Statut Přírodovědecké fakulty MU

(ve znění účinném od 3.3.2008)

Část první
Obecná ustanovení

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Úplný název Přírodovědecké fakulty zní „Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta“ (dále jen „Fakulta“).

(2) Fakulta je součástí Masarykovy univerzity (dále jen „MU“).

(3) Fakulta byla zřízena zákonem č. 50/1919 Sb.

(4) Sídlem Fakulty je Brno, Kotlářská 2.

(5) Veškerá činnost Fakulty se uskutečňuje a rozvíjí v souladu s právními předpisy, zejména podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen „Zákon“), ve znění pozdějších předpisů,

Ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb. , 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb. a 552/2005 Sb.

podle Statutu Masarykovy univerzity (dále jen „Statut MU“) a jejích ostatních vnitřních předpisů, podle tohoto Statutu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „Statut“) a ostatních vnitřních předpisů Fakulty.

Článek 2
Rozsah působnosti

(1) Tento Statut je platný pro Fakultu a všechny její složky, zaměstnance a studenty. Upravuje záležitosti Fakulty spadající do její samosprávné působnosti a její vztah k MU, pokud nejsou upraveny zákonem a Statutem MU.

(2) Statut a jeho přílohy upravují zejména:

a) akademické svobody, práva a povinnosti členů akademické obce,

b) samosprávu Fakulty,

c) působnost, práva a povinnosti orgánů Fakulty,

d) organizační strukturu Fakulty,

e) práva a povinnosti neakademických pracovníků Fakulty,

f) hospodaření Fakulty,

g) doplňkovou činnost Fakulty.

Článek 3
Poslání Fakulty

(1) Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání v biologických, fyzikálních, chemických, matematických, geologických a geografických vědách a ve vyučování těmto vědám. Vlastní vědeckou a výzkumnou činností uchovává, pěstuje, prohlubuje a rozšiřuje dosažené poznání těchto věd, včetně jejich didaktiky a využití v dalších vědách.

(2) Základním principem činnosti Fakulty je neoddělitelnost činnosti vzdělávací a badatelské.

(3) Fakulta umožňuje rovný a svobodný přístup k vysokoškolskému vzdělání v přírodních a matematických vědách.

(4) Fakulta uskutečňuje akreditované studijní programy a poskytuje další formy vzdělávání v rámci programů celoživotního vzdělávání.

(5) Fakulta při své činnosti spolupracuje s ostatními fakultami MU a se vzdělávacími i výzkumnými institucemi v České republice i v zahraničí, zejména s českými vysokými školami a s ústavy Akademie věd České republiky. Ve spolupráci s různými stupni veřejné správy a s podnikovou i kulturní sférou Fakulta přispívá k vědeckému a kulturnímu rozvoji.

(6) Fakulta podporuje činnost výzkumných, vývojových, studentských a jiných zájmových sdružení pomáhajících uskutečňovat její poslání a sdružujících členy její akademické obce.

(7) Fakulta podporuje vznik i činnost samostatných právnických osob navazujících na její základní činnost tak, aby docházelo co nejlépe k transferu výsledků výzkumné činnosti Fakulty do výrobní i společenské praxe.

(8) Na Fakultě je nepřípustné zakládat a organizovat činnost politických stran a politických hnutí.

Článek 4
Symboly Fakulty

(1) Ve znaku Fakulty je zobrazena dvojitá šroubovice ve tvaru písmene Y, symbolizující představu o replikaci DNA. Kruhový znak je opatřen nápisem SCIENTIA EST POTENTIA tvořícím vnitřní kružnici a nápisy UNIVERSITAS MASARYKIANA BRUNENSIS a FACULTAS RERUM NATURALIUM tvořícími dolní a horní část vnější obvodové kružnice.

(2) Fakulta je oprávněna používat znak MU v souladu s vnitřními předpisy MU.

(3) Fakulta používá kulaté razítko se státním znakem České republiky v souladu s platnými právními normami a zásadami pro používání tohoto razítka danými normami MU. Ve všech ostatních případech používá Fakulta razítka bez státního znaku.

Článek 5
Práva Fakulty

(1) Na Fakultě se ustavují samosprávné akademické orgány, zejména Akademický senát Fakulty (dále jen „Senát“). Tyto orgány mají právo rozhodovat nebo jednat jménem MU ve věcech týkajících se Fakulty v návaznosti na ustanovení § 24, § 25, § 26 a § 27 Zákona.

(2) Orgány Fakulty rozhodují a jednají jménem MU také o nakládání s majetkem MU v rozsahu uvedeném v čl. 32 Statutu MU a ve věcech uvedených v čl. 1 Přílohy 8 Statutu MU.

Článek 6
Vnitřní předpisy a další normy Fakulty

(1) Vnitřní předpisy Fakulty upravují záležitosti Fakulty spadající do její samosprávné působnosti a její vztah k MU, pokud nejsou upraveny zákonem. Musí být v souladu s vnitřními předpisy MU.

(2) Vnitřními předpisy Fakulty jsou

a) Statut,

b) Volební a jednací řád Senátu,

c) Jednací řád Vědecké rady,

d) Disciplinární řád pro studenty.

(3) Návrh vnitřních předpisů Fakulty a jejich přílohy schvaluje Senát a postupuje je ke schválení akademickému senátu MU.

(4) Fakultní záležitosti dále upravuje svými opatřeními děkan. Tato opatření musí být v souladu s vnitřními předpisy Fakulty.

(5) Jako opatření děkana podléhající schválení Senátem jsou vydány

a) Pracovní řád,

b) Provozní řád fakulty,

c) Pravidla rozdělování finančních prostředků,

d) Výuka a tvorba studijních programů,

e) Etický kodex akademického pracovníka fakulty,

f) Podmínky stipendijních programů fakulty,

g) Pravidla a podmínky přijímacího řízení.

(6) Jako opatření děkana je dále vydán Organizační řád fakulty.

(7) Fakultní záležitosti mohou být dále upraveny normami ve smyslu předpisů MU.

(8) Součástí tohoto Statutu jsou následující přílohy:

a) Příloha č. 1 – Organizační struktura Fakulty,

b) Příloha č. 2 – Akademické obřady a insignie, imatrikulační slib studentů a promoční sliby absolventů Fakulty.

Část druhá
Akademická obec a orgány fakulty

Článek 7
Akademická obec Fakulty a její členové

(1) Akademickou obec Fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na Fakultě a studenti zapsaní na Fakultě.

§ 25 odst. 3, § 61, odst. 1 a 2, § 70, odst. 1 a 2 Zákona; čl. 30, odst. 1 a 2 Statutu

Z členství v akademické obci Fakulty vyplývá členství v akademické obci MU.

(2) U akademických pracovníků členství v akademické obci Fakulty vzniká a zaniká společně s pracovněprávním vztahem k Fakultě.

