Na koho se můžete obrátit na MU v případě sexuálního obtěžování?

Masarykova univerzita vytvořila síť kontaktních osob, které poskytují poradenství obětem, svědkům i obviněným ze sexuálního obtěžování, které jsou v této problematice odborně proškoleny a o téma se aktivně zajímají. Z hlediska komunikace s osobou zapojenou do takového případu, prošly všechny kontaktní osoby na míru připravenými workshopy od organizace Konsent, a jsou také dopodrobna obeznámeny s procesem řešení takového případu v rámci MU.
Pokud se na některou z kontaktních osob obrátíte, v první řadě můžete očekávat, že vás vyslechne, dle vaší konkrétní situace vám představí nástroje pomoci, které máme k dispozici v rámci univerzity i mimo ni a přiblíží vám proces řešení v rámci MU. To vše by vám mohlo pomoci se informovaně rozhodnout, jak se svojí situací naložíte. Pokud budete chtít svůj případ předat k řešení v rámci MU, kontaktní osoba je připravena vám s tím pomoci.

K dispozici vám jsou kontaktní osoby, které působí pod Poradenským centrem MU, kontaktní osoby z jednotlivých fakult, ochránkyně práv MU a dále kontaktní osoby z řad Studentské komory Akademického senátu. Je možné si libovolně vybrat kontaktní osobu, na kterou se obrátíte, ať už jste studující, zaměstnanec či zaměstnankyně. Kromě toho, že si můžete vybrat, zda se chcete obrátit na ženu či muže, si můžete také zvolit, zda využijete kontakt z vaší fakulty nebo kontaktní osobu mimo ni.

Kontaktní osoby pro řešení případů sexuálního obtěžování jsou lidé, kteří zastávají ještě další pozice v rámci univerzity, mějte prosím proto na paměti, že i když se vám budou snažit věnovat co nejdříve, někdy to nemusí být okamžitě. V případě, že se rozhodnete pro osobní setkání s kontaktní osobou, doporučujeme domluvit se na konkrétním termínu schůzky, což napomůže zajistit dostatek klidu a času pro rozhovor (samozřejmě není třeba psát předem jakékoli podrobnosti, stačí prostě kontaktní osobě napsat, že chcete přijít).

V případě, že máte nějaký podnět, doporučení nebo námitku k řešení případu sexuálního obtěžování, obraťte se na ochrance@muni.cz.

Kdo jsou kontaktní osoby na Masarykově univerzitě?

Poradenské centrum

Dagmar pracuje na Poradenském centru MU od července 2023. Vystudovala Sociální pedagogiku na UTB ve Zlíně. Pracovala mimo jiné v sociálních službách s lidmi s mentálním postižením. Absolvovala workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent.

Kontaktovat ji můžete na e-mailu: cadova@rect.muni.cz, tel. 549 493 402, osobně v kanceláři č. 273 na Rektorátě MU nebo po dohodě v konzultační místnosti na Komenského nám. 2 (místnost č. 236)

Silvie pracuje na Poradenském centru MU od února 2022. Vystudovala program Sociální pedagogika a volný čas na PdF MU. Při praxích v hospici a nemocnici pracovala s lidmi v náročné životní situaci. V minulosti lektorovala akci Prvákoviny, kontakt se studujícími je jí tedy dlouhodobě blízký. Absolvovala workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent a v rámci Poradenského centra spolupracuje na koncepčním uchopení tématu sexuálního obtěžování na půdě MU.

Kontakt: simonova@rect.muni.cz, tel. 549 498 174, osobně v kanceláři č. 584 na Rektorátě MU nebo po dohodě v konzultační místnosti na Komenského nám. 2 (místnost č. 236).

Eliška vystudovala magisterskou psychologii na Fakultě sociálních studií, kde nyní studuje doktorský stupeň studia, a zároveň pracuje jako psycholožka Poradenského centra MU. Je frekventantkou na řešení zaměřeného terapeutického výcviku, a absolvovala workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent – organizace, která se věnuje prevenci znásilnění, sexuálního obtěžování a šikany.

Kontakt: email: vachovaeliska@gmail.com; 235693@mail.muni.cz, po dohodě v konzultační místnosti na Komenského nám. 2 (místnost č. 236).

Stanislav pracuje jako psycholog Poradenského centra MU a je v pravidelném kontaktu se studenty a jejich obtížemi. Zároveň je doktorandem na katedře psychologie FSS. Absolvoval workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent a nabízí jak možnost konzultace možného postupu při řešení problému, tak možnost psychologické konzultace.

Kontakt: email: stan.svacinka@gmail.com, osobně po předchozí domluvě v místnost 2.52 na FSS anebo v konzultační místnosti na Komenského nám. 2 (místnost č. 236).

