Postup při podávání a vyřizování stížností na MU

Podávání stížností na Masarykově univerzitě se řídí směrnicí rektora č. 3/2008, Vyřizování a evidence stížností, podnětů a peticí na Masarykově univerzitě (dále jen „Směrnice“). Za stížnost je v souladu s touto Směrnicí považováno podání, jímž se fyzické osoby obracejí na MU nebo její součásti ve věci ochrany svých subjektivních práv anebo právem chráněných zájmů. Stížností jsou rovněž podání dotčených osob v režimu § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

1. Podání stížnosti a její náležitosti

(1) Stížnost lze podat ústně nebo písemně v listinné i elektronické podobě. Ústně je možno podat stížnost do protokolu. Písemnou stížnost v listinné podobě je možné doručit prostřednictvím držitele poštovní licence anebo osobně na podatelnu rektorátu, podatelny fakult a ostatních součástí MU.

(2) Elektronicky podávané stížnosti je možné doručit do datové schránky MU nebo do elektronické podatelny MU emailem s uznávaným elektronickým podpisem. Pokud není stížnost opatřena tímto elektronickým podpisem, je nutné ji do 5 dnů doplnit listinným podáním shodného znění. Uvedené neplatí, pokud je stížnost podána zaměstnancem nebo studentem z emailové adresy, kterou mu přidělila MU (IS, Office 365). Osoby s přiděleným univerzitním číslem (učo) mohou stížnost podat i prostřednictvím autentizovaného formuláře dostupného na internetových stránkách MU v části Úřední deska (odkaz níže).

(3) Z podání musí být patrno, kdo je činí, jaké věci se týká a co se navrhuje. Nezbytnými náležitostmi podání jsou:

  • jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby jako stěžovatele,
  • název a sídlo právnické osoby, včetně jména a příjmení osoby oprávněné za ni jednat,
  • označení součásti, orgánu MU nebo osoby, jimž je podání určeno,
  • označení věci, které se podání týká,
  • datum a podpis.

(4) Anonymní podání se vyřizují pouze tehdy, nasvědčuje-li jejich obsah, že došlo k závažnému pochybení či k porušení zákona.

(5) Každé podání je při vyřizování posuzováno podle skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je stěžovatelem označeno.

2. Vyřizování stížností

(1) Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo z něj není patrno, čeho se stěžovatel domáhá, bude bezodkladně vyzván, aby ve lhůtě 30 dnů odstranil nedostatky svého podání. Stěžovatel je současně poučen, že pokud tak neučiní, bude jeho podání bez dalšího odloženo.

(2) Za řádné a včasné vyřízení stížnosti odpovídá vedoucí součásti MU (děkan fakulty, ředitel ústavu), do jejíž věcné působnosti náleží předmět stížnosti. Vedoucí součásti MU může vyřízením anebo prošetřením stížnosti pověřit jinou osobu při dodržení podmínek stanovených Směrnicí v čl. 8 o vyloučení osoby z vyřizování pro podjatost.

(3) Lhůta k vyřízení stížnosti je 60 dnů ode dne doručení bezvadné stížnosti. V této lhůtě bude stěžovatel vyrozuměn o vyřízení stížnosti. Je-li podaná stížnost z důvodu nepříslušnosti postoupena, počíná lhůta k jejímu vyřízení běžet dnem, kdy byla stížnost doručena věcně příslušné součásti MU. Pokud stížnost nelze pro mimořádnou náročnost věci vyřídit ve stanovené lhůtě, je možno se souhlasem příslušného vedoucího součásti anebo rektora univerzity, lhůtu k vyřízení prodloužit, a to až na dobu 90 dnů. O prodloužení lhůty a jeho důvodech musí být stěžovatel písemně vyrozuměn do 60 dnů od podání stížnosti.

(4) Je-li pro řádné prošetření stížnosti nutná součinnost stěžovatele, lhůta pro vyřízení stížnosti neběží ode dne odeslání výzvy k poskytnutí této součinnosti do dne jejího poskytnutí. O této skutečnosti musí být stěžovatel ve výzvě informován.

(5) Osoba vyřizující stížnost vyhodnotí výsledky šetření a posoudí důvodnost (oprávněnost) stížnosti. Je–li stížnost důvodná, přijme vyřizující osoba nezbytná opatření k nápravě. Pokud není přijetí nápravných opatření v její kompetenci, učiní opatření k nápravě na návrh osoby vyřizující stížnost příslušný vedoucí součásti.

3. Závěr šetření

(1) O výsledcích šetření musí být stěžovatel písemně vyrozuměn. Vyrozumění obsahuje závěry o důvodnosti stížnosti, odůvodnění těchto závěrů a informaci o přijatých nápravných opatřeních.

(2) O výsledcích šetření se přiměřeným způsobem vyrozumí rovněž osoba, proti které stížnost směřovala.

(3) Má-li stěžovatel za to, že jeho stížnost nebyla řádně prošetřena a vyřízena, může požádat rektora MU o přezkoumání způsobu vyřízení stížnosti.

Podat stížnost

Informace: Po odeslání formuláře bude stížnost předána k evidenci a dalšímu zpracování Kontrolnímu odboru RMU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info