Volební a jednací řád Akademického senátu Masarykovy univerzity

(účinnost od 1.7.2014)

Verze ke stažení (PDF)

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Tento Volební a jednací řád Akademického senátu Masarykovy univerzity (dále jen „řád“) platí pro Akademický senát Masarykovy univerzity (dále jen „Senát“), který se na Masarykově univerzitě (dále jen „Univerzita“) v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Statutem Masarykovy univerzity (dále jen „Statut“) ustavuje jako samosprávný zastupitelský akademický orgán.

(2) Tento řád upravuje v souladu se Zákonem a Statutem:

a) volbu členů Senátu,

b) výkon členství v Senátu,

c) uspořádání Senátu,

d) jednání Senátu,

e) dokumentaci činnosti Senátu a informování o ní.

Část první
Volební řád

Článek 2
Volební obvody

(1) Každý člen akademické obce přísluší pro účely výkonu práv podle tohoto řádu jednomu volebnímu obvodu akademické obce Univerzity.

(2) Akademická obec Univerzity se pro účely tohoto řádu dělí na devět volebních obvodů sdružujících akademické pracovníky jednotlivých fakult univerzity, devět volebních obvodů sdružující studenty jednotlivých fakult univerzity a volební obvod akademických pracovníků celouniverzitních pracovišť, jimiž se pro účely tohoto řádu rozumí vysokoškolské ústavy a pracoviště dle čl. 28 odst. 3 a 4 Statutu.

(3) Akademický pracovník, který je souběžně studentem, přísluší k volebnímu obvodu pro akademické pracovníky, ledaže se rozhodne pro příslušnost k volebnímu obvodu pro studenty. Rozdělení akademických pracovníků do volebních obvodů se odvozuje od jejich zařazení jako zaměstnanců univerzity podle příslušnosti k fakultě či celouniverzitnímu pracovišti.

(4) V případě zaměstnání na pozici akademického pracovníka na více fakultách či celouniverzitních pracovištích je volebním obvodem akademického pracovníka jím zvolené pracoviště. Pokud volbu neučiní, přísluší do volebního obvodu podle kmenového pracoviště.

(5) Rozdělení studentů do volebních obvodů se odvozuje od jejich studijní příslušnosti k fakultě. V případě studia na dvou či více fakultách si student zvolí jeden volební obvod. Pokud volbu neučiní, přísluší do volebního obvodu podle aktivního studia s nejstarším datem zápisu do studia.

(6) Funkce člena Senátu je nezastupitelná a neslučitelná kromě funkcí uvedených v Zákoně též s funkcemi kvestora, kancléře a ředitele součásti Univerzity (§ 22 odst. 1 Zákona).

Článek 3
Volební klíč

(1) Volební obvod akademických pracovníků každé fakulty zvolí ze svých řad tři členy Senátu a dva náhradníky.

(2) Volební obvody studentů každé fakulty zvolí ze svých řad dva členy Senátu a dva náhradníky.

(3) Ve dvou volebních obvodech studentů fakult, určených postupem podle čl. 7 odst. 6, se volí tři členové Senátu a dva náhradníci.

(4) Celouniverzitní pracoviště zvolí tři zástupce akademických pracovníků a dva náhradníky.

Článek 4
Volební období

(1) Volební období Senátu trvá 36 kalendářních měsíců. Volební období začíná 1. ledna a končí 31. prosince. Funkční období členů Senátu je shodné s volebním obdobím.

(2) Náhradníci povolaní ke členství a členové zvolení v doplňovacích a opakovaných volbách působí jako členové do konce volebního období Senátu.

(3) Pokud funkční období všech členů Senátu skončilo podle § 8 odst. 3 Zákona, konají se doplňovací volby.

Článek 5
Organizace voleb

(1) Volby se konají elektronicky prostřednictvím aplikace Informačního systému Masarykovy univerzity E-volby (dále „Aplikace“).

(2) Při volbách se činí přiměřená opatření k zajištění tajnosti.

Článek 6
Vyhlášení voleb

(1) Harmonogram konání voleb vyhlásí předseda Senátu do konce září roku, v němž končí volební období Senátu. Neučiní-li tak, vyhlásí volby rektor. Vyhlášení voleb se zveřejňuje na elektronické úřední desce Univerzity a v Aplikaci.

(2) Součástí vyhlášení voleb je uvedení dvou volebních obvodů podle čl. 3 odst. 3.

(3) Volby se konají v listopadu roku, kdy končí volební období Senátu.

