Statut Správní rady Masarykovy univerzity

(účinnost od 26.7.2004)

Verze ke stažení (PDF)

Článek 1
Úvodní ustanovení

Statut Správní rady Masarykovy univerzity v Brně („dále jen MU“) upravuje podle §14 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen „zákon“) volbu předsedy, místopředsedů a způsob jednání Správní rady Masarykovy univerzity v Brně (dále jen „Správní rady“).

Článek 2
Předseda, místopředsedové a tajemník Správní rady

(1) Předseda

a) svolává jednání Správní rady,

b) řídí jednání Správní rady,

c) navrhuje program jednání Správní rady, připravuje usnesení,

d) podepisuje dokumenty Správní rady, zvláště předchozí písemný souhlas Správní rady podle § 15, odst. 1 zákona,

e) je oprávněn vyžadovat podklady a posudky nutné pro činnost Správní rady dle § 15 zákona,

f) z pověření Správní rady jedná jejím jménem,

g) může přizvat na jednání Správní rady hosty,

h) řídí činnost tajemníka Správní rady,

i) na žádost rektora podle § 14 odst. 3 zákona svolá mimořádné zasedání Správní rady do tří týdnů ode dne podání žádosti.

(2) Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím pověřený místopředseda. V případě úmrtí předsedy nastupuje na jeho místo starší z místopředsedů.

(3) Tajemník

(4) Tajemník vykonává administrativní a technické činnosti nutné pro činnost Správní rady. Tajemníka jmenuje rektor po projednání s předsedou Správní rady, pokud jmenuje tajemníka ze zaměstnanců MU, nebo předseda Správní rady, pokud jmenuje tajemníka z členů Správní rady.

Článek 3
Volba předsedy a místopředsedů

(1) Délka funkčního období předsedy a dvou místopředsedů Správní rady je dva roky, funkci předsedy a místopředsedy může tatáž osoba vykonávat v téže Správní radě nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.

(2) Volba předsedy a místopředsedů se provádí tajnou volbou a je možné uskutečnit ji i korespondenčním hlasováním.

(3) K platnosti volby je třeba přítomnost nadpoloviční většiny všech členů Správní rady, s výjimkou korespondenčního hlasování uvedeného v odstavci 2. V prvním kole je zvolen ten kandidát, který získal hlasy nadpoloviční většiny všech členů Správní rady. Pokud potřebný počet hlasů nezíská žádný z kandidátů, volba se opakuje a ve druhém kole je pak zvolen kandidát s nejvyšším počtem hlasů.

Článek 4
Jednání Správní rady

(1) Správní rada se schází minimálně dvakrát ročně.

(2) Účast člena Správní rady na zasedání je nezastupitelná.

(3) Požádají-li o to nejméně tři členové Správní rady, předseda svolá do tří týdnů od podání žádosti zasedání.

(4) Správní rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Správní rady. S přijetím návrhu musí souhlasit nadpoloviční většina všech jejích členů.

(5) Program jednání navrhuje předseda Správní rady a o návrhu jsou členové informováni předem, nejpozději pozvánkou na jednání Správní rady. Program jednání je schvalován při zahájení jednání, po projednání návrhů na jeho změny. Návrhy na změny jsou oprávněni předkládat všichni členové Správní rady, doporučení na změny a doplnění programu mohou vznést tajemník Správní rady a přizvaní hosté.

(6) O závěrech jednání k jednotlivým bodům rozhoduje Správní rada hlasováním. Ke schválení správního návrhu je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů Správní rady.

(7) Předseda na návrh rektora může navrhnout členům Správní rady korespondenční hlasování o přijetí usnesení. Toto hlasování se uskuteční, pokud do stanoveného termínu nenavrhnou tři členové svolání Správní rady k tomuto problému. Korespondenční hlasování se uskuteční do rukou předsedy. K přijetí usnesení je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů Správní rady.

(8) Pokud se Správní rada nevyjádří do třiceti dnů od doručení návrhu rozpočtu MU nebo dlouhodobého záměru MU členům Správní rady MU, má se za to, že Správní rada k těmto návrhům nemá připomínky.

(9) Kvestor může být jednání Správní rady přítomen i tehdy, je-li přítomen rektor.

(10) Zasedání Správní rady jsou veřejná. Pokud se na tom Správní rada usnese hlasováním, mohou být některé části nebo celá jednání neveřejná.

(11) Jsou-li některé podklady pro jednání Správní rady označeny jejich původcem jako důvěrné, jsou členové Správní rady, tajemník i hosté vázáni povinností mlčenlivosti dle obecně závazných právních předpisů.

Článek 5

(1) Správní rada má právo si vyžádat ke svému rozhodnutí odborné posudky. Náklady na vypracování posudků hradí MU.

(2) Usnesení Správní rady musí být vhodným způsobem zveřejněno do pěti dnů ode dne hlasování. V případech uvedených v zákoně je povinna Správní rada oznámit své stanovisko do sedmi dnů od jeho vydání Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (§ 15, odst. 6 zákona).

(3) Administrativní náklady spojené s činností Správní rady hradí MU.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Statut Správní rady MU schválený ministrem školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. května 1999 pod č.j.: 21 361/99-33.

(2) Tento Statut Správní rady MU byl projednán s rektorem.

(3) Tento Statut Správní rady MU nabývá platnosti dnem schválení.

MUDr. Alena Štětková, CSc., v. r.
předsedkyně Správní rady

Podle § 14 odst. 3 zákona Č. 111 / 1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), schvaluji tento Statut Správní rady Masarykovy univerzity v Brně.

V Praze dne 26. července 2004

JUDr. Petra Buzková, v. r.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info