Disciplinární řád Fakulty sociálních studií

(ve znění účinném od 24.9.2007)

Část první
Disciplinární přestupek

Článek 1
Disciplinární přestupek

(1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených zákonem č. 111/1998, o vysokých školách (dále jen „zákon“), jinými právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity (dále jen „univerzita“) a vnitřními předpisy její Fakulty sociálních studii (dále jen „fakulta“).

(2) Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho spáchání nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci nebo jiného rozhodnutí státního orgánu o přestupku; do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou bylo studium přerušeno. Disciplinární přestupek dále nelze projednat, pokud v téže věci disciplinární komise již podala návrh na rozhodnutí podle čl. 12.

Článek 2
Druhy disciplinárních přestupků

(1) Disciplinární přestupky jsou, dle míry a způsobu zavinění, buď z nedbalosti nebo úmyslné.

(2) Disciplinární přestupek je spáchán z nedbalosti, jestliže student

a) věděl, že může svým jednáním způsobit porušení povinnosti stanovené předpisem uvedeným v čl.1, avšak bez přiměřených důvodů spoléhal, že se tak nestane, nebo

b) nevěděl, že může svým jednáním způsobit porušení takové povinnost, ačkoli to vzhledem

c) k okolnostem vědět mohl a měl.

(3) Disciplinární přestupek je spáchán úmyslně, jestliže student

a) věděl, že svým jednáním může způsobit porušení povinnosti stanovené předpisem uvedeným v čl. 1 a pro případ, že se tak stane, s tím byl srozuměn, nebo

b) chtěl způsobit porušení povinnosti stanovené předpisem uvedeným v čl. 1.

Článek 2a
Skutkové podstaty disciplinárních přestupků

a) Disciplinárním přestupkem se rozumí zejména:

b) vydávání cizí práce za vlastní, zejména použitím části cizí práce ve vlastní práci bez náležitého odkazování nebo doslovným použitím části cizí práce bez zjevného vyznačení citace, například uvozovkami;

c) odevzdání stejné či mírně pozměněné práce ke splnění různých studijních povinností bez předchozího souhlasu alespoň jednoho z vyučujících kurzu, do něhož se práce odevzdává;

d) jakákoliv forma opisování či neoprávněné spolupráce během plnění studijních povinností;

e) poskytnutí své práce, nebo napovídání během testu znalostí jinému testovanému;

f) úmyslné zničení, poškození, neoprávněné zcizení věci nebo zneužití majetku fakulty, majetku jejího zaměstnance nebo majetku osoby jednající ve spolupráci s fakultou;

g) agresivní nebo narušující chování, ať fyzické či slovní, vůči členovi akademické obce, zaměstnanci fakulty nebo osobě jednající ve spolupráci s fakultou.

Část druhá
Disciplinární řízení

Článek 3
Účel disciplinárního řízení

a) V disciplinárním řízení se zjišťuje zejména

b) zda se stal skutek, v němž je spatřován disciplinární přestupek,

c) zda je tento skutek disciplinárním přestupkem,

d) zda lze tento disciplinární přestupek projednat,

e) zda disciplinární přestupek spáchal student,

f) zda byl disciplinární přestupek spáchán z nedbalosti nebo úmyslně,

g) zda a jaká sankce má být pachateli disciplinárního přestupku uložena.

Článek 4
Návrh na zahájení disciplinárního řízení

(1) Disciplinární řízení se zahajuje na návrh.

(2) Podnět k projednání disciplinárního přestupku podává děkanovi zpravidla vedoucí katedry. Návrh na zahájení disciplinárního řízení podává děkan fakulty disciplinární komisi prostřednictvím jejího předsedy, má-li za to, že tu jsou konkrétní skutečnosti odůvodňující domněnku, že student spáchal disciplinární přestupek.

(3) Návrh na zahájení disciplinárního řízení musí obsahovat:

a) přesné vylíčení skutku, v němž je spatřován disciplinární přestupek s označením příslušných ustanovení předpisů uvedených v čl. 1, včetně uvedení času a místa, kde měl být disciplinární přestupek spáchán,

b) odůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek,

c) označení studenta, který měl disciplinární přestupek spáchat,

d) uvedení důkazů, o něž se návrh opírá.

Článek 5
Odmítnutí návrhu na zahájení disciplinárního řízení

(1) Předseda disciplinární komise návrh na zahájení disciplinárního řízení odmítne,

a) nesplňuje-li návrh náležitosti podle čl. 4, nebo

b) je-li z návrhu zjevné, že disciplinární přestupek nelze projednat

(2) Předseda disciplinární komise o odmítnutí návrhu vyrozumí neprodleně děkana fakulty.

