Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty MU

(ve znění účinném od 19. 10. 2015)

PDF soubor pro tisk

 

V souladu s ustanovením § 33 odst. 2 písm. zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (zákon o vysokých školách) se vydává disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Akademický senát Lékařské fakulty se podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách usnesl na tomto Disciplinárním řádu pro studenty Lékařské fakulty, jako jejím vnitřním předpisu.

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Disciplinární řád Lékařské fakulty Masarykovy univerzity se vztahuje na všechny studenty zapsané ke studiu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

2) Tento disciplinární řád upravuje disciplinární přestupky, sankce, jakož i proces jejich projednávání, rozhodování o nich a přezkumné řízení v této věci.

3) Účelem disciplinárního řádu je zajistit dodržování vnitřních norem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a profesní etiky, dále pak ochrana důstojnosti členů akademické obce a důvěryhodnosti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

4) Tento disciplinární řád se použije přiměřeně i pro účastníky celoživotního vzdělávání.

Část první
Disciplinární přestupek a sankce

Článek 2
Disciplinární přestupek

1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovené:

a) Právními předpisy zejména zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

b) vnitřními předpisy Masarykovy univerzity,

c) vnitřními předpisy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

2) Disciplinárním přestupkem je zejména:

a) jakákoliv forma podvádění (předložení zfalšovaných dokumentů, napovídání při testování, neoprávněná manipulace s taženými otázkami apod.), opisování či neoprávněné spolupráce při plnění studijních povinností,

b) vydávání cizí práce za vlastní, zvláště pak použití části cizí práce ve vlastní práci bez náležitého odkazování nebo doslovné použití části cizí práce bez zjevného vyznačení citace,

c) odevzdání stejné či mírně pozměněné práce ke splnění různých studijních povinností bez předchozího souhlasu alespoň jednoho z vyučujících kurzu, do něhož se práce odevzdává,

d) zvláště závažné či opakované porušení pravidel a pokynů pro užívání počítačové sítě MU,

e) úmyslné zničení, poškození, zcizení věci nebo zneužití majetku fakulty, univerzity či majetku jejího zaměstnance anebo majetku osoby jednající ve spolupráci s MU,

f) agresivní nebo jiné nevhodné chování, které může být oprávněně vnímáno jako šikanování, fyzické či psychické násilí nebo chování ponižující lidskou důstojnost, vůči členu akademické obce, účastníkovi celoživotního vzdělávání nebo zaměstnanci MU, Za agresivní chování se považují rovněž projevy rasizmu nebo jiné projevy hrubé netolerance vůči ostatním členům akademické obce na základě jejich náboženství, národnostního či etnického původu,

g) prodlení se zaplacením poplatku spojeným se studiem,

h) vstup do prostor univerzity či účast na výuce pod vlivem alkoholu nebo návykových látek,

i) nedůvodné odmítnutí součinnosti dle čl. 11 odst. 5 tohoto řádu,

j) chování, které může být oprávněně vnímáno jak poškozování dobrého jména fakulty.

3) K odpovědnosti za disciplinární přestupek postačí zavinění z nedbalosti. K posouzení zavinění se použije přiměřeně § 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Článek 3
Sankce

1) Za disciplinární přestupek lze uložit sankci:

a) napomenutí,

b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,

c) vyloučení ze studia.

2) Při ukládání sankcí se přihlíží k charakteru jednání, jímž byl disciplinární přestupek spáchán, k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře zavinění, jakož i k dosavadnímu chování studenta, který se disciplinárního přestupku dopustil, a k projevené snaze o nápravu jeho následků.

3) Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede k nápravě, zejména jde-li o disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti anebo méně závažný disciplinární přestupek.

4) Sankci napomenutí lze uložit pouze za disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti nebo méně závažný disciplinární přestupek.

5) Sankci vyloučení ze studia lze uložit pouze za závažný úmyslný disciplinární přestupek.

6) Lhůta a podmínky k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia se stanoví podle míry závažnosti disciplinárního přestupku; tato lhůta činí nejméně šest měsíců a nejvíce tři roky. Pokud se student v průběhu lhůty k osvědčení dopustí dalšího disciplinárního přestupku, s výjimkou méně závažného disciplinárního přestupku spáchaného z nedbalosti, bude ze studia vyloučen.

7) Při ukládání sankcí za více disciplinárních přestupků se uloží pouze jediná sankce, která bere v potaz všechny projednávané disciplinární přestupky.

8) Rozhodnutí o disciplinárním přestupku se vyvěsí na úřední desce fakulty po dobu 15 dnů a zpřístupní prostřednictvím elektronické sítě MU.

9) Děkan nemůže uložit sankci přísnější, než navrhla disciplinární komise.

