Statut Lékařské fakulty MU

(ve znění účinném od 15.3.2010)

Část I
Základní ustanovení

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1)  Lékařská fakulta Masarykovy univerzity je součástí Masarykovy univerzity, která je veřejnou vysokou školou univerzitního typu a je součástí soustavy vysokých škol České republiky.

(2)  Masarykova univerzita byla zřízena zákonem č. 50/1919 Sb.. Její název podle zák.č. 111/1998 Sb. zní "Masarykova univerzita" (dále jen "MU" nebo "univerzita"). Sídlem MU je Žerotínovo nám. 9, Brno. V období od 1. ledna 1999 do 31.12.2005 používala označení „Masarykova univerzita v Brně“.

(3)  Právním předchůdcem Lékařské fakulty MU (dále jen "LF MU" nebo "fakulta") je "Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně". Tohoto označení používala LF MU v období od 1. ledna 1999 do 31.12.2005.

(4)  LF MU sídlí na adrese, Komenského náměstí 2, Brno.

(5)  Poslání LF MU, jako fakulty univerzity, je dáno § 23 zák. č. 111/1998 Sb. - o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ze dne 22. dubna 1998, v platném znění (dále jen "zákon"). V rámci svého poslání LF MU svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, kulturní, doplňkovou a sportovní činnost. Základním úkolem LF MU je poskytovat ucelené vysokoškolské vzdělání zakončené udělením titulu (podle studijního programu) bakalář (Bc.), magistr (Mgr.), doktor medicíny (MUDr.), doktor stomatologie (MUDr.). Fakulta zabezpečuje i vzdělávání v akreditovaných doktorských studijních programech., zakončené udělením titulu doktor (Ph.D.).

Část II
Akademické svobody, akademická obec

Článek 2
Akademické svobody

(1)  Na LF MU se zaručují akademická práva a svobody podle § 4 zákona, zejména pak svoboda vědy, výzkumu (bádání), umělecké tvorby, výuky a práva učit se.

(2)  Svoboda vědy a výzkumu zahrnuje především svobodnou formulaci problémů, volbu metodiky, jakož i zhodnocení výsledků výzkumu a jeho prezentaci a publikaci.

(3)  Zásahy orgánů univerzity a fakulty do vědeckého výzkumu jsou přípustné pouze tehdy, pokud se vztahují na podporu a sladění výzkumných úkolů. Přitom nesmějí ovlivnit akademické svobody ve smyslu odstavce 1. a 2. tohoto článku.

(4)  Svoboda výuky zahrnuje v rámci plnění výukových úkolů, plynoucích ze studijních programů a plánů – zejména konání přednášek, jejich obsah a metodiku, jakož i právo na vyjadřování vědeckých názorů.

(5)  Právo učit se obsahuje – za podmínky splnění studijních a zkušebních předpisů a řádů – zejména svobodnou volbu přednášek, právo určovat v průběhu studia jeho těžiště podle vlastní volby, jakož i koncipování a zveřejňování vlastních vědeckých názorů.

(6)  Zásahy orgánů univerzity a fakult do výuky a studia jsou přípustné pouze tehdy, pokud se týkají organizace a dodržování podmínek výuky a všech forem studia, provádění a dodržování statutu univerzity a tohoto statutu - zejména studijních a zkušebních řádů a dále dodržování studijních plánů a studijních předpisů a řádů. Přitom tyto zásahy nesmějí ovlivnit svobodu ve smyslu odstavce 1. a 5. tohoto článku.

Článek 3
Akademická obec

(1)  Akademickou obec fakulty tvoří její akademičtí pracovníci a studenti.

a)  Akademickým pracovníkem se rozumí zaměstnanec fakulty, který vykonává jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnost. Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti a lektoři, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti – bez ohledu na výši pracovního úvazku na fakultě.

b)  Studentem fakulty se stává uchazeč o studium dnem zápisu do studia. Osoba, které bylo studium přerušeno, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia.

(2)  Každý člen akademické obce užívá akademických práv a svobod uvedených v § 4 zákona a čl. 2 statutu.

(3)  Akademická obec je společným a nedílným garantem akademických svobod a práv každého svého člena. Současně je povinností všech členů akademické obce tyto svobody a práva hájit a rozvíjet. Členové akademické obce jsou povinni dbát dobrého jména univerzity a fakulty.

(4)  LF MU podporuje činnost vědeckých, odborných profesních, studentských, odborových a jiných zájmových sdružení sdružujících členy akademické obce, jejichž činnost napomáhá plnit poslání univerzity a fakulty a může poskytovat těmto sdružením pomoc.

(5)  Není slučitelné se zákonem a tímto statutem zakládat, organizovat a propagovat na akademické půdě činnost politických stran a politických hnutí.

(6)  Ostatní práva a povinnosti studentů podle §§ 62 a 63 zákona a akademických pracovníků vyplývající ze zákona nejsou shora uvedenými ustanoveními dotčena.

(7)  Akademická obec LF MU se svolává k projednávání závažných záležitostí nebo opatření v rámci působení fakulty nebo univerzity zejména v souvislosti s volbou členů akademického senátu, s návrhem na jmenování děkana nebo rektora a při projednávání návrhu na jejich odvolání z funkce, případně u příležitosti slavnostních aktů fakultního, univerzitního nebo společensky významného charakteru.

Část III
Orgány LF MU

Článek 4
Samosprávné akademické orgány a další orgány

(1)  Samosprávnými akademickými orgány LF MU jsou:

a)  akademický senát,

b)  děkan,

c)  vědecká rada fakulty,

d)  disciplinární komise fakulty.

(2)  Dalším orgánem LF MU je tajemník fakulty.

(3)  Orgány fakulty mají právo rozhodovat nebo jednat jménem MU ve věcech uvedených v § 24 odst. 1 zákona a ve věcech vymezených Statutem MU.

Článek 5
Akademický senát LF MU

(1)  Právní postavení akademického senátu LF MU (dále jen "AS LF MU"), jeho ustavení a jeho působnost jsou určeny v § 26 a § 27 zákona.