Článek 6
Zahájení disciplinárního řízení

(1) Nebyl-li návrh na zahájení disciplinárního řízení odmítnut podle čl. 5, předseda disciplinární komise zajistí, aby byl opis návrhu doručen studentovi, proti nemuž má být disciplinární řízení zahájeno.

(2) Disciplinární řízení je zahájeno dnem, kdy byl opis návrhu na zahájení disciplinárního řízení doručen studentovi.

(3) Předseda disciplinární komise stanoví ústní jednání tak, aby bylo zahájeno nejpozději 30 dnů poté, co disciplinární komisi došel návrh na zahájení disciplinárního řízení; k ústnímu jednání je třeba studenta předvolat dopisem doručeným do vlastních rukou. Pokud se takto nepodaří doručit, lze předvolání doručit náhradním způsobem podle čl. 26.

Článek 7
Ústní jednání

(1) Ústní jednání koná disciplinární komise za účasti studenta, proti němuž je disciplinární řízení vedeno, a děkana fakulty nebo jím pověřeného proděkana.

(2) V nepřítomnosti studenta lze věc projednat jen tehdy, jestliže odmítne, ač byl předvolán v souladu s čl. 6 odst. 3, se k ústnímu jednání dostavit, nebo se nedostaví bez řádné omluvy doručené předsedovi komise nejpozději k okamžiku zahájení ústního jednání a založené na relevantních důvodech bránících v jeho účasti.

(3) Za relevantní důvod se považuje zejména pracovní neschopnost doložená lékařským potvrzením, které je k okamžiku ústního jednání aktuální, tedy osvědčuje zdravotní stav studenta ke dni konání ústního jednání, a ze kterého výslovně vyplývá, že zdravotní indispozice brání studentovi v účasti na ústním jednání. O tom, zda je omluva důvodná, rozhoduje komise usnesením podle čl. 22 odst. 6; shledá-li její nedůvodnost, uvede v protokolu skutečnosti, které vedly k takovému závěru.

(4) Při ústním jednání předseda nebo jiný jím pověřený člen disciplinární komise nejprve sdělí obsah návrhu na zahájení disciplinárního řízení, případně také výsledky dosavadního ústního jednání.

Článek 8
Právo na obhajobu v disciplinárním řízení

Student, proti němuž je vedeno disciplinární řízení, má právo popírat skutečnosti a tvrzení, uvedené v návrhu na zahájení disciplinárního řízení, uvádět na svoji obhajobu skutečnosti a tvrzení, jaké uzná za vhodné a navrhovat doplnění dokazování nebo nové důkazy.

Článek 9
Dokazování

(1) Disciplinární komise provádí důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu věci, a to

a) na návrh děkana uvedený v návrhu na zahájení disciplinárního řízení,

b) z vlastního podnětu,

c) na návrh studenta, proti němuž je disciplinární řízení vedeno.

(2) Dokazování se provádí jen při ústním jednání.

(3) Za důkaz mohou v disciplinárním řízení sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit skutkový stav věci.

(4) Není třeba dokazovat skutečnosti obecně známé a obsah předpisů uvedených v čl. 1.

(5) Každý člen akademické obce fakulty je povinen dostavit se na výzvu disciplinární komise na ústního jednání a vypovídat o skutečnostech, jež jsou mu o projednávané věci známy. Může však výpověď odepřít, jestliže by se jinak vystavil nebezpečí, že proti němu, nebo osobě jemu blízké, bude zahájeno trestní či disciplinární řízení.

Článek 10
Skončení ústního jednání

Uzná-li disciplinární komise výsledky ústního jednání za postačující pro zjištění ve smyslu čl. 3, rozhodne na skončení ústního jednání. Předtím však poskytne studentovi, proti němuž je disciplinární řízení vedeno, možnost vyjádřit se, aniž by byl kýmkoli přerušován.

Článek 11
Zastavení disciplinárního řízení

(1) Disciplinární komise disciplinární řízení zastaví, vyjde li v ústním jednání najevo, že

a) skutek, v němž byl spatřován disciplinární přestupek

aa) se nestal, nebo

bb) není disciplinárním přestupkem,

d) disciplinární přestupek nelze projednat,

e) disciplinární přestupek nespáchal student, nebo

f) ten, kdo disciplinární přestupek spáchal, přestal být studentem.

Článek 12
Návrh na rozhodnutí o disciplinárním přestupku

(1) Nebylo-li disciplinární řízení zastaveno podle čl. 11, disciplinární komise se usnese na návrhu na rozhodnutí o disciplinárním přestupku.

