Odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Na Masarykovu univerzitu bylo v letošním roce podáno více než 37 000 přihlášek ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech a více než 7 000 přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech. Značný počet uchazečů rovněž podává odvolání proti rozhodnutí děkana fakulty o nepřijetí ke studiu. Při posuzování odvolání proti rozhodnutí děkana jsou uplatňována kritéria v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o vysokých školách).

Formuláře odvolání pro jednotlivé fakulty naleznete zde.

Odvolání musí být řádně vyplněné, a to včetně jasně specifikovaných důvodů v odůvodnění, a vlastnoručně podepsané. Odvolání bez vyplněného odůvodnění nebo pouze s větou „Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí.“ není dostatečné.

Informace o procesním postupu

Uchazeč o studium na Masarykově univerzitě může podat odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Řádně vyplněné a odůvodněné odvolání s vlastnoručním podpisem se podává děkanovi fakulty způsobem uvedeným v poučení rozhodnutí. Děkan odvolání posoudí a dojde-li k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem MU nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách, odvolání vyhoví a rozhodnutí změní. V opačném případě odvolání předá k rozhodnutí rektorovi v souladu s § 88 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. K přípravě odvolacího řízení jmenuje rektor poradní komisi, které předá podklady postoupené děkany jednotlivých fakult podle § 88 správního řádu. Rektor odvolání posoudí a dojde-li k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem MU nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách, odvolání vyhoví a rozhodnutí děkana změní. V opačném případě původní rozhodnutí potvrdí. Rozhodnutí rektora je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.
Uvolněná místa po uchazečích, kteří odřekli přijetí, jsou obsazována dalšími uchazeči dle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky bez ohledu na to, zda uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí děkana či nikoliv. Děkan fakulty však nemá povinnost uvolněná místa dodatečně obsadit dalšími uchazeči.

V odvolacím řízení nelze přihlížet k důvodům, které nejsou v rozporu vydaného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu s výše uvedenými předpisy, byť by šlo o důvody upřímně míněné a pravdivé. Nelze tedy přihlížet k důvodům, jakými jsou např.:

 • velký zájem o studium zvoleného programu;
 • rodinná tradice;
 • výborné výsledky na střední škole (pokud nejsou uvedeny jako kritérium pro přijetí ke studiu děkanem fakulty pro příslušný program);
 • předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky (pokud není stanoveno v podmínkách přijímacího řízení), absolvování přípravných kurzů;
 • pozdní příchod na písemnou přijímací zkoušku;
 • subjektivní pocity a dojmy týkající se přijímacího řízení;
 • stížnosti na místo konání přípravných kurzů;
 • momentální zdravotní indispozice;
 • řádně nedoložené onemocnění;
 • stížnosti na jazyk přijímací zkoušky;
 • sociální situace.

V odvolacím řízení nelze také vyhovět žádostem o přijetí na jiné studijní programy, ani žádostem o přeřazení do jiné formy studia, do které již byli přijati uchazeči s lepším výsledkem v pořadí.

Rozhodnutí rektora obdrží uchazeč zpravidla do 10 dnů po dni konání poradní komise rektora, nejdéle však do 30 dnů od data konání komise. Datum jednání poradní komise rektora lze nalézt v tabulce níže.

Rektor ukončuje přijímací řízení svým rozhodnutím k 31. říjnu daného kalendářního roku.

Právní úprava odvolacího řízení

Harmonogram odvolacího řízení 2019

Fakulta Přijímací řízení Datum zasedání poradní komise rektora
PrF B, M, N 2. 8. 2019
LF B, M, N 23. 8. 2019
PřF B 26. 7. 2019
N 6. 9. 2019
FF B 2. 8. 2019
N 30. 8. 2019
PedF B, M 19. 7. 2019
N 30. 8. 2019
ESF B 26. 7. 2019
N 30. 8. 2019
FI B 19. 7. 2019
N 30. 8. 2019
FSS B 26. 7. 2019
N 30. 8. 2019
FSpS B 2. 8. 2019
N 23. 8. 2019

B: bakalářské studium
M: magisterské studium (pomaturitní)
N: navazující magisterské studium (navazuje na bakalářské)