(2)  AS LF MU je nejvyšším samosprávným a zastupitelským orgánem fakultní samosprávy v oblasti koncepční a kontrolní. Je akademickým orgánem.

(3)  AS LF MU má 33 členů, zvolených z řad členů akademické obce LF MU, z toho je vždy 11 studentů. Členy AS LF MU volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Volby se řídí "Jednacím a volebním řádem AS LF MU", který je přílohou tohoto statutu, jakožto vnitřní předpis fakulty.

(4)  Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Děkan (nebo v jeho zastoupení proděkan) má právo vystoupit na zasedání AS LF MU, kdykoliv o to požádá.

(5)  AS LF MU zejména:

a)  rozhoduje, na návrh děkana, o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,

b)  schvaluje:

 • návrhy vnitřních předpisů fakulty - předložené děkanem,
 • rozdělení finančních prostředků fakulty – předložené děkanem – a kontroluje jejich využívání,
 • výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření – předložené děkanem,
 • prognostické a koncepční záměry fakulty – závazné pro řídící orgány fakulty,
 • změny modelu studia,
 • dlouhodobé záměry vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti fakulty – vypracované v souladu s dlouhodobým záměrem fakulty a univerzity a projednané vědeckou radou fakulty,
 • podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech akreditovaných na fakultě,
 • návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,

c)  usnáší se o návrhu na jmenování děkana a o návrhu na jeho odvolání z funkce.

(6)  Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména k:

a)  návrhům studijních programů fakulty,

b)  záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany,

c)  výsledkům výběrových řízení v rámci fakulty,

d)  koncepci mzdové politiky fakulty,

e)  struktuře pracovníků fakulty.

(7)  Akademický senát svolává předseda (nebo v jeho zastoupení místopředseda AS LF MU). Mimořádné zasedání akademického senátu fakulty je předseda AS LF MU povinen bezodkladně – nejpozději do 30 dnů – svolat tehdy, jestliže o to požádá:

a)  nejméně jedna desetina akademické obce,

b)  nejméně jedna čtvrtina akademického senátu fakulty,

c)  děkan nebo pověřený proděkan fakulty,

d)  rektor či pověřený prorektor univerzity.

(8)  Funkční období člena AS LF MU je tříleté.

(9)  Funkční období všech členů AS LF MU končí, jestliže akademický senát fakulty po dobu šesti měsíců nejedná v souladu s § 27 zákona. Děkan fakulty v takovém případu vyhlásí nejpozději do třiceti dnů od ukončení činnosti senátu nové volby akademického senátu a pověří předsedu fakultní volební komise jejich uspořádáním v souladu s "Jednacím a volebním řádem AS LF MU".

(10)  Členství a výkon funkce člena AS LF MU jsou čestné a nezastupitelné a jsou neslučitelné s funkcí rektora nebo prorektora univerzity, děkana nebo proděkana fakulty.

(11)  V čele AS LF MU je předseda, který je volen z řad akademických pracovníků a vždy dva místopředsedové, z nichž vždy jeden je z řad akademických pracovníků a vždy jeden z řad studentů AS LF MU. Funkční období předsedy a místopředsedů je tříleté a táž osoba může vykonávat tuto funkci – v případě po sobě bezprostředně jdoucích obdobích – pouze dvě funkční období.

(12)  Předseda – nebo pověřený místopředseda AS LF MU organizuje činnost akademického senátu, svolává jej v souladu s tímto statutem a zastupuje AS LF MU navenek.

(13)  Předseda AS LF MU nejméně jednou za rok seznamuje akademickou obec fakulty s činností AS LF MU na veřejném shromáždění.

(14)  AS LF MU si může pro svoji činnost vytvářet komise, v jejichž čele je vždy člen akademické obce. Členové komise mohou být z řad členů akademické obce LF MU, popřípadě mohou být přizváni i další odborníci na řešenou problematiku. Tyto komise jsou poradním orgánem senátu.

(15)  Způsob volby členů AS LF MU, jeho předsedy a ostatních orgánů AS LF MU, jakož i pravidla zasedání a jednání senátu, stanoví "Jednací a volební řád AS LF MU", který je, jakožto vnitřní předpis LF MU (podle § 33 odst. 1 a 2 písm. a zákona) přílohou Statutu LF MU.

(16)  Při své činnosti se AS LF MU řídí zákonem, Statutem MU, tímto statutem a vnitřními předpisy fakulty.

Článek 6
Děkan

(1)  V čele LF MU stojí děkan, jehož právní postavení a působnost je dána zákonem, Statutem MU, tímto statutem a ostatními vnitřními předpisy LF MU, které jsou přílohou tohoto statutu.

(2)  Děkana jmenuje na návrh AS LF MU rektor univerzity. Návrh na jmenování děkana předkládá předseda akademického senátu fakulty rektorovi nejpozději 1 měsíc před ukončením funkčního období stávajícího děkana. O vyhlášení voleb, přijetí kandidátů a o termínu zasedání AS LF MU, jehož předmětem je usnášení se o návrhu na jmenování děkana, vyrozumí předseda akademického senátu fakulty rektora, který má právo se jednání zúčastnit.

(3)  Funkční období děkana je čtyřleté (§ 28 zákona) může být touž osobou vykonáváno nejvýše dvě bezprostředně po sobě jdoucí funkční období.

(4)  Pokud děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem univerzity nebo fakulty může být odvolán z podnětu rektora, avšak vždy pouze po předchozím vyjádření AS LF MU a se souhlasem AS MU (§ 28 odst. 3 zákona).

(5)  Způsob projednávání a přijetí usnesení o návrhu na jmenování děkana, případně o návrhu na jeho odvolání určuje "Jednací a volební řád AS LF MU".

(6)  Děkanovi jsou přímo odpovědni za svou činnost proděkani fakulty, tajemník a další vedoucí pracovníci . Bližší podrobnosti stanoví Organizační řád LF MU, vydaný děkanem.

(7)  Děkan ustanovuje kolegium děkana , proděkanů a podle potřeby i další poradní orgány.