(2) Návrh na rozhodnutí o disciplinárním přestupku musí obsahovat

a) zjištění, že byl spáchán disciplinární přestupek s uvedením příslušných ustanovení předpisů podle čl. 1, které byly spácháním disciplinárního přestupku porušeny,

b) zjištění, zda byl disciplinární přestupek spáchán z nedbalosti nebo úmyslně,

c) označení studenta, který disciplinární přestupek spáchal,

d) návrh, zda a jaká sankce má být pachateli disciplinárního přestupku uložena, a

e) je-li navrhováno uložení sankce podmíněného vyloučení ze studia, též návrh podmínek osvědčení studenta a lhůty k jejich splnění.

(3) Návrh na rozhodnutí o disciplinárním přestupku podá disciplinární komise prostřednictvím svého předsedy nejpozději do 3 dnů od přijetí usnesení podle odst. 1 děkanovi fakulty.

Článek 13
Rozhodnutí o disciplinárním přestupku

(1) Děkan fakulty na základě návrhu disciplinární komise podle čl. 12 rozhodne o disciplinárním přestupku.

(2) Rozhodnutím o disciplinárním přestupku děkan fakulty

a) uloží studentovi sankci nikoli přísnější, než navrhla disciplinární komise, nebo

b) od uložení sankce upustí, navrhne-li to disciplinární komise, nebo má-li za to, že samo projednání disciplinárního přestupku povede k nápravě.

(3) Rozhodnutí o disciplinárním přestupku musí obsahovat odůvodnění a poučení o právu požádat o jeho přezkoumání; studentovi je třeba jej doručit doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Článek 14
Sankce

(1) Za spáchané disciplinární přestupky lze uložit sankci

a) napomenutí, nebo

b) podmíněného vyloučení ze studia.

(2) Za spáchané úmyslné disciplinární přestupky lze uložit též sankci vyloučení ze studia.

(3) Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede k nápravě.

Článek 15
Ukládání a výkon sankcí

(1) Při ukládání sankcí se přihlédne k povaze disciplinárního přestupku, ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k pohnutkám, jež studenta vedly k jeho spáchání, k dosavadnímu chování studenta, včetně jeho studijních výsledků a k tomu, zda spáchání disciplinárního přestupku litoval.

(2) Při ukládání sankcí za více disciplinárních přestupků přihlíží disciplinární komise ke všem disciplinárním přestupkům a určí pouze jednu sankci.

(3) Sankce napomenutí se vykoná tak, že

a) rozhodnutí o disciplinárním přestupku se vyvěsí na úřední desce děkanátu fakulty na dobu 15 dnů, a

b) o disciplinárním řízení a uložené sankci se provede záznam v osobní dokumentaci studenta.

(4) Při ukládání sankce podmíněného vyloučení ze studia se vždy stanoví podmínky osvědčení, jež má student splnit, a lhůta pro jejich splnění, přičemž

a) nelze stanovit podmínky přísnější a lhůtu delší, než navrhla disciplinární komise,

b) lhůta ke splnění podmínek osvědčení nesmí být delší než 12 měsíců.

(5) Sankce podmíněného vyloučení ze studia se vykoná tak, že je o ní učiněn záznam v osobní dokumentaci studenta a děkan fakulty dohlíží ve stanovené lhůtě na plnění podmínek osvědčení. Má-li děkan fakulty za to, že se student, jemuž byla uložena sankce podmíněného vyloučení ze studia ve stanovené lhůtě neosvědčil, navrhne disciplinární komisi, aby tuto skutečnost vyslovila většinou předepsanou čl. 22 odst. 7.

(6) Sankce vyloučení ze studia se vykoná tak, že tomu, jemuž byla uložena, je dnem právní moci rozhodnutí o disciplinárním přestupku studium ukončeno.

(7) Ustanovení odst. 6 se použije obdobně též tehdy, jestliže děkan fakulty na základě zjištění disciplinární komise podle odst. 5 věty druhé pravomocně rozhodl, že student, jemuž byla uložena sankce podmíněného vyloučení ze studia, se neosvědčil.

Článek 16
Žádost o přezkoumání rozhodnutí o disciplinárním přestupku

(1) Student může do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o disciplinárním přestupku doručeno, požádat o jeho přezkoumání.

(2) Pokud bylo rozhodnutí o disciplinárním přestupku doručeno náhradním způsobem podle čl. 26, lze případné zmeškání lhůty prominout pouze tehdy, pokud student prokáže, že se v čase doručování rozhodnutí a po celou dobu uložení zásilky u orgánu pověřeného doručením na místě doručování nezdržoval.

