26. 4. 2023

Masarykova univerzita ocenila 11 inovačních počinů cenou MUNI Innovation Award

Sedm fakult, výzkumný ústav CEITEC a středisko Teiresiás se mohou prezentovat jako pracoviště, kde vznikly za uplynulé dva roky nejvýznamnější inovační počiny na Masarykově univerzitě. Cenu MUNI Innovation Award, která se udílela v rámci slavnostního aktu na pátém ročníku Business Research Fora, si odnáší celkem 11 laureátů.

Držitelé MUNI Innovation Award 2023

„Víme, že na univerzitě vzniká spousta skvělých nápadů, proto jsme se před dvěma lety rozhodli zavést ocenění pro zaměstnance a studenty Masarykovy univerzity, kteří dokázali své výstupy úspěšně převést do praxe, napomohli ke zdokonalení výrobků či služeb nebo přispěli ke zvýšení společenské relevance univerzitního výzkumu,“ vysvětlila Eva Janouškovcová, ředitelka Centra pro transfer technologií MU, které vznik ocenění iniciovalo.

Cenu nakonec obdrželo 11 počinů napříč univerzitou, které v uplynulých dvou letech výrazně přispěly ke zvyšování renomé a praktického uplatnění akademického bádání. „Ocenění MUNI Innovation Award je pro mě velká radost a také zadostiučinění pro náš projekt a potvrzení, že má smysl v našem systému vzdělávání identifikovat chytré děti, o kterých škola neví. Cena se samozřejmě netýká jenom mě, ale celého širokého týmu, jsou tam kolegové psychologové, programátoři, dabéři, grafici a celá řada dalších, bez nichž by systém nevznikl,“ uvedla jedna z oceněných docentka Šárka Portešová z Fakulty sociálních studií MU, která cenu obdržela za projekt Invenio, jenž hravou formou rozpoznává potenciál mimořádně nadaných dětí.

S cenou MUNI Innovation Award se pojí finanční odměna, mezi laureáty se rozdělí 1 milion Kč. Masarykova univerzita inovační počiny letos oceňuje podruhé, první MUNI Innovation Award přebírali laureáti v roce 2021.

Business Research Forum je veletrh příležitostí pro spolupráci s Masarykovou univerzitou. Setkávají se zde zástupci univerzity, univerzitních partnerů, soukromého i veřejného sektoru a odborné veřejnosti. Univerzita zde představuje své partnery z aplikační sféry a zároveň prezentuje možnosti další spolupráce. Forum se koná vždy jednou za dva roky, poprvé se uskutečnilo v roce 2015.

Podle Martina Kvizdy, prorektora pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání Masarykovy univerzity, je Business Research Forum především platformou pro rozvoj a utužování spolupráce mezi akademickým a soukromým sektorem nebo veřejnými institucemi. „Spolupráce s těmito partnery je důležitým předpokladem pro přenos a uplatnění našeho vědecko-výzkumného know-how v praxi. Což se snažíme podpořit cenou MUNI Innovation Award. Jde nám o ocenění skutečných inovačních počinů, které posunuly akademické bádání ke konkrétnímu využití v praxi, a to s důrazem na celospolečenský dopad,“ přibližuje prorektor.

Do druhého ročníku MUNI Innovation Award bylo na začátku nominováno 31 projektů, z nichž odborná komise složená ze zástupců Masarykovy univerzity vybrala jedenáct počinů, které nakonec ocenění obdržely a s ním i finanční podporu pro další rozvoj.

Laureáti MUNI Innovation Award 2023:

  1. Veronika Navrkalová, Ph.D. (CEITEC MU) a Mgr. Karla Plevová, Ph.D. (LF MU)

Ocenění za unikátní diagnostický nástroj LYNX

Spojením moderního laboratorního postupu a nově vytvořeného softwaru vznikl unikátní nástroj určený pro diagnostické i výzkumné hematoonkologické laboratoře. S využitím sekvenování nové generace umožňuje v jednom testu analyzovat různé typy molekulárních biomarkerů u nejběžnějších typů lymfoproliferativních onemocnění, jako je například chronická lymfocytární leukémie nebo difúzní velkobuněčný lymfom.

2. Dana Hlaváčková, Ph.D., a kolektiv (FF MU)

Ocenění za realizaci nástroje Opravidlo.cz

Nástroj Opravidlo.cz nabízí automatický korektor textů psaných českým jazykem, který je schopen pokrývat nejen kontrolu překlepů, ale také pravopisných, gramatických a typografických chyb. Je unikátní nejen rozsahem toho, co je schopen opravit, ale také možností seznámení se s podrobnějším vysvětlením, proč byla daná sekvence textu označena jako chybná.

Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., a Mgr. Richard Holaj (FF MU)

Ocenění za vytvoření aplikace CzechME

CzechME je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější aplikace na výuku češtiny pro nerodilé mluvčí. Vznikla na základě spolupráce Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a IT firmy EVE Technologies, s. r. o., které bylo jako první firmě v rámci Filozofické fakulty MU nabídnuto udělení statutu spin-off. Aplikace se intenzivně věnuje i výuce gramatiky a výslovnosti, čímž je na trhu unikátní.