Článek 7
Proděkani

(1)  Proděkani zastupují děkana v jím určeném rozsahu. Jejich právní postavení je dáno zákonem, "Statutem MU", tímto statutem a ostatními vnitřními předpisy LF MU.

(2)  Proděkany jmenuje a odvolává děkan, po předchozím vyjádření AS LF MU. Odpovídají děkanovi za svěřené oblasti činnosti, a to zejména na úseku studijní a pedagogické činnosti, vědy, výzkumu a vývoje, zahraničních vztahů fakulty, sociální péče o studenty a ediční činnosti. Počet proděkanů a jejich funkční povinnosti stanoví děkan fakulty.

(3)  Proděkani jednají jménem MU ve věcech fakulty, týkajících se jim svěřených oblastí činnosti.

(4)  Proděkani se vzájemně zastupují podle rozhodnutí děkana. Děkana zastupuje v jeho nepřítomnosti proděkan určený děkanem jako jeho zástupce, případně v jeho nepřítomnosti další proděkani - podle určení děkana fakulty.

Článek 8
Vědecká rada LF MU

(1)  Právní postavení vědecké rady LF MU (dále jen "VR LF MU") a její působnost je dána §§29 a 30 zákona, "Statutem MU", tímto statutem a ostatními vnitřními předpisy LF MU.

(2)  Vědecká rada LF MU:

a)  projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí a koncepční činnosti fakulty v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity,

b)  schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,

c)  vykonává působnost v doktorském řízení, habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem,

d)  usměrňuje úroveň pedagogického a vědeckého programu fakulty a zodpovídá za ni AS LF MU,

e)  pravidelně projednává a hodnotí průběh a úroveň výuky; nejméně jednou ročně informuje o tomto akademický senát fakulty,

f)  vyjadřuje se k dalším otázkám, které jí předloží děkan fakulty.

(3)  Členy VR LF MU jmenuje a odvolává – po schválení AS LF MU – děkan fakulty, který je současně předsedou VR LF MU.

(4)  Funkční období členů VR LF MU je shodné s funkčním obdobím děkana, který je jmenoval. Členství ve VR LF MU je čestné a nezastupitelné.

(5)  Pravidla zasedání a způsob jednání VR LF MU určuje "Jednací řád vědecké rady LF MU", který je – jakožto vnitřní předpis LF MU – přílohou tohoto statutu.

Článek 9
Tajemník LF MU

(1)  Tajemník fakulty řídí hospodaření a vnitřní správu LF MU a vystupuje jménem MU ve věcech týkajících se fakulty, v rozsahu stanoveném zákonem a dalšími předpisy fakulty a MU.

(2)  Tajemníka fakulty jmenuje děkan fakulty (§ 32 zákona) , kterému je tajemník fakulty přímo podřízen a současně odpovědný za svou činnost. Děkan též odvolává tajemníka fakulty z funkce.

(3)  Pro zabezpečení koordinovaného postupu fakulty v rámci univerzity v oblasti hospodaření a vnitřní správy spolupracuje tajemník fakulty s kvestorem univerzity, který jej dle "Statutu MU" též metodicky řídí.

Článek 10
Kolegium děkana

(1)  Kolegium děkana fakulty (dále jen "kolegium") je poradním orgánem děkana. Jeho stálými členy jsou proděkani,tajemník, předseda AS LF MU , popřípadě další členové akademické obce jmenovaní děkanem podle jeho uvážení.

(2)  Děkan může do jednání kolegia přizvat jednorázově i další odborníky dle vlastního uvážení, kteří se jednání kolegia účastní s hlasem poradním.

(3)  Kolegium, které svolává děkan fakulty podle potřeby, projednává základní úkoly fakulty, řízení a hospodářskou činnost LF MU, spolupráci a kooperaci jednotlivých součástí LF MU a operativní záležitosti fakulty.

(4)  Při projednávání personálních záležitostí akademických a neakademických pracovníků fakulty v kolegiu se jednání kolegia neúčastní zástupci studentů.


Článek 11
Děkanát

(1)  Děkanát LF MU je správním a administrativním útvarem fakulty podléhajícím děkanovi fakulty; připravuje zejména podklady pro jeho rozhodování a zajišťuje jejich realizaci.

(2)  Do činnosti děkanátu spadají také správní a hospodářské záležitosti, které se týkají pracovišť a zařízení s celofakultní působností, pokud děkan nesvěří vedoucím těchto pracovišť pravomoc jednat ve vymezených věcech samostatně jménem LF MU.

(3)  Náplň činnosti děkanátu a vnitřní organizaci děkanátu upravuje "Organizační řád LF MU", který vydává děkan.

Část IV
Studium

Článek 12
Studijní programy

(1)  LF MU uskutečňuje bakalářské , magisterské a doktorské studijní programy. Skladbu, zaměření, obsah, dobu trvání a završení těchto programů upravují obecně ustanovení §§ 44 až 47 zákona. Při přípravě studijních programů a při jejich realizaci je třeba dbát efektivního využívání zdrojů a na propojení a vzájemnou návaznost vzdělávací činnosti v rámci fakulty a univerzity, popřípadě dalších institucí.

(2)  LF MU spolupracuje s MZ a MŠMT ČR a dalšími institucemi při uskutečňování dalších forem studijních programů.

(3)  Studijní program může být uskutečňován:

a)  samostatně na jedné fakultě,

b)  samostatně na více fakultách,

c)  společně na více fakultách,

d)  kmenově na jedné a z části na další fakultě – popřípadě na dalších fakultách či veřejných vysokých školách.

e)  U studijních programů uskutečňovaných podle písm. c nebo d musí být stanoveno, kde je student přijat a zapsán ke studiu a rovněž předpisy které fakulty (nebo školy) je povinen se řídit.

(4)  Studijní program se může členit na studijní obory.

(5)  Studijní program může být konkretizován ve studijních plánech.

(6)  Studijní plány stanoví časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů, formu jejich studia a způsob ověření studijních výsledků (§ 44 odst. 3 zákona).

