Postup při podávání a vyřizování stížností na MU

Podávání stížností na Masarykově univerzitě se řídí směrnicí rektora č. 3/2008, Vyřizování a evidence stížností, podnětů a peticí na Masarykově univerzitě. Za stížnost je v souladu s touto směrnicí považováno podání, jímž se fyzické osoby obracejí na MU nebo její součásti ve věci ochrany svých subjektivních práv anebo právem chráněných zájmů. Stížností jsou rovněž podání dotčených osob v režimu § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

1. Podání stížnosti a její náležitosti (ústní, telefonické, e-mail)

(1) Stížnosti se přijímají poštou na adrese MU nebo na adresách jejích součástí. Osobně doručené stížnosti pak v pracovních dnech na podatelně RMU či na podatelnách součástí MU. Podání je možno učinit i telefaxem nebo v elektronické podobě. Takové podání je třeba do 5 dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K podáním, která nebyla ve stanovené lhůtě takto doplněna, se nepřihlíží. Výjimkou z tohoto postupu jsou elektronická podání opatřená certifikovanými elektronickými podpisy.

(2) V zájmu rychlého a efektivního vyřízení je účelné stížnosti adresovat vedoucím zaměstnancům nebo orgánům univerzity bezprostředně nadřízeným těm osobám nebo orgánům, proti nimž stížnost směřuje.

(3) Z podání musí být patrno, kdo je činí, jaké věci se týká a co se navrhuje. Nezbytnými náležitostmi podání jsou:

  1. jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby jako stěžovatele,
  2. označení součásti, orgánu MU nebo osoby, jimž je podání určeno,
  3. označení věci, které se podání týká,
  4. datum a podpis.

(4) Anonymní podání se vyřizují pouze tehdy, nasvědčuje-li jejich obsah, že došlo k závažnému pochybení či k porušení zákona. Zmatečná podání, z nichž není patrno, čeho se stěžovatel domáhá, se nevyřizují.

(5) Každé podání je při vyřizování posuzováno podle skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je stěžovatelem označeno.

2. Vyřizování stížností

(1) Nemá-li podání předepsané náležitosti, bude stěžovatel do 5 dnů od doručení vyzván, aby své podání ve lhůtě 30 dnů doplnil. Stěžovatel je současně poučen, neučiní-li tak, že jeho stížnost bude bez dalšího odložena.

(2) Stížnosti zpravidla šetří věcně příslušný vedoucí zaměstnanec nebo orgán univerzity či součásti MU anebo jimi pověřená osoba.

(3) Lhůta k vyřízení stížnosti je 60 dnů ode dne doručení bezvadné stížnosti. V této lhůtě bude stěžovatel vyrozuměn o vyřízení stížnosti. Je-li podaná stížnost z důvodu nepříslušnosti postoupena, počíná lhůta k jejímu vyřízení běžet dnem, kdy byla stížnost doručena věcně příslušné součásti MU. Pokud stížnost nelze pro mimořádnou náročnost věci vyřídit ve stanovené lhůtě, je možno se souhlasem příslušného děkana, ředitele součásti MU anebo rektora univerzity, lhůtu k vyřízení prodloužit, a to až na dobu 90 dnů. O prodloužení lhůty a jeho důvodech musí být stěžovatel písemně vyrozuměn do 60 dnů od podání stížnosti.

(4) Osoba prošetřující stížnost vyhodnotí výsledky šetření a posoudí důvodnost (oprávněnost) stížnosti. Je–li stížnost důvodná, přijme osoba, která vedla šetření, nezbytná opatření k nápravě. Pokud není přijetí nápravných opatření v její kompetenci, učiní opatření k nápravě na návrh osoby prošetřující stížnost příslušný vedoucí zaměstnanec. Po skončení prošetřování písemně vyrozumí stěžovatele, jakým způsobem byla stížnost vyřízena, zda a proč je klasifikována jako důvodná či nedůvodná a informuje stěžovatele o případných nápravných opatřeních. Důvodná stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile byla po jejím prošetření přijata opatření k nápravě a stěžovatel byl o vyřízení vyrozuměn.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info