Článek 7
Volební komise

(1) Volby řídí Volební a mandátová komise Senátu a v jednotlivých volebních obvodech obvodní volební komise. Není-li uvedeno jinak, je dále termínem „volební komise“ míněna jak Volební a mandátová komise, tak kterákoliv obvodní volební komise.

(2) Předsedu a nejméně další čtyři členy Volební a mandátové komise Senátu jmenuje a odvolává Senát z řad členů akademické obce Univerzity.

(3) Předsedu a nejméně dva další členy obvodních volebních komisí jmenuje a odvolává akademický senát příslušné fakulty z řad členů volebního obvodu. Akademický senát fakulty může jmenovat jedinou obvodní volební komisi pro oba obvody.

(4) Obvodní volební komisi pro celouniverzitní pracoviště jmenuje a odvolává Senát z řad členů příslušného volebního obvodu.

(5) V případě, že člen volební komise přijme kandidaturu ve volbách, jeho členství ve volební komisi zaniká. Členství dále zaniká vzdáním se funkce, odvoláním nebo spolu se zánikem členství v příslušném volebním obvodu. Klesne-li počet členů Volební a mandátové komise na méně než pět členů, respektive počet členů obvodní volební komise na méně než tři členy, musí být komise neprodleně doplněna. V takovém případě může při nebezpečí prodlení členy jmenovat též předseda Senátu, respektive předseda akademického senátu fakulty.

(6) Volební a mandátová komise Senátu losem určí volební obvody podle čl. 3 odst. 3.

(7) Volební a mandátová komise Senátu napomáhá při organizaci voleb obvodním volebním komisím.

(8) Volební a mandátová komise Senátu je oprávněna kontrolovat činnost obvodních volebních komisí. Z podnětu člena příslušného volebního obvodu uskuteční neprodleně kontrolu v potřebném rozsahu.

Článek 8
Volební seznamy

(1) Obvodní volební komise prověří správnost seznamu členů příslušného volebního obvodu a zpřístupní ho členům volebního obvodu.

(2) Obvodní volební komise vypořádá bezodkladně námitky vůči správnosti seznamu členů volebního obvodu.

Článek 9
Kandidáti

(1) Kandidovat může člen příslušného volebního obvodu.

Písemné oznámení kandidatury musí být doručeno předsedovi či pověřenému členu příslušné obvodní volební komise nejpozději do dne stanoveného harmonogramem. Kandidát smí připojit svůj volební program, který bude zpřístupněn v Aplikaci. Předseda či pověřený člen komise potvrdí přijetí kandidatury.


Článek 10
Informace o kandidátech a čase voleb

(1) Obvodní volební komise zveřejní listinu kandidátů nejméně týden před začátkem voleb.

(2) Obvodní volební komise ve stejné lhůtě informují voliče o čase, ve kterém mohou prostřednictvím Aplikace volit.

Článek 11
Volební kampaně

(1) Na fakultách a celouniverzitních pracovištích se mohou konat předvolební shromáždění se všemi kandidáty nebo na podporu jednotlivých kandidátů.

(2) Fakulty a celouniverzitní pracoviště v této souvislosti dbají na zachování rovných podmínek vedení volební kampaně.

Článek 12
Průběh voleb

(1) Aplikace je otevřena pro volby po dobu nejméně čtyř dnů podle vyhlášeného harmonogramu.

(2) Volič může v Aplikaci odevzdat hlas takovému počtu kandidátů, kolik členů Senátu se volí v příslušném volebním obvodu.

(3) Průběžné výsledky voleb se nezveřejňují.

Článek 13
Zjištění výsledků voleb

(1) Volební komise zjistí prostřednictvím Aplikace výsledky voleb v příslušném volebním obvodu nejpozději následující pracovní den po posledním dni voleb.

(2) Povinná minimální účast voličů se v žádném volebním obvodu nestanovuje.

(3) Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů ve svém volebním obvodu.

(4) Dva nezvolení kandidáti s nejvyšším počtem hlasů se stávají náhradníky.

(5) Dojde-li na pořadí rozhodném pro zvolení členů či stanovení náhradníků k rovnosti hlasů, určí obvodní volební komise pořadí losem.

(6) Předseda obvodní volební komise předá bezodkladně výsledky voleb Volební a mandátové komisi Senátu. Volební a mandátová komise zveřejní výsledky voleb způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Volební a mandátová komise Senátu vyhlásí zvolené kandidáty po marném uplynutí lhůty pro podání stížností nebo po jejich vypořádání.

(8) Volební a mandátová komise Senátu předá zvolenému členovi písemné osvědčení o zvolení členem Senátu.