(7)  Studijní programy podléhají akreditaci, kterou uděluje a odnímá MŠMT v souladu s ustanoveními §§ 79-80 a §§ 84-85 zákona. "Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na LF MU", včetně jejich typu, formy studia a standardní doby studia se zveřejňují na úřední desce fakulty a MU.

Článek 13
Podmínky pro přijetí ke studiu, způsob podávání přihlášek a průběh studia

(1)  Podmínky přijetí ke studiu na LF MU, náležitosti přijímacího řízení a průběh studia, jsou obecně dány ustanoveními §§ 48-57 a přílohou č. 4 Statutu MU „Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu a způsob podávání přihlášek a vnitřním předpisem MU Studijním a zkušebním řádem pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů MU.

(2)  Na rozhodování o přijetí ke studiu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

Článek 14
Poplatky spojené se studiem

(1)  Za úkony spojené s přijímacím řízením a se studium stanoví LF MU v souladu s ustanovením § 58, odst. 1 až 4 zákona a v souladu se Statutem MU poplatek za přijímací řízení a poplatek za studium.

(2)  Poplatek za studium se vyměřuje písemným rozhodnutím děkana, doručeným studentovi do vlastních rukou . Student má právo požádat o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium (§ 58 odst. 3 nebo 4 zákona), a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku za studium.

(3)  Příslušnou žádost podává student děkanovi.Ten může sám žádosti pouze vyhovět a rozhodnutí změnit nebo zrušit , jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi.

(4)  Konkrétní výše poplatků podle bodů l až 2 tohoto článku pro příslušný akademický rok stanoví svým opatřením děkan, po projednání v AS LF MU, a to před termínem stanoveným pro podávání přihlášek ke studiu a zveřejní ji na úředních deskách univerzity a fakulty.

(5)  Bližší podrobnosti o poplatcích spojených se studiem stanoví příloha č. 6 Statutu MU „Poplatky spojené se studiem „.

Článek 15
Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu

(1)  Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu ve studijním programu LF MU musí umožnit splnění těch závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána (§ 49 odst. 2 zákona).

(2)  Podmínky přijetí cizinců, kteří přijíždějí studovat v rámci mezinárodních programů a programů Evropské unie, určuje příslušný program. Rozhodnutí o přijetí ke studiu vydává fakulta, na které se tento program uskutečňuje. Podmínky tohoto studia a jeho uznávání se řídí příslušným programem.

(3)  Podmínky přijetí studentů-cizinců, kteří přijíždějí do České republiky v rámci smluv na úrovni univerzitní nebo fakultní, stejně jako podmínky tohoto studia a uznávání studia se řídí těmito smlouvami.

(4)  Uskutečňuje-li LF MU studijní program pro cizince v cizím jazyku, vztahuje se na tento ustanovení § 58 odst. 5 zákona. Na stanovení výše poplatků se nevtahuje § 58 odst. 2-4 zákona.

(5)  Podmínky přijetí studentů-cizinců, mimo případy uvedené v bodech 2. a 3. tohoto článku, stanoví fakulta, na které se uskutečňuje studijní program, který si cizinec zvolil. Průběh tohoto studia a jeho uznání se řídí studijními předpisy platnými pro danou fakultu.

(6)  Podmínky přijetí studentů-cizinců, kteří přijíždějí na krátkodobé studijní pobyty ve skupinách, stanoví ta fakulta, na kterou jsou přijati ke krátkodobému studijnímu pobytu, případně po dohodě se zahraniční vysokou školou, která studenty vysílá, popřípadě s univerzitou.

Článek 16
Doktorský studijní program

(1)  Doktorský studijní program je formou postgraduálního vzdělávání zaměřenou na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí vědeckou činnost.

(2)  Formy doktorského studijního programu a jeho realizaci určuje § 47 zákona. Seznam akreditovaných doktorských studijních programů je zveřejněný na úřední desce LF a MU.

Článek 17
Celoživotní vzdělávání

(1)  V rámci své vzdělávací činnosti poskytuje univerzita a jejím jménem i fakulta bezplatně nebo i za úplatu programy celoživotního vzdělávání mimo stanovený rámec studijních programů dle čl. 12 tohoto statutu (§ 60 zákona).

(2)  Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanoví "Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity ", který je vnitřním předpisem univerzity.

(3)  Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty univerzity ani fakulty podle zákona, nejsou proto ani členy akademické obce se všemi z toho plynoucími důsledky.

Část V
Akademické svobody, akademická obec

Článek 18
Studenti

(1)  Uchazeč o studium na LF MU se stává jejím studentem dnem zápisu do studia ve lhůtě stanovené LF MU (podle § 51 a § 61 zákona). Osoba, které bylo studium přerušeno v souladu s § 54 zákona, se stává studentem fakulty až dnem opětovného zápisu do studia.

(2)  Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle § 55 odst. 1 a § 56 odst. 1 a 2 zákona nebo přerušením studia podle § 54 zákona.

(3)  Práva a povinnosti studentů LF MU určují ustanovení §§ 62, 63 zákona.

(4)  Důsledky zaviněného porušení povinností studentem, jakožto disciplinární přestupky, řeší ustanovení §§ 64 až 67 zákona. Disciplinární přestupky studentů řeší disciplinární komise fakulty v souladu s čl. 20 tohoto statutu, ustanovená podle § 31 zákona děkanem fakulty, kterému tato komise též předkládá návrhy na rozhodnutí v konkrétních případech. Komise se při své činnosti řídí ustanovením Disciplinárního řádu LF MU, který je vnitřním předpisem fakulty a tvoří přílohou Statutu LF MU.

