Poslání, hodnoty a vize

Naše poslání

Posláním Masarykovy univerzity je přispívat svou vědeckou činností, vzděláváním studentů a společenským působením ke kvalitnímu a zdravému životu všech generací a ke svobodné, soudržné a bezpečné společnosti.

Naše hodnoty

Masarykova univerzita od svého založení vždy respektovala a vyznávala demokratické hodnoty svobodné republiky. Tyto hodnoty dodnes tvoří základ její vnitřní kultury a jsou široce sdíleny akademickou obcí univerzity.

Těmito hodnotami jsou:

 • Úcta, jako základ vnitřní kultury, vzájemný respekt, solidarita a partnerství při veškerém jednání. Úcta k principům zakládajícím rovnost příležitostí a transparentnost. Jakož i úcta k zásadám akademické etiky.
 • Svoboda, respektovaná a obhajovaná jako společenský imperativ. Taktéž jako princip vnitřního uspořádání univerzity v podobě akademické svobody výuky a bádání či svobody zodpovědné volby vlastní studijní cesty, ale také jako princip institucionální autonomie univerzity vůči státu.
 • Zodpovědnost, zdůrazňující úlohu univerzity jako spolutvůrce veřejného mínění, řešitele lokálních i celospolečenských témat a poskytovatele veřejné služby otevřeného všem. Rovněž individuální zodpovědnost studentů a zaměstnanců odrážející se v respektu k univerzitním pravidlům a v sounáležitosti s univerzitou.

Naše vize

V roce 2028 Masarykova univerzita bude:

 • Univerzitou výzkumnou, uznávanou v mezinárodním měřítku a excelentní institucí v českém vysokém školství udávající trendy v naplňování všech univerzitních rolí
 • Univerzitou, kde vzdělávání a věda překračují hranice jednotlivých disciplín, neboť podporuje interdisciplinaritu a personalizaci studia, vznik mezioborových výzkumných týmů a synergie mezi pracovišti
 • Univerzitou, kde jsou výuka, vědecká činnost i společenské působení nedílnou součástí profesního portfolia akademických pracovníků
 • Univerzitou náročnou ve studijních požadavcích, jejíž absolvent je úspěšnou osobností, s perspektivním uplatněním a aktivním přístupem k životu, pokud svou pílí využil všech možností rozvoje, které mu byly nabídnuty
 • Univerzitou, jež je inspirující komunitou, která svými zásadami a každodenním počínáním plně respektuje a naplňuje principy společenské odpovědnosti a přispívá k řešení Cílů udržitelného rozvoje, v souladu s čímž vede své studenty i zaměstnance
 • Univerzitou, kde jsou studenti vnímáni jako respektovaní kolegové, s nastavenými procesy a zvyklostmi pro spolupráci se zaměstnanci při řešení důležitých otázek směřování a fungování jednotlivých agend i instituce jako celku
 • Univerzitou, jež je příkladem zodpovědného a náročného zaměstnavatele jednajícího dle principů transparentnosti, rovnosti a nediskriminace, podporujícího dosažení profesních cílů a zároveň slaďování pracovního a osobního života všech svých zaměstnanců
 • Univerzitou, která je vzorem ve své vnitřní kultuře, ve schopnosti dospět ke konsenzu, v harmonizaci svých součástí ve prospěch univerzity jako celku a v integritě pracovního i studijního prostředí, jež je charakteristické vysokými etickými a profesionálními standardy

Odkazy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info