Jednací řád Vědecké rady Fakulty informatiky MU

(ve znění účinném od 6.12.1999)

Článek 1

(1)  Vědeckou radu Fakulty informatiky (dále jen "vědeckou radu") svolává a řídí děkan nebo za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen vědecké rady.

(2)  Zasedání vědecké rady svolává děkan podle potřeby, nejméně však jedenkrát za semestr.

Článek 2

(1)  Vědecká rada fakulty v souladu se zákonem a statutem fakulty:

a)  projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké tvůrčí činnosti fakulty,

b)  schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,

c)  projednává habilitace docentů v oboru své působnosti a rozhoduje o jejich výsledku a předkládá vědecké radě univerzity návrhy na jmenování profesorů v příslušných oborech,

d)  vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.

Článek 3

(1)  Členové vědecké rady mají povinnost se zúčastnit jejích zasedání a aktivně se na nich podílet.

(2)  Vědecká rada je způsobilá usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. Zastupování v nepřítomnosti není dovoleno.

(3)  V případě, že při habilitačním řízení nebo při jednání o posouzení návrhu na jmenování profesora nejsou přítomny dvě třetiny členů vědecké rady, může předsedající toto jednání odročit na další jednání vědecké rady.

(4)  K platnému usnesení vědecké rady je třeba souhlasu 2/3 většiny přítomných členů vědecké rady, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. Hlasuje se zdvižením ruky a v pořadí návrhů, v jakém byly předneseny.

(5)  Při hlasování o návrhu na udělení čestného doktorátu "doktor honoris causa" je vyžadován souhlas každého přítomného člena vědecké rady.

(6)  O výsledku habilitace docentů, o návrzích na jmenování profesorů a v dalších záležitostech stanovených zvláštními předpisy hlasuje vědecká rada tajně pomocí hlasovacích lístků.

(7)  Habilitační řízení probíhá ve vědecké radě způsobem stanoveným v § 72 zákona č. 111/1998 Sb. Řízení ke jmenování profesorem probíhá ve vědecké radě způsobem stanoveným v § 74 zákona č. 111/1998 Sb. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů vědecké rady.

(8)  Při jednání o posouzení návrhu na jmenování profesorem nebo docentem člena vědecké rady je suspendováno jeho členství ve vědecké radě na celé toto jednání.

(9)  Hlasování vědecké rady může proběhnout korespondenční formou (elektronicky) při schvalování grantových přihlášek, schvalování členů komisí pro státní závěrečné zkoušky s výjimkou doktorských zkoušek a dále pak v případech, které vědecká rada předem odsouhlasila.

(10)  Jednání vědecké rady je veřejné s výjimkou neveřejné části diskuse před vlastním hlasováním o návrhu na jmenování profesorem nebo docentem a v případech, kde se v souladu se zákonem vědecká rada neusnese jinak.

Článek 4

O průběhu a výsledcích zasedání vědecké rady se pořizuje zápis.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

(1)  Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. b zákona č. 111/1998 Sb. schválil tento jednací řád vědecké rady akademický senát Fakulty informatiky dne 6. prosince 1999.

(2)  Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b zákona č. 111/1998 Sb. schválil tento jednací řád vědecké rady akademický senát Masarykovy univerzity v Brně dne 6. prosince 1999.

(3)  Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení AS MU.

doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., v. r.
děkan

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info