(5)  Na rozhodnutí o právech a povinnostech studentů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(6)  Rozhodnutí o právech a povinnostech studenta, taxativně vymezená v ustanovení § 68, odst. 3 zákona a dále v textu uvedená:

a)  povolení mimořádného opravného termínu zkouškou, pokud takovou možnost studijní a zkušební řád připouští,

b)  povolení opakovat část studia (semestr, ročník - v souladu s § 52 odst. 1 a § 68, odst. 3, písm. b zákona),

c)  povolení přerušit studium,

d)  uznání zkoušek a předepsání rozdílových zkoušek,

e)  přiznání stipendia,

f)  nesplnění požadavků určených studijním programem v souladu s vnitřními předpisy fakulty, zejména "Studijním a zkušebním řádem MU", který je přílohou statutu MU,

g)  disciplinárním přestupku,

h)  vyloučení ze studia podle § 67 zákona, musí být vyhotovena písemně, obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být doručena studentovi do vlastních rukou v souladu s předpisy o doručování písemností obsažených v čl. 19 tohoto statutu.

(7)  Student může do třiceti dnů ode dne, kdy mu bylo řádně doručeno rozhodnutí ve věcech uvedených v odstavci 6 shora tohoto statutu, požádat děkana fakulty o přezkoumání tohoto rozhodnutí; zmeškání lhůty uvedené shora lze prominout pouze ze závažných důvodů.

(8)  Děkan sám může žádosti pouze vyhovět a napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, a to nejdéle do třiceti dnů od jejího doručení, jinak žádost předá k rozhodnutí rektorovi univerzity. Rektor změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem univerzity nebo fakulty. Rozhodnutí o disciplinárním přestupku a o vyloučení ze studia podle § 67 zákona zruší děkan i v případech, kdy dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zastavení příslušného řízení.

(9)  Orgány fakulty (a následně univerzity dle Statutu MU) přijmou v návaznosti na rozhodnutí děkana (a následně rektora univerzity) podle odst. 8. tohoto článku v případě potřeby taková opatření, aby práva studenta byla obnovena a aby následky, které vadné rozhodnutí případně způsobilo, byly odstraněny nebo alespoň zmírněny.

(10)  Žádost o přezkoumání rozhodnutí ohledně disciplinárního přestupku (§ 64 a § 68 odst. 3, písm. h zákona), a dále ohledně vyloučení ze studia podle § 67 zákona má vždy odkladný účinek (§ 69 odst. 3 a 4 zákona).

Článek 19
Doručování písemností

(1)  Pokud je třeba písemnost doručit podle zákona uchazečům nebo studentům do vlastních rukou – podle čl. 18 odst. 6 a § 68 odst. 3, písm. f, g, h, i zákona, doručuje se na jimi hlášenou adresu, která je uvedena uchazečem, nebo u studentů v matrice studentů fakulty a univerzity nebo – ve výjimečných případech po dohodě se studentem – přímo jemu, prostřednictvím studijního oddělení fakulty.

(2)  Povinnost fakulty doručit písemnost do vlastních rukou je splněna tehdy:

a)  jakmile uchazeč nebo student písemnost převezme,

b)  nebo jakmile byla poštou vrácena odesílající LF MU jako nedoručitelná,

c)  nebo pokud uchazeč nebo student svým jednáním nebo opomenutím doručení písemnosti odmítl nebo zmařil.

(3)  V těch případech kdy není zákonem předepsána forma doručení do vlastních rukou a nepodaří-li se takovou písemnost z jakéhokoliv důvodu doručit na hlášenou adresu (proto, že si student písemnost nevyzvedne, popř. nepodaří-li se ji doručit na adresu zástupce, anebo nesplní-li student povinnost hlásit adresu, anebo její doručení zmaří), vyvěsí se písemnost na úřední desce fakulty. Osmý den po vyvěšení písemnosti je brán jako den doručení písemnosti (tzv. náhradní doručení).

(4)  Je-li student v řízení – v souladu se zákonem, zastupován na základě ustanovení plné moci, doručuje se písemnost pouze zástupci ustanovenému dle platné plné moci.

Článek 20
Disciplinární řízení

(1)  V disciplinárním řízení se projednávají disciplinární přestupky studentů a případy, které by opravňovaly vyloučení studenta podle ustanovení § 67 zákona.

(2)  Podrobnosti týkající se zejména povahy a způsobu projednávání disciplinárních přestupků a uložení některých ze sankcí, stanovených v ustanovení § 65 odst. 1 zákona, upravuje "Disciplinární řád LF MU", který je, jakožto vnitřní předpis fakulty, přílohou tohoto statutu (§ 33 odst. 2, písm. d zákona).

Článek 21
Akademičtí pracovníci

(1)  Akademickými pracovníky fakulty jsou zaměstnanci LF MU uvedení v čl. 3, odst. 1 tohoto statutu.

(2)  Na pedagogické činnosti fakulty se podílejí i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

(3)  Akademičtí pracovníci jsou v pracovně-právních vztazích k MU, přičemž v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 písm. c zákona, mají orgány fakulty právo rozhodovat nebo jednat jménem MU v pracovně-právních vztazích akademických pracovníků působících na fakultě, včetně osob uvedených v odst.2. tohoto článku.

(4)  Pokud akademický pracovník vykonává svou činnost na více fakultách, o jeho pracovně-právních otázkách ve smyslu § 24 odst. 1 písm. c zákona rozhoduje děkan té fakulty, na které vykonává větší díl své činnosti. V případě, že tento díl činnosti je na všech fakultách stejný, pak osobu, která rozhoduje o pracovněprávních otázkách akademického pracovníka určuje Statut MU.

(5)  Odměňování akademických pracovníků upravuje "Vnitřní mzdový předpis pro akademické pracovníky Masarykovy univerzity".

(6)  Akademickým pracovníkům lze poskytnout na jejich žádost tvůrčí volno za podmínek určených § 76 zákona.

Článek 22
Jmenování docentem a profesorem

(1)  Docenta pro určitý obor LF MU jmenuje rektor univerzity na základě habilitačního řízení, které proběhlo na fakultě a v němž se ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých a odborných prací a dále jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe. Příslušné habilitační řízení – které se zahajuje na návrh uchazeče nebo vedoucího ústavu či kliniky, kde uchazeč působí – upravují ustanovení § 72 a § 75 zákona a předpisy MU, které stanoví bližší podmínky habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.

(2)  Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady MU, podaný po předchozím řízení na úrovni fakulty a poté univerzity prostřednictvím ministra školství. Příslušné řízení ke jmenování profesorem upravují ustanovení § 74 a § 75 zákona.

(3)  Na habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(4)  Oprávnění LF MU konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v daném oboru podléhá akreditaci, kterou uděluje MŠMT. Příslušné řízení ohledně těchto akreditací upravuje ustanovení § 82 zákona. Seznam akreditovaných oborů, ve kterých je fakulta oprávněna konat shora uvedená řízení, je zveřejněn na úřední desce LF a MU.

(5)  Fakulta může, v souladu s ustanoveními zákona a Statutu MU, požadovat úhradu nákladů spojených s řízením doktorským, habilitačním a profesorským u externích pracovníků.

Článek 23
Hostující profesoři

(1)  Na LF MU mohou, v postavení analogickém s akademickými pracovníky, působit hostující profesoři (§ 70, odst. 6 zákona).

(2)  Hostující profesor působí na LF MU buď v rámci časově omezeného období (např. během své tvůrčí dovolené nebo v dohodnutém rozsahu v delším časovém úseku), po které se podílí na akademické činnosti fakulty, přičemž kmenově působí ve své instituci.

(3)  Pracovně-právní vztahy hostujících profesorů k fakultě a univerzitě jsou řešeny v pracovní smlouvě, kterou sjednává příslušný akademický funkcionář (rektor, děkan).

(4)  Hostující profesoři mohou být členy komise pro státní zkoušky jedině tehdy, splňují-li požadavky zákona (§ 53 zákona).

Článek 24
Výběrová řízení na LF MU

(1)  Místa akademických pracovníků na LF MU se obsazují na základě výběrového řízení, přičemž vypsání tohoto řízení musí být zveřejněno na úřední desce univerzity nebo fakulty a dále v hromadném sdělovacím prostředku s celostátní působností, a to nejméně 30 dnů před koncem lhůty pro podávání přihlášek. Od výběrového řízení lze upustit za podmínek stanovených v § 77 zákona.

(2)  Výběrová řízení je možné konat i při přijímání odborných pracovníků, popř. dalších zaměstnanců fakulty.

(3)  Pokyny k realizaci výběrového řízení jsou uvedeny ve vnitřním předpisu univerzity "Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Masarykovy univerzity“. Řád výběrového řízení se případně přiměřeně použije i na ostatní výběrová řízení.

Článek 25
Ostatní zaměstnanci

(1)  Kromě členů akademické obce, podle čl. 3 odst. 1 tohoto statutu, působí na LF MU další zaměstnanci, kteří se podílejí na vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti nebo zajišťují další odborné, administrativní, správní, ekonomické a technické činnosti nezbytné pro naplnění poslání fakulty.

(2)  Tito zaměstnanci jsou v pracovně-právních vztazích k MU, přičemž v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 písm. c zákona mají orgány fakulty právo rozhodovat nebo jednat jménem MU v pracovně-právních vztazích těchto dalších zaměstnanců působících na fakultě ve věcech týkajících se fakulty.

(3)  Odměňování těchto zaměstnanců se řídí "Vnitřním mzdovým předpisem pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity", který je vnitřním předpisem univerzity.

Část VI
Organizační struktura LF MU

Článek 26
Součásti fakulty

(1)  "Organizační struktura fakulty" tvoří přílohu tohoto statutu.

(2)  Bližší organizaci fakulty a jejich součástí stanoví Organizační řád fakulty, vydaný děkanem.

Článek 27
Postavení a působnost LF MU

(1)  O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakulty rozhoduje na návrh rektora Akademický senát MU , přičemž pro toto rozhodnutí je povinen si vyžádat stanovisko Akreditační komise MŠMT (§ 84 odst. 1, písm. c zákona).

(2)  Ustavení a působnost orgánů fakulty zmíněných shora v tomto statutu je v kompetenci AS LF MU a děkana fakulty v souladu s tímto statutem.

(3)  Bližší podrobnosti o pravomoci a působnosti samosprávných orgánů fakulty jsou obsaženy v §§ 24 až 33 zákona a v tomto statutu včetně jeho příloh.

(4)  Kromě věcí uvedených v § 24, odst. 1 zákona, rozhodují orgány fakulty a jednají jménem univerzity také o nakládání s majetkem univerzity v rozsahu uvedeném ve Statutu MU včetně příloh.

(5)  Statut MU včetně příloh uvádí další věci, ve kterých je svěřeno fakultě rozhodování jménem univerzity.

(6)  Při své činnosti se fakulta řídí zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy, "Statutem MU" a dalšími vnitřními předpisy MU, pokud se na ni vztahují a rovněž vlastními vnitřními předpisy – zejména "Statutem LF MU" včetně příloh (§ 33 zákona).

(7)  Dojde-li v rámci univerzity ve věcech týkajících se práv fakulty ke sporu, přísluší, v souladu se "Statutem MU", právo rozhodnout o tomto sporu rektorovi MU.

Část VII
Hospodaření LF MU

Článek 28
Rozpočet fakulty

(1)  LF MU sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Postup při sestavení rozpočtu, jehož návrh připravuje děkan ve spolupráci s tajemníkem fakulty, je určen ustanovením zákona, Statutem MU a vnitřními předpisy univerzity, a tímto statutem, případně dalšími vnitřními předpisy fakulty. Návrh rozpočtu, předložený děkanem, projednává a schvaluje akademický senát LF MU, který rovněž kontroluje využívání finančních prostředků fakultou (§ 9 odst. 1, písm. c zákona).

(2)  Způsob rozdělování finančních prostředků na jednotlivé součásti fakulty určuje samostatný předpis LF MU, který po schválení v AS LF MU vydává děkan.

(3)  Děkan fakulty je zodpovědný AS LF MU za hospodaření s finančními prostředky fakulty.