Část druhá
Disciplinární řízení

Článek 4
Disciplinární komise

1) Disciplinární komise je samosprávný akademický orgán, který projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.

2) Disciplinární komise má 6 členů. 3 členové disciplinární komise jsou z řad studentů LF MU. Členy komise a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty, a to se souhlasem Akademického senátu.

3) Zasedání komise svolává a jednání řídí její předseda. Předseda disciplinární komise je vždy zároveň jeden z jejich členů.

4) Disciplinární komise si ze svých členů dále zvolí místopředsedu, který v případě potřeby zastupuje předsedu disciplinární komise, zejména pak v jeho nepřítomnosti.

5) Funkční období člena disciplinární komise skončí, není-li děkanem odvolán dříve, uplynutím 2 let ode dne jeho jmenování. Děkan při ustavování komise dbá na princip kontinuity její činnosti.

6) Komise rozhoduje formou usnesení.

Článek 5
Zahájení disciplinárního řízení

1) Disciplinární řízení se zahajuje na návrh děkana. Podnět k projednání disciplinárního přestupku podává děkanovi člen akademické obce nebo zaměstnanec univerzity. Je na úvaze děkana, zda podnět posoudí jako důvodný a podá disciplinární komisi návrh na zahájení disciplinárního řízení.

2) Návrh na zahájení disciplinárního řízení musí obsahovat zejména:

a) vylíčení skutku, v němž je spatřován disciplinární přestupek, včetně uvedení času a místa, kde měl být disciplinární přestupek spáchán,

b) uvedení ustanovení porušených předpisů dle čl. 1

c) označení studenta, který měl skutek spáchat,

d) odůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek,

e) uvedení a zdůvodnění nedbalosti či úmyslu studenta,

f) uvedení důkazů, o něž se návrh opírá.

3) Disciplinární řízení je oficiálně zahájeno seznámením studenta s obsahem podaného návrhu na zahájení disciplinárního řízení, a to formou doručení opisu návrhu do vlastních rukou.

4) Kvalifikaci přestupku a navrhovanou sankci lze měnit až do vydání rozhodnutí děkanem.

Článek 6
Účastníci disciplinárního řízení

1) Účastníkem disciplinárního řízení je student, proti němuž je disciplinární řízení zahájeno. Student si může zvolit svého zástupce. Zmocnění k zastupování se prokazuje písemnou plnou mocí. Zvolený zástupce má všechna práva studenta v souvislosti s disciplinárním řízením.

2) Na studenta se hledí jako by byl nevinen, pokud jeho vina nebyla vyslovena pravomocným rozhodnutím.

Článek 7
Účel disciplinárního řízení

V disciplinárním řízení se zjišťuje zejména:

a) zda zde nejsou okolnosti vylučující projednání disciplinárního přestupku,

b) zda se stal skutek, v němž je spatřován disciplinární přestupek,

c) zda je tento skutek disciplinárním přestupkem,

d) zda disciplinární přestupek spáchal student,

e) zda byl disciplinární přestupek spáchán z nedbalosti nebo úmyslně,

f) zda a jaká sankce má být pachateli disciplinárního přestupku uložena.

Článek 8
Okolnosti vylučující projednání disciplinárního přestupku

1) Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže v téže věci již bylo rozhodnuto v jiném disciplinárním řízení.

2) Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho spáchání nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci. Do lhůty jednoho roku se nezapočítává doba, kdy osoba není studentem.

3) Disciplinární přestupek nelze projednat, přestal-li být pachatel studentem.

4) V případě, že tyto okolnosti nastaly po zahájení řízení, rozhodne děkan o zastavení disciplinárního řízení.

Článek 9
Spis

1) Veškeré písemnosti, které se vztahují k dané věci, se stávají součásti spisu, který je v každé věci zakládán.

2) Za vedení spisu odpovídá předseda komise.

3) Do spisu jsou oprávněni nahlížet a činit si z něj výpisy účastníci řízení a děkan fakulty, popřípadě jím pověřený proděkan. Z důležitých důvodů tak mohou učinit se souhlasem předsedy komise i jiné osoby.

Článek 10
Jednání disciplinární komise

1) Komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina jejich členů. Netvoří-li studenti jednu polovinu přítomných členů komise, předseda zasedání odročí, pokud to navrhne některý z členů komise.

2) K přijetí usnesení disciplinární komise je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů disciplinární komise; k přijetí usnesení, které by mohlo mít za následek uložení a výkon sankce vyloučení ze studia je zapotřebí souhlasu většiny všech členů disciplinární komise. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy disciplinární komise.

