V jakých případech univerzita předčasně ukončí mé studium?

V případě, že nesplníte povinnosti stanovené Studijním a zkušebním řádem MU, fakulta vaše studium ukončí pro nesplnění požadavků. K tomu může dojít v těchto případech:

Jak se dozvím, že moje studium bude ukončeno pro nesplnění požadavků?

Nejprve vám fakulta zašle elektronickou výzvu, abyste se vyjádřili k podkladům pro ukončení studia. Musíte tak učinit nejpozději do 5 dnů od doručení této výzvy. Ve výzvě k vyjádření, kterou obdržíte, by mělo být uvedeno, jakým způsobem se můžete vyjádřit. Pokud výzvu obdržíte elektronicky prostřednictvím úřadovny v IS MU, mělo by být možné vyjádřit se stejnou cestou. Případně můžete vyjádření zaslat e-mailem na příslušné studijní oddělení (a do názvu uvést „Vyjádření k podkladům pro ukončení studia“), nebo můžete vyjádření dodat na studijní oddělení osobně.
Ve vyjádření uveďte důvody, proč by vám studium nemělo být ukončeno. Všechny argumenty musíte ale řádně (náležitě) doložit. Mějte na paměti, že ex post nelze argumentovat něčím, co vám bylo známo již na začátku semestru, nebo v jeho průběhu či v průběhu zkouškového období, tedy ještě předtím, než bylo při kontrole studia studijním oddělením zjištěno, že nemáte splněné povinnosti uplynulého semestru.

Na základě vašeho vyjádření pak děkan rozhodne, zda bude řízení o ukončení vašeho studia zastaveno a vy budete moci ve studiu pokračovat. Pokud se však k výzvě nevyjádříte, nebo neuvedete žádné okolnosti, které by mohly řízení o ukončení studia změnit, vydá děkan písemné rozhodnutí o ukončení studia.

Máte právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat – ve lhůtě 30 dnů od jeho doručení. V případě, že odvolání nepodáte, bude vaše studium ukončeno 31. den ode dne doručení rozhodnutí o ukončení studia.

Pokud se odvoláte, bude vaše studium ukončeno až dnem doručení rozhodnutí rektora, který váš případ nejprve přezkoumá (viz § 68 ZVŠ).

Jak napsat odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia?

Vzhledem k tomu, že v odvolání uvádí každý své vlastní, individuální důvody, žádný jednotný formulář pro jeho podání neexistuje.

Doporučujeme však, aby byl text stručný a jasný a důvody, které v něm uvedete, musíte řádně doložit (například pokud uvádíte zdravotní problémy, je potřeba je mít doloženy lékařskou zprávou a podobně). Rozsáhlost odvolání nemá na rozhodování rektora žádný vliv.

Udělit výjimku ze studijních předpisů může pouze děkan, rektor (ze zákona) tuto možnost nemá, rektor pouze přezkoumá, zda bylo na fakultě při rozhodování postupováno v souladu s předpisy (§ 68 odst. 6 ZVŠ).

 

 

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info