(3) Na studenta, který na Fakultě řádně ukončil studium ve studijním programu a byl na Fakultě zapsán do studia v dalším studijním programu v bezprostředně následujícím semestru, je pohlíženo tak, jako kdyby jeho členství v akademické obci Fakulty nebylo přerušeno.

§ 8 odst. 3 Zákona

(4) Děkan nebo předseda Senátu svolává shromáždění akademické obce Fakulty k projednávání závažných záležitostí nebo opatření týkajících se Fakulty jako celku, zejména v souvislosti s projednáním návrhu na jmenování děkana a jeho odvolání z funkce a ke konání slavnostních aktů celofakultního charakteru. Shromáždění je veřejně přístupné.

Článek 8
Akademické svobody, práva a povinnosti

(1) Každý člen akademické obce užívá akademických svobod a práv uvedených v § 4 Zákona a čl. 2 Statutu MU. Na Fakultě se zejména zaručují následující svobody a práva:

a) svoboda badatelského a cíleného výzkumu a další tvůrčí práce, včetně volby oboru a tématu, získávání potřebných informací a zveřejňování výsledků,

b) svoboda výuky spočívající především v její otevřenosti různým vědeckým názorům, různým výzkumným metodám a vývojovým směrům,

c) právo akademického pracovníka na přípravu a vypsání volitelného předmětu,

d) právo získávání a udržování relevantních vztahů v akademické a odborné komunitě,

e) právo na účast na akademických a odborných konferencích, setkáních a stážích,

f) právo na získávání grantů a stipendií,

g) právo učit se, zahrnující svobodnou volbu zaměření studia v rámci studijních programů a svobodu vyjadřovat vlastní názory ve výuce,

h) nezastupitelné právo členů akademické obce volit a být volen do Senátu a Senátu MU,

i) právo používat akademické insignie a konat akademické obřady.

Podrobněji zpracovává příloha č. 2 – Akademické obřady a insignie, imatrikulační slib studentů a promoční sliby absolventů Fakulty.

(2) K pedagogické, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti a ke studiu má každý člen akademické obce Fakulty právo přístupu do prostor Fakulty, právo využívat informačních zdrojů Fakulty a má právo přístupu do Internetu z fakultní sítě za podmínek dodržení Provozního řádu Fakulty a základních pravidel a norem bezpečnosti práce.

(3) Akademickému pracovníku Fakulty se na jeho žádost poskytne tvůrčí volno v délce šesti měsíců jedenkrát za sedm let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů Fakulty. O udělení tvůrčího volna rozhoduje děkan na základě vyjádření vedoucího pracovníka příslušné organizační jednotky Fakulty (ředitele ústavu).

(4) Členové akademické obce Fakulty jsou povinni řídit se etickým kodexem, zejména pak:

a) dbát dobrého jména Fakulty a MU,

§ 70 odst. 1 Zákona

b) dodržovat ve výzkumné, vývojové a pedagogické praxi a při studiu zásady vědecké etiky a vědecké cti a vychovávat studenty v tomto duchu, zejména:

c) jednat čestně v pedagogické práci a ve studiu, zdržet se jakéhokoliv jednání vedoucího k neoprávněnému zvýhodnění některých studentů,

d) zdržet se vědomého uvádění nepravdivých údajů, a to jak ve své práci, tak o své práci,

e) publikovat, hodnotit a dále zpracovávat výsledky badatelské činnosti v souladu s Autorským zákonem.

Zákon č. 121/2000 Sb.

f) oddělovat důsledně a zřetelně svou akademickou činnost od případné činnosti podnikatelské.

(5) Postup při porušení povinností podle odst. 4 stanoví pro akademické pracovníky příslušná ustanovení Zákoníku práce a pro studenty Disciplinární řád pro studenty.

Článek 9
Orgány Fakulty

(1) Samosprávnými akademickými orgány Fakulty jsou

a) Senát,

b) děkan,

c) vědecká rada Fakulty (dále jen „Vědecká rada“),

d) disciplinární komise Fakulty (dále jen „Disciplinární komise“).

(2) Dalším orgánem Fakulty je její tajemník (dále jen „tajemník“).

Článek 10
Senát

(1) Senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem Fakulty. Postavení Senátu je upraveno § 26 Zákona, jeho činnost § 27 Zákona.

(2) Senát má 27 členů, z toho 15 z řad akademických pracovníků a 12 z řad studentů.

(3) Senát má dvě komory, které mohou samostatně připravovat jednání Senátu:

a) komoru akademických pracovníků a

b) komoru studentů.

(4) Členem Senátu nemůže být rektor, prorektor, děkan, proděkan, tajemník a ředitel ústavu. Funkční období jednotlivých členů Senátu je nejvýše tříleté. Po uplynutí tohoto období je do zvolení nového předsedy Senátu zachováno pouze právo bývalého předsedy Senátu svolat zasedání Senátu a shromáždění akademické obce Fakulty. Žádný člen Senátu nemůže být opakovaně zvolen ve třech po sobě následujících funkčních obdobích Senátu.

(5) Funkční období všech členů Senátu skončí, jestliže Senát po dobu šesti měsíců nekoná podle § 27 Zákona.

(6) Senát rozhoduje a jedná navenek výhradně usnesením schváleným na svém zasedání.

(7) Zasedání Senátu jsou veřejně přístupná.

(8) Senát pořizuje o svém jednání zápis, který zveřejňuje a archivuje.

(9) Volby členů Senátu a jeho orgánů, zásady jeho jednání, dokumentaci jeho činnosti, volbu členů Senátu MU, projednání návrhu na jmenování a odvolání děkana včetně navazujících záležitostí upravuje Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty.

§ 33 odst. 2 písm. b) Zákona

(10) Stabilita rovnoměrného zastoupení akademických pracovníků vědních oborů biologie, fyzika, chemie, matematika, geologie a geografie (vědy o Zemi) je zajištěna rozdělením akademických pracovníků do pěti volebních obvodů způsobem stanoveným ve Volebním a jednacím řádu Senátu. Studenti volí v samostatném volebním obvodu.

Článek 11
Práva a povinnosti Senátu

(1) Senát

a) schvaluje návrh vnitřních předpisů Fakulty včetně jejich příloh a postupuje je ke schválení akademickému senátu MU,

b) rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení ústavů na návrh Vědecké rady předložený děkanem,

c) rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení jiných pracovišť přímo řízených děkanem na návrh děkana,

d) schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů Vědecké rady,

e) schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů Disciplinární komise,

f) schvaluje podmínky stipendijních programů fakulty,

g) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,

h) schvaluje Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty po projednání ve Vědecké radě,

i) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření Fakulty předloženou děkanem,

j) schvaluje rozdělení finančních prostředků Fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,

k) schvaluje na každý kalendářní rok výše poměrných částek pro pokrytí režijních nákladů Fakulty,

l) schvaluje organizační řády ústavů.

