Department Head Positions in Computer Science

Pracoviště
Fakulta informatiky
Termín přihlášek
31. 10. 2020
Nástup
Červen nebo září 2021

Děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na pozice vedoucích níže uvedených kateder:

Katedra teorie programování,
Katedra počítačových systémů a komunikací,
Katedra strojového učení a zpracování dat,
Katedra vizuální informatiky.


Vedoucí katedry je aktivně zapojen do stanovení a následně i plnění strategických cílů fakulty a svou činností podporuje a šíří povědomí o progresivní fakultě v oblasti informatiky. V oblasti administrace a správy katedry je vedoucí katedry zodpovědný především za

  • práci se zaměstnanci katedry v oblasti jejich personálního rozvoje, zejména kvalifikačních postupů;
  • evaluaci akademických pracovníků dle fakultních pravidel, a to na základě kvality jejich výukového výkonu, vědeckého výkonu a práce pro akademickou obec;
  • správu omezeného katederního rozpočtu, kterým podporuje činnost výzkumných skupin a laboratoří příslušných ke katedře.

V oblasti správy výuky se od vedoucího katedry zejména očekává, že

  • udržuje přehled o organizaci výuky a dbá o celkovou kvalitu výuky předmětů zajišťovaných katedrou;
  • spolupracuje s garanty studijních programů, jejichž předměty jsou katedrou vyučovány;
  • monitoruje a spravuje výukovou zátěž členů katedry (určuje vyučující předmětů zajišťovaných katedrou), sleduje množství výuky delegované na externisty;
  • vede tým katedry a doporučuje vedení fakulty personální změny (nábor nových akademiků, redukce pracovních úvazků);
  • aktivně dbá ve spolupráci s ostatními vedoucími kateder o rovnost pracovních podmínek akademiků napříč katedrami a spolupodílí se na rozhodování o vzniku, či zániku vyučovaných předmětů jako člen Předmětové komise FI.

Jako od každého člena akademické obce FI se od vedoucího katedry očekává, že

  • vede výuku vybraných předmětů nebo se jinak na výuce významně podílí;
  • je alespoň částečně vědecky aktivní.

Více informací o katedrách, jejich členech, publikacích a pedagogických aktivitách naleznete na: http://www.muni.cz/fi/general/structure?lang=en.

Uchazeči by měli prokázat vůdčí schopnosti a zkušenosti v práci s lidmi a situacích vyžadujících spolupráci. Zejména se jedná o analytické, komunikační a prezentační schopnosti, ale také schopnost řídit projekt, zaměstnance a čas. Od uchazečů se očekává aktivní výzkumná činnost v oblasti odpovídající zaměření katedry.

Požadovaná úroveň vzdělání: min. Ph.D. v oblasti informatiky nebo v příbuzném oboru. Habilitace („venia docendi“ nebo ekvivalent), nebo perspektiva rychlého postupu k dosažení tohoto stupně vzdělání. Zkušenost s českým akademickým prostředím je vítána.
Vedoucí kateder jsou přímo řízeni děkanem Fakulty informatiky. Funkční období je tříleté (s možností pověření před vlastním jmenováním do funkce).


Do výběrového řízení se můžete přihlásit prostřednictvím e-přihlášky: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/56293 a vložením požadovaných dokumentů: motivační dopis, ve kterém zdůvodníte Váš zájem o tuto pozici; životopis, publikační činnost a zapojení do výzkumných grantů; min. Ph.D. diplom a kontakt na tři osoby, které mohou poskytnout referenci.


Případné dotazy k výběrovému řízení a přihlášce směrujte na personální odd. FI (pers@fi.muni.cz), dotazy k pozicím pak směřujte na předsedu výběrové komise, prof. Václava Matyáše (matyas@fi.muni.cz).

 

 


Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku

Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení