Jednací řád Akademického senátu
Právnické fakulty MU

Vnitřní předpis č. 9

(ve znění účinném od 6.12.1999)

Část první
Úvodní ustanovení

Článek 1

Jednací řád Akademického senátu upravuje organizaci, způsob jednání Akademického senátu (dále jen "senátu") Právnické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen "fakulty") a způsob vedení archivu senátu.

Článek 2

Nejpozději 14 dní po začátku funkčního období nové Studentské komory svolá dosavadní předseda senátu jednání, jehož hlavním bodem programu bude volba nového předsedy.

Článek 3

Způsob jednání komory, její organizaci a volbu svého předsedy si každá komora upraví samostatně svým vnitřním předpisem v mezích platných předpisů.

Část druhá
Činnost senátu

Článek 4

Senát zejména

a) projednává a schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty,

b) přijímá usnesení adresované vedení fakulty,

c) vyjadřuje se a projednává podněty členů akademické obce fakulty a

d) vykonává další pravomoci, které mu svěřují právní předpisy a vnitřní předpisy univerzity a fakulty.

Článek 5

(1) Řádné zasedání senátu se koná nejméně dvakrát za semestr.

(2) Mimořádné zasedání senátu svolává předseda senátu a v době jeho nepřítomnosti kterýkoliv místopředseda senátu na odůvodněnou žádost

a) nejméně čtvrtiny všech členů senátu,

b) některé z komor,

c) děkana fakulty nebo

d) nejméně jedné padesátiny členů akademické obce.

(3) Žádost se předkládá písemně předsedovi a musí obsahovat návrh programu jednání. Mimořádné zasedání se svolává bezodkladně po jejím předložení. Nesvolá-li předseda senátu mimořádné zasedání do 3 dnů ode dne doručení žádosti, může svolat mimořádné zasedání kterýkoliv místopředseda senátu.

Článek 6

(1) Zasedání senátu jsou veřejná.

(2) Každý senátor může navrhnout neveřejné projednání určité věci. Senát poté neveřejně projedná návrh na vyloučení veřejnosti a rozhodne o něm s ohledem na povahu projednávané věci.

(3) Výsledky jednání jsou vždy veřejné. Veřejnost se s nimi seznamuje prostřednictvím zápisu.

Článek 7

(1) Předseda senátu sestavuje program jednání, který může obsahovat pouze určitě formulované body jednání. Navrhovat body programu jednání může komora, senátor, děkan, proděkan a vedoucí katedry.

(2) Předseda senátu je povinen doručit senátorům obvyklým způsobem pozvánku na jednání senátu společně s programem nejpozději 48 hodin před navrhovaným zahájením zasedání. S termínem zasedání a návrhem programu seznámí předseda senátu přiměřeným způsobem i akademickou obec fakulty.

(3) Body programu jsou závazné jen pokud byly doručeny předsedům obou komor nejméně 7 dnů před zasedání senátu. Pozdější návrhy, které mění nebo doplňují program jednání, musí být schváleny senátem dvoutřetinovou většinou přítomných senátorů.

Článek 8

(1) Zasedání senátu svolává, řídí, přerušuje, ukončuje a odročuje předseda senátu. Kterýkoliv senátor může navrhnout, aby o přerušení, ukončení a odročení zasedání senátu proběhlo hlasování.

(2) V diskusi může předseda udělit slovo komukoliv, kdo o to požádá, zpravidla podle pořadí přihlášení. Musí tak učinit, když jej o to požádá alespoň třetina přítomných členů senátu. Děkan, nebo v jeho zastoupení proděkan, má právo vystoupit na zasedání kdykoliv o to požádá.

(3) V případě, že by byl narušen obvyklý průběh jednání, může předseda udělené slovo odebrat.

Článek 9

(1) Senátor má povinnost účastnit se jednání senátu a jeho orgánů, do kterých byl zvolen. Nemůže-li se jednání zúčastnit, musí se předem omluvit předsedovi senátu nebo předsedovi orgánu, jehož je členem. To platí i pro členy senátních komisí, kteří nejsou senátory.

(2) Děkan, proděkani fakulty a zástupci fakulty v senátu univerzity, jakož i senátem pozvaní hosté se mohou účastnit jeho jednání s hlasem poradním.