Článek 14
Stížnosti

(1) Proti porušení Zákona, Statutu či tohoto řádu při přípravě voleb, průběhu volební kampaně, organizaci voleb a proti výsledkům voleb může podat volič stížnost Volební a mandátové komisi Senátu. Stížnost musí být podána nejpozději do pěti dnů od vyhlášení výsledků.

(2) Stížnost musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody.

(3) Volební a mandátová komise Senátu přizve k projednávání příslušnou obvodní komisi.

(4) Volební a mandátová komise Senátu posoudí stížnost na volby do pěti dnů ode dne přijetí stížnosti. Rozhodnutí o stížnosti se připojí k zápisu o volbě.

Článek 15
Opakování voleb

(1) Volby se opakují tehdy, došlo-li k závažnému porušení zásad a pravidel voleb, které mohlo mít vliv na výsledky voleb, pokud jde o zvolené členy. Došlo-li k takovému pochybení, pokud jde o pořadí náhradníků, platí, že náhradníci od místa, kde k pochybení došlo, včetně, nejsou zvoleni.

(2) O opakování voleb rozhoduje Volební a mandátová komise Senátu.

(3) Pro opakované volby přiměřeně platí ustanovení o volbách.

Článek 16
Doplňovací volby

(1) Doplňovací volby se konají v případě, že na uvolněné místo člena Senátu není náhradník nebo všichni náhradníci povolání odmítli nebo v řádných volbách nebyli zvoleni všichni členové.

(2) Doplňovací volby se nemusejí konat v případě, že místo bylo uvolněno v posledních šesti měsících volebního období, pokud se tak rozhodne akademický senát fakulty.

(3) Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.

Článek 17
Zánik členství

(1) Členství v Senátu v průběhu volebního období zaniká:

a) zánikem členství v akademické obci volebního obvodu,

b) nástupem do funkce neslučitelné se členstvím v Senátu,

c) vzdáním se členství.

(2) Členové Senátu oznámí zánik členství z důvodů uvedených v odstavci 1 předsedovi Senátu.

(3) Vzdání se členství musí být učiněno písemným prohlášením do rukou předsedy Senátu.

Článek 18
Zachování členství při nástupu do navazujícího studia

(1) Členství v Senátu nezanikne v případě studenta, který řádně ukončí veškerá svá studia ve studijních programech uskutečňovaných fakultou, v jejímž volebním obvodu byl do Senátu zvolen, ale nejpozději v den, kdy ukončí poslední z nich, podá přihlášku ke studiu v dalším studijním programu uskutečňovaném touto fakultou.

(2) Za předpokladu uvedeného v odstavci 1 tato osoba pokračuje v původním funkčním období člena Senátu, na něž byla zvolena, její členství v Senátu však skončí dnem, kdy

a) měla stanoven termín zápisu do dalšího studijního programu uvedeného v odstavci 1, pokud do něj byla přijata, ale nezapsala se,

b) marně uplynula lhůta pro podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v dalším studijním programu uvedeném v odstavci 1, pokud bylo takové rozhodnutí vydáno,

c) jí bylo doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v dalším studijním programu uvedeného v odstavci 1, pokud bylo rozhodnutí o nepřijetí ke studiu vydáno a uvedená osoba podala žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí,

podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.

Článek 19
Povolání náhradníka

(1) Náhradníka povolává Volební a mandátová komise Senátu.

(2) Náhradník může povolání písemně odmítnout.

Článek 20
Dokumentace voleb a členství v Senátu

(1) Akademické senáty fakult archivují volební dokumentaci týkající se volebního obvodu (vyhlášení, kandidatury, listiny kandidátů, zápis o výsledku zjištěném z Aplikace).

(2) Senát archivuje dokumentaci týkající se voleb.

(3) Předseda Senátu vede seznam členů.

Část druhá
Uspořádání senátu

Článek 21
Komory

(1) Senát se vnitřně člení na komoru akademických pracovníků a na studentskou komoru.

(2) Komory samostatně zasedají, ustanovují své představitele a mohou přijímat v souladu se Zákonem, Statutem a tímto řádem vlastní pravidla pro jednání.

Článek 22
Předseda a místopředsedové

(1) V čele Senátu stojí předseda z řad akademických pracovníků volený nadpoloviční většinou všech členů Senátu.

(2) Předseda studentské komory je prvním místopředsedou Senátu, předseda komory akademických pracovníků je druhým místopředsedou.

(3) Předseda řídí činnost a jednání Senátu a zastupuje Senát navenek.

(4) Předseda a místopředsedové připravují zasedání Senátu.