(3) Žádost podle odst. 1 se podává děkanovi fakulty, který

a) žádosti sám vyhoví a rozhodnutí o disciplinárním přestupku změní nebo zruší, nebo

b) žádost předá rektorovi univerzity, který rozhodne s konečnou platností podle §§ 68 a 69 zákona.

Článek 17
Právní moc rozhodnutí o disciplinárním přestupku

(1) Rozhodnutí o disciplinárním přestupku nabývá právní moci

a) uplynutím lhůty stanovené čl. 16 odst. 1, nebyla-li podána žádost o přezkoumání rozhodnutí,

b) potvrzením rozhodnutí rektorem univerzity podle čl. 16 odst. 2 písm. b).

(2) Byla-li rozhodnutím o disciplinárním přestupku uložena sankce, je vykonatelná dnem právní moci rozhodnutí.

Článek 18
Zahlazení rozhodnutí o disciplinárním přestupku

(1) Rozhodnutí o disciplinárním přestupku se zahladí, uplyne-li lhůta jednoho roku od uložení sankce napomenutí nebo podmíněného vyloučení ze studia.

(2) Zahlazení rozhodnutí o disciplinárním přestupku se vyznačí v osobní dokumentaci studenta.

(3) Na studenta, jemuž bylo rozhodnutí o disciplinárním přestupku zahlazeno podle tohoto článku, se hledí, jako by proti němu nikdy disciplinární řízení v dané věci nebylo vedeno.

(4) Úkony podle odst. 1 a 2 provede děkan fakulty z úřední povinnosti.

Část třetí
Disciplinární komise

Článek 19
Složení disciplinární komise

(1) Disciplinární komise je tvořena předsedou a 5 dalšími členy, které se souhlasem Akademického senátu fakulty jmenuje a odvolává děkan fakulty.

(2) Členem disciplinární komise může být každý člen akademické obce fakulty. Děkan nebo proděkan fakulty nemůže být členem disciplinární komise.

(3) Polovinu všech členů disciplinární komise tvoří studenti.

(4) Funkční období člena disciplinární komise skončí, není-li dříve odvolán, uplynutím 2 let ode dne jeho jmenování. Členové akademické obce mohou být členy disciplinární komise i více funkčních období.

Článek 20
Postavení disciplinární komise

Disciplinární komise je samosprávným akademickým orgánem fakulty; plní úkoly stanovené tímto předpisem.

Článek 21
Organizace disciplinární komise

(1) Předseda disciplinární komise

a) svolává, zahajuje, řídí a ukončuje schůze disciplinární komise,

b) navrhuje pořad jednání schůze disciplinární komise,

c) organizuje činnost disciplinární komise,

d) plní další úkoly stanovené tímto předpisem nebo jimiž ho disciplinární komise pověří.

(2) Disciplinární komise si volí ze svých členů místopředsedu a zapisovatele.

(3) Místopředseda disciplinární komise zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti; přitom má práva a povinnosti předsedy disciplinární komise.

(4) Zapisovatel disciplinární komise

a) pořizuje zápis o schůzi disciplinární komise,

b) vypracovává písemnosti vydávané komisí,

c) organizačně zajišťuje činnost komise, a

d) plní jiné úkoly, jimiž ho komise pověří.

Článek 22
Jednací řád disciplinární komise

(1) Schůze disciplinární komise jsou veřejné.

(2) Ústního jednání podle čl. 7 se však nesmí účastnit ti členové akademické obce, kteří byli podle čl. 9 odst. 5 byli vyzváni, aby se dostavili podat výpověd, pokud ještě disciplinární komisí nebyli vyslechnuti.

(3) Porady a hlasování o věcech uvedených v čl. 11 a 12 se mohou účastnit jen členové disciplinární komise.

(4) Disciplinární komise je způsobilá jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, včetně předsedy nebo místopředsedy.

(5) Členové disciplinární komise mohou podávat návrhy ke každé projednávané věci. Jiné osoby nebo orgány mohou podávat disciplinární komisi návrhy jen v případech stanovených tímto předpisem.

(6) Disciplinární komise rozhodne o každém podaném návrhu hlasováním. K přijetí návrhu je třeba, aby byl schválen nadpoloviční většinou přítomných členů komise; každý člen disciplinární komise je povinen hlasovat pro nebo proti návrhu; v případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy disciplinární komise.

