Odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Při posuzování odvolání proti rozhodnutí děkana jsou uplatňována kritéria v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o vysokých školách).

Formuláře odvolání pro jednotlivé fakulty naleznete zde.

Odvolání musí být řádně vyplněné, tj. musí být vyplněny všechny položky ve formuláři včetně jasně specifikovaných důvodů v odůvodnění, a vlastnoručně podepsané. Odvolání bez vyplněného odůvodnění nebo například pouze s větou „Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí.“ není dostatečné.

Odvolání proti rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí ke studiu je možné podat ve lhůtě 30 dní ode dne jeho oznámení děkanovi fakulty způsobem uvedeným v poučení rozhodnutí. Odvolání není možné podat již ve chvíli, kdy byly pouze zveřejněny výsledky přijímací zkoušky (tj. body získané u přijímací zkoušky). V danou chvíli ještě nebylo vydáno rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí ke studiu.

Informace o procesním postupu

Uchazeč o studium na Masarykově univerzitě může podat odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Řádně vyplněné a odůvodněné odvolání s vlastnoručním podpisem se podává děkanovi fakulty způsobem uvedeným v poučení rozhodnutí. Děkan odvolání posoudí a dojde-li k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy MU nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách, odvolání vyhoví a rozhodnutí změní. V opačném případě odvolání předá k rozhodnutí rektorovi v souladu s § 88 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. K přípravě odvolacího řízení jmenuje rektor poradní komisi, které předá podklady postoupené děkany jednotlivých fakult podle § 88 správního řádu. Rektor odvolání posoudí a dojde-li k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy MU nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách, odvolání vyhoví a rozhodnutí děkana změní. V opačném případě původní rozhodnutí potvrdí. Rozhodnutí rektora je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.
Uvolněná místa po uchazečích, kteří odřekli přijetí, jsou obsazována dalšími uchazeči dle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky bez ohledu na to, zda uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí děkana, či nikoliv. Děkan fakulty však nemá povinnost uvolněná místa dodatečně obsadit dalšími uchazeči.

V odvolacím řízení nelze přihlížet k důvodům, které nejsou v rozporu vydaného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu s výše uvedenými předpisy, byť by šlo o důvody upřímně míněné a pravdivé. Nelze tedy přihlížet k důvodům, jakými jsou např.:

 • velký zájem o studium zvoleného programu;
 • rodinná tradice;
 • výborné výsledky v předchozím studiu (pokud nejsou uvedeny jako kritérium pro přijetí ke studiu děkanem fakulty pro příslušný program);
 • předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky (pokud není stanoveno v podmínkách přijímacího řízení), absolvování přípravných kurzů;
 • subjektivní pocity a dojmy týkající se organizace a průběhu přijímacího řízení, případně přípravných kurzů;
 • stížnosti na místo konání přípravných kurzů;
 • pozdní příchod na přijímací zkoušku;
 • momentální zdravotní indispozice;
 • řádně nedoložené onemocnění;
 • stížnosti na jazyk přijímací zkoušky;
 • sociální situace.

V odvolacím řízení nelze také vyhovět žádostem o přijetí na jiné studijní programy.

Rozhodnutí rektora obdrží uchazeč zpravidla do 10 dnů po dni konání poradní komise rektora, nejdéle však do 30 dnů od data konání komise.

Rektor ukončuje přijímací řízení svým rozhodnutím zpravidla k 31. říjnu daného kalendářního roku.

Právní úprava odvolacího řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info