3) Disciplinární řízení se koná za účasti studenta, proti němuž je disciplinární řízení vedeno. K ústnímu jednání musí být student řádně pozván. V nepřítomnosti studenta lze disciplinární řízení konat jen, jestliže se k němu nedostaví bez řádné omluvy doručené předsedovi komise nejpozději k okamžiku zahájení ústního jednání a založené na relevantních důvodech bránících jeho účasti.

4) Za relevantní důvod se považuje zejména pracovní neschopnost doložená lékařským potvrzením, které osvědčuje zdravotní stav studenta ke dni konání ústního jednání, a z něhož výslovně vyplývá, že zdravotní indispozice brání studentovi v účasti na ústním jednání. Komise posoudí důvodnost omluvy a v případě, že ji akceptuje, stanoví nový termín jednání.

5) Jednání komise se účastní pracovník pověřený děkanem, zpravidla studijní referent, jenž se organizačně podílí na zajištění disciplinárního řízení.

6) Jednání disciplinární komise je vždy veřejné, s výjimkou porad a hlasování o návrzích usnesení. Ústního jednání se však nesmí účastnit ti členové akademické obce, kteří byli dle čl. 11 odst. 5 vyzváni, aby se dostavili podat výpověď, pokud ještě nebyli disciplinární komisí vyslechnuti.

7) Disciplinární komise může usnesením jednání přerušit v případě, že ohledně skutku, který je předmětem řízení, je zahájeno proti obviněnému studentovi řízení před jiným orgánem, a to až do doby, kdy bude tímto orgánem pravomocně rozhodnuto.

8) Z projednání věci je vyloučen člen komise, jestliže lze mít pochybnosti o jeho nepodjatosti se zřetelem na jeho poměr k věci, ke studentu nebo zvolenému zástupci. Skutečnosti nasvědčující vyloučení oznamuje člen disciplinární komise jejímu předsedovi. O námitce vyloučení vznesené obviněným studentem rozhoduje disciplinární komise jako celek, hlasovat však nemůže ten její člen, proti němuž námitka směřuje. Není-li disciplinární komise způsobilá se usnést, ustanoví se náhradní disciplinární komise k projednání jednotlivého případu. Při ustanovení náhradní disciplinární komise se postupuje obdobně jako při ustanovení disciplinární komise.

Článek 11
Průběh jednání disciplinární komise

1) Termín jednání disciplinární komise musí být stanoven tak, aby ústní projednávání přestupku bylo započato nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu na zahájení disciplinárního řízení disciplinární komisi.

2) Ústní jednání zahajuje předseda komise nebo jím pověřený člen seznámením přítomných s obsahem návrhu na zahájení řízení a shrnutím doposud zjištěných skutečností. Poté umožní studentovi, aby se k návrhu vyjádřil.

3) Předseda komise nebo jím pověřený člen připraví a vede jednání tak, aby bylo možno o věci rozhodnout zpravidla při jediném ústním jednání.

4) Předseda komise nebo jím pověřený člen během řízení činí vhodná opatření k tomu, aby jednání směřovalo k opatření podkladů pro spravedlivé posouzení a rozhodnutí věci.

5) Každý člen akademické obce fakulty nebo zaměstnanec univerzity je povinen poskytnout komisi potřebnou součinnost, zejména poskytovat potřebné informace o skutečnostech důležitých pro disciplinární řízení, a to nejen v průběhu disciplinárního řízení, ale i před zahájením disciplinárního řízení v rámci prověřování, kdo disciplinární přestupek spáchal.

6) Student je oprávněn navrhovat a předkládat důkazy a vyjadřovat se ke všem podkladům pro jednání. Komise je povinna mu umožnit nahlížet do písemných podkladů s výjimkou protokolu o hlasování, jakož i do zápisu o jednání komise a pořizovat si z nich výpisy.

Článek 12
Návrh disciplinární komise

1) Po projednání věci komise navrhne děkanovi fakulty, aby svým rozhodnutím:

a) uznal studenta vinným z naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku,

b) uložil mu navrhovanou sankci podle čl. 3 nebo od uložení sankce upustil, pokud disciplinární komise uzná výsledky dokazování za postačující pro zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností.

2) V případech, kdy skutek uvedený v návrhu na zahájení disciplinárního řízení se nestal nebo není disciplinárním přestupkem, v řízení vyjde najevo, že disciplinární přestupek nespáchal dotčený student nebo disciplinární přestupek nelze projednat, navrhne komise děkanovi fakulty, aby svým rozhodnutím disciplinární řízení zastavil.

3) Návrh na rozhodnutí o disciplinárním přestupku musí obsahovat náležitosti rozhodnutí uvedené v čl. 13

Článek 13
Rozhodnutí děkana

1) Rozhodnutí v disciplinárním řízení vydá děkan na základě návrhu komise, zpravidla do 15 dnů ode dne, kdy jej obdržel.

