodnotí na základě bibliometrických údajů z databáze Scopus. Sleduje se jednak podíl publikací vydaných ve spolupráci s autory ze zahraničních institucí, tak i počet zemí, se kterými Masarykova univerzita vědecko-výzkumnou spolupráci navazuje.

Meziročně nejvíce Masarykova univerzita posílila v indikátoru Employment Outcomes, a to z loňské příčky 575. na letošní 352. (skóre 36). Do výpočtu tohoto indikátoru vstupují dva parametry: prvním je deklarovaná míra úspěšnosti absolventů při hledání zaměstnání, kterou MU zjišťuje zejména skrze dotazníková šetření mezi absolventy. Druhým pak množství absolventů instituce, kteří mají v celosvětovém srovnání významný pozitivní společenský dopad a vliv. Společnost QS v letošním roce výrazně rozšířila spektrum zdrojů, z nichž čerpá informace pro tento indikátor.

V žebříčku se umístilo celkem 16 českých vysokých škol, tedy stejný počet jako v předchozím roce. Nejlepšího umístění dosáhla Univerzita Karlova na pozici 246. Za MU třetí je ČVUT s pozicí 420., čtvrtá VŠCHT na pozici 570. V národním srovnání se MU nejlépe daří již ve zmíněném parametru Sustainability, dále pak v indikátoru Citations per Faculty – i zde zaujímá první příčku mezi českými univerzitami, světově pak pozici 656. Druhá za UK je MU v indikátorech Academic Reputation (376. světová pozice) a již zmíněném Employment Outcomes. Kompletní sadu devíti indikátorů pak doplňují ještě International Faculty (513. světová pozice)Faculty Student Ration (sdílený rank 701+).

První příčku celosvětového srovnání obhájil Massachusetts Institute of Technology (MIT) z USA. Na druhé místo se z loňské 6. pozice vyhoupla Imperial College London, třetí místo opět shodně s loňským rokem udržela University of Oxford. Loňská dvojka, University of Cambridge, se v letošním hodnocení QS WUR umístila na 5. příčce.

Více o žebříčku QS WUR najdete zde.

10. 4.

Vyšly oborové žebříčky QS - MUNI se umístila ve 13, nejlépe v oboru Archeologie

V dubnu 2024 vyšla série oborových hodnocení QS Subject Rankings, jakožto poslední z cyklu hodnocení QS náležející ještě roku 2023. Tento cyklus přinesl hodnocení v již 55 oborech, zahrnuto bylo téměř 5 000 institucí z nichž se do oborových žebříčků probojovalo celkem 1 559 univerzit ze 149 zemí světa. K indikátorům použitým pro hodnocení patří Reputace mezi akademiky, Reputace mezi zaměstnavateli, Citovanost publikací, H-Index, pro vybrané obory též IRN-Index. V každém oboru mají tyto indikátory rozdílnou váhu, zohledňující specifika v dané oblasti.

Masarykova univerzita se v aktuálním hodnocení umístila ve 13 oborech. Nejlépe si již třetím rokem vede v oboru Archeologie s aktuálním umístěním na pozici 201–240 (hodnoceno 594 institucí, umístění v žebříčku maximálně do 240. pozice). Skvělých výsledků dosahuje MU také v oboru Environmentální vědy a to již od roku 2020. Letos se umístila na pozici 251–300 (hodnoceno bylo 1 826 institucí s umístěním do pozice 520.). Stále ještě s umístěním do 300. pozice a po roční pauze se MU vrátila do žebříčku v oboru Lingvistika (hodnoceno 1 312 institucí, umístění do pozice 320.). 

Úplný přehled umístění MU v oborových žebříčích QS je v tomto roce následující:

 • 201–240 Archaeology
 • 251–300 Environmental Sciences
 • 251–300 Linguistics
 • 301–350 Agriculture & Forestry
 • 301–350 Biological Sciences
 • 301–350 Education
 • 351–370 Law
 • 401–450 Chemistry
 • 401–450 Medicine
 • 501–550 Computer Science & Information Systems
 • 501–550 Economics & Econometrics
 • 501–550 Mathematics
 • 501–550 Physics & Astronomy

Více informací k žebříčkům QS najdete zde.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Zaměstnanci

Ředitelka pro strategii

Neučitelští pracovníci

O pracovišti
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 5 3
Odborní a techničtí pracovníci: 4 2
Ostatní zaměstnanci: 1 1

platné ke dni 13. 7. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info