Statut Fakulty informatiky MU

(ve znění účinném od 2.10.2006)

Část první
Úvodní ustanovení

Článek 1

(1)  Fakulta informatiky (dále jen "fakulta") je součástí Masarykovy univerzity (dále jen "univerzita"). Fakulta byla zřízena rozhodnutím senátu Masarykovy univerzity dne 24. dubna 1994. Název fakulty je: Fakulta informatiky. Sídlo fakulty je: Botanická 68a, 602 00 Brno.

(2)  Fakulta je zaměřena na informatiku jako na disciplínu věnovanou metodám, modelům a nástrojům zpracování informací, zejména pak pomocí počítačů.

(3)  Základním posláním fakulty je na základě tvořivého vědeckého bádání uskutečňovat vysokoškolské vzdělávání v informatice a jejích aplikacích a rozvíjet vědecké poznání v tomto oboru.

(4)  Fakulta uskutečňuje výzkum zejména v následujících základních oblastech:

a)  nesekvenční modely výpočtů, především kvantové a souběžné distribuované modely výpočetních procesů,

b)  interakce člověka s počítačem, rozpoznávání přirozené řeči, dialogové systémy a asistivní technologie,

c)  počítačové rozpoznávání obrazů,

d)  informační systémy a jejich bezpečnost.

Článek 2

(1)  Fakulta je součástí univerzity, samosprávnou v rozsahu daném zákonem č. 111/1998 ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a statutem univerzity.

(2)  Fakulta samostatně a svobodně rozvíjí vzdělávací, vědeckou, doplňkovou a popřípadě další činnosti, a vytváří pro to potřebné podmínky.

Článek 3

(1)  Fakulta je součásti univerzity, která v právních vztazích vystupuje svým jménem v rozsahu daném zákonem a dále v oblastech, které jí byly svěřeny univerzitou jejím statutem.

(2)  Fakulta má zejména právo:

a)  tvořit a uskutečňovat studijní programy,

b)  vyvíjet akademickou tvůrčí činnost a určovat její zaměření,

c)  provádět habilitační řízení a zahajovat řízení ke jmenování profesorem,

d)  organizovat a uskutečňovat zahraniční styky a aktivity,

e)  samostatně hospodařit s přidělenými finančními prostředky,

f)  jednat samostatně v pracovněprávních vztazích zaměstnanců,

g)  provádět doplňkovou činnost a hospodařit se získanými prostředky podle statutu univerzity.

(3)  V čele fakulty stojí děkan, který jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon, statut univerzity či tento statut nestanoví jinak.

(4)  Fakultu může zastoupit jiná organizace, fyzická osoba nebo pracovník fakulty jen na základě písemného zmocnění či pověření děkanem fakulty nebo pravomocí daných zákonem nebo statutem.

(5)  Fakulta je povinna sledovat zájem univerzity jako celku.

Část druhá
Činnost fakulty

Článek 4
Pedagogická činnost

(1)  Pedagogická činnost na fakultě je založena na výsledcích vědecké činnosti pracovníků fakulty a na výsledcích světové vědy.

(2)  Vzdělávání se na fakultě uskutečňuje v prezenční, kombinované nebo distanční formě

a)  v bakalářských studijních programech,

b)  v magisterských studijních programech,

c)  v doktorských studijních programech a 

d)  v celoživotním vzdělávání, včetně studia doplňovacího a rozšiřujícího a kurzů pro zvyšování kvalifikace.

(3)  Studijní programy (bakalářské, magisterské a doktorské) na návrh děkana schvaluje vědecká rada fakulty.

(4)  Studentům, kteří ukončili bakalářské studium se přiznává akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem). Absolventům magisterského studia se přiznává akademický titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem). Absolventům doktorského studia se přiznává akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem).

(5)  Absolventům magisterského studia, kteří vykonali státní rigorózní zkoušky a úspěšně obhájili rigorózní práci, se přiznává akademický titul „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“ Uváděné před jménem).

Článek 5
Vědecká činnost a zahraniční styky

(1)  Nedílnou součástí pracovní náplně každého akademického pracovníka fakulty s výjimkou lektorů je výzkumná nebo vývojová činnost jako nezbytný předpoklad pro vzdělávací působení na univerzitě.

(2)  Výzkum a vývoj se na fakultě uskutečňuje v disciplíně informatika a souvisejících oblastech.

(3)  Fakulta zaručuje svobodu vědeckého bádání a zveřejňování jeho výsledků.

(4)  Veškerá odborná činnost na fakultě se děje při respektování etiky vědecké práce a etiky práce s informacemi.

(5)  Fakulta vytváří podmínky pro zahraniční styky, podporuje aktivní činnost akademických pracovníků a pracovišť v odborných národních i mezinárodních organizacích.

(6)  Fakulta vytváří podmínky pro vědeckou činnost studentů a jejich zapojení do aktivit ve spolupráci se zahraničím.