Článek 23
Komise

(1) Stálými komisemi Senátu jsou:

a) Volební a mandátová komise,

b) Legislativní komise,

c) Ekonomická komise.

(2) Senát zřizuje svým usnesením další stálé nebo dočasné komise. Přitom vymezí její složení a její úkoly.

(3) Členy komise mohou být členové z řad akademické obce Univerzity, popřípadě další odborníci na řešenou problematiku.

(4) Předsedy komisí vybírá Senát z řad svých členů.

Článek 24
Zabezpečování činnosti Senátu

(1) Potřebnou administrativu spojenou s činností Senátu zajišťuje pověřený zaměstnanec rektorátu.

(2) Náklady na činnost Senátu jsou hrazeny z rozpočtu Univerzity.

Část třetí
Jednání senátu

Článek 25
Práva a povinnosti členů

(1) Člen Senátu má právo a povinnost zúčastnit se zasedání Senátu a jeho orgánů a aktivně se podílet na jejich činnosti. Univerzita je povinna učinit přiměřená opatření k zajištění tohoto práva.

(2) Člen Senátu má při zasedání Senátu právo předkládat své návrhy, podněty a připomínky a požadovat jejich řešení.

(3) Člen Senátu má právo rozhodujícího hlasu ve všech otázkách projednávaných Senátem.

(4) Člen Senátu odpovídá za výkon své funkce členům akademické obce.

Článek 26
Komunikace uvnitř Senátu a se Senátem mimo zasedání

(1) Senát informuje členy akademické obce o své agendě prostřednictvím institucionálních webových stránek Univerzity.

(2) Pro komunikaci členů Senátu se zřizuje a provozuje hromadný e-mail.

Článek 27
Usnášeníschopnost

Senát je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

Článek 28
Ustavující zasedání

Předseda Senátu z předchozího volebního období svolává a do zvolení předsedy řídí ustavující zasedání Senátu. Zasedání svolá tak, aby se konalo nejpozději dva měsíce po začátku volebního období Senátu. Na programu ustavujícího zasedání je zejména souhrnná zpráva o výsledku voleb a volba předsedy Senátu.

Článek 29
Řádné zasedání

(1) Řádná zasedání Senátu se konají nejméně dvakrát za semestr.

(2) Harmonogram řádných zasedání schvaluje na návrh předsedy Senát pro každý kalendářní rok. Harmonogram zasedání se zveřejní.

Článek 30
Mimořádné zasedání

(1) Mimořádné zasedání Senátu svolává jeho předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda, a to podle svého uvážení nebo na žádost:

a) nejméně jedné čtvrtiny členů Senátu,

b) na žádost akademického senátu kterékoliv fakulty Univerzity,

c) rektora, případně zastupujícího prorektora.

(2) Žádost o svolání mimořádného zasedání Senátu se předkládá písemně a její součástí jsou návrhy k projednání. Zasedání se koná nejdříve tři dny a nejpozději čtrnáct dnů po předložení žádosti.

Článek 31
Předkládání návrhů

(1) Návrhy na projednání věcí podle § 9 odst. 1, s výjimkou písmene h) Zákona, předkládá rektor nebo postupuje akademický senát fakulty. Tímto se rozumí předání návrhu předsedovi nebo jím pověřené osobě, kteří jsou povinni návrh neprodleně postoupit všem členům Senátu.

(2) Návrhy podle odstavce 1jsou Senátu postoupeny nejpozději třináct dnů před zasedáním. Komise nebo jednotliví členové Senátu mohou k těmto věcem navrhovat změny či usnesení, a to nejpozději šest dnů před zasedáním, do rukou předsedovi Senátu, který je postoupí všem členům Senátu.Ostatní návrhy jsou předkládány nejpozději šest dnů před zasedáním.

(3) Senát může projednat i návrhy předložené později, včetně návrhů předložených přímo na zasedání. Senát návrh neprojedná, pokud s projednáním nesouhlasí kterýkoliv přítomný člen.

Článek 32
Program zasedání

(1) Předseda spolu s místopředsedy sestavuje program zasedání a zpřístupňuje členům Senátu potřebné podklady.

(2) Návrhy na změnu programu se projednávají na začátku zasedání.

Článek 33
Veřejnost zasedání

Zasedání Senátu jsou veřejná.

Článek 34
Hosté

(1) Na zasedání mají právo vystoupit, kdykoliv o to požádají:

a) rektor nebo v jeho zastoupení prorektor,

b) kvestor,

c) předseda Správní rady nebo v jeho zastoupení člen správní rady,

d) děkan nebo v jeho zastoupení proděkan.