(2) Senát se vyjadřuje zejména k

a) návrhům studijních programů a jejich uskutečňování na Fakultě,

b) záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany,

c) opatřením děkana, pokud se k tomu Senát rozhodne, pokud je děkan Senátu předloží nebo pokud to ukládá Statut,

d) záměru děkana jmenovat jemu přímo podléhající vedoucí pracovníky podle čl. 14. odst. 8. K tomuto vyjádření má Senát právo vyžádat si stanovisko výběrové komise a rovněž stanovisko děkana,

e) dalším otázkám spojeným s činností Fakulty, které mu předloží děkan.

(3) Senát se usnáší o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce.

(4) Senát projednává návrh děkana na stanovení konkrétní výše poplatků spojených se studiem.

čl. 15 odst. 2 Statutu MU

(5) Senát má právo vyzvat prostřednictvím svého usnesení děkana Fakulty nebo kteréhokoliv vedoucího zaměstnance Fakulty, aby se vyjádřil ve věci související s Fakultou.

(6) Senát je oprávněn požadovat od děkana a vedoucích zaměstnanců informace a vysvětlení potřebná pro výkon funkcí Senátu. Informace a vysvětlení musí být poskytnuty do 21 dnů od předložení písemné žádosti.

(7) O návrzích podle odst. 1 písm. d) a e) a odst. 3 se Senát usnáší tajným hlasováním. Tajným hlasováním se usnáší i v jiných případech, pokud o to některý z členů Senátu požádá.

Článek 12
Členové Senátu, jejich práva a povinnosti

(1) Člen Senátu odpovídá za výkon své funkce svým voličům. Základní povinností člena Senátu je usilovat o dobré jméno a prosperitu Fakulty a MU a spojovat práci v Senátu se zájmem těchto institucí i svých voličů.

(2) Člen Senátu má právo

a) vyjadřovat se a mít rozhodující hlas ve všech otázkách projednávaných Senátem,

b) navrhovat vnitřní předpisy Fakulty,

c) navrhovat body programu jednání Senátu.

(3) Člena Senátu nelze postihnout za hlasování, za projevy učiněné na zasedání Senátu nebo v souvislosti s plněním jeho senátní funkce.

(4) Zveřejnění obsahu vystoupení členů Senátu na zasedání Senátu a v jeho orgánech nepodléhá žádným omezením.

(5) Členství v Senátu se může jeho člen vzdát písemným prohlášením nebo prohlášením učiněným osobně na zasedání Senátu.

(6) Členství v Senátu dále zaniká:

a) uplynutím volebního období Senátu,

b) skončením členství v akademické obci Fakulty,

c) skončením členství všech členů Senátu podle § 26 odst. 3 Zákona,

d) okamžikem, kdy se člen Senátu ujal úřadu nebo funkce, jejichž neslučitelnost s členstvím v Senátu stanoví Statut v čl. 10, odst. 4,

e) odvoláním člena podle odst. 7.

(7) Člena Senátu mohou odvolat pouze jeho voliči. Odvolání člena Senátu se řídí přiměřeně pravidly volby.

Článek 13
Orgány Senátu

(1) Senát volí a odvolává tyto svoje orgány:

a) předsedu Senátu, z řad členů komory akademických pracovníků, většinou hlasů všech členů Senátu v tajném hlasování,

b) komise Senátu, jejichž předsedou je volený člen Senátu:

c) legislativní,

d) ekonomickou,

e) dokumentační,

f) podle potřeby další stálé nebo dočasné komise.

(2) Senát dále volí zástupce akademické obce Fakulty v Radě vysokých škol z členů této obce.

(3) Předseda řídí činnost a jednání Senátu a zastupuje Senát navenek. Z vlastního rozhodnutí nebo na žádost děkana svolává zasedání Senátu.

§ 26 odst. 4 Zákona

Nejméně jednou za rok podává akademické obci Fakulty zprávu o činnosti Senátu.

(4) Předsedy komor Senátu volí a odvolávají komory samostatně, vždy většinou hlasů všech svých členů.

(5) Předsedové komor vykonávají funkci místopředsedů Senátu. V případě nepřítomnosti předsedy Senátu jej zastupují. Předseda komory akademických pracovníků má v zastupování přednost.

(6) Předseda studentské komory svolává, připravuje a řídí shromáždění akademické obce studentů.

(7) Děkan může na žádost Senátu pověřit vedením administrativy Senátu zaměstnance Fakulty.

Článek 14
Děkan

(1) V čele Fakulty je děkan. Děkan je vedoucí zaměstnanec MU a je přímo odpovědný za svou činnost rektorovi MU. Postavení a činnost děkana upravuje § 28 Zákona.

(2) Děkan jedná a rozhoduje ve věcech Fakulty v souladu se zákony, Statutem MU, tímto Statutem a ostatními normami MU a Fakulty.

(3) Děkan má právo navrhovat vnitřní předpisy Fakulty.

(4) Děkana jmenuje a odvolává na návrh Senátu rektor MU. Projednání návrhu na jmenování a odvolání děkana upravuje Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty. Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.

(5) Děkan má právo rozhodovat nebo jednat jménem MU v těchto věcech týkajících se Fakulty:

a) v pracovněprávních vztazích akademických pracovníků Fakulty a jejích dalších zaměstnanců,

§ 24 odst. 1 písm. c) Zákona a čl. 23 odst. 3 Statutu MU

včetně kolektivního vyjednávání,

b) při nakládání s majetkem MU, zejména při jeho nabývání a převádění, v rozsahu daném čl. 32 odst. 2 písm. c) Statutu MU,

c) v záležitostech uvedených v příloze č. 8 Statutu MU.

(6) Děkan jmenuje a odvolává proděkany po vyjádření Senátu. Proděkani zastupují děkana v rozsahu jím určeném.

(7) Děkan, po schválení Vědeckou radou, jmenuje a odvolává členy zkušebních komisí pro státní zkoušky.

(8) Děkan, po schválení Vědeckou radou, jmenuje na dobu nejvýše pěti let a odvolává

a) garanty bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě,

b) členy oborových rad doktorských studijních programů, které jsou uskutečňovány na Fakultě.

(9) Děkanovi jsou přímo odpovědni za svou činnost ve funkci proděkani, ředitelé ústavů, garanti studijních programů uskutečňovaných na Fakultě, předsedové oborových rad doktorských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě, předsedové komisí pro státní zkoušky, tajemník a vedoucí jiných pracovišť přímo řízených děkanem.

(10) Děkan řídí kolegium děkana a rozšířené kolegium děkana a podle potřeby zřizuje další poradní orgány. Pro zajištění plnění úkolů Fakulty může děkan jmenovat stálé nebo dočasné komise.

