31. 5. 2022

Masarykova univerzita povede nový Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik

Masarykova univerzita bude aktivně pomáhat řešit celospolečenské výzvy. V programu EXCELES podpořeného z Národního plánu obnovy je zastoupena ve všech pěti projektech, přičemž z pozice koordinačního národního pracoviště povede právě Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik.

Poučit se z bezprecedentní situace v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a vytvořit nástroje reakce na podobné systémové hrozby do budoucna, a poskytnout pro veřejnou správu data, jak v krizových situací postupovat. Takový je základní cíl projektu SYRI alias Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik. Masarykova univerzita dosáhne na víc než pětinovou částku z pětimiliardové podpory programu EXCELES, přičemž víc než 560 milionů korun z tohoto objemu je určeno na vznik Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik.

Prostředky z programu EXCELES podpoří také vznik Národního institutu virologie a bakteriologie, Národního ústavu pro výzkum rakoviny, Národního ústavu pro neurologický výzkum a Národního institutu pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění. V každém z těchto nově vznikajících institutů má Masarykova univerzita, spolu s Univerzitou Karlovou jako jediná, svého řešitele, což ji staví do role, kdy bude mít na národní úrovni zásadní vliv a aktivní roli při hledání a vytváření řešení celospolečenských výzev.

„Pro Masarykovu univerzitu je to obrovská čest a potvrzení toho, že na naší půdě působí špičkoví vědci, jenž se podílejí na excelentních výzkumech, které mají využitelnost ve všech oblastech lidského života. Je to zároveň závazek a velká zodpovědnost podílet se na formování budoucnosti naší společnosti,“ hodnotí rektor Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. výsledky téměř dva roky trvajících úvah a jednání s potenciálními partnerskými špičkovými výzkumnými pracovišti jak z řad vysokých škol, tak ústavů Akademie věd ČR.

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik

Největší pozornost z perspektivy Masarykovy univerzity poutá Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik, zkráceně SYRI, jehož vědeckou ředitelkou je Klára Šeďová z Filozofické fakulty MU. V rámci něj dojde ke vzniku konsorcia Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR, jejichž propojení umožní výzkumnou činnost, která bude mít jednak excelentní vědeckou úroveň a také povede k vytváření poznatků prakticky využitelných v oblasti fungování veřejné správy a její komunikace s veřejností, zejména v otázkách zdraví a zdravotní péče, ale také např. vzdělání, ekonomiky či legislativy.

„Covid nám ukázal, že nenadálé události typu pandemií kladou závažné nároky na společenské obranné mechanismy a vyžadují efektivní reakce ze strany veřejných politik. Ke zvládání nestačí medicínský výzkum. Je třeba, aby se zapojili sociální vědci a přispěli svou expertízou např. při rozhodování, jak věrohodně šířit informace o zdravotních rizicích a ochraně před nimi, jak zajistit kvalitu vzdělávání při nuceném uzavření škol či jak zabránit tomu, aby se různé skupiny obyvatel propadly do chudoby. SYRI tvoří devět vzájemně provázaných vědních okruhů, z nichž tři budou přímo řídit výzkumníci z Masarykovy univerzity a v dalších budou zastoupeni,“ přibližuje prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

 

Projektové aktivity SYRI spadající pod Masarykovu univerzitu

 

Efektivita zdravotního systému: Zdravotní krize snižují dostupnost zdravotních služeb, efektivitu zdravotního systému a důvěru veřejnosti ve zdravotní systém. Pomocí integrace výzkumů z oblasti veřejného zdraví, zdravotnických a sociálních věd projekt identifikuje bariéry v přístupu ke zdravotní péči a navrhne a zanalyzuje reformy péče v několika dimenzích včetně zdravotní gramotnosti.

 

Právo a vládnutí: Systémové krize mohou být také krizemi pravidel a procedur politických institucí a procesů. Projekt bude pomocí integrace politických, právních a správních věd analyzovat fungování institucí v ČR a EU na více úrovních a jejich koordinaci s cílem identifikovat úspěšné reformy procesů formulování práva a vládnutí v ČR i ve světě a navrhovat proveditelné reformy v ČR.

Vzdělávání a dopady pandemie: Vzdělávací systémy si kladou za cíl maximální rozvoj potenciálu všech žáků. Dosažení tohoto cíle předpokládá zajištění rovných vzdělávacích příležitostí. V ČR existují silné vzdělávací nerovnosti, které dále posílil nucený přechod škol na distanční výuku v době pandemie. Projekt bude analyzovat, jak lze omezit tyto negativní dopady v běžné i krizové situaci, a navrhne a vyhodnotí možná intervenční opatření.

 

Další projektové aktivity SYRI

 

Ekonomické dopady pandemie: Krize typu pandemie zvyšují význam fiskální politiky vlivem prohloubení příjmové a majetkové nerovnosti a vlivem tlaků na veřejné rozpočty. Projekt bude analyzovat makroekonomické důsledky krizových opatření a charakterizovat optimální fiskální politiky v průběhu krizí a po jejich skončení, a to se zřetelem na význam nerovnosti a heterogenity.

Polarizace a populismus: Zdravotní krize představují výzvu pro kvalitu demokracie kvůli ohrožení institucionálních rámců, oslabení dělby moci, a zatížení nezávislosti soudnictví. Projekt bude formou kvantitativních a kvalitativních výzkumů včetně řady mezinárodních komparací a experimentálních metod analyzovat, jak populismus a polarizace vinou oslabení odpovědnosti a legitimity ovlivňují schopnost efektivně vládnout, a navrhne postupy k posílení společenské koheze a oslabení podpory populismu obyvatel ČR.

Komunikace, riziko a nejistota: Komunikace je jedním z ústředních aspektů zvládání krizových zdravotních situací a systémových rizik obecně. Projekt bude pomocí interdisciplinárních přístupů a unikátních dat studovat masová i sociální média, produkci, obsah i recepci komunikačních sdělení, vliv dezinformačních médií a zaměří se na důvěru v expertní vědění a politické instituce.

Socioekonomické nerovnosti: V ČR existují významné sociálně-ekonomické determinanty zdravotních rizik a prostorových souvislostí zdravotního potenciálu. Analýza jejich vlivu v průběhu zdravotní krize na základě unikátních individuálních longitudinálních dat napomůže snížení negativních dopadů na zdravotní stav obyvatel a redukci socioekonomických nerovností ve zdraví.

Systémy resilience: Společenská odolnost podporuje stabilitu státu, bezpečí a soudržnost aktérů (institucí, komunit, jednotlivců) v obdobích nejistoty a nepředvídaných zdravotních a sociálních rizik. Projekt podpoří vznik strategie institucionální a komunitní odolnosti v české veřejné správě na základě studia o

Stáhnout článek .pdf 192 kB
Stáhnout fotky .zip 28 196 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info