(2) Přizvat další osoby k aktivní účasti na zasedání Senátu, a to zejména z důvodu podání informací, nebo výkladu k určitému bodu jednání může:

a) předseda,

b) předkladatel projednávaného návrhu, a to se souhlasem předsedy.

Článek 35
Přijímání rozhodnutí

(1) O každém návrhu rozhoduje Senát hlasováním. O návrzích se hlasuje v pořadí podle programu. Je-li předložení návrhu následováno návrhy dílčích změn v původním návrhu, hlasuje Senát nejdříve o pozměňovacích návrzích.

(2) Usnesení je přijato, jestliže se pro ně vyslovila většina přítomných členů, pokud není Zákonem a tímto řádem stanoveno jinak.

(3) U usnesení týkajících se vnitřních předpisů Univerzity a u usnesení týkajících se věcí, o nichž tak Senát rozhodne, je zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin přítomných členů Senátu, nejméně však poloviny všech členů, pokud Zákon nestanoví jinak.

(4) Souhlasu většiny přítomných členů každé z komor je zapotřebí u usnesení ve věcech:

  • Studijního a zkušebního řádu Univerzity,
  • Volebního a jednacího řádu Senátu,
  • stipendií, zejména Stipendijního řádu Univerzity,
  • poplatků podle § 58 Zákona,
  • disciplinárních řádů pro studenty Univerzity a jejích součástí.

Článek 36
Veřejné hlasování

(1) Veřejně se hlasuje zdvižením ruky.

(2) Hlasování o usnesení v podstatě věci se sčítají.

(3) Při hlasování o postupu se může od sčítání upustit a rozhodnout aklamací.

Článek 37
Tajné hlasování

(1) Tajně se hlasuje ve věcech určených Zákonem, Statutem nebo tímto řádem.

(2) Tajně se vždy hlasuje:

a) při volbě předsedy Senátu,

b) při volbě předsedů komisí,

c) při vyjádření ke jmenování prorektorů,

d) při vyslovování souhlasu se jmenováním členů Vědecké rady.

(3) Tajně se hlasuje, kdykoli o to požádá člen Senátu.

(4) Tajně se hlasuje hlasovacími lístky.

Článek 38
Nesouhlas rektora s usnesením

Usnesení Senátu, s nímž rektor nesouhlasí, rektor neprovede a oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu předsedovi Senátu s odůvodněním.V takovém případě jedná Senát bez zbytečného odkladu o věci znovu. Pro opakované přijetí usnesení v této věci se vyžaduje souhlas třípětinové většiny všech členů.

Článek 39
Zápis ze zasedání Senátu

(1) Přijatá usnesení jsou zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup do tří dnů.

(2) Zápis ze zasedání Senátu pořizuje ve spolupráci s předsedajícím pověřený pracovník rektorátu. Zápis shrnuje průběh jednání, stanoviska vyslovená v rozpravě a uvádí usnesení včetně způsobu a výsledků hlasování o nich. Přílohou zápisu jsou zejména schválené předpisy a jiné písemné podklady, které tvoří podstatu usnesení.

(3) Elektronická verze zápisu je zpřístupněna všem členům Senátu do čtrnácti dnů od ukončení zasedání. Každý člen Senátu má právo vznést připomínky k zápisu do sedmi dnů od jeho zpřístupnění. Neprodleně po vypořádání připomínek se zápis zveřejní.

(4) K evidenci jednotlivých dokumentů a spisů, jakož i k evidenci jejich pohybu se používají výhradně prostředky elektronického systému spisové služby v IS MU.

(5) Veškeré dokumenty a spisy se ukládají v souladu s interní směrnicí Univerzity Spisový řád, která stanovuje jednotná pravidla pro manipulaci s dokumenty a postup při skartačním řízení.

Část čtvrtá
Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 40
Přechodná ustanovení

(1) Funkční období členů Senátu zvolených před účinností tohoto řádu končí nejpozději 31. prosince 2014.

(2) Ustanovení čl. 2 odst. 6 se neuplatní v případě členů Senátu zvolených před účinností tohoto řádu.

(3) Pro volby vyhlášené v roce 2014 se nepoužije ustanovení čl. 6 odst. 2.

Článek 41
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Masarykovy univerzity ze dne 10. června 1999 registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod
čj. 23 183/99-30, ve znění pozdějších změn.

(2) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) Zákona Akademickým senátem Masarykovy univerzity dne 2. června 2014.

(3) Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 4 Zákona.

(4) Tento řád nabývá účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., v. r.
rektor

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info