Volební a jednací řád Akademického senátu Ekonomicko-správní fakulty MU

(ve znění účinném od 7.10.2013)

Část první
Úvodní ustanovení

Článek 1

(1)  Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem.

(2)  Funkční období senátu je tříleté, začíná vždy 1. ledna a končí 31. prosince.

Část druhá
Složení a orgány akademického senátu

Článek 2

(1)  Akademický senát je složen z volených zástupců akademické obce.

(2)  Členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana a proděkana.

(3)  Akademický senát má 17 členů, je tvořen zaměstnaneckou a studentskou komorou. Zaměstnanecká komora je tvořena 11 členy, přičemž platí, že jednotlivá katedra může být zastoupena nejvýše třemi členy. Studentská komora je tvořena šesti členy.

(4)  Členství v akademickém senátu zaniká:

a)  uplynutím funkčního období,

b)  ukončením působení na fakultě,

c)  vzdáním se členství,

d)  odvoláním,

e)  jmenováním do funkce, jejíž výkon je neslučitelný s členstvím v akademickém senátu.

(5)  Je-li student zvolený do akademického senátu v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu realizovaného na fakultě, jeho členství v akademickém senátu nezaniká.

(6)  Uvolní-li se během funkčního období místo člena akademického senátu, nastoupí na jeho místo náhradník příslušné komory, podle pořadí, v němž byl ve volbách zvolen (čl. 12, odst. 6). Pro nastoupení náhradníka do zaměstnanecké komory platí současně pravidlo uvedené v čl. 2 odst. 3. Není-li takového náhradníka, koná se v nejbližším možném termínu doplňující volba nového člena senátu.

Článek 3

(1)  V čele akademického senátu stojí předseda, volený z členů zaměstnanecké komory senátu nadpoloviční většinou všech členů akademického senátu. Předseda akademického senátu řídí a organizuje jeho činnost a zastupuje senát navenek. Předseda senátu je současně i předsedou zaměstnanecké komory. V době nepřítomnosti předsedy akademického senátu jej zastupuje předseda studentské komory, který je současně místopředsedou senátu.

(2)  Předseda studentské komory je volen členy studentské komory, a to nadpoloviční většinou všech členů studentské komory.

(3)  Tajemníkem akademického senátu, jehož úkolem je pořizování zápisu a jeho zveřejnění, je osoba pověřená předsedou akademického senátu. Zveřejnění zápisu je podmíněno odsouhlasením ze strany členů akademického senátu. Zápis je vyhotoven vždy do 2 dnů od skončení zasedání, následně je bez odkladu dán k připomínkování členům senátu tak, aby mohl být nejpozději do 5 pracovních dnů zveřejněn akademické obci fakulty, a to na vývěsce a elektronické vývěsce senátu.

Článek 4

(1)  Akademický senát si může zřizovat stálé nebo dočasné komise ze svých členů, popřípadě z dalších členů akademické obce. Komise má vždy nejméně tři členy.

(2)  Předsedou komise je vždy člen akademického senátu.

Část třetí
Pravidla jednání akademického senátu

Článek 5

(1)  Ustavující zasedání akademického senátu svolává předseda odstupujícího senátu a navrhuje pořad jeho jednání. Ustanovující zasedání je svoláno bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů po začátku nového funkčního období.

(2)  Akademický senát zasedá obvykle každé druhé pondělí v měsíci, nejméně však dvakrát za semestr.

(3)  Zasedání akademického senátu svolává předseda, který jej také řídí. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda senátu. Mimořádné zasedání se svolává na žádost:

a)  nejméně jedné čtvrtiny všech členů akademického senátu,

b)  nejméně 15 % členů akademické obce z řad zaměstnanců,

c)  nejméně 5 % všech studentů,

d)  děkana fakulty.

(4)  Žádost o svolání mimořádného zasedání se předkládá písemně a mimořádné zasedání se svolává do sedmi dnů po jejím předložení.

Článek 6

(1)  Jednání akademického senátu se účastní jeho členové. S hlasem poradním se zasedání akademického senátu účastní děkan fakulty nebo v jeho zastoupení příslušný proděkan a zástupci fakulty v akademickém senátu Masarykovy univerzity a komisích rektora MU. Na žádost členů senátu se zasedání účastní také tajemník, či další neakademičtí pracovníci fakulty. Jednání AS je veřejně přístupné.

(2)  Akademický senát je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň dvoutřetinová většina jeho členů.

(3)  O každém návrhu rozhoduje akademický senát hlasováním. O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tato pravidla jednání akademického senátu nestanoví jinak.

(4)  Ke schválení usnesení ve věcech uvedených v čl. 16. odst. 1, písm. a), b) statutu fakulty, je třeba dvoutřetinové většiny přítomných členů akademického senátu.

(5)  Usnesení akademického senátu, s nímž děkan nesouhlasí, děkan neprovede a oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu předsedovi akademického senátu s odůvodněním. Pokud nedojde k dohodě, jedná AS MU bez zbytečného odkladu v přítomnosti děkana o věci znovu, a to nejpozději do 30 dnů.