(4)  Způsob rozdělení a konkrétní rozdělení finančních prostředků přidělených univerzitou pro fakultu a touto následně pro jednotlivé součásti fakulty na kalendářní rok navrhuje děkanovi tajemník. Děkan tento návrh po vyjádření kolegia děkana předkládá k projednání a ke schválení AS LF MU. Hospodaření s takto přidělenými finančními prostředky na ústavy a kliniky LF MU je v pravomoci jejich vedoucích pracovníků a je řízeno a kontrolováno vnitřními předpisy fakulty.

(5)  Finanční prostředky získané fakultou z doplňkové činnosti (§ 20 odst. 2 zákona) slouží vlastní potřebě fakulty v souladu jak s platnými zákonnými předpisy, tak se "Statutem MU" včetně vnitřních předpisů univerzity a následně vnitřními předpisy fakulty.

Článek 29
Majetek LF MU a nakládání s majetkem

(1)  LF MU vlastní majetek potřebný k činnostem, pro které byla zřízena. Tímto majetkem jsou movité a nemovité věci, práva, popřípadě jiné majetkové hodnoty.

(2)  Při nakládání s majetkem MU užívaným fakultou, tj. zejména při nabývání a převádění tohoto majetku, postupuje, jedná a rozhoduje jejím jménem (v souladu se Statutem MU):

a)  rektor ve věcech uvedených v § 15, odst. 1, písm. a až d zákona a při nakládání s dary a předměty kulturní hodnoty, pokud nejsou určeny konkrétně pro fakultu, jakož i ve věcech, které si vyhradí,

b)  kvestor , případně v rozsahu stanoveném opatřením rektora nebo kvestora i jiný pověřený zaměstnanec ve věcech, které nejsou uvedeny pod písm. a, c, v odst. 2 tohoto článku,

c)  děkan fakulty (popřípadě v rozsahu stanoveném tímto statutem a opatřením děkana tajemník) ve věcech majetku, se kterým je oprávněn hospodařit, jde-li o:

 • nakládání s movitými věcmi v rámci svých finančních zdrojů , včetně likvidace neupotřebitelného movitého majetku,
 • jednání o věcech souvisejících s řádným hospodařením se svěřeným nemovitým a movitým majetkem (údržba, opravy, provoz apod.) v rámci svých finančních zdrojů,
 • nakládání s prostředky získanými z doplňkové nebo jiné činnosti.

(3)  Hospodaření fakulty s majetkem a způsob účtování určuje ustanovení § 20 zákona. Podrobnější pravidla hospodaření upravuje příloha č.10 Statutu MU – "Pravidla hospodaření MU" (v souladu s § 17, odst. 2, písm. i zákona) a dále vnitřní předpisy fakulty.

Část VIII
Dokumenty

Článek 30
Výroční zprávy, hodnocení činnosti a dlouhodobý záměr

(1)  LF MU je povinna každoročně vypracovat a předložit univerzitě – po předchozím schválení v AS LF MU – a zveřejnit jako neperiodickou publikaci: "Výroční zprávu o činnosti" a "Výroční zprávu o hospodaření fakulty", a to v termínech a formě stanovených v opatřeních vydaných rektorem univerzity.

(2)  Základní obsah těchto zpráv vyplývá z ustanovení § 21 odst. 2 a 3 zákona.

(3)  LF MU je dále povinna provádět pravidelné hodnocení své činnosti a zveřejňovat jeho výsledky (§ 21 odst. 1, písm. f a odst. 2, písm. b zákona). Hodnocení činnosti fakulty spočívá v pravidelném vyhodnocování efektivnosti fakulty, úrovně pedagogické, výzkumné a vývojové práce, jakož i využití disponibilních zdrojů. Hodnocení se provádí z hlediska LF MU jako celku a podkladem pro ně jsou zejména údaje o vstupech a výstupech činností fakulty průběžně soustřeďované děkanátem LF MU. Podkladem pro hodnocení činnosti fakulty je také hodnocení výuky studenty, jehož pravidla stanoví svým opatřením děkan fakulty.

(4)  Jednotlivé součásti fakulty jsou povinny poskytovat úplně a pravdivě všechny údaje, které jsou potřebné pro zpracování hodnocení, a to v termínu, který určí děkan fakulty.

(5)  Podklady pro hodnocení činnosti posuzuje a návrh závěrů pro děkana připravuje zpravidla hodnotící - evaluační komise, jmenovaná děkanem.

(6)  Výsledky hodnocení činnosti po schválení v AS LF MU se zveřejňují společně s nejbližší výroční zprávou o činnosti fakulty. Schválení výsledků hodnocení činnosti je také součástí výroční zprávy fakulty.

(7)  Výroční zprávy uvedené shora v odst.1., hodnocení činnosti podle odst. 3 a dlouhodobý záměr fakulty – včetně jeho každoroční aktualizace, jsou veřejně přístupné v sekretariátu děkana a tajemníka fakulty.

(8)  Další povinnosti fakulty určuje ust. § 21 odst. 1 písm. c až e zákona. Bližší podmínky stanoví podle potřeby opatření rektora univerzity a děkana fakulty.

Článek 31
Matrika studentů

(1)  LF MU vede matriku studentů fakulty, která slouží výhradně k evidenci studentů a k rozpočtovým a statistickým účelům. Obsah matriky a vedení záznamů o studentech, aktualizaci záznamů a vystavování výpisů a opisů z matriky, upravují ustanovení § 88 odst. 2 až 4 zákona. Údaje z matriky nesmí být použity v rozporu s Listinou lidských práv a s akademickými svobodami a s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.

(2)  Matrika je vedena zaměstnanci děkanátu, kteří jsou k tomu děkanem zvláště pověřeni. Centrálně je pak za všechny fakulty univerzity matrika vedena na rektorátu MU podle vnitřních předpisů univerzity.

Článek 32
Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

(1)  Na žádost absolventa zahraniční vysoké školy vydává podle zákona osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání nebo jeho části v České republice MŠMT – v případech určených zákonem – rektor MU za podmínek určených zákonem.

(2)  Podklady, které je třeba předložit k žádosti o uznání a podmínky, za nichž může být příslušné osvědčení vydáno, stanoví ustanovení § 89 a § 90 zákona.