Část třetí
Organizace fakulty

Článek 6

(1)  Fakulta se člení na pracoviště, jimiž jsou:

a)  katedry,

b)  výzkumná centra,

c)  účelová zařízení,

d)  děkanát.

(2)  Na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť akademický senát fakulty.

(3)  Vedoucí kateder a účelových zařízení jsou za výkon své funkce odpovědni děkanovi fakulty, pokud tento statut nestanoví jinak. Jsou jmenováni a odvoláváni děkanem na základě výběrového řízení a v souladu se zákonem.

(4)  Na fakultě mohou vznikat další oddělení (laboratoře) jako složky plnící organizační nebo tématickou roli. Taková oddělení zřizuje děkan fakulty nebo vedoucí příslušného útvaru. Vedoucího oddělení ustanovuje se souhlasem děkana jeho zřizovatel.

(5)  Fakulta může zakládat společná pracoviště fakulty a jiné právnické osoby pro realizaci činnosti fakulty. Takové společné pracoviště vzniká smlouvou mezi fakultou a příslušnou právnickou osobou. Pro právní postavení, organizaci, řízení a činnost a pro postavení vedoucího a pracovníků společného pracoviště platí obecně závazné právní předpisy.

(6)  Na fakultě mohou být ustanovena výzkumná centra jako pracoviště zajišťující výzkum, na který fakulta získala dlouhodobé institucionální financování. Tato pracoviště zřizuje děkan fakulty. Akademičtí pracovníci výzkumných center jsou zpravidla také pracovníky některé z kateder fakulty. Vedoucí výzkumných center jsou jmenováni i odvoláváni děkanem a poskytují součinnost vedoucím kateder při zabezpečování výukové činnosti.

Článek 7
Katedry

(1)  Katedra je základní organizační jednotkou fakulty v jejíž působnosti je zejména organizace výuky, rozložení výukové zátěže mezi pracovníky a poskytování obecného zázemí pro další činnosti na fakultě.

(2)  Na fakultě působí katedry:

a)  teorie programování,

b)  počítačových systémů a komunikací,

c)  počítačové grafiky a designu,

d)  informačních technologií.

(3)  Na fakultě dále působí oddělení pracovišť s celouniverzitní působností, a to zejména:

a)  oddělení Centra jazykového vzdělávání,

b)  oddělení Katedry tělesné výchovy.

Článek 8

(1)  Katedru tvoří dále uvedené kategorie akademických pracovníků: profesoři, docenti, odborní asistenti a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, organizačně přičlenění k příslušné katedře. Jedná se o pracovníky v zaměstnaneckém poměru k fakultě nebo univerzitě. V oblastech organizace náplně akademické činnosti podléhají vedoucímu katedry.

(2)  Na katedře mohou působit i hostující profesoři, jejichž práva a povinnosti vymezuje jejich pracovní smlouva a která zpravidla odpovídají právům a povinnostem akademických pracovníků (odstavec 1).

(3)  Na katedře působí i další pracovníci (akademičtí pracovníci nezařazení v kategoriích uvedených v odstavci 1, zejména lektoři a asistenti, dále administrativní nebo odborní pracovníci) podle svého organizačního začlenění. Tito pracovníci působí v podřízenosti vedoucího katedry, není-li jejich pracovní smlouvou stanoveno jinak.

(4)  Na katedře působí v oblasti pedagogické a vědecké i další pracovníci, zejména:

a)  externí učitelé,

b)  stážisté a další hosté,

c)  studenti doktorského studijního programu (dále jen doktorandi),

d)  studenti magisterského nebo bakalářského studijního programu,

e)  další externí spolupracovníci jmenovaní vedoucím katedry.

(5)  Externí učitelé, stážisté a hosté působí na katedře s právem účastnit se rozhodování o věcech souvisejících s organizací a náplní pedagogické i vědecké činnosti obdobně jako členové katedry z odstavce 1, pokud jejich smlouva nebo statut nestanoví jinak.

(6)  Katedry garantují zabezpečení přednášek a specializací studia podle specifikací studijních programů.

(7)  Katedry vytvářejí základní podmínky pro vědeckou práci členů katedry.

Článek 9
Vedoucí katedry

(1)  Katedru řídí její vedoucí, který je na základě výsledku výběrového řízení jmenován děkanem z řad profesorů, docentů nebo ve výjimečných případech odborných asistentů.

(2)  Funkční období vedoucího katedry je tříleté.

(3)  Vedoucí katedry je zodpovědný za činnost katedry děkanovi, který jej rovněž může odvolat.

(4)  Zásadní otázky týkající se oblasti pedagogické a vědecké projednává vedoucí katedry s katedrou (viz. článek 8 odstavec 1) předem.

(5)  Vedoucí katedry je zodpovědný za využívání rozpočtových prostředků přidělených katedře. V případě výdajů podstatných z hlediska celkové výše rozpočtu katedry konzultuje předem tyto výdaje s děkanem.

