Řád rigorózního řízení Masarykovy univerzity

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), pod čj. MSMT-6350/2024-2 Řád rigorózního řízení Masarykovy univerzity ke dni podpisu registrace.

Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

(ve znění účinném od 1. září 2024)
PDF ke stažení

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Řád rigorózního řízení Masarykovy univerzity (dále jen „Řád“) upravuje postup pro podávání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce (dále jen „rigorózní zkouška“), obecná pravidla pro konání této zkoušky na fakultách Masarykovy univerzity (dále jen „MU“), její průběh a hodnocení, poplatek spojený s přijetím přihlášky a administrací rigorózní zkoušky a úplatu spojenou s přípravou k rigorózní zkoušce.

(2) Podmínky rigorózního řízení neupravené tímto Řádem mohou fakulty MU stanovit předpisem.

Článek 2
Rigorózní řízení

(1) V rigorózním řízení se po vykonání rigorózní zkoušky udělují akademické tituly dle § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“).

(2) Rigorózní řízení se zahajuje podáním přihlášky s náležitostmi dle čl. 3 odst. 4.

(3) Rigorózní řízení se ukončuje:

a) úspěšným vykonáním rigorózní zkoušky hodnocením „prospěl(a)“,

b) hodnocením stupněm „neprospěl(a)“ u opakované rigorózní zkoušky nebo hodnocením stupněm „neprospěl(a)“ v případě dle čl. 3 odst. 14,

c) písemným prohlášením uchazeče o ukončení rigorózního řízení,

d) uplynutím stanovené lhůty pro odstranění vad přihlášky nebo jejích příloh, aniž by uchazeč vady odstranil,

e) nepředložením přepracované rigorózní práce ve stanovené lhůtě,

f) rozhodnutím děkana fakulty, vyjde-li najevo porušení Etického kodexu MU uchazečem, nepravdivost některého z údajů uvedených v přihlášce nebo v jejích přílohách, porušení autorských práv, plagiátorství nebo nepůvodnost rigorózní práce anebo jiné porušení podmínek stanovených fakultou.

(4) Dnem ukončení rigorózního řízení je v případě dle:

a) odstavce 3 písm. a) nebo b) den konání rigorózní zkoušky,

b) odstavce 3 písm. c) den, kdy bylo doručeno prohlášení uchazeče,

c) odstavce 3 písm. d) a e) poslední den lhůty,

d) odstavce 3 písm. f) dnem nabytí právní moci rozhodnutí děkana fakulty.

Článek 3
Rigorózní zkouška

(1) Rigorózní zkoušku může v téže oblasti studia vykonat absolvent magisterského studijního programu, který získal akademický titul „magistr“. O tom, zda jde o tutéž oblast studia, rozhodne v případě pochybností garant magisterského studijního programu (dále jen „garant“), k němuž rigorózní řízení, do něhož byla podána přihláška, náleží.

(2) Součástí rigorózní zkoušky je obhajoba rigorózní práce (dále jen „obhajoba“).

(3) Úplatu za využití zařízení a informačních technologií potřebných pro přípravu k rigorózní zkoušce dle § 46 odst. 5 zákona může stanovit předpisem fakulta.

(4) Přihlášku k rigorózní zkoušce podává uchazeč prostřednictvím Informačního systému MU (dále jen „IS MU“). Povinnými náležitostmi přihlášky jsou:

a) název rigorózní práce,

b) autorizovaná konverze dokladů o studiu s výjimkou studia absolvovaného na MU po 1. lednu 1998,

c) přehled odborné činnosti uchazeče v oblasti studia rigorózní zkoušky, včetně seznamu uveřejněných výsledků nebo výsledků přijatých k uveřejnění,

d) rigorózní práce a

e) čestné prohlášení, že rigorózní práce nebyla použita v jiném úspěšně ukončeném
řízení o udělení akademického titulu nebo vědecké hodnosti.

(5) Součástí přihlášky k rigorózní zkoušce může být žádost uchazeče o zohlednění specifických nároků. Předpis MU stanoví, za jakých podmínek a jakým postupem se prostřednictvím mimořádných opatření podle tohoto Řádu upraví výkon práv a povinností vyplývajících z tohoto Řádu, pokud jde o uchazeče se specifickými nároky vyplývajícími z pohybového nebo smyslového postižení.

(6) Termín konání rigorózní zkoušky stanoví děkan na návrh garanta tak, aby, nebrání-li tomu závažné důvody, o kterých musí být uchazeč informován, rigorózní zkouška proběhla nejpozději do jednoho roku od podání přihlášky.

(7) Rigorózní zkouška se koná před komisí pro rigorózní zkoušku (dále jen „komise“) v jednom dni a sestává z:

a) obhajoby rigorózní práce a

b) v případě úspěšné obhajoby rigorózní práce z ústní zkoušky z tematických okruhů spadajících do oblasti studia, které stanoví garant.

(8) Jazyk obhajoby a jazyk ústní zkoušky stanoví předseda komise výběrem z možností dle čl. 4 odst. 3.

