17. 10. 2019

Masarykova univerzita zacílí výzkumné aktivity na stárnoucí populaci

Věnovat se výzkumu a hledání řešení aktuálních i potenciálních problémů souvisejících s proměnou věkové struktury společnosti v České republice, ale i celé Evropě je prioritou Masarykovy univerzity (MU) pod vedením rektora Martina Bareše, který byl slavnostně inaugurován 16. října. Univerzita tak reaguje na potřeby spojené s fenoménem „Společnosti 4.0“, takzvanou 4. technickou revolucí a nepříznivé demografické trendy, které se promítají do téměř všech oblastí života a fungování společnosti. Do řešení otázek spojených s kvalitou života a zdravým stárnutím se proto zapojí zástupci vědních disciplín napříč všemi devíti fakultami MU.

„Demografické trendy jasně ukazují, že populace stárne. Výzkumy zároveň říkají, že rostoucí počet seniorů chce i ve vyšším věku a při případných zdravotních omezeních zůstat aktivní v domácím prostředí a nemá zájem se přemisťovat do specializovaných zařízení,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Společnost tak podle něj nepotřebuje masivní výstavbu domovů pro seniory, ale chytrá řešení, která umožní zdravější život nejen seniorům, a také lepší využívání digitalizace a umělé inteligence při péči o potřebné v jejich přirozeném sociálním prostředí. Právě oblast informačních technologií ve službě pro stárnoucí populaci tak bude jedním z klíčových témat.

„Změny věkové struktury obyvatelstva a potřeb společnosti je nutné řešit komplexně v rámci multioborového výzkumu a jeho aplikací například v podobě elektronického zdravotnictví nebo telemonitoringu, tedy sledování ukazatelů zdravotního stavu na dálku. Důležité je také odstraňování rozdílů a bariér v přístupu a využívání moderních technologií,“ doplnila proděkanka Lékařské fakulty MU Andrea Pokorná.

„Česká společnost musí reagovat jak na sociálně-zdravotní výzvy, tak na problémy ekonomické, které přicházejí se stárnoucí populací například ve vztahu k důchodovému systému,“ přiblížil Bareš nutnost mezioborové spolupráce expertů z přírodovědných, ale i humanitních a sociálních věd. Odborníci z MU se proto budou zabývat například možnostmi využití informačních technologií pro medicínské účely a celkovou elektronizaci procesů ve zdravotnictví i jiných oblastech a zapojí se do tvorby veřejných politik v oblasti udržitelnosti financování zdravotních, sociálních a důchodových systémů.

Při řešení otázek zdravého stárnutí chce rektor více spolupracovat s konkrétními zdravotnickými zařízeními, s městem Brnem, Jihomoravským krajem i státními institucemi a centrálními orgány státní správy. Univerzita se má stát národním lídrem v inovacích v této oblasti a více se podílet na přípravě strategických materiálů.


Podle Českého statistického úřadu by se počet obyvatel ČR ve věku 65 a více let, který na počátku roku 2018 poprvé přesáhl hranici dvou milionů, měl nadále každoročně zvyšovat a kulminovat až na konci padesátých let tohoto století na úrovni 3,2 milionu. Zastoupení seniorů v populaci by mělo vzrůst ze současných 19 procent až k 30 procentům. Průměrný věk obyvatel se podle prognózy do počátku 60. let vyšplhá ze současných 42,2 roku až na 46,9 roku a v 90. letech poroste až na 47,4 roku.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv