Sledování a hodnocení akademické kvality

Zvyšování kvality vzdělávacích a výzkumných aktivit je jednou ze strategických priorit Masarykovy univerzity, která proto intenzivně sleduje a vyhodnocuje jejich vnitřní i vnější aspekty. Metodické řízení mechanismů sledování a zajišťování kvality je v působnosti Odboru pro kvalitu, Odboru pro strategii a Odboru výzkumu.

Vnitřní hodnocení

Hodnocení studijních oborů na MU

Za účelem dosažení excelentní pozice a konkurenceschopnosti vzdělání získávaného na Masarykově univerzitě (MU) realizuje univerzita již od roku 2008 vnitřní hodnocení svých studijních oborů. Samotný proces vnitřní evaluace studijních oborů je přitom kontinuálně rozvíjen jako jeden z podpůrných prostředků rozvoje mechanismů zajišťování kvality na MU.

Jednotlivé etapy procesu hodnocení jsou nastaveny tak, aby byly posouzeny podstatné aspekty hodnoceného studijního oboru z různých úhlů pohledu. Na úrovni oboru je hodnocení realizováno garantem oboru a jeho hodnotitelským týmem formou standardizované sebehodnotící zprávy, která pokrývá všechny relevantní oblasti pro hodnocení vzdělávací činnosti v daném oboru (základní informace o oboru, studentech, personálním zabezpečení, vnějších vztazích a závěrečné shrnutí v podobě SWOT analýzy). Další nedílnou součástí procesu vnitřního hodnocení oboru je posouzení oboru externími hodnotiteli, mezi kterými jsou vždy zastoupeni studenti nebo absolventi oboru, zaměstnavatelé a externí akademičtí spolupracovníci (např. i ze zahraničních univerzit), příp. akademičtí pracovníci Masarykovy univerzity z příbuzných oborů. Výsledky komplexního hodnocení jsou následně projednány Radou studijních programů (RSP) dané fakulty, která formuluje doporučení pro případné změny a další rozvoj oboru. Tato doporučení jsou poté diskutována a příp. revidována na závěrečné hodnoticí schůzce oboru za účasti garanta oboru, členů hodnotitelského týmu, externích hodnotitelů a zástupce RSP. V příštím kole evaluačního procesu je pak posouzeno, nakolik se stanovená doporučení podařilo naplnit a s jakým efektem.

Výstupy z procesu vnitřního hodnocení studijních oborů jsou projednávány také na úrovni celouniverzitní. Za tímto účelem je zřízena Rada pro hodnocení vzdělávací činnosti (RHVČ) složená ze zástupců RSP z každé fakulty, kteří tak mohou sdílet své zkušenosti a předávat podněty z této oblasti vedení univerzity.

Metodickou podporu procesu vnitřního hodnocení studijních oborů na MU zajišťuje Odbor pro kvalitu.

Evaluace výzkumu

Masarykova univerzita připravuje koncepci vnitřní evaluace výzkumné činnosti, která bude odrážet dosavadní praxi jednotlivých fakult, zkušenosti z jiných univerzit (domácích i zahraničních) a bude navazovat na koncepci ČR v této problematice, která se v současné době také připravuje.

Vědecké výsledky jsou na národní úrovni každoročně vyhodnocovány Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace na základě informací předaných do Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Autorům se v problematice vykazování vědeckých výsledků do RIV pomáhají orientovat vyškolení koordinátoři na jednotlivých fakultách.

Metodicky tuto oblast na MU zaštiťuje Mgr. Michal Petr, manažer pro evaluaci výzkumu Odboru výzkumu.

Průzkumy a ankety

Nezastupitelnou složkou sledování kvality je hodnocení studia z pohledu studentů a absolventů vysoké školy. Masarykova univerzita periodicky realizuje dotazníková šetření zaměřená na několik cílových skupin:

Tuto oblast zaštiťuje Odbor pro strategii.

Vnější hodnocení

Institucionální evaluační program

Masarykova univerzita aktivně přistoupila k získávání zpětné vazby ke své činnosti i procesům dle Institucionálního evaluačního programu (Institutional Evaluation Programme; IEP), který vysokoškolským institucím nabízí Evropská asociace univerzit (European University Association; EUA). Proces evaluace byl zahájen v říjnu 2011 zpracováváním sebeevaluační zprávy. Následně byly v roce 2012 organizovány dvě hodnotící návštěvy mezinárodního týmu na MU, v rámci nichž evaluační tým aktivně diskutoval se zástupci fakult, rektorátu, členů Vedení MU i s externími partnery. Proces hodnocení byl završen v červenci 2012, kdy MU obdržela výslednou evaluační zprávu (pouze anglicky). V ní jsou kriticky popsány přednosti, potenciál pro zlepšení a hlavně doporučení Masarykově univerzitě, kam a jak v řadě činností směřovat další rozvoj.

Proces evaluace koordinoval Odbor pro strategii, kontaktní osobou pro další informace je Ing. Šárka Řehořová.

ECTS Label

ECTS Label je certifikát vydávaný Evropskou komisí, který potvrzuje kvalitu vysoké školy a deklaruje, že je na oceněné instituci správně používán kreditový systém ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), a to ve všech programech bakalářského a magisterského studia. Label zaručuje vysoký standard služeb v rámci mobilit, nabídky studijních programů a lehkou dostupnost informací o nich i v cizím jazyce. Masarykova univerzita je držitelem certifikátu ECTS Label od roku 2010.

DS Label

Certifikát Diploma Supplement Label uděluje Evropská komise za správné vydávání dodatku k diplomu (Diploma Supplementu), a to bezplatně všem absolventům bakalářského a magisterského studia v široce používaném jazyce Evropské unie. Masarykova univerzita vydává česko-anglický dodatek k diplomu, který plně odpovídá evropskému modelu vytvořenému Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEEPES, od roku 2005. V roce 2009 získala Masarykova univerzita certifikát Diploma Supplement Label.

EAIE Award

Evropská asociace pro mezinárodní vzdělávání EAIE (European Association for International Education) každoročně uznává a oceňuje práci odborníků a nově i institucí, které inovativně přistupují k rozvoji zahraniční spolupráce a aktivně se zabývají internacionalizací vysokého školství. Velkým úspěchem proto je, že tato historicky první cena pro instituci byla v roce 2012 udělena Masarykově univerzitě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info