Jednací řád Vědecké rady Masarykovy univerzity

(účinnost od 20.6.2005)

Verze ke stažení (PDF)

Článek 1

(1) Vědeckou radu Masarykovy univerzity v Brně (dále jen "VR MU") svolává a řídí rektor, který je jejím předsedou. V době jeho nepřítomnosti řídí činnost VR MU jím pověřený člen VR MU.

(2) Zasedání VR MU svolává rektor podle potřeby, nejméně však jedenkrát za semestr.

Článek 2

VR MU v souladu se zákonem a Statutem Masarykovy univerzity v Brně (dále jen "MU")

a) projednává dlouhodobý záměr MU,

b) projednává návrhy na jmenování profesorů a docentů,

c) schvaluje udělování medailí MU a hodností čestných doktorů,

d) vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor.

Článek 3

(1) Členové VR MU mají povinnost zúčastnit se jejího zasedání a aktivně se na nich podílet.

(2) VR MU je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.

(3) K platnému usnesení VR MU je třeba souhlasu nejméně dvoutřetinové většiny přítomných, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.

(4) O návrzích, o nichž se VR MU neusnáší tajným hlasováním, lze hlasovat též korespondenčně nebo prostřednictvím elektronické pošty. V případě takového hlasování zašle předseda VR MU všem členům VR MU návrh usnesení v dané věci včetně příslušných podkladů a sdělí lhůtu pro odpověď. Hlasování probíhá tak, že jednotliví členové VR MU zašlou ve stanovené lhůtě předsedovi VR MU podle zvoleného způsobu hlasování odpověď „souhlasím“, „nesouhlasím“ nebo „zdržuji se hlasování“. Odpovědi doručené po uplynutí stanovené lhůty jsou vyřazeny. K platnému usnesení je třeba vyjádření „souhlasím“ nejméně dvou třetin všech členů VR MU. Výsledek hlasování sdělí předseda členům VR MU stejným způsobem, jakým proběhlo hlasování.

(5) VR MU se usnáší tajným hlasováním v případech uvedených v § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen "zákon") a v případech stanovených dalšími zvláštními předpisy.

(6) Projednání a posouzení návrhu na jmenování profesorem probíhá ve VR MU způsobem stanoveným v § 74 zákona. K přijetí návrhu je třeba souhlasu většiny všech členů VR MU.

(7) Projednání a posouzení návrhu na jmenování docentem probíhá způsobem stanoveným v § 72 zákona. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů VR MU.

(8) Projednání a posouzení návrhu na udělení čestné vědecké hodnosti "doctor honoris causa" probíhá na návrh fakulty, jejíž vědecká rada návrh na svém zasedání schválila. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj dvoutřetinová většina všech členů VR MU nebo všichni přítomní členové VR MU.

(9) V případě, že při jednání o posouzení návrhu na jmenování profesorem nejsou přítomny dvě třetiny členů VR MU, rektor toto jednání může odročit na další zasedání VR MU.

(10) Při jednání o posouzení návrhu na jmenování profesorem člena VR MU je suspendováno jeho členství ve VR MU na celé toto jednání včetně hlasování o návrhu na jmenování profesorem a neveřejné části diskuse před vlastním hlasováním.

(11) Jednání VR MU je veřejné s výjimkou neveřejné části diskuse před vlastním hlasováním o návrhu na jmenování profesorem nebo docentem a v případech, kde se v souladu se zákonem VR MU neusnese jinak.

Článek 4

(1) K projednání návrhů na jmenování profesorem předloží děkani veškeré materiály stanové zákonem.

(2) Projednávání návrhů na jmenování profesorem se účastní uchazeč, který se představí, a předseda hodnotící komise nebo jím pověřený člen komise.

Článek 5

Potřebnou administrativu spojenou s činností VR MU, včetně pořízení zápisu, zajišťuje zaměstnanec rektorátu určený prorektorem pro vědu a výzkum.

Článek 6

(1) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem MU dne 31. května 1999.

(2) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., v. r.
rektor

(1) Tyto změny Jednacího řádu Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademickým senátem Masarykovy univerzity v Brně dne 23. května 2005.

(2) Tyto změny Statutu Masarykovy univerzity v Brně nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., v. r.
rektor

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info