(11) Děkan jmenuje a odvolává ředitele ústavů po projednání ve Vědecké radě a v Senátu.

(12) Děkan jmenuje emeritní profesory po projednání ve Vědecké radě.

(13) Děkan upravuje záležitosti Fakulty opatřeními a pokyny děkana podle čl. 6 odst. 4 a 7.

Článek 15
Vědecká rada

(1) Členy Vědecké rady jmenuje a odvolává, po schválení Senátem, děkan. Členové Vědecké rady jsou významní představitelé všech vědních oborů, v nichž Fakulta uskutečňuje vzdělávací a výzkumnou nebo vývojovou činnost.

(2) Nejméně jednu třetinu členů Vědecké rady tvoří odborníci mimo akademickou obec MU. Členství ve Vědecké radě je nezastupitelné. Předsedou Vědecké rady je děkan.

§ 29 odst. 2 a 3 Zákona

(3) Vědecká rada

a) projednává a každoročně aktualizuje dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty,

V souladu s ustanovením § 30 odst. 1 písm. a) Zákona

b) schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na Fakultě,

c) schvaluje návrhy děkana na jmenování do funkcí podle čl. 14, odst. 7 a 8,

d) vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem,

V rozsahu stanoveném § 71, § 72, § 73, §74 a § 75 Zákona

e) projednává a schvaluje návrhy na udělení ceny děkana,

f) projednává návrhy děkana na jmenování emeritních profesorů,

g) na návrh děkana schvaluje podmínky pracovněprávních vztahů hostujících profesorů,

h) schvaluje návrhy na udělování čestné vědecké hodnosti doktora věd („doctor honoris causa“, ve zkratce „Dr.h.c.“) a návrhy na udělení medailí MU, případně dalších ocenění,

i) se vyjadřuje k záměru děkana jmenovat ředitele ústavů,

j) provádí roční vyhodnocení vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti ústavů a ostatních pracovišť Fakulty přímo řízených děkanem.

(4) Členové Vědecké rady mají povinnost účastnit se jejích zasedání a aktivně se na nich podílet.

(5) Jednání Vědecké rady je upraveno Jednacím řádem vědecké rady Fakulty.

(6) Vědecká rada pořizuje o svém jednání zápis, který zveřejňuje a archivuje.

Článek 16
Disciplinární komise

(1) Disciplinární komise má šest členů, z nichž tři jsou studenti. Funkční období členů Disciplinární komise je nejvýše dvouleté.

§ 31 odst. 2 Zákona

Členy Disciplinární komise a jejího předsedu jmenuje a odvolává po schválení v Senátu děkan z řad členů akademické obce Fakulty.

§ 27 odst. 1 písm. f ) Zákona

(2) Disciplinární komise projednává a předkládá děkanovi návrh na rozhodnutí ve věci:

a) disciplinárního přestupku studenta,

b) splnění podmínek k osvědčení u podmíněného vyloučení ze studia,

c) zahlazení disciplinární sankce.

(3) Disciplinární komise je schopna se usnášet v přítomnosti předsedy a nejméně čtyř dalších členů. Ve výjimečných případech může předseda určit z členů komise svého zástupce.

(4) Disciplinární komise se usnáší tajným hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhodne předseda.

(5) Disciplinární komise pořizuje o svém jednání zápis, který postupuje děkanovi a archivuje ho. Student, o němž Disciplinární komise jednala, má právo nahlížet do těch částí zápisu, které se ho týkají.

(6) Disciplinární přestupek a sankce jsou vymezeny Disciplinárním řádem pro studenty. Ten upravuje také postup projednávání a rozhodování o disciplinárním přestupku a sankci.

Článek 17
Tajemník

(1) Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu Fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana.

(2) Tajemníka jmenuje a odvolává děkan na základě výběrového řízení. Tajemník je děkanovi přímo podřízen a odpovídá mu za svou činnost.

Článek 18
Proděkani

(1) Proděkani zastupují děkana v rozsahu jím určeném. Proděkany jmenuje a odvolává děkan. Počet proděkanů a jejich funkční povinnosti stanoví děkan. K záměru děkana na jmenování nebo odvolání proděkanů se vyjadřuje Senát.

§ 28 odst. 5 a § 27 odst. 2, písm. b) Zákona

(2) Proděkani se vzájemně zastupují podle rozhodnutí děkana. Děkana zastupuje v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu proděkan jím určený, v nepřítomnosti určeného proděkana pak nejstarší přítomný proděkan.

Článek 19
Kolegium děkana a rozšířené kolegium děkana

(1) Kolegium děkana je poradním orgánem děkana. Jeho členy jsou z titulu své funkce proděkani a tajemník. Právo účastnit se jednání kolegia děkana má dále předseda Senátu. Děkan může jmenovat další členy kolegia.

(2) Kolegium děkana svolává děkan podle potřeby a projednává s ním zejména návrhy svých rozhodnutí ve věcech hospodářské činnosti a řízení Fakulty a ve věcech mezifakultních. Dále děkan projednává aktuální záležitosti předložené Senátem, Vědeckou radou, rektorem MU a dalšími orgány.

(3) Rozšířené kolegium děkana zahrnuje kromě členů Kolegia děkana také ředitele ústavů. Právo účastnit se jednání rozšířeného kolegia děkana má dále předseda Senátu. Podle vlastního uvážení může děkan k projednání určitých otázek v rozšířeném kolegiu děkana přizvat další zaměstnance nebo studenty Fakulty.

(4) Rozšířené kolegium děkana je pravidelně svoláváno zejména pro koordinaci hospodaření a spolupráce jednotlivých částí fakulty a také pro řízení činností Fakulty v oblasti uskutečňovaných a plánovaných studijních programů.

(5) O svém jednání pořizuje kolegium děkana a rozšířené kolegium děkana zápis, který je zveřejňován a archivován.

Část třetí
Organizační struktura fakulty

Článek 20
Správní členění Fakulty

(1) Fakulta se člení na ústavy, děkanát a jiná pracoviště.

(2) Organizační členění Fakulty na ústavy a ostatní pracoviště přímo řízená děkanem je uvedeno v Příloze č. 1 Statutu.

odst. 1 přílohy č. 2 Statutu MU

Článek 21
Ústavy

(1) Ústav představuje základní organizační jednotku Fakulty a je řízen ředitelem.

(2) Ústav vykonává výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnost a podílí se na uskutečňování akreditovaných studijních programů.

(3) Způsob vnitřní organizace ústavu je určen organizačním řádem ústavu, který nabývá platnosti po schválení Senátem. Ústav se dále může členit na oddělení, laboratoře a další pracoviště, která nejsou samostatně hospodařícími jednotkami.