Fakulty

Právnická fakulta

Jmenuji se Lenka Dobešová, od roku 1996 působím na Právnické fakultě MU Brno na katedře Občanského práva jako odborný asistent a lektor. Byla jsem oslovena děkanem fakulty, abych se ujala role "kontaktní osoby v oblasti případného sexuálního obtěžování" na Právnické fakultě. Úkolem této pozice je vytvořit pro studenty, studentky, ale i všechny zaměstnance fakulty možnost přijít se svěřit či poradit pro případ, že by se cítili být ohroženi či obtěžováni kýmkoli na půdě fakulty.

Vojtěch se věnuje ochraně životního prostředí na Právnické fakultě a na Nejvyšším správním soudu. Vedle výstavby a průmyslových provozů se zajímá také o welfare zvířat, ochranu zranitelných skupin a spojitosti gender a klimatických změn. Absolvoval workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent.

Kontakt: Na fakultě v konzultačních hodinách, po domluvě vcelku kdykoliv a kdekoliv. Ideální domluva přes e-mail (vomacka@mail.muni.cz) nebo MS Teams.

Lékařská fakulta

Miroslav pracoval jako klinický psycholog a psychoterapeut ve FN Brno. Od roku 2018 pracuje jako učitel na Lékařské fakultě. V rámci poradenských služeb ústavu je v každodenním kontaktu se studenty a zaměstnanci LF. Absolvoval workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent a je tedy k dispozici případným obětem pro konzultaci či pro pomoc s nahlášením případu.

Kontakt: email: msvetlak@med.muni.cz; tel. 532 23 2089; osobně v kanceláři č. kancelář: 513 v budově kampusu F01B1, Kamenice 3.

Gabriela působí na LF MU od roku 2020. Pracuje na pozici HR manažerky a spravuje agendu HR Award, jejímž hlavním cílem je zlepšování pracovních podmínek a zavádění transparentních a fungujících procesů na fakultě. Do její agendy spadá také problematika rovných příležitostí. Je tvůrkyní a nyní spoluautorkou informačního webu Bezpečná fakulta. Podporu bezpečného a informovaného prostředí vnímá jako důležitou součást své práce. V listopadu 2023 absolvovala workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent a je k dispozici všem, kteří potřebují nezávaznou konzultaci či pomoc s nahlášením případu.

Kontakt: e-mail: gabriela.tomastikova@med.muni.cz, tel: 549 497 478 nebo MS Teams

Osobní setkání je možné po dohodě v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice i na jiném vhodném místě mimo prostory kampusu.

Přírodovědecká fakulta

Docentka Markéta Munzarová působí na Přírodovědecké fakultě MU od roku 2001 v různých rolích, od roku 2022 jako proděkanka pro spolupráci se středními školami, péči o talenty, sociální oblast a celoživotní vzdělávání. Součástí její proděkanské agendy je mimo jiné starost o sociální potřeby studentů a studentek. K tomu přirozeně patří otevřenost v obtížných životních situacích, které nejen studenty a studentky, ale i zaměstnance a zaměstnankyně mohou potkat a potkávají. Jako vyučující mnoha pregraduálních studentů se snaží naslouchat a pomoci i tam, kde nejde čistě o její vlastní předmět. Proto přijala roli kontaktní osoby pro gender a prevenci sexuálního obtěžování jako službu, kterou do určité míry již stejně koná.

Kontakt: email marketa@chemi.muni.cz, tel. 549 49 5987, osobně v kanceláři C12/327 v Univerzitním kampusu Bohunice.

Profesor Jaromír Leichmann působí na Přírodovědecké fakultě MU od roku 1988, s tříletou přestávkou, kdy pracoval na univerzitě v Salzburgu. Vedle své výukové a výzkumné činnosti se vztahy na fakultě zabýval v řadě významných vedoucích pozic: od roku 2018 jako proděkan Přírodovědecké fakulty pro výzkum, rozvoj, kvalitu a personální strategii, 8 let jako děkan, 4 roky jako ředitel Ústavu geologických věd, 3 roky jako předseda fakultního akademického senátu a také jako řešitel řady významných projektů. Ve všech těchto rolích se mu dostávalo a dostává přirozeného respektu a důvěry, díky čemuž na fakultě dlouhodobě poskytuje podporu v oblasti mezi mezilidských nedorozumění či konfliktů.

Kontakt: email leichmann@sci.muni.cz, tel. 549 49 5559, osobně v kanceláři 01006/pavilon 03 areálu Kotlářská.

Filozofická fakulta

Klára pracuje jako odborná asistentka na Ústavu pedagogických věd FF MU, kde se mimo jiné dlouhodobě věnuje tématu age managementu, rovných příležitostí žen a mužů a dále pak oblasti vzdělávání dospělých. V rámci projektu HR Award se podílela na podpoře aktivit pro doktorské studující. Má za sebou kurz krizové intervence a dříve působila jako sociální pracovnice v neziskové organizaci. V roce 2023 absolvovala workshop organizace Konsent pro kontaktní osoby v otázkách sexuálního obtěžování a je k dispozici a případné pomoci.