(6)  Vedoucího katedry zastupuje zástupce určený vedoucím, a to v rozsahu jím stanoveném a v době nepřítomnosti ve všech věcech, které nesnesou odkladu. K ustanovení zástupce se vyžaduje předchozí souhlas děkana. Není-li zástupce stanoven, zastupuje vedoucího katedry v době nepřítomnosti služebně nejstarší profesor, docent či jiný akademický pracovník katedry.

(7)  Vedoucí katedry může ustanovit člena katedry jako tajemníka katedry, který mu pomáhá v jeho činnosti.

(8)  Vedoucí katedry předkládá děkanovi návrhy týkající se:

a)  činnosti katedry a fakulty v oblasti pedagogické, vědecké, zahraničních styků a hospodářské,

b)  materiálního a finančního zabezpečení této činnosti, zejména pak požadavků na rozpočet fakulty,

c)  personálního zabezpečení této činnosti včetně personálních, platových a kvalifikačních záležitostí pracovníků katedry, externích učitelů a studentů,

d)  organizace katedry.

Článek 10
Centrum výpočetní techniky

(1)  Centrum výpočetní techniky je účelovým zařízením fakulty, které slouží podpoře a rozvoji vzdělávací a vědecké činnosti fakulty a zabezpečení potřebného technického zázemí.

(2)  Činnost Centra výpočetní techniky řídí jeho vedoucí jmenovaný děkanem. Vedoucí Centra výpočetní techniky je podřízen tajemníkovi fakulty a ve věcech odborných je metodicky řízen děkanem. Metodické řízení může děkan svěřit odbornému garantovi.

(3)  Organizační řád Centra výpočetní techniky vydává děkan.

Článek 11
Knihovna

(1)  Knihovna je účelovým zařízením fakulty, které slouží rozvoji vzdělávací vědecké činnosti fakulty a členů akademické obce. Rozvíjí odbornou knihovnickou, bibliografickou a informační činnost.

(2)  Knihovna je knihovnou vědeckého typu. Spravuje všechny knihovní fondy uložené centrálně i užívané pracovišti, organizuje jejich získávání a výměnnou i zápůjční službu vnitrostátní i zahraniční.

(3)  Knihovnu řídí vedoucí jmenovaný děkanem. Vedoucí knihovny je podřízen tajemníkovi fakulty a ve věcech odborných je metodicky řízen předsedou Knihovní rady.

(4)  Knihovní radu a jejího předsedu jmenuje děkan.

(5)  Další podrobnosti o organizaci, řízení a činnosti knihovny stanoví organizační řád. Práva a povinnosti uživatelů knihovny upravuje knihovní řád. Organizační a knihovní řád vydává děkan na základě doporučení Knihovní rady.

Část čtvrtá
Samospráva fakulty

Článek 12
Samospráva fakulty a její orgány

(1)  Samosprávu fakulty vykonávají akademická obec a samosprávné akademické orgány fakulty.

(2)  Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou

a)  akademický senát

b)  děkan,

c)  vědecká rada,

d)  disciplinární komise.

(3)  Dalším orgánem fakulty je tajemník.

Článek 13
Akademická obec

(1)  Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci fakulty a studenti zapsaní na této fakultě.

(2)  Studenty fakulty jsou studenti, kteří se vzdělávají v rámci jednoho nebo více studijních programů na fakultě a kteří jsou zapsáni na fakultě.

(3)  Každý člen akademické obce požívá akademických práv a svobod podle § 4 zákona a čl. 3 Statutu univerzity, zejména svobody vědeckého bádání, výuky a studia. Akademická obec je společným a nedílným garantem akademických svobod a práv každého svého člena. Současně je povinností všech členů akademické obce tato práva a svobody hájit a rozvíjet.

(4)  Každý člen akademické obce je povinen dodržovat statut univerzity a statut fakulty.

(5)  Každý člen akademické obce má právo interpelace ve vztahu k akademickým orgánům fakulty.

(6)  Shromáždění akademické obce fakulty svolává akademický senát, zejména k projednání výroční zprávy, z vlastní iniciativy, popř. na žádost děkana fakulty.

Část pátá
Akademický senát, složení a jeho orgány

Článek 14
Akademický senát

(1)  Akademický senát je představitelem akademické obce, nejvyšším orgánem samosprávy a zárukou akademických svobod na fakultě.

Článek 15
Složení senátu

(1)  Akademický senát se skládá ze zaměstnanecké a studentské komory s celkovým počtem 9 členů.

(2)  Zaměstnaneckou komoru tvoří 6 akademických pracovníků fakulty.

(3)  Studentskou komoru tvoří 3 členové z řad studentů fakulty.

(4)  Členství v senátu je neslučitelné s funkcí děkana, proděkana a tajemníka fakulty a dále rektora, prorektora nebo kvestora univerzity.

(5)  Funkční období člena senátu je tříleté. Funkční období všech členů senátu skončí, jestliže senát nevykonává žádnou aktivitu po dobu šesti měsíců. V takové případě děkan do 30 dnů po uplynutí této lhůty vyhlásí nové volby.