(3)  Podklady pro rozhodnutí rektora MU v případech dle odst.1.a 2. tohoto článku statutu fakulty zajistí na žádost rektora univerzity děkan fakulty, pokud tato uskutečňuje obsahově obdobný studijní program.

Článek 33
Stipendia

(1)  Studentům LF MU mohou být přiznána stipendia.

(2)  Podmínky, za nichž mohou být studentům LF MU a případně i ostatním osobám přiznána stipendia hrazená z dotace ze státního rozpočtu pro MU (ustanovení § 18 zákona) určují ustanovení § 91 odst.2, 3 a 5 zákona, „Stipendijní řád Masarykovy univerzity“ a “Stipendijní programy LF “, vyhlášené děkanem LF MU v souladu s ust. čl. 3, odst. 4 a zveřejněné na úřední desce fakulty.

Část IX
Symboly LF MU a její akademické obřady

Článek 34
Insignie, taláry

(1)  Vnějším výrazem důstojnosti, pravomoci a odpovědnosti děkana a proděkanů LF MU (dále jen "akademičtí funkcionáři") jsou při slavnostních příležitostech akademické insignie fakulty (akademické žezlo, řetězy) a taláry.

(2)  "Pravidla pro užívání akademických insignií a talárů pro konání akademických obřadů na LF MU" určuje Statut MU a jeho příloha č. 9 „Pravidla pro užívání akademických insignií a talárů a pro konání akademických obřadů na MU“.

(3)  Dokumentace insignií fakulty je uložena v Archívu MU.

Článek 35
Akademické obřady

(1)  Děkan fakulty je uváděn do své funkce zpravidla slavnostní inaugurací, která se koná za účasti členů akademické obce fakulty a pozvaných hostí. Při této příležitosti děkan prosloví inaugurační řeč.

(2)  Imatrikulace je slavnostní akt přijetí studentů do stavu posluchačů univerzity.

(3)  Promoce je slavnostní akt, při kterém akademičtí funkcionáři odevzdají absolventům všech druhů studia diplom o udělení příslušného titulu.

(4)  Forma obřadu inaugurace a slavnostních imatrikulací a promocí, včetně imatrikulačních slibů studentů a promočních slibů absolventů je stanovena vnitřním předpisem fakulty, vydaným děkanem v souladu s tímto statutem.

Článek 36
Čestné vědecké hodnosti a tituly, medaile a ceny

(1)  Fakulta uděluje členům akademické obce, popřípadě jiným osobám, které se zasloužily o rozvoj fakulty anebo které významně přispěly k rozvoji vědy a obecné vzdělanosti, čestné tituly, medaile a ceny fakulty v souladu se zákonem, Statutem MU a tímto statutem.

(2)  Fakulta podává, v souladu se svým statutem, návrh na udělení čestných titulů, medailí a cen členům akademické obce fakulty popřípadě jiným osobám (za podmínek uvedených v odst.1. tohoto článku), univerzitě, MŠMT, popřípadě jiným organizacím.

(3)  Udělení čestných titulů nezakládá žádné majetkové nároky a jejich odejmutí se řídí obdobnými pravidly jako u řádných profesorů.

Část X
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 37
Úřední desky

(1)  Jak MU a tak LF MU mají (podle Statutu MU) svoji úřední desku. Neurčuje-li vnitřní předpis MU a LF MU něco jiného, vyvěšují se na úřední desce univerzity písemnosti týkající se celé univerzity a na úřední desce fakulty písemnosti týkající se fakulty.

(2)  Úřední deska fakulty musí být zřetelně označena a umístěna na dobře přístupném místě v budově děkanátu fakulty.

(3)  Texty vyvěšené na úředních deskách se zpřístupňují rovněž prostřednictvím elektronické sítě MU.

Článek 38
Přechodná ustanovení

Studenti - cizinci, kteří zahájili studium na LF MU do 1.1.1999 a ve studiu řádně pokračují, dokončí studium na LF MU za dohodnutých podmínek v řádně uzavřených smlouvách.

Článek 39
Závěrečná ustanovení

(1)  Tento statut byl schválen AS LF MU dne 11.10.1999 a AS MU dne 15.11.1999.

(2)  Součástí tohoto statutu, který je ve smyslu § 17 odst. 1, písm. a zákona základním vnitřním předpisem LF MU jsou tyto předpisy:

(3)  Statut LF MU a další vnitřní předpisy fakulty jsou uloženy na děkanátu LF MU a na rektorátu MU.

Článek 40
Platnost statutu

(1)  Statut, včetně příloh nabývá platnosti dnem schválení v AS LF MU, a účinnosti dnem schválení v AS MU.

(2)  Tento statut byl schválen v AS LF dne 11.10.1999 a AS MU dne 15.11.1999.

(3)  Zrušuje se statut LF MU ze dne 5.3.1996 se všemi jeho změnami a doplňky.

Článek 41
Změny statutu

(1)  Změny Statutu LF MU byly v souladu s § 27, odst. 1 , písm. b) zákona schváleny AS LF MU dne 13.1.2004 a AS MU v souladu s ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona dne 15.3.2004.

(2)  Změny Statutu LF MU byly v souladu s výše uvedenými ustanoveními schváleny AS LF MU dne 24.5.2005 a AS MU dne 3.10.2005.

(3)  Změny Statutu LF MU byly v souladu se shora uvedenými ustanoveními schváleny AS LF MU dne 11.3.2008 a AS MU dne 7.4.2008.

(4)  Změny Statutu LF MU byly v souladu se shora uvedenými ustanoveními schváleny AS LF MU dne 14.4.2009 a AS MU dne 1.6.2009.

(5)  Změny Statutu LF MU byly v souladu se shora uvedenými ustanoveními schváleny AS LF MU dne 8.12.2009 a AS MU dne 18.1.2010.

(6)  Změny Statutu LF MU byly v souladu se shora uvedenými ustanoveními schváleny AS LF MU dne 16.2.2010 a AS MU dne 15.3.2010.

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., v. r.
děkan

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info