(4) Organizační řád upravuje zejména:

a) organizaci vedení ústavu včetně funkčního popisu náplně práce zástupců ředitele a administrativní zabezpečení chodu ústavu,

b) podíl ústavu na uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo jejich částí,

c) hospodaření s prostředky přidělenými ústavu v souladu s Pravidly rozdělování finančních prostředků,

d) vymezení obsahu, podmínek a četnosti hodnocení činnosti ústavu,

e) členění ústavu.

Článek 22
Shromáždění pracovníků ústavu

(1) Právo účastnit se shromáždění pracovníků ústavu (dále jen "Shromáždění") má každý pracovník ústavu, který je v pracovním poměru k fakultě.

(2) Shromáždění projednává závažné otázky týkající se ústavu a může se o nich usnášet. Toto usnesení je adresováno Senátu nebo děkanovi.

(3) Hlasovací právo všech pracovníků ústavu je rovné.

(4) Ředitel ústavu svolává Shromáždění minimálně jedenkrát ročně, další pravidla svolávání a jednání stanoví Organizační řád ústavu.

Článek 23
Ředitel ústavu

(1) Ředitel ústavu je vedoucí zaměstnanec Fakulty. Ředitel vykonává jménem děkana úkony v pracovněprávních vztazích v rozsahu stanoveném opatřením děkana, s výjimkou úkonů spojených se vznikem, změnou a skončením pracovního poměru.

(2) Funkce ředitele ústavu je neslučitelná s funkcí rektora, prorektora, děkana a proděkana.

(3) Na funkci ředitele ústavu vyhlašuje děkan výběrové řízení. Uchazeče o místo ředitele zpravidla z řad profesorů a docentů posuzuje nejméně pětičlenná výběrová komise, jmenovaná pro tento účel děkanem z pracovníků Fakulty a spolupracujících institucí. Výběrová komise se o každém z kandidátů v tajném hlasování usnese, zda je vhodným kandidátem na funkci ředitele. Z vhodných kandidátů poté opět tajným hlasováním určí kandidáta, kterého doporučuje na funkci ředitele.

(4) Ředitele ústavu jmenuje děkan ze seznamu vhodných kandidátů po vyjádření Vědecké rady a Senátu na základě vlastního rozhodnutí, a to na dobu 2-4 let.

(5) Ředitele ústavu může děkan na základě vlastního rozhodnutí, po vyjádření Vědecké rady a Senátu, odvolat ještě před uplynutím jeho funkčního období.

(6) Ředitel ústavu jmenuje z řad akademických pracovníků ústavu jednoho nebo více svých zástupců.

(7) Ředitel ústavu navrhuje jmenování a odvolání garantů studijních programů, jejichž uskutečňováním je ústav pověřen.

(8) Ředitel ústavu rozhoduje o personálním zajištění výuky předmětů, které jsou vyučovány na Fakultě a jsou ve svěřených studijních oborech povinné a povinně volitelné.

(9) Ředitel podává děkanovi návrhy na jmenování a odvolání členů oborových rad a členů habilitačních komisí a návrhy na jmenování emeritních profesorů.

Článek 24
Děkanát

(1) Děkanát je hospodářským, správním a administrativním útvarem fakulty.

(2) Děkanát se podílí na zabezpečení úkolů Fakulty v mezích platných právních norem a podle pokynů tajemníka.

(3) Děkanát zabezpečuje:

a) vedení matriky studentů,

§ 88 Zákona a čl. 34 Statutu MU

b) administrativní agendu týkající se studentů Fakulty a evidence jejich studia,

c) personální a mzdovou agendu týkající se zaměstnanců Fakulty,

d) ekonomickou a účetní agendu Fakulty jako celku,

e) agendu zahraničních styků a projektů řešených na Fakultě,

f) správu, údržbu a zdokonalování technického a programového vybavení fakultní počítačové sítě ve vymezeném rozsahu,

g) zadávání a údržbu dat v Informačním systému MU ve vymezeném rozsahu,

h) technický provoz, správu a údržbu objektů Fakulty,

i) organizační záležitosti a administrativu spojenou s bezpečností a ochranou zdraví při práci a požární ochranou,

j) organizační záležitosti a administrativu spojenou s ochranou majetku MU.

(4) Do činnosti děkanátu spadají také správní a hospodářské záležitosti jiných pracovišť Fakulty.

(5) Pracovníci děkanátu, zejména vedoucí jeho oddělení, jsou povinni:

a) zajišťovat svěřenou správu složek Fakulty a administrativu jejich činností tak, aby aktivně podporovali hlavní poslání Fakulty,

b) dbát o racionální vedení agendy a provádění administrativních úkonů bez zbytečné zátěže akademických pracovníků a studentů,

c) veřejně ustanovit úřední hodiny v rozsahu dostatečném k jednání se zaměstnanci a studenty Fakulty.

(6) Děkanát poskytuje elektronickou formou členům akademické obce informace o aktuálních správních a administrativních otázkách Fakulty.

(7) Náplň činnosti děkanátu a jeho vnitřní organizaci upravuje Organizační řád Fakulty.

Článek 25
Jiná pracoviště Fakulty

(1) K zajištění specifických činností zřizuje Fakulta jiná pracoviště

§ 22, odst. 1c) Zákona

přímo řízená děkanem.

(2) O zřízení a zrušení jiného pracoviště Fakulty rozhoduje Senát na návrh děkana.

(3) V čele pracoviště stojí vedoucí pracovník, kterého děkan jmenuje na základě výběrového řízení.

(4) Vnitřní organizaci pracoviště stanoví jeho organizační řád vydaný jako opatření děkana po projednání v Senátu.

Část čtvrtá
Studium na fakultě

Článek 26
Studijní programy

(1) Fakulta uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, které se zpravidla člení na studijní obory. Uskutečňováním studijního programu děkan pověřuje jeden nebo více ústavů, uskutečňováním studijního oboru tohoto programu zpravidla jeden z těchto ústavů, výjimečně několik ústavů.

(2) Za realizaci studijního programu je zodpovědný ředitel pověřeného ústavu, popřípadě ředitelé pověřených ústavů. Za realizaci studijního oboru je zodpovědný ředitel pověřeného ústavu, výjimečně jeden z ředitelů pověřených ústavů určený děkanem.

(3) Ředitelé ústavů pověřených uskutečňováním studijního programu navrhují děkanovi jmenování a odvolání garanta tohoto studijního programu.

(4) Pro každý doktorský studijní program je ustavena oborová rada, jejíž činnost se řídí Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity.

§ 47 odst. 6 Zákona

Článek 27
Garant studijního programu

(1) Garant bakalářských a magisterských studijních programů je v souladu s ustanovením Článku 14 a 23 jmenován děkanem z řad profesorů a docentů Fakulty. Garantem bakalářského programu a magisterského programu na něj bezprostředně navazujícího je zpravidla týž pracovník.

