Poslání, hodnoty a vize

Naše poslání

Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře společnosti. Vychází přitom z hodnot, na nichž je univerzita založena.

Naše hodnoty

Masarykova univerzita od svého založení po vzniku Československé republiky ve své činnosti vždy respektovala a vyznávala hodnoty, jež byly základem republikánského a demokratického étosu doby jejího počátku. Tyto hodnoty dodnes tvoří základ její vnitřní kultury a jsou široce sdíleny akademickou obcí univerzity.

Těmito hodnotami jsou:

 • Svoboda, respektovaná a obhajovaná jako princip vnitřního uspořádání univerzity ve formě akademické svobody výuky a bádání či svobody volby vlastního profilu kurikula studenty, ale také jako princip institucionální autonomie univerzity vůči státu a společenský imperativ.
 • Úcta k pravidlům zakládajícím rovnost příležitostí a transparentnost fungování instituce, jež se projevuje například v jejím vnitřním administrativním a ekonomickém nastavení, ve studijní legislativě i úsilí o potírání plagiátorství.
 • Zodpovědnost, chápaná ve vztahu k vnějšímu prostředí jako veřejná role univerzity, zdůrazňující její úlohu jako spolutvůrce veřejného mínění a aktivního účastníka veřejné diskuse, ale také jako významného aktéra v přenosu vědění či technologií do praxe či poskytovatele veřejné služby a univerzity otevřené i znevýhodněným či minoritním skupinám. Směrem dovnitř je individuální zodpovědnost za vlastní volbu a strukturaci kurikula elementárním principem fungování otevřeného a vnitřně svobodného studijního prostředí.

Naše vize

V roce 2020 Masarykova univerzita bude:

 • univerzitou s lepším postavením mezi světovými univerzitami, které jsou vzájemně poměřovány kritérii kvality a výkonu v mezinárodních žebříčcích,
 • uznávanou výzkumnou univerzitou s mezinárodně respektovanými výzkumnými týmy, s jasně definovanými výzkumnými prioritami a interdisciplinárními tématy,
 • univerzitou nabízející hodnotné vysokoškolské vzdělání stojící na kvalitních obecných základech vycházejících ze širokého spektra humanitních, společenskovědních a přírodovědných disciplín,
 • univerzitou, jež reflektuje technologický vývoj a proměny společnosti ve srozumitelné nabídce vzdělávání, která je vnímána jako nejkvalitnější v českém vysokém školství,
 • univerzitou, jež je v národním i mezinárodním měřítku vzorem inkluzivní instituce, otevírající příležitosti ke vzdělávání všem uchazečům, jež disponují požadovanými studijními předpoklady, bez ohledu na jejich zdravotní, sociální či jiné znevýhodnění,
 • zaměstnavatelem s vybudovaným motivačním pracovním prostředím pro všechny zaměstnance, pro něž jsou zodpovědnost, výkonnost, kreativita a dodržování etických zásad přirozenou součástí vykonávané profese,
 • strategickým partnerem pro představitele všech stupňů vzdělávacího systému, výzkumné instituce, subjekty komerční a veřejné sféry, zdravotnické i zájmové organizace a aktivním účastníkem v rozvoji kulturního, uměleckého a sportovního života v regionu,
 • inspirující komunitou se silným hlasem při tvorbě národních politik a strategií, řešení celospolečenských témat a otázek regionu,
 • silnou a otevřenou akademickou obcí s vybudovanou sdílenou vnitřní kulturou, stojící na jasných hodnotách, a se schopností dospět ke konsenzu.

Odkazy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info