(6)  Členství v akademickém senátu zaniká:

a)  ukončením působení na fakultě; je-li však student zvolený do akademického senátu v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu, jeho členství v případě souhlasu senátu nezaniká.

b)  vzdáním se členství v senátu;

c)  odvoláním ze senátu;

d)  uplynutím funkčního období;

e)  jmenováním do funkce, jejíž výkon je neslučitelný s členstvím v senátu.

Článek 16

(1)  V čele akademického senátu stojí předseda, volený z akademických pracovníků--členů senátu nadpoloviční většinou všech členů senátu. Předseda akademického senátu organizuje činnost akademického senátu a vystupuje jeho jménem. Předseda senátu je zároveň i předsedou zaměstnanecké komory.

(2)  Studentská komora volí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů svého předsedu. Předseda komory organizuje její činnost a vystupuje jejím jménem.

(3)  Zapisovatel akademického senátu je jeho člen určený předsedou akademického senátu.

(4)  Akademický senát může zřizovat stálé nebo dočasné komise ze svých členů, popřípadě z dalších členů akademické obce.

(5)  Předsedou komise je vždy člen akademického senátu.

Článek 17
Působnost senátu

(1)  Akademický senát

a)  na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,

b)  schvaluje návrh statutu fakulty a její vnitřní předpisy a předkládá je senátu MU ke konečnému schválení,

c)  schvaluje návrh děkana na roční rozdělení finančních prostředků fakulty organizačním součástem, pracovištím a účelovým zařízením fakulty a kontroluje jejich využití,

d)  schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,

e)  podává akademické obci fakulty nejméně jednou za rok zprávu o své činnosti a o stavu fakulty,

f)  schvaluje návrh děkana na podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,

g)  schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise fakulty,

h)  usnáší se o návrhu na jmenování děkana z řad univerzitních profesorů, docentů nebo jim na roveň postavených vědeckých pracovníků a případně navrhuje jeho odvolání z funkce,

i)  schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké a další tvůrčí činnosti fakulty po projednání ve vědecké radě fakulty,

j)  schvaluje návrh děkana na výši poplatků spojených se studiem (příloha č. 6 Statutu MU, čl. 1, odst. 2),

k)  deleguje zástupce fakulty do Rady vysokých škol,

l)  vyslovuje souhlas s uvolňováním učitelů z plnění pedagogických úkolů za účelem intenzivní vědecké práce.

(2)  Akademický senát se vyjadřuje zejména

a)  k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,

b)  k návrhu děkana na jmenování nebo odvolání proděkanů.

Článek 18
Informace o činnosti

(1)  Akademický senát informuje o své činnosti členy akademické obce

a)  výroční zprávou o své činnosti předloženou písemně a přednesenou předsedou na zasedání akademické obce;

b)  prostřednictvím vývěsky obecně přístupné členům fakulty.

c)  prostřednictvím informačního systému MU.

(2)  Vývěska akademického senátu musí obsahovat

a)  seznam členů akademického senátu s uvedením pracoviště (identifikace studenta);

b)  informaci o způsobu předávání námitek, návrhů a interpelací od členů akademické obce akademickému senátu;

c)  zápis z posledního zasedání akademického senátu vyvěšený do pěti pracovních dnů po skončení zasedání.

Článek 19
Práva a povinnosti členů akademického senátu

(1)  Člen akademického senátu má povinnost účastnit se jednání akademického senátu a jeho orgánů, do kterých byl zvolen. Člena, který neplní své povinnosti, může senát navrhnout akademické obci k odvolání.

(2)  Člen akademického senátu má při jednáních právo předkládat své návrhy, podněty a připomínky k otázkám v působnosti akademického senátu a požadovat jejich řešení.

(3)  Člen akademického senátu odpovídá za výkon své funkce členům akademické obce, kteří volí komoru senátu, jíž je členem.

Část šestá
Děkan a proděkani

Článek 20
Děkan

(1)  V čele fakulty je děkan, který jedná a rozhoduje ve věcech fakulty v rozsahu stanoveném zákonem, statutem univerzity a tímto statutem.

(2)  Děkana jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu fakulty rektor univerzity.

(3)  Funkční období děkana je čtyřleté a tatáž osoba může tuto funkci vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí období.

(4)  Způsob projednávání a přijetí usnesení o návrhu na jmenování děkana, případně o návrhu na jeho odvolání, stanoví vnitřní předpis "Způsob projednání a přijetí návrhu kandidáta na funkci děkana nebo návrhu na odvolání děkana".

(5)  Děkan je zejména odpovědný za:

a)  dodržování zákonů, dalších právních předpisů a statutů univerzity a fakulty,

b)  organizaci pedagogické, vědecké a doplňkové činnosti a za vytváření podmínek pro tyto činnosti,

c)  za hospodaření s přidělenými prostředky podle účelového určení, za hospodaření s vlastními finančními prostředky fakulty a za správu majetku, s nímž fakulta hospodaří.