(2) Garant programu koordinuje přípravu materiálů k žádosti o akreditaci, o prodloužení platnosti akreditace programu nebo k žádosti o rozšíření akreditovaného programu.

(3) Garant programu průběžně posuzuje personální zabezpečení výuky předmětů pro daný program a aktuální skladbu předmětů.

(4) Garant programu pravidelně vyhodnocuje kvalitu výuky, mj. prostřednictvím institucionálně zajišťované zpětné vazby od studentů, a navrhuje řediteli příslušného ústavu personální opatření v oblasti výuky.

(5) Garant programu poskytuje studentům v případě potřeby konzultace při tvorbě jejich studijních plánů.

(6) Garant je ve své činnosti podle čl. 27, odst.1 až 5 podřízen přímo děkanovi Fakulty.

Článek 28
Postavení, práva a povinnosti studentů

(1) Uchazeč o studium ve studijním programu uskutečňovaném Fakultou se stává studentem dnem zápisu do studia na Fakultě.

§ 51 Zákona

Osoba, které bylo studium přerušeno podle § 54 Zákona, se stává opět studentem dnem opětovného zápisu do studia.

(2) Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle § 55 odst. 1 a 56 odst. 1 a 2 Zákona nebo přerušením studia podle § 54 Zákona.

§ 61 odst. 2 Zákona

(3) Práva a povinnosti studenta Fakulty upravují ustanovení § 62 a 63 Zákona, příloha č. 4 Statutu MU a vnitřní předpis MU Studijní a zkušební řád.

(4) Disciplinární přestupek a jeho projednání, uložení sankce a její zahlazení a vyloučení ze studia upravují § 64 až 67 a § 69 Zákona a Disciplinární řád pro studenty, který je vnitřním předpisem Fakulty.

(5) Rozhodování o právech a povinnostech studentů a způsob doručování rozhodnutí upravují § 68 Zákona, čl. 20 a 21 statutu MU a Disciplinární řád pro studenty.

Článek 29
Stipendia

(1) Studentům Fakulty mohou být přiznána stipendia.

§ 91 odst. 1 Zákona

(2) Přiznávání stipendií se řídí podle Stipendijního řádu MU a podle příslušného opatření děkana Fakulty, které je schvalováno Senátem.

čl. 6 odst. 5e) Statutu

Část pátá
Pracovníci fakulty

Článek 30
Akademičtí pracovníci

(1) Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci Fakulty, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnost. Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti. Jejich postavení upravuje zejména § 70 Zákona.

(2) Funkci učitelů na Fakultě plní akademičtí pracovníci Fakulty. Na výuce se na Fakultě mohou podílet i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

(3) Akademičtí pracovníci a další osoby uvedené v odst. 2 jsou v pracovněprávních vztazích k MU prostřednictvím Fakulty, která v těchto vztazích vystupuje jménem MU.

§ 24 odst. 1 písm. c) Zákona

(4) Z hlediska pracovněprávních vztahů přísluší každý akademický pracovník k jednomu ústavu. O příslušnosti rozhoduje na návrh ředitele ústavu děkan.

(5) Vykonává-li akademický pracovník svou činnost na více fakultách MU, vztahují se na něj ustanovení čl. 23 odst. 4 Statutu MU.

(6) Odměňování akademických pracovníků upravuje vnitřní předpis MU.

(7) Ustanovení čl. 8 odst. 4 písm. b), bodů i), ii) a iii) a písm. c) vymezuje jeden ze základních předpokladů pro výkon sjednané práce akademického pracovníka. Nedodržení těchto zásad mohou orgány Fakulty, vzhledem k poslání a úloze MU

§ 1 Zákona a čl. 1 odst. 5 Statutu MU

a k čl. 3 tohoto Statutu, posuzovat jako porušení, popřípadě hrubé porušení, pracovní kázně.

(8) Postavení hostujících profesorů stanoví čl. 25 Statutu MU. Pracovní smlouvu s osobou, která má být na Fakultě hostujícím profesorem, sjednává děkan.

(9) Akademičtí pracovníci Fakulty jsou povinni důsledně a zřetelně oddělovat činnost na fakultě od své případné činnosti podnikatelské.

Článek 31
Emeritní profesoři

(1) Emeritním profesorem může být jmenován profesor Fakulty, který zamýšlí pokračovat ve vědecké práci na Fakultě i po skončení svého pracovního poměru odchodem do důchodu.

(2) Emeritní profesor je čestný titul, který nezakládá žádné majetkové ani pracovněprávní nároky.

(3) Emeritní profesor je čestným členem akademické obce Fakulty s poradním hlasem na shromáždění akademické obce Fakulty a na shromáždění pracovníků ústavu, k němuž příslušel před odchodem do důchodu.

(4) Emeritní profesory jmenuje děkan na návrh ředitele ústavu po projednání ve Vědecké radě.

Článek 32
Ostatní pracovníci Fakulty

(1) Kromě akademických pracovníků působí na Fakultě ostatní pracovníci, podílející se na výzkumné a vývojové činnosti nebo zajišťující další odborné, administrativní, správní, ekonomické a technické činnosti spojené s naplňováním poslání Fakulty.

(2) Každý pracovník podle odst. 1 přísluší z hlediska pracovněprávních vztahů k právě jedné organizační jednotce Fakulty.

(3) Každý pracovník podle odst. 1 má právo účastnit se shromáždění pracovníků ústavu. Dále má právo účastnit se shromáždění akademické obce Fakulty s hlasem poradním.

(4) Zaměstnanci podle odst. 1 jsou v pracovněprávních vztazích k MU prostřednictvím Fakulty.

§ 24 odst. 1 písm. c) Zákona

(5) Odměňování zaměstnanců podle odst. 1 upravuje vnitřní předpis MU.

(6) Pracovníci Fakulty podle odst. 1 musí důsledně a zřetelně oddělovat činnost na fakultě od své případné činnosti podnikatelské.

Článek 33
Výběrové řízení

(1) Místa akademických pracovníků na Fakultě se obsazují na základě výběrového řízení. Výběrové řízení je upraveno § 77 Zákona a vnitřním předpisem MU „Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců MU“. Od výběrového řízení lze upustit při opakovaném sjednávání pracovního poměru s akademickým pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného místa.

(2) Pro výběrová řízení na místa akademických pracovníků je svolávána výběrová komise jmenovaná děkanem.

Část šestá
Hospodaření fakulty

Článek 34
Hospodaření a rozpočet fakulty

(1) Hospodaření Fakulty upravuje § 20 Zákona a příslušné právní předpisy, hospodaření MU upravuje čl. 31 Statutu MU a příloha č. 10 Statutu MU Pravidla hospodaření MU.