(7) K přijetí návrhu ve věci disciplinárního řízení, který by mohl mít za následek uložení sankce vyloučení ze studia, je zapotřebí souhlasu dvou třetin přítomných členů disciplinární komise.

(8) Disciplinární komise si může usnesením podrobněji upravit pravidla svého jednání; takovým usnesením však nelze ukládat povinnosti osobám, které nejsou členy disciplinární komise.

Část čtvrtá
Společná ustanovení

Článek 23
Počítání lhůt

(1) Do lhůty se nezapočítává den, kdy nastala skutečnost určující počátek lhůty.

(2) Lhůta stanovená podle měsíců nebo let skončí uplynutím dne, který svým číselným označením odpovídá dni, kdy nastala skutečnost určující počátek lhůty; chybí-li tento den v posledním měsíci lhůty, končí lhůta uplynutím posledního dne takového měsíce.

(3) Připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu, pokládá se za poslední den lhůty nejbližší příští pracovní den.

(4) Lhůta je zachována, bylo-li podání ve lhůtě dáno na poštu a adresováno orgánu, u něhož má být učiněno, ačkoli mu dojde po uplynutí lhůty.

Článek 24
Navrácení lhůty

(1) Zmeškání lhůty lze ze závažných důvodů prominout; o tom rozhodne děkan fakulty.

(2) Součástí žádosti o navrácení lhůty musí být podání, které má být doručeno; bylo-li žádosti vyhověno, je den rozhodnutí o vyhovění žádosti o navrácení lhůty dnem doručení podání.

Článek 25
Doručování

(1) Písemnosti vydané při úkonech podle tohoto předpisu se doručí zpravidla při učinění takových úkonů, nestanoví-li tento předpis jinak.

(2) Není-li písemnost doručena podle odst. 1, doručí se zpravidla poštou na adresu trvalého pobytu toho, jemuž má být doručena; je-li však známo, že se taková osoba zdržuje obvykle v jiném místě, písemnost lze doručit na tuto adresu.

(3) Toho, jemuž má být písemnost doručena, lze na tuto skutečnost upozornit též elektronickou poštou.

(4) Písemnost se doručuje do vlastních rukou, jestliže to stanoví tento předpis, nebo jestliže o tom rozhodne orgán, který ji vydal. Rozhodnutí o disciplinárním přestupku se doručí vždy do vlastních rukou; nepodaří-li se jej doručit, lze jej doručit náhradním způsobem podle čl. 26.

(5) Do vlastních rukou se písemnost doručuje doporučeným dopisem s doručenkou.

(6) Odepře-li adresát písemnost přijmout, je den odepření přijetí písemnosti dnem jejího doručení.

Článek 26
Náhradní doručení

(1) Jestliže písemnost nebylo možno doručit podle čl. 25, doručí se náhradním způsobem.

(2) Upozornění podle čl. 25 odst. 3 není doručením písemnosti.

(3) Náhradním doručením písemnosti se rozumí její vyvěšení na úřední desce děkanátu fakulty po dobu 8 dnů.

(4) Den, kdy písemnost byla z úřední desky děkanátu sňata, je dnem jejího náhradního doručení.

Článek 27
Nahlížení do spisů

(1) Do spisů o disciplinárním řízení mohou nahlížet pouze členové disciplinární komise, děkan fakulty nebo jím pověřený proděkan, rektor univerzity, pokud koná podle čl. 16 odst. 2 písm. b), a osoby, jichž se jejich obsah týká.

(2) Do spisů může nahlížet též Rozhodčí a smírčí komise Akademického senátu fakulty v souvislosti se svou činností.

(3) Právo nahlížet do spisů zahrnuje právo činit si z nich s povolení disciplinární komise poznámky, opisy a výpisy.

(4) Do zápisu o poradě a hlasování disciplinární komise ve věcech uvedených v čl. 11 a 12 mohou nahlížet jen členové disciplinární komise.

Část pátá
Závěrečné ustanovení

Článek 28

(1) Tento řád byl schválen dne 25. ledna 2000 Akademickým senátem fakulty a dne 17. dubna 2000 Akademickým senátem univerzity.

(2) Změny tohoto řádu byly schváleny dne 18. ledna 2007 Akademickým senátem fakulty a dne 19. února 2007 Akademickým senátem univerzity.

(3) Změny tohoto řádu byly schváleny dne 31. května 2007 Akademickým senátem fakulty a dne 24. září 2007 Akademickým senátem univerzity.

(4) Tento řád a jeho změny nabývají platnosti a účinnosti dnem vyhlášení podle čl. 26 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu fakulty.

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., v. r.
předseda Senátu

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., v. r.
děkan