(6)  Děkan dále zejména:

a)  podává senátu návrh na zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení pracovišť a akademických a účelových zařízení fakulty a jmenuje a odvolává jejich vedoucí,

b)  jmenuje a odvolává členy vědecké rady fakulty po schválení akademickým senátem fakulty,

c)  jmenuje a odvolává členy disciplinární komise fakulty po schválení akademickým senátem fakulty,

d)  jmenuje a odvolává členy oborové rady fakulty,

e)  předkládá návrh statutu fakulty a vnitřních předpisů senátu fakulty,

f)  podává senátu návrh na schválení podmínek pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,

g)  rozhoduje o přijetí ke studiu i o jeho ukončení,

h)  předkládá senátu fakulty svůj záměr jmenovat nebo odvolat proděkany a po projednání je jmenuje nebo odvolává,

i)  předkládá akademickému senátu písemnou výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření fakulty,

j)  navrhuje rektoru univerzity předsedy zkušebních komisí státních zkoušek a komisí pro rigorózní zkoušky a jmenuje jejich členy, pokud obecně závazný předpis nestanoví jinak,

k)  je členem vědecké rady fakulty a současně jejím předsedou,

l)  v souladu s disciplinárním řádem pro studenty univerzity a v návaznosti na doporučení disciplinární komise fakulty rozhoduje o uložení sankcí studentům,

m)  má právo kdykoliv požádat o mimořádné svolání akademického senátu,

n)  může vrátit akademickému senátu usnesení s připomínkami,

o)  má právo účastnit se zasedání akademického senátu s hlasem poradním,

p)  zřizuje poradní komise, řídí je, nebo pověřuje jejich řízením příslušného proděkana.

(7)  Stálým poradním orgánem děkana je kolegium děkana. Jeho členy jsou děkan, proděkani, tajemník fakulty, vedoucí kateder, předseda akademického senátu a popřípadě další členové jmenovaní děkanem.

(8)  Rektorovi děkan odpovídá zejména za

a)  dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů univerzity a fakulty,

b)  organizaci pedagogické, vědecké a další tvůrčí činnosti a za vytváření podmínek pro tuto činnost,

c)  hospodaření s finančními prostředky v souladu se schváleným rozpočtem univerzity.

Článek 21
Proděkani

(1)  Proděkany jmenuje a odvolává děkan, který také rozhoduje o jejich počtu a náplni jejich činnosti.

(2)  Proděkani jsou podle náplně činnosti podřízeni a za svěřené oblasti odpovědni děkanovi fakulty.

(3)  Proděkani ve svěřené oblasti zastupují děkana, jednají jménem fakulty v záležitostech správně právních a vystupují v řídících a jiných vztazích v rozsahu stanoveném statutem a zákonem.

(4)  Proděkani se vzájemně zastupují způsobem, který určí děkan. V nepřítomnosti zastupuje děkana v plném rozsahu proděkan určený děkanem. V jeho nepřítomnosti ve věcech, které nesnesou odkladu, další proděkani dle děkanova určení.

Část sedmá
Vědecká rada fakulty

Článek 22

(1)  Členy vědecké rady fakulty jmenuje děkan z akademických pracovníků fakulty a významných externích osobností, které tvoří nejméně jednu třetinu všech členů vědecké rady.

(2)  Funkční období člena vědecké rady je shodné s funkčním obdobím děkana. Je-li děkan odvolán z funkce, je ukončeno i funkční období všech členů vědecké rady fakulty.

(3)  Předsedou vědecké rady je děkan fakulty. Svolává její zasedání nejméně jedenkrát za semestr nebo požádá-li o to více než jedna třetina jejích členů nebo akademický senát.

(4)  Vědecká rada fakulty má nejméně 13 členů. Nejméně dvě třetiny jejích členů tvoří profesoři a docenti, případně jim na roveň postavení vědečtí pracovníci.

(5)  Členství ve vědecké radě zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním děkanem nebo vzdáním se funkce.

(6)  Vědecká rada fakulty:

a)  projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity,

b)  schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,

c)  vykonává působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem,

d)  vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.

(7)  Pravidla zasedání a způsob jednání vědecké rady fakulty určuje "Jednací řád vědecké rady FI".

Část osmá
Disciplinární komise

Článek 23

(1)  Disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě projednává disciplinární komise fakulty a předkládá návrhy opatření děkanovi.

(2)  Disciplinární komise fakulty má šest členů, tři akademické pracovníky a tři studenty fakulty.

(3)  Členy disciplinární komise a jejího předsedu jmenuje a odvolává děkan po schválení v akademickém senátu fakulty. Předsedou je vždy akademický pracovník fakulty.

(4)  Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté. Jeden člen nemůže tuto funkci zastávat více než tři na sebe bezprostředně navazující funkční období.

Část devátá
Administrativa fakulty

Článek 24
Tajemník fakulty

(1)  Tajemník fakulty zabezpečuje hospodářský a správní chod fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana.

