Jednací řád Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU

(ve znění účinném od 26.3.2001)

Článek 1
Obecná ustanovení

(1) Tento řád upravuje jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (dále jen “Vědecká rada”, “Fakulta” a “MU”) v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen “Zákon”) a Statutem Fakulty.

(2) Vědecká rada je samosprávným akademickým orgánem Fakulty.

§ 25 odst. 1 písm. c) Zákona

(3) Členství ve Vědecké radě a působnost Vědecké rady upravuje § 29 a § 30 Zákona a čl. 17 Statutu Fakulty.

Článek 2
Působnost Vědecké rady

(1) Vědecká rada schvaluje

a) studijní programy, které mají být uskutečňovány na Fakultě,

§ 30 odst. 1 písm. b) Zákona

b) návrhy děkana Fakulty (dále jen “děkan”) na

čl. 16 odst. 6 Statutu Fakulty

c) garanty bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných Fakultou,

d) členy zkušebních komisí pro státní zkoušky,

e) členy oborových rad doktorských studijních programů, které jsou uskutečňovány Fakultou,

f) návrhy na udělení ceny děkana,

čl. 17 odst. 4 písm. e) Statutu Fakulty

g) návrhy děkana na jmenování, popřípadě odvolání, emeritních profesorů,

čl. 17 odst. 4 písm. e) Statutu Fakulty

h) návrhy na udělování čestné vědecké hodnosti doktora věd (“doctor honoris causa”) a návrhy na udělení medailí MU, případně dalších ocenění,

čl. 17 odst. 4 písm. g) Statutu Fakulty

i) podmínky pracovněprávních vztahů hostujících profesorů na návrh děkana.

čl. 17 odst. 4 písm. f) Statutu Fakulty

(2) Vědecká rada projednává a každoročně aktualizuje Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty.

§ 30 odst. 1 písm. a) Zákona

(3) Vědecká rada vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném § 71 až 75 Zákona.

(4) Vědecká rada může navrhnout zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení sekčního akademického pracoviště.

čl. 13 odst. 1 písm. c) a čl. 26 odst. 2 Statutu Fakulty

(5) Vědecká rada se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží děkan.

§ 30 odst. 2 Zákona

(6) Členové Vědecké rady mají povinnost účastnit se jejích zasedání a aktivně se na nich podílet.

čl. 17 odst. 5 Statutu Fakulty

Článek 3
Jednání Vědecké rady

(1) Vědeckou radu svolává a řídí děkan.

(2) Děkan může svoláním a řízením Vědecké rady pověřit některého jejího člena.

(3) Vědecká rada je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jejích členů.

(4) K platnému usnesení Vědecké rady je třeba většiny hlasů všech jejích členů.

(5) Tajným hlasováním se Vědecká rada usnáší vždy

a) na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem,

b) na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem.

(6) Kromě záležitostí uvedených v předešlém odstavci hlasuje Vědecká rada veřejně, pokud sama nerozhodne jinak.

(7) Vědecká rada pořizuje o svém jednání zápis, který zveřejňuje a archivuje.

čl. 17 odst. 7 Statutu Fakulty

Článek 4
Závěrečná ustanovení

(1) Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) Zákona schválil návrh tohoto vnitřního předpisu dne 8. ledna 2001 Akademický senát Fakulty.

(2) Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) Zákona schválil tento vnitřní předpis dne 26. března 2001 Akademický senát MU.

(3) Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem MU.

doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc., v. r.
předseda Senátu

doc. RNDr. Jan Slovák, DrSc., v. r.
děkan

The online Word HTML editor helps you compose easily documents for the web.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info