(9) Rigorózní zkouška a vyhlášení jejího výsledku jsou veřejné. Komise jedná s vyloučením veřejnosti o výsledku obhajoby rigorózní práce a o výsledku rigorózní zkoušky. Oponenti rigorózní práce, nejsou-li členy komise, jsou oprávněni účastnit se neveřejné části jednání komise s hlasem poradním.

(10) O průběhu rigorózní zkoušky pořizuje komise písemný zápis.

(11) Výsledek rigorózní zkoušky hodnotí komise slovy: „prospěl(a)“ nebo „neprospěl(a)“.

(12) Komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je při rozhodování o výsledku rozhodující hlas předsedy komise.

(13) Neprospěl-li uchazeč u rigorózní zkoušky, může ji opakovat nejvýše jednou, a to v termínu, který stanoví děkan na návrh komise (čl. 6) tak, aby proběhl nejpozději do konce bezprostředně následujícího semestru. Úspěšnou obhajobu rigorózní práce není nutno opakovat.

(14) Nedostaví-li se uchazeč k rigorózní zkoušce ve stanoveném termínu a neomluví-li řádně svou neúčast do 5 pracovních dnů po uplynutí termínu, je výsledek zkoušky „neprospěl(a)“. Omluví-li uchazeč řádně svou neúčast, postupuje se při stanovení náhradního termínu obdobně dle odstavce 13.

Článek 4
Rigorózní práce

(1) Rigorózní práce obsahuje původní výsledky tvůrčí činnosti uchazeče prokazující, že uchazeč prohloubil své odborné znalosti nad rámec magisterského studia a rozvinul schopnost samostatné práce s novými teoretickými a praktickými poznatky. Rigorózní práce převyšuje svou odbornou úrovní standard, který je v dané oblasti studia vyžadován pro diplomové práce.

(2) Rigorózní práce může mít formu souboru uveřejněných prací uchazeče nebo prací přijatých k uveřejnění, který uchazeč opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem, nestanoví-li předpisem fakulta jinak.

(3) Rigorózní práce je psána:

a) v jazyce, v němž je uskutečňován daný studijní program,

b) v jazyce, který je pro tento účel stanoven v charakteristice daného studijního programu,

c) v anglickém nebo slovenském jazyce, není-li to výslovně zapovězeno charakteristikou programu nebo

d) v jiném jazyce se souhlasem garanta.

(4) Rigorózní práci podává uchazeč prostřednictvím IS MU. Požadavky na formu a úpravu rigorózní práce může předpisem stanovit fakulta.

(5) Nestanoví-li fakulta předpisem jinak, jmenuje děkan na návrh garanta dva oponenty rigorózní práce, z nichž alespoň jeden není zaměstnancem MU.

(6) Každý z oponentů vypracuje posudek rigorózní práce. V posudku zhodnotí kvalitu rigorózní práce, vlastní přínos uchazeče a zejména jeho schopnost samostatné tvůrčí činnosti v oblasti studia. Posoudí rovněž jazykovou a formální úroveň práce. V závěru posudku oponent konstatuje, zda rigorózní práce splňuje požadavky stanovené v odstavci 1.

(7) Pro jazyk posudku se použije obdobně ustanovení odstavce 3.

(8) Rigorózní práce, u které proběhla obhajoba, se zveřejňuje, včetně posudků oponentů, záznamu o průběhu obhajoby a jejího výsledku, prostřednictvím IS MU. Další náležitosti zveřejňování, kontroly a archivace rigorózních prací upravuje Studijní a zkušební řád MU.

Článek 5
Komise

(1) Komise má nejméně pět a nejvýše devět členů, z nichž nejméně jeden člen je docentem nebo profesorem. Nejméně dva členové komise pro rigorózní zkoušku nejsou zaměstnanci fakulty, z nichž nejméně jeden člen komise není zaměstnancem MU.

(2) Členy komise jmenuje děkan na návrh garanta.

(3) Členem komise může být jmenován docent nebo profesor; jmenování ostatních členů komise z řad odborníků v příslušné oblasti studia vyžaduje předchozí schválení vědeckou radou fakulty.

(4) Předsedu komise z řad jejích členů jmenuje na návrh garanta rektor. Předseda řídí jednání komise.

(5) Předseda a členové komise mohou být na návrh garanta nebo bez návrhu odvoláni orgánem, který je jmenoval.

(6) Komise pro rigorózní zkoušky je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, předseda a současně alespoň jeden člen komise, který není zaměstnancem fakulty.

Článek 6
Poplatek za rigorózní řízení

(1) Fakulta je oprávněna stanovit předpisem poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky k rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky.

(2) Poplatek je uchazeč povinen zaplatit prostřednictvím Obchodního centra MU současně s podáním přihlášky k rigoróznímu řízení.

(3) Podrobnosti úhrady a případného vracení poplatku nebo jeho části stanoví předpisem fakulta.

Článek 7
Vydání diplomu

O vykonání rigorózní zkoušky vydá univerzita diplom a dodatek k diplomu s uvedením akademického titulu, který byl udělen.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

(1) Tento Řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem Masarykovy univerzity dne 8. dubna 2024.

(2) Tento Řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(3) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2024.

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
rektor

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info