(2)  Tajemník fakulty může zastupovat děkana ve věcech občanskoprávních a obchodněprávních týkajících se fakulty, s výjimkou převodu práva hospodaření k nemovitostem, ve věcech pracovněprávních s výjimkou pracovněprávních věcí akademických pracovníků a ve věcech, v nichž se rozhoduje o právních poměrech fakulty s vyloučením záležitostí pedagogických a vědeckých.

(3)  Tajemník fakulty je podřízen děkanovi, kterému je odpovědný:

a)  za svoji činnost,

b)  za zákonnost při zabezpečování hospodářského a správního chodu fakulty.

(4)  Tajemníka fakulty jmenuje děkan na základě výběrového řízení. Děkan rovněž může tajemníka kdykoliv odvolat.

(5)  Tajemník fakulty je představeným pracovníků děkanátu, centra výpočetní techniky, knihovny a správy budov.

(6)  V rámci své působnosti dále tajemník fakulty zejména:

a)  připravuje podklady pro návrh věcného a finančního plánu fakulty, organizuje proces zpracování plánu a koordinace požadavků jednotlivých útvarů,

b)  dohlíží na plnění schváleného plánu a hospodaření s danými prostředky podle platných předpisů. Čtvrtletně podává kolegiu děkana rozbor hospodaření fakulty včetně případných návrhů na opatření,

c)  zajišťuje plnění směrnic Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, rektora a děkana ve věcech administrativních a hospodářských,

d)  odpovídá za řádné vedení evidence o ekonomických operacích dle platných předpisů. Zabezpečuje periodickou a jednorázovou kontrolní činnost a řádný výkon správy a ochrany majetku na fakultě,

e)  zajišťuje materiální vybavení fakulty a pečuje o jeho údržbu a opravy, projednává s vedoucími útvarů jejich požadavky,

f)  pečuje o rozvoj systému hospodaření fakulty a o zdokonalování práce děkanátu,

g)  spolupracuje s proděkany,

h)  v oblasti hospodaření a vnitřní správy spolupracuje s kvestorem univerzity, který jej metodicky řídí.

Článek 25
Děkanát

(1)  Děkanát je administrativním útvarem fakulty.

(2)  Děkanát zajišťuje řídící, právní, personální, materiální a finanční zabezpečení veškeré činnosti fakulty.

(3)  Náplň činnosti děkanátu a jeho organizaci určuje organizační řád vydaný děkanem, zpravidla na návrh tajemníka fakulty.

Část desátá
Studenti a učitelé

Článek 26
Studenti

(1)  Studentem se rozumí fyzická osoba, která se na fakultě vzdělává v rámci studijního programu nebo studijních programů.

(2)  Studentem fakulty se tato fyzická osoba stává dnem zápisu. Osoba, jíž bylo studium přerušeno dle § 54 zákona, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia.

(3)  Do bakalářských a magisterských studijních programů na fakultu se přijímají studenti s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním způsobilí k vysokoškolskému studiu. O přijetí rozhoduje děkan.

(4)  Hlediska k určení způsobilosti ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech a způsob jejich ověřování stanoví "Pravidla k přijímání ke studiu", která se souhlasem akademického senátu fakulty vydává děkan.

(5)  Do doktorského studijního programu na fakultu se přijímají studenti s ukončeným vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu. O přijetí rozhoduje děkan na základě návrhu příslušné oborové rady fakulty.

(6)  Fyzická osoba přestává být studentem ukončením studia ( § 55 odst. 1 a § 56 odst. 1 a 2 zákona) nebo jeho přerušením dle § 54 zákona. Studium se řádně ukončuje absolvováním studijního programu, splněním všech jeho povinností a složením odpovídající státní zkoušky. Dále je možno studium ukončit zanecháním studia, vyloučením ze studia pro nesplnění formálních náležitostí studia, vyloučením ze studia pro nesplnění požadavků studijního programu nebo vyloučením ze studia podle disciplinárního řádu.

(7)  Student má právo:

a)  studovat v rámci jednoho nebo více studijních programů,

b)  požívat akademických svobod studia a bádání, včetně výběru studijních předmětů a vytvoření studijního plánu v souladu se studijními předpisy a výběru učitelů tam, kde je tato možnost fakultou nabízena,

c)  navrhovat téma své bakalářské, diplomové, rigorozní nebo disertační práce,

d)  používat zařízení fakulty nebo univerzity v souladu s určenými pravidly,

e)  mít zastoupení v akademických orgánech v souladu se zákonem a statutem,

f)  být volen do akademických orgánů.

(8)  Student je povinen:

a)  řídit se statutem a vnitřními předpisy fakulty a univerzity, zejména pak studijními předpisy MU,

b)  respektovat etické normy členů akademické obce,

c)  chránit a respektovat duševní vlastnictví a nedotknutelnost autorských práv členů akademické obce i dalších osob,

d)  hradit poplatky spojené se studiem a uvést skutečnosti rozhodné pro jejich výši,

e)  dostavit se na předvolání rektora, děkana nebo jimi pověřeného zaměstnance vysoké školy k projednání otázek souvisejících se studiem nebo ukončením studia,

f)  nahlásit studijnímu oddělení adresu pro doručování,

g)  spolupracovat se studijním oddělením při zjišťování údajů pro Matriku studentů.

