Imatrikulace a promoce

Všeobecné informace

Vnější podobu akademických tradic na Masarykově univerzitě představují akademické obřady, mezi něž patří imatrikulace a promoce.

Imatrikulace je slavnostní akt vyjadřující přijetí studenta do akademické obce univerzity. Součástí imatrikulace je imatrikulační slib studenta, jehož znění je uvedeno ve statutech fakult.

Promoce je slavnostní akt, při němž se absolventům studijních programů předává vysokoškolský diplom s uvedením získaného akademického titulu a dodatek k diplomu. Součástí slavnostního aktu je promoční slib absolventa, jehož znění je rovněž uvedeno ve statutech fakult.

Imatrikulace a promoce absolventů bakalářských studijních programů se konají za účasti děkana, proděkanů, pedela a promotora. Promocí absolventů magisterských a doktorských studijních programů se účastní rektor či v zastoupení některý z prorektorů, dále děkan, promotor a příslušní pedelové. Akademičtí funkcionáři vystupují při akademických slavnostech v talárech s insigniemi. Studenti jsou ve společenském oděvu, pouze promující absolventi doktorských studijních programů a magisterských studijních programů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku, mají černý talár.

Imatrikulace a promoce se konají převážně v univerzitní aule v budově Právnické fakulty MU.

Harmonogram imatrikulací a promocí pro rok 2019

Imatrikulace

Termín Fakulta Místo konání
16. 9. Ekonomicko-správní fakulta aula PrF
19. 9. Fakulta sociálních studií aula FSS (3. NP)
4. 10. Fakulta sportovních studií aula PrF
9. 10. Lékařská fakulta aula UKB
9. 10. Přírodovědecká fakulta aula PrF
14. 10. Filozofická fakulta aula PrF
25. 10. Fakulta informatiky aula PrF
7. 11. Právnická fakulta, Pedagogická fakulta aula PrF

Promoce

Termín Fakulta Místo konání
4.–5. 3. Ekonomicko-správní fakulta aula PrF
8. 3. ESF, obor MFTAP Nová radnice, Dominikánské nám. 1
11. 3. Pedagogická fakulta aula PrF
13. 3. Fakulta sportovních studií aula PrF
14.–15. 3. Filozofická fakulta aula PrF
21. 3. Přírodovědecká fakulta aula PrF
21.–22. 3. Fakulta sociálních studií aula FSS (3. NP)
25. 3. Právnická fakulta aula PrF
28.–29. 3. Fakulta informatiky aula PrF
24.–28. 6. Lékařská fakulta aula PrF
1.–2. 7. Právnická fakulta aula PrF
8.–10. 7. Pedagogická fakulta (8.-9. 7. Mgr., 10. 7. Bc.) aula PrF
9.–10. 7. Fakulta sociálních studií (9. 7. Bc., 10. 7. Mgr.) aula FSS (3. NP)
11.–12. 7. Fakulta sportovních studií (11. 7. Bc., 12. 7. Mgr.) aula PrF
15.–16. 7. Ekonomicko-správní fakulta aula PrF
17.–19. 7. Filozofická fakulta aula PrF
22.–23. 7. Přírodovědecká fakulta aula PrF
24. 7. Fakulta informatiky (Mgr.) aula PrF
3. 10. Fakulta informatiky (Bc.) aula PrF
18. 10. Lékařská fakulta (po 12. hod., 2 běhy) aula PrF
21. 10. Právnická fakulta aula PrF
29.–31. 10. Přírodovědecká fakulta aula PrF
8.–9. 11. Filozofická fakulta aula PrF