(6)  Hlasuje-li některá komora všemi svými hlasy proti návrhu usnesení, není usnesení schváleno a senát je povinen vést rozpravu před novým hlasováním.

(7)  Hlasování je veřejné nebo tajné. Veřejně se hlasuje zdvižením ruky. Tajně se hlasuje hlasovacími lístky. Pokud není stanoveno zákonem a tímto řádem jinak, o způsobu hlasování rozhoduje akademický senát.

Článek 7
Volba kandidáta na funkci děkana

(1)  Volbu kandidáta na funkci děkana připravuje a řídí ve spolupráci s předsedou akademického senátu volební komise, zvolená k tomuto účelu akademickým senátem.

(2)  Akademický senát stanoví harmonogram voleb, a to zejména lhůtu pro podávání návrhů a prezentaci kandidátů, termín shromáždění akademické obce fakulty, které svolá předseda AS za účelem slyšení kandidátů a termín volebního zasedání AS, na kterém se uskuteční volba kandidáta na děkana.

(3)  Písemný návrh kandidáta na funkci děkana dodaný v uzavřené obálce na podatelnu ESF musí obsahovat:

a)  jméno a příjmení, jakož i případné tituly a kontaktní adresu navrhovaného kandidáta;

b)  pracovní životopis kandidáta včetně přehledu dosud zastávaných akademických funkcí a jiných skutečností osvědčujících uznání navrhovaného kandidáta akademickou obcí;

c)  programové prohlášení kandidáta s uvedením podstatných záměrů po případném jmenování do funkce děkana;

d)  prohlášení kandidáta, stvrzené jeho vlastnoručním podpisem, že s kandidaturou a se zveřejněním podkladů uvedených v čl. 7, odst. 3, písm. a) – c) souhlasí.

(4)  Materiály uvedené v čl. 7, odst. 3, písm. a) – c) kandidát dodá i v elektronické podobě na nosiči dat tak, aby je bylo možné zveřejnit i na webových stránkách ESF MU.

(5)  O návrhu na jmenování děkana fakulty se senát usnáší tajným hlasováním:

a)  pro zvolení kandidáta na funkci děkana je zapotřebí nejméně dvoutřetinová přítomnost všech členů akademického senátu. Návrh je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů senátu,

b)  jestliže v prvním kole nezíská žádný z kandidátů potřebný počet hlasů, koná se druhé kolo tajného hlasování, v němž se hlasuje stejným způsobem pouze o dvou kandidátech, kteří v prvním kole získali nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů pro více než dva kandidáty na prvním místě nebo pro dva nebo více kandidátů na druhém místě, postupují všichni tito kandidáti do druhého kola,

c)  není-li ani ve druhém kole o návrhu na jmenování děkana fakulty rozhodnuto, určí akademický senát na tomtéž zasedání termín nového projednání návrhu na jmenování děkana, a to nejdříve 7 dní po konání prvního a druhého kola volby. Do třetího kola postoupí kandidát s nejvyšším počtem hlasů. Při rovnosti hlasů může do třetího kola postoupit i více kandidátů. Nepodaří-li se senátu ani ve třetím kole usnést o návrhu na jmenování děkana, budou vyhlášeny nové volby kandidáta na funkci děkana,

d)  návrh na jmenování děkana předkládá předseda akademického senátu fakulty rektorovi MU.

(6)  Akademický senát může popřípadě navrhnout odvolání děkana fakulty z funkce. O návrhu na odvolání děkana se senát usnáší tajným hlasováním. Návrh je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů senátu.

Článek 8

(1)  Akademický senát stanoví na návrh předsedy pořad jednání a způsob projednávání jednotlivých bodů pořadu. 

(2)  Každý člen akademického senátu a děkan fakulty mají právo podávat návrhy na změnu nebo doplnění pořadu.

(3)  Každý člen akademického senátu má právo podávat návrhy na způsob projednávání a způsob hlasování.

(4)  Návrhy na kandidáty pro volby orgánů a funkcionářů, které přísluší akademickému senátu, může předkládat každý člen akademického senátu.

Článek 9

(1)  Akademický senát informuje o své činnosti členy akademické obce.

a)  prostřednictvím předsedy na shromážděních akademické obce svolávaných minimálně jednou ročně,

b)  na vývěsce, která je umístěna na veřejně přístupném místě v budově fakulty,

c)  na elektronické vývěsce, která je součástí webových stránek fakulty,

d) přiměřeně též ve Zpravodaji, který je také součástí webových stránek ESF.

(2)  Vývěska i elektronická vývěska akademického senátu obsahuje zejména:

a)  seznam členů akademického senátu s uvedením pracoviště, resp. studijního oboru,

b)  informaci o způsobu předávání připomínek a návrhů od členů akademické obce akademickému senátu,

c)  zápis z posledního zasedání akademického senátu,

d)  pozvánku na nejbližší zasedání akademického senátu.