2) Děkan může před vydáním rozhodnutí věc vrátit komisi s písemným zdůvodněním k dalšímu došetření, považuje-li to za nezbytné pro řádné objasnění věci.

3) Rozhodnutí o disciplinárním přestupku je písemné a musí obsahovat výrok rozhodnutí, odůvodnění a poučení o právu studenta požádat rektora o přezkoumání rozhodnutí a o lhůtě a způsobu uplatnění tohoto práva.

4) Výrok rozhodnutí, jímž je student uznán vinným, musí obsahovat popis skutku s označením místa a času spáchání a uvedení porušených právních či vnitřních předpisů, vyslovení viny, uložení příslušné sankce, popřípadě rozhodnutí o upuštění od uložení sankce.

Článek 14
Přezkum rozhodnutí

1) Student, o jehož disciplinárním přestupku rozhodl děkan fakulty, má právo požádat rektora MU ve lhůtě 30 dnů od dne doručení rozhodnutí, aby vydané rozhodnutí o disciplinárním přestupku přezkoumal. Žádost o přezkoumání se podává prostřednictvím děkana, který může žádosti vyhovět a své původní rozhodnutí změnit nebo zrušit; jinak předá věc k rozhodnutí rektorovi.

2) Podání žádosti o přezkoumání má odkladný účinek.

3) Rektor může prominout zmeškání lhůty k podání žádosti, k němuž došlo ze závažných důvodů, pokud jej o to student prostřednictvím děkana písemně požádá nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí původní lhůty, v jejímž rámci měla být žádost podána.

4) Rozhodnutí o disciplinárním přestupku nabývá právní moci dnem:

a) marného uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o disciplinárním přestupku,

b) doručením rozhodnutí rektora.

5) Rektor žádost zamítne, jestliže byla podána opožděně nebo byla podána neoprávněnou osobou. Jinak rektor

a) změní nebo zruší rozhodnutí, bylo-li vydáno v rozporu s právními předpisy, vnitřním předpisem univerzity nebo příslušné fakulty,

b) zruší rozhodnutí a řízení zastaví, vyšly-li dodatečně najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zastavení řízení,

c) zruší rozhodnutí a vrátí věc děkanovi s odůvodněním k novému rozhodnutí, nebo

d) žádost zamítne a původní rozhodnutí děkana potvrdí.

6) Při změně rozhodnutí dle předchozího odstavce, nesmí být studentovi uložena přísnější sankce.

Článek 15
Společná ustanovení

1) Písemnosti dle tohoto předpisu se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence na studentem uvedenou kontaktní adresu. Pokud kontaktní adresu neuvede, doručuje se na adresu trvalého bydliště. Studentovi lze písemnost do vlastních rukou doručit také prostřednictvím studijního oddělení fakulty. Studijní oddělení provede o takovém doručení, případně o odepření převzetí, záznam.

2) Písemnost se doručuje doporučeným dopisem do vlastních rukou, jde-li o:

a) pozvánku pro studenta k disciplinárnímu řízení,

b) rozhodnutí o disciplinárním přestupku,

c) rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí o disciplinárním přestupku,

d) rozhodnutí o tom, že student, jemuž byla uložena sankce podmíněného vyloučení ze studia, se ve stanovené lhůtě neosvědčil.

3) Povinnost LF MU doručit písemnost do vlastních rukou je splněna tehdy, jakmile student písemnost převezme, případně odepře převzetí nebo neposkytne součinnost nezbytnou k řádnému doručení. Pokud si student písemnost doručovanou držitelem poštovní licence nepřevezme ani po výzvě v zákonné lhůtě 10 dnů, rozhodnutí je považováno za doručené posledním dnem této lhůty.

4) V případě, že se studentovi prokazatelně nedaří doručovat, tak bude tato písemnost vyvěšena na úřední desce LF MU s vyznačením dne vyvěšení a možnosti převzetí. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

5) Dodržení termínů při podávání písemností se posuzuje tak, že lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty písemnost podána u fakulty, nebo je-li odevzdána k poštovní přepravě.

6) Připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu, pokládá se za konec lhůty nejbližší následující pracovní den.

7) Nestanoví-li lhůtu k provedení určitého úkonu v disciplinárním řízení vnitřní předpis, určí ji disciplinární komise.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

1) Tento Disciplinární řád byl schválen Akademickým senátem LF MU dne 10. března 2015.

2) Odpovědnost za disciplinární přestupek se posuzuje podle disciplinárního řádu účinného v době spáchání přestupku.

3) Tento Disciplinární řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách schválen Akademickým senátem MU dne 19. 10. 2015.

4) Tento Disciplinární řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem MU. K témuž datu se ruší Disciplinární řád LF schválený AS MU dne 6. 4. 2009.

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info