Kontakt: harvankova@phil.muni.cz, osobní setkání po předchozí domluvě telefonicky nebo e-mailem na Filozofické fakultě v místnosti 04014 (budova C, 4. NP). Pokud by nevyhovovalo osobní setkání v mé kanceláři, je po domluvě možné zarezervovat jinou místnost na FF, nebo můžeme využít prostory i mimo fakultu, např. konzultační místnost Poradenského centra na Komenského nám. 2 (místnost č. 236).

Petr pracuje na Ústavu románských jazyků a literatur od roku 1990. V letech 1997-2013 působil jako vedoucí ústavu, mezi roky 2014 a 2022 jako proděkan. Tato práce vyžadovala orientaci v problematice mezilidských vztahů. V roce 2022 absolvoval workshop organizace Konsent pro kontaktní osoby v otázkách sexuálního obtěžování a je k dispozici a případné pomoci.

Kontakt: e-mail: kylousek@phil.muni.cz; tel. 549 494 581

Denisa pracuje na Historickému ústavu FF MU, kde se mimo jiné věnuje genderovým moderním dějinám. Kromě odborné činnosti vstupuje do současných veřejných debat o genderu a feminismu. Sexuální obtěžování a násilí považuje za zásadní systémový problém naší společnosti a je připravena jako kontaktní osoba pomoci obětem takového jednání.

Kontakt: e-mail: necasova@phil.muni.cz

Pedagogická fakulta

Jozef absolvoval genderová studia (M.A.) a inkluzivní vzdělávání (PhD.). Ve výzkumu a výuce se zaměřuje na inkluzivní vzdělávání z hlediska zdravotního postižení, etnicity a genderu, porovnávání vzdělávacích systémů, vzdělávací politiku a lidská práva ve vzdělávání. Pracoval v neziskovém sektoru, ve státní správě a v současnosti působí v Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání.

Kontakt: jmiskolci@ped.muni.cz, osobní setkání po předchozí domluvě telefonicky nebo e-mailem na Pedagogické fakultě v místnosti 4020 (CVIDOS, Poříčí 31A, 4. NP), v konzultační místnosti Poradenského centra na Komenského nám. 2 (místnost č. 236) nebo na jiném místě dle domluvy.

Lenka Slepičková vystudovala sociologii na Fakultě sociálních studií a v současnosti pracuje v Institutu pro výzkum inkluzivního vzdělávání. Dlouhodobě se výzkumně věnuje tématům z oblasti prožívání zdraví a nemoci a sociální exkluze a inkluze osob s různým typem postižení. Vyučuje sociologii a metodologii pro studenty Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky. V únoru 2024 absolvovala workshop pro kontaktní osoby organizace Konsent. Je k dispozici komukoli, kdo se potřebuje poradit nebo svěřit ohledně svých zkušeností s nevhodným jednáním a sexuálním obtěžováním.

Kontaktní e-mail: slepicka@mail.muni.cz, osobní setkání po předchozí domluvě telefonicky nebo e-mailem na Pedagogické fakultě nebo v konzultační místnosti Poradenského centra na Komenského náměstí, nebo na jiném místě dle domluvy.

Farmaceutická fakulta

Lea pracuje na FaF jako HR Award manažerka a podílí se na zavádění HR procesů a zlepšování pracovních podmínek a profesního rozvoje výzkumných pracovníků. Absolvovala workshop pro kontaktní osoby pro problematiku sexuálního obtěžování od organizace Konsent na podzim 2023, je tedy k dispozici pro konzultaci či pro pomoc s nahlášením případu.

Kontakt: e-mail: antosoval@pharm.muni.cz, mob. 771 276 563 nebo osobně v budově 45 na Palackého třídě 1946/1 v kanceláři č. 120. Pro osobní setkání je možné využít prostory i mimo fakulty, např. konzultační místnost Poradenského centra na Komenského nám. 2 (místnost č. 236).

Ekonomicko-správní fakulta

Petra pracuje na ESF MU od roku 2019. V rámci projektu HR Award se podílí zejména na zlepšování pracovních podmínek a zavádění transparentních a fungujících HR procesů napříč fakultou. Absolvovala workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent, je tedy k dispozici případným obětem pro konzultaci či pro pomoc s nahlášením případu. Do její agendy spadá také problematika rovných příležitostí. Prošla základním školením v oblasti genderové problematiky od společnosti NKC – gender a věda a podílela se na interním genderovém auditu ESF MU včetně zpracování závěrečné zprávy a návrhů opatření a doporučení na změny na fakultní i univerzitní úrovni.