Část čtvrtá
Práva a povinnosti členů akademického senátu

Článek 10

(1)  Člen akademického senátu má povinnost účastnit se jednání akademického senátu a jeho orgánů, do kterých byl zvolen. Svoji případnou neúčast je, v případech hodných zřetele, povinen s předstihem řádně omluvit předsedovi AS. Člena, který neplní své povinnosti, může navrhnout senát akademické obci k odvolání.

(2)  Člen akademického senátu má při jednáních senátu právo předkládat své návrhy, podněty a připomínky k otázkám v působnosti akademického senátu a požadovat jejich řešení.

Článek 11

(1)  Člen akademického senátu odpovídá za výkon své funkce členům akademické obce, kteří jej zvolili.

(2)  Člen akademického senátu může být z rozhodnutí svých voličů odvolán stejným způsobem, jakým byl zvolen. Návrh na odvolání člena zaměstnanecké komory musí podat nejméně jedna pětina členů akademické obce z řad pracovníků fakulty do rukou předsedy senátu. Návrh na odvolání člena studentské komory musí podat nejméně desetina studentů fakulty do rukou předsedy studentské komory.

Část pátá
Volby do akademického senátu fakulty a univerzity

Článek 12

(1)  Studentská komora AS ESF je volena studenty, členy akademické obce fakulty. Zaměstnanecká komora AS ESF je volena zaměstnanci, členy akademické obce fakulty. Každý volič má tolik hlasů, kolik má příslušná komora členů. Volby do zaměstnanecké i studentské komory akademického senátu fakulty probíhají elektronicky prostřednictvím příslušné aplikace v Informačním systému MU (IS MU).

(2)  Za průběh voleb, jejich vyhlášení, nastavení parametrů voleb v IS MU a zveřejnění výsledků, odpovídá volební komise zvolená akademickým senátem.

(3)  Akademický senát stanoví harmonogram voleb, a to zejména lhůtu pro podávání kandidátek, termín zveřejnění jmen kandidátů, vlastního hlasování a zveřejnění výsledků.

(4)  Kandidátky jsou podávány v uzavřené obálce na podatelnu ESF ve stanoveném období, a to v úředních hodinách. Hlasování začíná první den stanoveného období v 8,00 hodin a končí poslední den ve 20,00 hodin. Výsledky jsou zveřejněny v IS MU bezprostředně po skončení hlasování, oficiálně potvrzeny jsou následující pracovní den volební komisí.

(5)  Ve volbách do zaměstnanecké komory AS ESF jsou mandáty rozdělovány tak, aby byla splněna podmínka stanovená v čl. 2, odst. 3. Ve volbách do studentské komory jsou mandáty rozdělovány tak, aby alespoň polovinu členů tvořili studenti graduálního studia, přičemž tato podmínka platí pouze při rozdělování mandátů po volbách, nikoliv v situacích dle čl. 2 odst. 5 a 6.

(6)  V případě rovnosti hlasů při přidělování mandátů dle odst. 4 a 5 rozhoduje o pořadí kandidátů los. Kandidáti, kteří nebyli zvoleni, se stávají náhradníky, a to v pořadí podle počtu hlasů, jež získali.

(7)  Proti výsledku voleb lze podat stížnost nejpozději 5 dní po zveřejnění výsledků, a to do rukou předsedy volební komise, který v součinnosti s ostatními členy komise a předsedou a místopředsedou senátu o stížnosti rozhodne. Po uplynutí této lhůty nebo vydání rozhodnutí o vypořádání stížnosti jsou výsledky považovány za platné.

(8)  Volby do akademického senátu univerzity se řídí volebním a jednacím řádem AS MU, probíhají elektronicky prostřednictvím příslušné aplikace v IS MU. Analogicky pro ně platí ustanovení odst. 2, 3, 4 a 7. Do každé komory se volí stanovený počet členů a náhradníků (dle Volebního a jednacího řádu AS MU). Zvolen je stanovený počet kandidátů a náhradníků, kteří získají nejvyšší počet platných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí los.

Část šestá
Závěrečná ustanovení

(1)  Tento volební a jednací řád Akademického senátu ESF a jeho změny a doplňky lze schválit nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných členů AS ESF.

(2)  Tímto řádem se ruší Volební a jednací řád akademického senátu ESF ze dne 5. 3. 2007.

(3)  Podle ust. § 27, odst. 1, písm. b) zákona schválil tento Volební a jednací řád akademického senátu Akademický senát fakulty, v Brně dne 10. 6. 2013.

(4)  Podle ust. § 9, odst. 1, písm. b) zákona schválil tento Volební a jednací řád akademického senátu Akademický senát Masarykovy univerzity, v Brně dne 7 10. 2013.

(5)  Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem Masarykovy univerzity. Ustanovení čl. 2 odst. 3 platí až pro funkční období AS ESF začínající 1. 1. 2014.

prof. Ing. Antonín Slaný, v.r.
děkan

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info