(2) Nakládání s majetkem, se kterým je Fakulta oprávněna hospodařit, zejména při nabývání a převádění tohoto majetku, upravuje čl. 32 odst. 2 písm. c) Statutu MU.

(3) Fakulta je účetně samostatně hospodařícím funkčním celkem MU, který sestavuje rozpočet na kalendářní rok a hospodaří podle něj.

(4) Fakulta je povinna majetek MU užívat k plnění úkolů ve vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti. Může jej užívat i k doplňkové činnosti v souladu se Zákonem.

(5) Za účelné využívání dotací a jejich vypořádání s rozpočtem školy a za řádné hospodaření s majetkem Fakulty je děkan odpovědný rektorovi.

(6) Senát schvaluje celkový rozpočet fakulty ve struktuře dané závazně z úrovně MU. Tento rozpočet je částí souhrnného rozpočtu MU na kalendářní rok.

(7) Rozdělení finančních prostředků Fakulty na rozpočet centralizovaných nákladů Fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů schvaluje na návrh děkana Senát. Fakulta s těmito prostředky nakládá jménem MU.

§ 27 odst. 1 písm. c) Zákona a § 24 odst. 1 písm. g) Zákona

(8) Pravidla rozdělování finančních prostředků stanoví svým opatřením děkan. Návrh tohoto opatření předkládá děkan Senátu ke schválení.

(9) Výši poměrné částky režijních nákladů schvaluje pro každý kalendářní rok Senát na návrh děkana. Režií jsou zatěžovány všechny projekty, jejichž podmínky to umožňují, hospodářská činnost a pořádání konferencí. Na základě písemné žádosti pořadatele může děkan režijní náklady konference snížit.

Část sedmá
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 35
Přechodná ustanovení

(1) Ve funkčním období Senátu v letech 2005 až 2008 má Senát 29 členů, z toho 16 z řad akademických pracovníků a 13 z řad studentů.

(2) Do doby, než bude vydáno opatření děkana Etický kodex akademického pracovníka, zůstává přiměřeně v platnosti Řád o nečestném jednání.

Článek 36
Závěrečná ustanovení

(1) Toto znění Statutu nahrazuje znění Statutu ze dne 11. prosince 2006.

(2) Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) Zákona schválil návrh této novelizace Statutu dne 10. prosince 2007 Senát.

(3) Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) Zákona schválil tento Statut dne 3. března 2008 Senát MU.

Článek 37
Platnost a účinnost Statutu

Tento Statut nabývá platnosti dnem schválení 3. března 2008 a účinnosti dnem vyhlášení 3. března 2008.

doc. RNDr. Martin Čadek, CSc., v. r.
předseda Senátu

doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., v. r.
děkan

Příloha č. 1

Článek 1
Ústavy a pracoviště přímo řízená děkanem

(1) Fakulta se člení na tyto ústavy:

 • Ústav matematiky a statistiky (Department of Mathematics and Statistics),
 • Ústav fyziky kondenzovaných látek (Department of Condensed Matter Physics),
 • Ústav fyzikální elektroniky (Department of Physical Electronics),
 • Ústav teoretické fyziky a astrofyziky (Department of Theoretical Physics and Astrophysics),
 • Ústav chemie (Department of Chemistry),
 • Ústav biochemie (Department of Biochemistry),
 • Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii (Research Centre for Environmental Chemistry and Ecotoxicology),
 • Národní centrum pro výzkum biomolekul (National Centre for Biomolecular Research),
 • Ústav antropologie (Department of Anthropology),
 • Ústav botaniky a zoologie (Department of Botany and Zoology),
 • Ústav experimentální biologie (Department of Experimental Biology),
 • Geografický ústav (Department of Geography),
 • Ústav geologických věd (Department of Geological Sciences).

(2) Na Fakultě jsou zřízena tato jiná pracoviště:

 • Ústav fyziky Země (Institute of Physics of the Earth),
 • Botanická zahrada (Botanical Gardens),
 • Ústřední knihovna (Central Library).

(3) Děkanem přímo řízeným pracovištěm je děkanát.

Příloha č. 2

Část první
Akademické symboly

Článek 1
Akademické symboly Fakulty

(1) Vnějším výrazem důstojnosti, pravomoci a odpovědnosti akademických funkcionářů Fakulty jsou při slavnostních příležitostech akademické insignie Fakulty (žezlo, děkanský řetěz, taláry).

(2) Fakultní insignie (dále jen „insignie“) a taláry se užívají pouze při akademických slavnostech.

(3) Užívání symbolů Fakulty a pořádání akademických obřadů Fakulty se řídí přílohou č. 9 Statutu MU „Pravidla pro užívání akademických insignií a talárů a pro konání akademických obřadů na MU“.

(4) K nesení žezla je určen výhradně pedel.

(5) Dokumentace insignií je uložena v Archivu MU.

(6) Barva Přírodovědecké fakulty je zelená (složení: C:91 M: 0 Y:83 K:0, Pantone 354C).

Článek 2
Akademické insignie

(1) Žezlo Přírodovědecké fakulty - délka žezla 111 cm, hlavici tvoří slunce s paprsky a kometou po levé straně a na prstenci měsíc s hvězdou, zlacené stříbro, dřík zdoben vltavíny, autoři V. Rada a L. Bartoníček, 1938.

(2) Řetěz děkana Přírodovědecké fakulty a medaile 65 mm, avers: poprsí G. Mendela zleva se jménem v opisu, revers: slunce s hvězdami a nápis In natura spes et veritas, zlacené stříbro, autor O. Španiel, 1936.

(3) Závěs medaile (vlastní řetěz) tvoří jednoduché obdélníkové články a kroužky, které se pravidelně střídají . Autory závěsu medaile jsou O. Španiel a J. Benda (1935).

(4) Talár děkana je černý se sametovým límcem a lemováním v zelené barvě fakulty, černá čapka, nosí se výhradně s děkanským řetězem.

(5) Taláry proděkanů a promotorů jsou černé se sametovým límcem, černá čapka, nosí se výhradně s příslušným řetězem.

(6) Taláry předsedy Senátu, členů vědecké rady, absolventů doktorských studijních programů a absolventů magisterských studijních programů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku jsou černé, bez čapky.

(7) Talár pedela fakulty je celý v zelené barvě fakulty, s baretem v téže barvě.

Část druhá
Akademické obřady

Článek 3
Akademické obřady

(1) Děkan je do funkce uváděn slavnostní inaugurací za účasti rektora, členů akademické obce Fakulty a pozvaných hostí. Děkan při této příležitosti prosloví inaugurační řeč.

(2) Imatrikulace je tradiční akademický obřad, který znamená slavnostní, slibem stvrzené přijetí studenta do svazku s Fakultou a MU.