3.  PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D. (LF MU)

Ocenění za vývoj a úspěch mobilní aplikace pro duševní zdraví MOU MindCare

MindCare je program pro rozvoj a podporu duševního zdraví a životní spokojenosti při onkologické léčbě. Výhodou aplikace je její dostupnost, kdy prostřednictvím videí, zpráv a dílčích cvičení pomáhá pacientům v péči o duševní zdraví. Cílem je naučit je žít co nejkvalitněji a snížit psychickou zátěž, která je s nemocí spojená. Aplikace MOU Mindcare zvítězila v soutěži Czech DIGI@MED Award v kategorii Existující řešení.

4.  PhDr. Šárka Portešová, Ph.D., a kolektiv (FSS MU)

Ocenění za tvorbu inovativního herního diagnostického systému Invenio

Cílem systému Invenio je rozpoznat potenciál dětí v nejrůznějších oblastech a rychle na něj reagovat rozšířením a modifikací jejich vzdělávání nebo další cílenou podporou. Diagnostický přístup je inovativní, moderní a rychlý; umožňuje testovat souběžně stovky dětí v různých školách i domácnostech. Jde o celosvětově jedinečnou diagnostickou metodu identifikace talentů se stále aktualizovanými testovými normami.

5.  Jan Kasprzak, Ph.D. (FI MU)

Ocenění za vývoj algoritmu pro hledání podobností v textových dokumentech za účelem odhalování plagiátů

Nástroj „Vejce vejci“ je již od roku 2008 součástí Informačního systému MU, ale také systémů Theses.cz a Odevzdej.cz používaných většinou vysokých škol v České republice. Od roku 2021 nástroj umožňuje detekovat i výrazně přeformulované texty a v roce 2022 byla zpřístupněna aplikace „Porovnej dva“ pro interaktivní a grafické porovnání dvojice dokumentů.

6.  Zdeněk Matěj, Ph.D. (FI MU)

Ocenění za vývoj algoritmů pro pomoc měření v reálném čase v měřeních ionizujícího záření u reaktorů, částicových urychlovačů a generátorů částic

Algoritmy umožňující rychlé zpracování dat pomáhají vyhodnocovat měření v reálném čase a tím napomáhat např. ke zvýšení radiační ochrany obyvatelstva. Výsledné systémy jsou využívány na řadě pracovišť v oblasti jaderného výzkumu a radiační bezpečnosti. Konkrétním příkladem výzkumu je kromě inteligentní sondy SGN-02 i návrh zařízení zabývající se vzdáleným měřením z detektorů gama záření pomocí speciálních optických vláken.

7.  Vilém Pařil, Ph.D., Ing. Martin Šauer, Ph.D., a Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. (ESF MU)

Ocenění za výzkum v oblasti využití velkých signalizačních dat při prognózách dopravního chování obyvatelstva

Výzkum vyústil v implementaci řady aplikovaných výstupů v rámci spolupráce s Ministerstvem dopravy, Správou železnic nebo s ČD, které prostřednictvím získaných metodik a výsledků verifikují dopravní proudy na vybraných železničních tazích. Výzkum je unikátním propojením metod transformace dat a následných optimalizačních úloh s metodami dopravní ekonomie a umožňuje definovat kritická místa prognózování dopravy.

8.  Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (PrF MU)

Ocenění za monografii Citační analýza judikatury (Wolters Kluwer, 2021)

Monografie Citační analýza judikatury představuje finální výstup projektu GA ČR (2017 až 2020). Projekt přinesl unikátní postupy, které nebyly dříve v prostředí ČR využity. Jeden ze tří vedoucích právních informačních systémů na českém trhu nyní využívá projektem inspirované řešení. O poznatky projektu projevil v roce 2022 zájem také Nejvyšší soud v rámci snahy o racionalizaci vnitřních procesů.

9.  RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (PřF MU)

Ocenění za výzkum imunity, dlouhověkosti a parazitace včely medonosné s dopadem pro praxi v zemědělství

Výzkum má podstatný dopad pro praxi v oblasti včelařství, ekologických vztahů a zemědělství. Výsledky analýz poskytly přehled změn v organismu parazitovaných včel, které jsou příčinou jejich zhoršeného zdravotního stavu a pozorovaných úhynů včelstev. Ocenění je udělováno i za dlouhodobou osvětovou činnost směrem k laické i odborné veřejnosti včetně spolupráce s Výzkumným ústavem včelařským, s.r.o. a Ministerstvem zemědělství.

10.  Svatoslav Ondra a kolektiv (Teiresiás MU)

Ocenění za implementaci komplexního komunikačního systému Polygraf Online

Systém Polygraf Online zajišťuje přístupnost komunikace pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením při prezenční i distanční výuce. Vznikl propojením systému Polygraf pro sdílení přepisu mluvené řeči (pro osoby se sluchovým postižením) a prezentovaného obrazu (pro osoby se zrakovým postižením) se systémem CoUnSiL nabízejícím distanční funkce videokonferenčního typu. Systém byl zároveň implementován v hlavních učebnách jednotlivých fakult MU.

11.  Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (FF MU)

Ocenění za soubor aplikovaných výstupů unikátního interdisciplinárního výzkumného projektu Media Art Live Archive: Intelligent Interface for Interactive Mediation of Cultural Heritage

Výstupy projektu jsou unikátním příspěvkem k oblasti aplikované umělé inteligence se zaměřením na využití ve vědách o umění a kurátorské praxi, rozšiřující oblast využití nástrojů AI v historiografii umění směrem k experimentálnímu a konceptuálnímu umění 20. a 21. století. Projekt byl součástí festivalu Ars Electronica jako příklad dobré praxe v oblasti ekologicky uvědomělého přístupu k uchování kulturního dědictví.

Stáhnout článek .pdf 207 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info