Odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Na Masarykovu univerzitu bylo v letošním roce podáno téměř 42 000 přihlášek ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech a téměř 7 500 přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech.

Při posuzování odvolání proti rozhodnutí děkana jsou uplatňována kritéria v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (zákon o vysokých školách).

Formuláře odvolání pro jednotlivé fakulty naleznete zde.

Odvolání proti rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí ke studiu je možné podat ve lhůtě 30 dní ode dne jeho oznámení, resp. doručení uchazeči. Odvolání se podává prostřednictvím studijního oddělení fakulty. Odvolání lze podat až po vydání rozhodnutí děkana, nikoliv ve chvíli, kdy byly pouze zveřejněny výsledky přijímací zkoušky (tj. body získané u přijímací zkoušky).

Podané odvolání musí mít všechny náležitosti, tj. důrazně doporučujeme vyplnit všechny položky ve formuláři včetně jasně specifikovaných důvodů v odůvodnění a řádně podepsat (vlastnoruční podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis). Odvolání bez vyplněného odůvodnění nebo například pouze s větou „Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí.“ je nedostatečné. V případě, že uchazeč neuvede žádné odvolací důvody, bude k jejich doplnění následně vyzván děkanem a odvolací řízení se přiměřeně tomu prodlouží. Jestliže za uchazeče podává odvolání jeho zmocněnec, musí uchazeč nebo zmocněnec prokázat zmocnění k zastoupení plnou mocí.

Odvolání lze podat poštou, osobně na podatelnu fakulty, datovou schránkou vedenou na jméno uchazeče nebo elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisem. E-mailovou zprávu bez kvalifikovaného elektronického podpisu obsahující pouze sken nebo fotografii vyplněného formuláře nelze bez dalšího přijmout jako řádně podané odvolání.

Informace o procesním postupu

Uchazeč o studium na Masarykově univerzitě může podat odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Řádně vyplněné a odůvodněné odvolání s vlastnoručním podpisem se podává prostřednictvím studijního oddělení fakulty. Děkan odvolání posoudí a dojde-li k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy MU nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách, odvolání vyhoví a rozhodnutí změní. V opačném případě odvolání předá k rozhodnutí rektorovi v souladu s § 88 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. K přípravě odvolacího řízení jmenuje rektor poradní komisi, které předá podklady postoupené děkany jednotlivých fakult podle § 88 správního řádu. Rektor odvolání posoudí a dojde-li k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy MU nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách, odvolání vyhoví a napadené rozhodnutí či jeho část změní, nebo zruší a věc vrátí k novému projednání děkanovi. V opačném případě původní rozhodnutí potvrdí. Rozhodnutí rektora je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.

Uvolněná místa po uchazečích, kteří se nezapsali ke studiu, jsou obsazována dalšími uchazeči dle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky bez ohledu na to, zda uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí děkana, či nikoliv. Děkan fakulty však nemá povinnost uvolněná místa dodatečně obsadit dalšími uchazeči.

V odvolacím řízení nelze přihlížet k důvodům, které neznamenají rozpor vydaného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu s výše uvedenými předpisy, byť by šlo o důvody upřímně míněné a pravdivé. Nelze tedy přihlížet k důvodům, jakými jsou např.:

 • velký zájem o studium zvoleného programu;
 • rodinná tradice;
 • výborné výsledky v předchozím studiu (pokud nejsou uvedeny jako kritérium pro přijetí ke studiu děkanem fakulty pro příslušný program);
 • předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky (pokud není stanoveno v podmínkách přijímacího řízení);
 • absolvování přípravných kurzů a stížnost na místo jejich konání;
 • subjektivní pocity a dojmy týkající se organizace a průběhu přijímacího řízení, případně přípravných kurzů;
 • umístění pod hranicí pro prospěch u přijímací zkoušky;
 • pozdní příchod (i zdůvodněný) na přijímací zkoušku;
 • stres či tréma z přijímací zkoušky;
 • stížnost na jazyk přijímací zkoušky;
 • stížnost, že přijímací zkouška byla příliš těžká;
 • stížnost, že hodnocení přijímací zkoušky bylo moc přísné či subjektivní;
 • stížnost, že obsah přijímací zkoušky přesahoval rámec učiva střední školy;
 • zdravotní důvody;
 • nepříznivá sociální nebo rodinná situace;
 • nepříznivé vnější okolnosti (déšť, slunce, dopravní situace apod.).

V odvolacím řízení rektor nemůže vyhovět žádostem o přijetí na jiné studijní programy.

Rozhodnutí rektora obdrží uchazeč zpravidla do 10 dnů po dni konání poradní komise rektora, nejdéle však do 30 dnů od data konání komise. Datum jednání poradní komise rektora lze nalézt v tabulce níže.

Rektor ukončuje přijímací řízení svým rozhodnutím zpravidla k 31. říjnu daného kalendářního roku.

Právní úprava odvolacího řízení

Harmonogram odvolacího řízení 2024

Fakulta Přijímací řízení Datum zasedání poradní komise rektora
PrF B, M, N 26. 7. 2024
LF B, M, N 16. 8. 2024
PřF B 12. 7. 2024
     N 30. 8. 2024
FF B 26. 7. 2024
     N 23. 8. 2024
PdF B, M 19. 7. 2024
     N 30. 8. 2024
FaF B, M 16. 8. 2024
ESF B 12. 7. 2024
     N 23. 8. 2024
FI B 19. 7. 2024
     N 30. 8. 2024
FSS B 12. 7. 2024
     N 23. 8. 2024
FSpS B 26. 7. 2024
     N 23. 8. 2024

Legenda:

B – bakalářské studium
M – magisterské studium (pomaturitní)
N – navazující magisterské studium (navazuje na bakalářské)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info