Článek 27
Akademická pochvala

(1)  Za zvláště příkladné plnění akademických povinností, zejména nad rámec obvyklý v rámci příslušného studijního programu, může děkan studentovi udělit akademickou pochvalu. S pochvalou může být spojena odměna, která má charakter mimořádného stipendia.

Článek 28
Učitelé

(1)  Jako učitelé působí na fakultě akademičtí pracovníci.

(2)  Oprávnění konat řádné přednášky na fakultě ("venia docendi") se získává habilitačním řízením, při kterém uchazeč o habilitaci předkládá habilitační práci. Podrobné podmínky habilitačního řízení stanoví obecně závazný právní předpis.

(3)  Děkan stanoví obecné organizační požadavky pro působení akademických pracovníků ve výuce. Při jejich splnění si skladbu konaných řádných přednášek profesoři určují plně a docenti z podstatné části. Konáním řádných přednášek na fakultě mohou být pověřeni i nehabilitovaní akademičtí pracovníci; asistenti jen se svým souhlasem. Lektoři se podílí na výuce podle požadavků fakulty.

(4)  Děkan v součinnosti s vědeckou radou vytváří podmínky pro zapojení dalších akademických pracovníků univerzity, dalších vysokých škol a rovněž významných odborníků z praxe do pedagogické činnosti na fakultě včetně řádných přednášek.

(5)  Akademický pracovník má právo získat na základě své žádosti děkanovi jednou v průběhu sedmi let tvůrčí volno v délce šesti měsíců. Žádost po vyjádření nadřízeného pracovníka (zpravidla vedoucího katedry) schvaluje děkan, který může v případech hodných zvláštního zřetele upravit termín nástupu čerpání studijního volna. O tvůrčí volno lze požádat nejdříve ve čtvrtém roce působení na fakultě.

(6)  Se souhlasem akademického senátu může děkan uvolnit akademické pracovníky fakulty z výuky za účelem intenzivní vědecké činnosti i mimo univerzitu zpravidla na jeden semestr či akademický rok.

(7)  Místa učitelů se obsazují v souladu se zákonem a řádem výběrového řízení univerzity.

Část jedenáctá
Zásady hospodaření

Článek 29

(1)  Fakulta zabezpečuje pedagogickou a vědeckou činnost z přidělených finančních prostředků, z prostředků získaných doplňkovou činností fakulty a z dalších zdrojů.

(2)  Hospodaření fakulty probíhá v souladu se zákonem, statutem univerzity a fakulty a s obecně závaznými právními předpisy.

(3)  Návrh rozdělení finančních prostředků předkládá děkan akademickému senátu fakulty ke schválení.

Část dvanáctá
Dokumenty

Článek 30
Matrika studentů

(1)  Fakulta vede matriku studentů zapsaných ve studijních programech realizovaných na fakultě.

(2)  Matrika studentů doktorských studijních programů je vedena na oddělení pro vědu a výzkum, matrika ostatních studentů fakulty je vedena na studijním oddělení fakulty.

Článek 31
Stipendia

(1)  Studentům fakulty mohou být přiznána stipendia v souladu s čl. 36 Statutu MU.

(2)  Zásady pro poskytování stipendií upravuje vnitřní předpis fakulty s názvem "Stipendijní řád FI".

Článek 32
Úřední deska

(1)  Úřední deska fakulty je umístěna v přízemním vestibulu budovy fakulty na Botanické 68a.

(2)  Elektronická kopie úřední desky fakulty je přístupná na URL odkaz do nového oknahttp://www.fi.muni.cz/uredni_deska.

(3)  V případě rozporu mezi fyzickou a elektronickou formou dokumentu na úřední desce fakulty je rozhodující fyzická forma.

Část třináctá
Akademické insignie a obřady

Článek 33

(1)  Vnějším výrazem pravomoci a odpovědnosti akademických funkcionářů fakulty a symbolem akademických tradic jsou akademické insignie fakulty.

(2)  Způsob jejich užívání stanoví děkan fakulty. Dokumentace insignií je uložena v archivu univerzity.

Článek 34

(1)  Vysokoškolské taláry jsou při slavnostních příležitostech oprávněni užívat:

a)  děkan a proděkani fakulty,

b)  akademičtí pracovníci fakulty, pokud jsou nositeli vědecko-pedagogických titulů nebo vědeckých hodností,

c)  další učitelé a doktorandi podle rozhodnutí děkana,

d)  významní hosté podle rozhodnutí děkana,

e)  pedel.

(2)  Způsob užívání talárů fakulty stanoví děkan fakulty. Dokumentace talárů je uložena v archívu univerzity.

Článek 35

(1)  Akademickými obřady jsou imatrikulace a promoce.

(2)  Imatrikulace je slavnostní akt přijetí studenta do akademické obce fakulty.