(3) Každý člen akademické obce je povinen dostavit se na vyzvání k jednání senátu, jeho komise nebo komory, do níž je voličem. Tato povinnost se vztahuje i na zaměstnance Masarykovy univerzity působící na fakultě.

Článek 10

(1) Iniciativa navrhovat usnesení a činit k nim pozměňovací návrhy přísluší děkanovi, komorám, senátním komisím a každému senátorovi.

(2) Navrhovat text usnesení lze písemně, v průběhu jednání i ústně. Návrhy na usnesení senátu ve smyslu čl. 24 odst. (1) Statutu fakulty se předkládají předsedovi senátu písemně. Hlasovat o těchto návrzích lze nejdříve po uplynutí lhůty 7 dnů od rozeslání daného návrhu všem členům senátu.

(3) Lhůta uvedená v odst. (2) se přiměřeně zkrátí, uzná-li předseda senátu naléhavost daného usnesení nebo požádá-li o to písemně alespoň polovina členů senátu. V případě návrhu vnitřních předpisů fakulty či jejich změn a doplnění lhůtu podle odst. (2) zkrátit nelze.

(4) O podnětech členů akademické obce je senát povinen jednat, jestliže byl v tomto smyslu podán písemný a podepsaný návrh předsedovi senátu.

Článek 11

(1) Každý senátor má právo při jednání předkládat svoje návrhy, podněty a připomínky k otázkám v působnosti senátu a požadovat jejich řešení.

(2) Každý senátor má právo klást otázky akademickým funkcionářům, jejichž povinností je na ně náležitě odpovědět. Na vyžádání tazatele musí být odpověď podána písemně do 15 dnů. Senát se může usnést na tom, že tuto odpověď považuje za nedostačující a vyžádat si odpověď novou.

Článek 12

(1) Senát může zahájit jednání za přítomnosti alespoň třetiny všech senátorů. Je způsobilý se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech senátorů.

(2) Po obecné diskusi k navrhovanému usnesení lze celý návrh usnesení zamítnout. Jinak se přistoupí k projednání jeho dílčích částí a pozměňovacích návrhů k nim. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v pořadí jejich klesající odlišnosti od textu původního návrhu. Nakonec se hlasuje o textu celého usnesení ve znění schválených pozměňovacích návrhů; koordinační pozměňovací návrhy jsou však přípustné.

(3) Hlasování senátu je veřejné. Kterýkoliv člen senátu může navrhnout, aby se o dané věci hlasovalo tajně. Veřejně se hlasuje zdvižením ruky, tajně vyjádřením vůle na volební lístek a jeho vhozením do urny. V případě tajného hlasování bude ustavena nejméně dvojčlenná volební komise, která hlasování vyhodnotí.

(4) Při hlasování vyjadřuje člen senátu souhlas či nesouhlas s návrhem nebo se zdržuje hlasování.

(5) Hlasování o návrhu na jmenování, popřípadě odvolání děkana z funkce a volbě a odvolání předsedy senátu je vždy tajné.

Článek 13

(1) Není-li uvedeno jinak, ke schválení usnesení senátu stačí, je-li více hlasů pro návrh než proti návrhu.

(2) Návrh na jmenování děkana je schválen, jestliže pro něj hlasovalo více než polovina členů senátu. Návrh na jeho odvolání je schválen, jestliže pro něj hlasovalo alespoň tři pětiny všech členů senátu.

(3) Ke schválení návrhu Statutu fakulty a volebního řádu senátu je třeba 3/5 většina hlasů přítomných senátorů, nejméně však nadpoloviční většiny všech senátorů.

(4) V dalších případech uvedených v čl. 24 odst. (1) písm. a), b) a c) Statutu fakulty je návrh schválen, jestliže pro něj hlasovala většina všech členů senátu.

(5) V případech uvedených v čl. 24 odst. (1) písm. d), e), f) a h) Statutu fakulty je návrh schválen, jestliže pro něj hlasovala většina přítomných členů senátu.

Článek 14

Předseda senátu postoupí bez zbytečného odkladu originál přijatého usnesení děkanovi.

Část třetí
Volba předsedy senátu

Článek 15

(1) Předseda je zvolen nadpoloviční většinou všech členů senátu v tajném hlasování zpravidla v termínu podle čl. 2.