(3) Promoce absolventů je tradiční akademický obřad, při kterém se absolventům bakalářských a magisterských studijních programů předávají vysokoškolské diplomy, popřípadě i vysvědčení, s přiznaným akademickým titulem „Bc.“ nebo „Mgr.“ nebo po vykonání státní rigorózní zkoušky s přiznaným akademickým titulem „RNDr.“ nebo po absolvování doktorského studijního programu s přiznaným akademickým titulem „Ph.D.“.

(4) Pořad inaugurací, slavnostních imatrikulací a slavnostních promocí stanoví rektor MU.

čl. 38 odst. 5 Statutu MU

Článek 4
Inaugurace děkana

Je ze všech fakultních akademických obřadů nejvýznamnější a nejslavnostnější. Účastní se jí odstupující a nastupující děkan v talárech a s insigniemi (s řetězem pouze odstupující, který jej v průběhu obřadu předá svému nástupci), všichni členové vědecké rady v talárech, všichni proděkani (bývalí i nově jmenovaní) v talárech, v talárech dále: předseda Senátu, předseda studentské komory Senátu, tajemník fakulty, pedel fakulty, členové Senátu bez talárů, oficiálně pozvání hosté, zejména: rektor MU, prorektoři, děkani ostatních fakult MU a čestní hosté - představitelé města, krajských úřadů, kulturních institucí a významných podniků.

Článek 5
Imatrikulace

Tento tradiční akademický obřad znamená slavnostní, slibem stvrzené přijetí studenta do svazku fakulty a MU. Účastní se jej rektor (prorektor), děkan, proděkani a pedel, všichni v talárech a s insigniemi. Studenti jsou ve společenském oděvu, obřad se koná bez hostů.

Článek 6
Promoce absolventů

(1) Promoce absolventů je tradiční akademický obřad, při kterém se absolventům bakalářských a magisterských studijních programů předávají vysokoškolské diplomy s přiznaným akademickým titulem „Bc.,“ a „Mgr.“ nebo po vykonání státní rigorózní zkoušky s přiznaným akademickým titulem „RNDr.“ nebo po absolvování doktorského studijního programu s přiznaným akademickým titulem „Ph.D.“.

(2) Promocí absolventů doktorských studijních programů se zúčastní rektor, prorektor pro výzkum a vývoj ve funkci promotora, děkan a pedel, všichni v talárech s insigniemi. Ostatních promocí se zúčastní rektor (prorektor), děkan (proděkan), promotor a pedel, všichni v talárech a s insigniemi.

(3) Promující absolventi doktorských studijních programů (udělení titulu „Ph.D.“) a absolventi magisterských studijních programů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku (udělení titulu „RNDr.“) mají černý talár.

Článek 7
Předávání osvědčení absolventům programů celoživotního vzdělávání

Předávání osvědčení se děje slavnostním způsobem, účastní se ho rektor, prorektor pro pedagogické záležitosti a pedel, všichni v talárech a s insigniemi. Absolventi jsou ve společenském oděvu.

Článek 8
Užívání insignií a talárů při slavnostech organizovaných mimo MU

(1) Talár děkana s příslušným řetězem bez žezla se užívá, pořádá-li akademický obřad jiná univerzita (inaugurace, udílení čestné vědecké hodnosti), při předávání profesorských dekretů nebo při přijetí představiteli státu, je-li talár předepsán.

(2) Řetěz bez taláru se užívá na slavnostech, které talár nevyžadují nebo nedovolují. Řetěz bez taláru může mít akademický funkcionář na pohřbu význačného člena akademické obce.

(3) Užití insignií a talárů mimo MU povoluje rektor, popřípadě děkan. Při stanovení rozsahu užití insignií se přihlíží k požadavkům a přáním pořadatele slavnosti.

(4) Je-li akademický funkcionář pověřen zastupováním jiného, užívá insignie příslušející zastupované funkci.

Část třetí
Imatrikulační slib studentů a promoční sliby absolventů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Článek 9
Imatrikulační slib studentů

Imatrikulační slib studentů zní:
„Slibuji, že vynaložím veškeré své úsilí, abych dosáhl(a) vysokého stupně odborných znalostí i dovedností a mohl(a) tak účinně pomoci dalšímu rozvoji vědeckého poznání a šíření vzdělanosti. Jsem rozhodnut(a) čestně dostát všem závazkům, které vyplývají z mého přijetí na Masarykovu univerzitu. Stávaje (stávajíc) se studentem (studentkou) její Přírodovědecké fakulty slibuji, že budu veškerým svým jednáním usilovat o uchování dobrého jména této vysoké školy a že se nedopustím ničeho, čím bych poškodil její obecně uznávanou vážnost.“

Článek 10
Promoční slib absolventů bakalářského studijního programu

Promoční slib absolventů bakalářského studijního programu zní:
„Slavnostně slibuji, že i po absolvování studia zachovám věrnost humanitním ideálům a svou přízeň Masarykově univerzitě a její Přírodovědecké fakultě, na níž jsem získal(a) vysokoškolské vzdělání a akademický titul „bakalář“. Při veškeré své další činnosti budu mít na zřeteli především rozvoj vzdělanosti a vědeckého poznání ku prospěchu a užitku všeho lidstva.“

Článek 11
Promoční slib absolventů magisterského studijního programu

Promoční slib absolventů magisterského studijního programu zní:
„Slavnostně slibuji, že i po absolvování studia zachovám věrnost humanitním ideálům a svou přízeň Masarykově univerzitě a její Přírodovědecké fakultě, na níž jsem získal(a) vysokoškolské vzdělání a akademický titul „magistr“. Při veškeré své další činnosti budu mít na zřeteli především rozvoj vzdělanosti a vědeckého poznání ku prospěchu a užitku všeho lidstva.“

Článek 12
Promoční slib absolventů doktorského studijního programu

Promoční slib absolventů doktorského studijního programu zní:
„Slavnostně slibuji, že i po absolvování studia zachovám věrnost humanitním ideálům a svou přízeň Masarykově univerzitě a její Přírodovědecké fakultě, na níž jsem získal(a) vysokoškolské vzdělání a akademický titul „doktor“. Při veškeré své další činnosti budu mít na zřeteli především rozvoj vzdělanosti a vědeckého poznání ku prospěchu a užitku všeho lidstva.“

Článek 13
Promoční slib absolventů státní rigorózní zkoušky

Promoční slib absolventů státní rigorózní zkoušky zní:
„Slavnostně slibuji, že zachovám věrnost humanitním ideálům a svou přízeň Masarykově univerzitě a její Přírodovědecké fakultě, na níž jsem získal(a) akademický titul „doktor přírodních věd“. Při veškeré své další činnosti budu mít na zřeteli především rozvoj vzdělanosti a vědeckého poznání ku prospěchu a užitku všeho lidstva.“

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info