(3)  Imatrikulační slib skládá student řádného studia po předchozím souhlasu rektora do rukou děkana. Slib zní: "Slavnostně slibuji, že budu svědomitě plnit všechny povinnosti a závazky studenta/studentky Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a člena/členky její akademické obce. Vynaložím veškeré své úsilí k tomu, abych nejen dosáhl/dosáhla vysokého stupně odborných znalostí, ale byl/byla si i vědom/vědoma své odpovědnosti ke společnosti, své profesi a etických důsledků svého profesního konání. Stávaje/stávajíc se studentem/studentkou Fakulty informatiky Masarykovy univerzity čestně slibuji, že svou prací a svým jednáním budu usilovat o uchování dobrého jména univerzity a že se nedopustím ničeho, čím bych poškodil/poškodila její obecně uznávanou vážnost."

(4)  Promoce je slavnostní akt, při kterém akademičtí funkcionáři předávají absolventům studia vysokoškolský diplom.

(5)  Bakalářské, magisterské a doktorské promoce se konají za účasti rektora, děkana a promotora. Slib zní:

a)  při bakalářské promoci: "Slavnostně slibuji, že zasvětím svůj život službě humanitě; Masarykovu univerzitu, na níž jsem dosáhl/dosáhla bakalářského titulu, i její učitele si uchovám v paměti a úctě, která jim náleží; budu věrný/věrná své profesi a budu korektní a vstřícný/vstřícná ke svým kolegům; projekty, jichž se zúčastním, budu vypracovávat podle svých nejlepších schopností tak, aby sloužily člověku; nebudu tolerovat zlo, špatné praktiky ani úplatnost; nedovolím, aby otázky náboženství, národnosti, rasy, stranické politiky nebo společenského postavení ovlivňovaly mé profesní rozhodování; ani pod nátlakem nezneužiji své profesní znalosti a schopnosti. Tak slibuji na svou čest, svobodně a z vlastní vůle."

b)  při magisterské promoci: "Slavnostně slibuji, že zasvětím svůj život službě humanitě; zachovám lásku a vděčnost Masarykově univerzitě, na níž jsem dosáhl/dosáhla magisterského titulu; budu odpovědně konat všechny své profesní povinnosti a zvažovat etické důsledky svého profesionálního působení; nedopustím, aby má činnost byla v rozporu s právy jednotlivců, skupin nebo organizací na respektování jejich soukromí a integrity a nedopustím zneužití svých znalostí a schopností, abych umožnil jejich porušování; nezneužiji vlastností systémů na zpracování informací ani svých znalostí o nich pro svůj osobní prospěch; ve svém profesionálním působení budu jednat s vědomím mezí své odborné kompetence a oboru, ve kterém pracuji; budu napomáhat prohlubování povědomí o charakteru a možnostech své disciplíny ve společnosti. Tak slibuji na svou čest, svobodně a z vlastní vůle."

c)  při doktorské promoci "Slavnostně slibuji, že zasvětím svůj život službě humanitě; zachovám lásku a vděčnost Masarykově univerzitě, na níž jsem dosáhl/dosáhla doktorského titulu; budu odpovědně konat všechny své profesní povinnosti a zvažovat etické důsledky svého působení ve své profesi i vědním oboru; budu rozšiřovat a rozvíjet poznatky a vědění ve své disciplíně; budu v tomto směru pracovat tak, abych prohluboval/prohlubovala vědomí etické odpovědnosti za důsledky uplatňování a používání postupů a poznatků informatiky ve společnosti; budu respektovat ochranu intelektuálních vlastnických práv a odpovědně ji vážit ve vztahu ke svobodnému toku otevřeného vědeckého poznání v mezinárodním veřejném vlastnictví. Tak slibuji na svou čest, svobodně a z vlastní vůle."

Část čtrnáctá
Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 36

(1)  Ustanoveními statutu se řídí i právní vztahy vzniklé před jeho účinností. Vznik těchto vztahů se řídí dosavadními předpisy.

(2)  Ustanovení zákona a statutu univerzity, která s ním nejsou v rozporu, mají přednost před ustanoveními tohoto statutu, jsou-li s ním v rozporu.

Článek 37
Pedagogická činnost

(1)  Vnitřními předpisy Fakulty informatiky kromě statutu jsou:

a)  Stipendijní řád fakulty.

b)  Disciplinární řád pro studenty.

c)  Jednací a volební řád akademického senátu fakulty.

d)  Jednací řád vědecké rady fakulty

e)  Způsob projednání a přijetí návrhu kandidáta na funkci děkana nebo návrhu na odvolání děkana.

Článek 38
Závěrečná ustanovení

(1)  Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. b zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů schválil tento statut akademický senát Fakulty informatiky dne 6. 11. 2006. Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů schválil tento statut akademický senát Masarykovy univerizy v Brně dne 4. 12. 2006.

(2)  Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem Masarykovy univerzity v Brně.

(3)  Dnem účinnosti tohoto statutu pozbývá platnosti "Statut Fakulty informatiky" ze dne 27. května 2005 včetně všech jeho doplňků a příloh.

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., v. r.
děkan

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info