(2) Na funkci předsedy může být navržen (kandidovat) kterýkoliv člen senátu.

(3) Nezíská-li žádný z kandidátů v prvním kole potřebnou většinu, koná se bezprostředně druhé kolo volby, do kterého postupují dva kandidáti, kteří získali v prvním kole největší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů na postupových místech bude provedena doplňková volby pouze mezi těmito kandidáty.

(4) Není-li ani ve druhém kole zvolen předseda, konají se po uplynutí 7 dnů nové volby. Dokud není zvolen nový předseda, postupuje se podle čl. 22 odst. (4) Statutu fakulty.

Článek 16

(1) Předsedovi může být vyjádřena nedůvěra nadpoloviční většinou hlasů všech členů senátu.

(2) Odůvodněný návrh na vyjádření nedůvěry musí být podán písemně nejméně třetinou členů senátu. Hlasování o návrhu na odvolání se koná po uplynutí 7 dnů od jeho podání. Při projednávání návrhu na odvolání předsedy řídí jednání senátu jeden z místopředsedů. Přiměřeně se použije čl. 22 odst. (4) Statutu fakulty.

(3) Předseda je povinen rezignovat ihned po schválení návrhu. Poté se postupuje podle čl. 22 odst.

(4) Statutu fakulty a v nejbližším možném termínu se koná nová volba předsedy.

Část čtvrtá
Komise

Článek 17

(1) Senát zřizuje stálé nebo dočasné komise ze svých členů, popř. z dalších členů akademické obce fakulty.

(2) V usnesení o zřízení komise se určí počet členů této komise, přičemž každá komora deleguje vždy polovinu členů.

(3) V čele komise stojí její předseda určený senátem.

(4) Komise jsou za svou činnost odpovědné senátu, jemuž o ní předkládají písemné zprávy.

Část pátá
Archiv akademického senátu

Článek 18

(1) Do archivu senátu (dále jen "archiv") se ukládají originály přijatých usnesení podepsané předsedou a ve věcech podle čl. 24 odst. (1) písm. b) Statutu fakulty též děkanem, v plném znění, včetně důležitých údajů, zejména jména předkladatele, odůvodnění a hlasovacího poměru, podrobné zápisy z jednání senátu podepsané zapisovatelem a předsedou senátu a rozhodnutí orgánů senátu podepsané jeho předsedou. Odepření podpisů nemá vliv na platnost přijatého usnesení. Dále se do archivu mohou uložit i jiné materiály vztahující se k činnosti senátu.

(2) Texty jsou do archivu ukládány bez zbytečného odkladu a číslovány takto: [pořadové číslo v daném roce]/[rok].

(3) Texty listin pocházejících ze senátu a podepsaných předsedou jsou v archivu v oficiálním znění. Archiv je veřejně přístupný a je povoleno z něj pořizovat výpisy a kopie.

(4) Důležité materiály, zejména zápisy, budou zveřejněny i na úřední desce senátu.

Článek 19

(1) Archiv vede a pečuje o něj zapisovatel senátu (dále jen zapisovatel).

(2) Zapisovatel je volen senátem z řad zaměstnanců univerzity působících na fakultě a rozhodnutím senátu je odvoláván.

Článek 20

(1) Zápis ze zasedání senátu pořizuje zapisovatel bez zbytečného odkladu a předá jej neprodleně předsedovi, který jej po případných opravách podepíše. Poté se zápis uloží do archivu.

(2) Námitky k zápisu mohou členové senátu předkládat předsedovi nejpozději na nejbližším zasedání senátu po uložení zápisu do archivu. Předseda zápis opraví, uzná-li oprávněnost námitek. Musí tak učinit, pokud se na tom senát usnese. Rozhodnutí předsedy nebo senátu o opravě zápisu se uvádí v zápise následujícím.

Část šestá
Závěrečná ustanovení

Článek 21

(1) Podle ust. § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), schválil tento Jednací řád Akademického senátu Akademický senát fakulty dne 22. 11. 1999.

(2) Podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), schválil tento Jednací řád Akademického senátu Akademický senát univerzity dne 6. 12. 1999.

(3) Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem Masarykovy univerzity.

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., v. r.
děkan

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info