Odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Informace o procesním postupu

Uchazeč o studium na Masarykově univerzitě může podat odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává děkanovi fakulty způsobem uvedeným v poučení rozhodnutí. Děkan odvolání posoudí a dojde-li k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem MU nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách, odvolání vyhoví a rozhodnutí změní. V opačném případě odvolání předá k rozhodnutí rektorovi v souladu s § 88 správního řádu. K přípravě odvolacího řízení jmenuje rektor poradní komisi, které předá podklady postoupené děkany jednotlivých fakult podle § 88 správního řádu. Rektor odvolání posoudí a dojde-li k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem MU nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách, odvolání vyhoví a rozhodnutí děkana změní. V opačném případě původní rozhodnutí potvrdí. Rozhodnutí rektora je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.

Uvolněná místa po uchazečích, kteří odřekli přijetí, jsou obsazována dalšími uchazeči dle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky bez ohledu na to, zda uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí děkana či nikoliv. Děkan fakulty však nemá povinnost uvolněná místa dodatečně obsadit dalšími uchazeči. V odvolacím řízení nelze přihlížet k důvodům, jakými jsou např. velký zájem o studium zvoleného oboru, výborné výsledky na střední škole, předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky, rodinná tradice, pozdní příchod na písemnou přijímací zkoušku, subjektivní pocity a dojmy týkající se přijímacího řízení apod. V odvolacím řízení nelze také vyhovět žádostem o přijetí na jiné studijní programy (obory nebo kombinace), ani žádostem o přeřazení do jiné formy studia, do které již byli přijati uchazeči s lepším výsledkem v pořadí.

Rozhodnutí rektora obdrží uchazeč zpravidla do 10 dnů po dni konání poradní komise rektora, nejdéle však do 30 dnů od data konání komise. Datum jednání poradní komise rektora lze nalézt v tabulce níže.

Rektor ukončuje přijímací řízení svým rozhodnutím k 31. říjnu daného kalendářního roku.

Právní úprava odvolacího řízení

Harmonogram odvolacího řízení 2019

Připravuje se.

B: bakalářské studium
M: magisterské studium (pomaturitní)
N: navazující magisterské studium (navazuje na bakalářské)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info