Kontakt: e-mail: petra.jezova@econ.muni.cz, tel. 549 49 6987, mob. 601 365 022 nebo osobně v kanceláři č. 214 na ESF MU. Pokud by nevyhovovalo osobní setkání v mé kanceláři, ráda rezervuji jinou místnost na ESF, nebo můžeme využít prostory i mimo fakultu, např. konzultační místnost Poradenského centra na Komenského nám. 2 (místnost č. 236).

Ondřej pracuje jako odborný asistent na Katedře ekonomie a na Oddělení právního vzdělávání. Absolvoval workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent a je k dispozici ke konzultaci či pro pomoc s nahlášením případu.

Kontaktovat jej můžete na e-mailu ondrej.spetik@econ.muni.cz, telefonu 549 49 7810 nebo osobně v kanceláři č. 520.

Fakulta informatiky

Barbora absolvovala workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent, je tedy k dispozici případným obětem pro konzultaci či pro pomoc s nahlášením případu. V prostředí FI MU se pohybuje od roku 1999, kdy si jím sama prošla jako studentka. V současnosti je v kontaktu jak se studenty, tak vyučujícími a ráda se zapojí i do debat, jak na FI MU vytvořit oporu těm, kteří by se cítili být jakkoli vyčlenění nebo znevýhodnění.

Kontakt: email: buhnova@fi.muni.cz, tel. 549 494 494, univerzitní MS Teams, osobně v kanceláři A304 na FI MU, Botanická 68a, nebo po dohodě v konzultační místnosti Poradenského centra na Komenského nám. 2 (místnost č. 236).

David Svoboda se v prostředí FI MU pohybuje od roku 1996, kde v současnosti vykonává funkci proděkana pro pregraduální studium. Absolvoval workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent.

Kontakt: na fakultě v konzultačních hodinách. Ideální domluva přes e-mail (svoboda@fi.muni.cz) nebo telekonferenčně (univerzitní MS Teams).

Fakulta sociálních studií

Gabriela pracuje na FSS jako HR manažerka od roku 2019. V dřívějším zaměstnání pracovala na Okresním soudě v Hodoníně, kde doprovázela rozvádějící se rodiče jako mediátorka rodičovských konfliktů, má zkušenosti s vedením individuálních pohovorů a svépomocných skupin. Gabriela byla proškolena jako kontaktní osoba v tématu sex. obtěžování organizací Konsent v březnu roku 2022.

Kontakt: vybiralova@fss.muni.cz, tel. 549 498 353, nebo osobně v kanceláři č. 2.13 na FSS.

Honza pracuje na Fakultě sociálních studií MU od roku 2013 a v rámci oddělení si prošel různými agendami. Sexuální obtěžování je téma, které poslední dobou rezonuje ve společnosti. Jako kontaktní osoba je připraven pomoci případným obětem, ať již budou chtít případ formálně nahlásit či nikoliv.

Kontakt: e-mail: pisarik@fss.muni.cz, tel.: 549 49 69 56, osobně v kanceláři č. 1.20 na Fakultě sociálních studií MU nebo po dohodě na jiném vhodném místě.

Fakulta sportovních studií

Jitka pracuje na FSpS MU od roku 2009 a ve své práci je v každodenním kontaktu se studenty jako pedagog (Sebeobrana specifických skupin, Kriminologie, Karate, Průpravné úpoly aj.) i vedoucí odborných praxí. Absolvovala workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent a další školení akreditovaná MŠMT v oblasti krizové intervence, nenásilné komunikace a práci s agresí. Je k dispozici případným obětem pro konzultaci, podporu či pro pomoc s nahlášením případu.

Kontakt: email: cihounkova@fsps.muni.cz, tel. 549 49 39 58, osobně v kanceláři E34 / 229 v Univerzitním kampusu MU.

Vladimír Jůva pracuje na Katedře pedagogiky sportu Fakulty sportovních studií MU. Ve své pedagogické činnosti se již skoro čtyři dekády věnuje bakalářským, magisterským i doktorským studentům. Odborně se mj. zaměřuje na genderové problémy ve sportovním trenérství. Absolvoval workshop pro kontaktní osoby připravený nezávislou organizací Konsent. Vladimír Jůva je k dispozici případným obětem pro konzultaci či pro pomoc s nahlášením případu.

Kontakt: email: juva@fsps.muni.cz, tel. 549 498 650, osobně v kanceláři č. 115 v budově B33 FSpS MU.

Studentská komora Akademického senátu

Studuji magisterský obor Učitelství historie pro střední školy na Filozofické fakultě MU. Jsem zástupkyní studentů ve fakultním a univerzitním senátu. Aktivně se věnuji tématu práv studentů, kam rozhodně patří i prevence a řešení sexuálního obtěžování. Absolvovala jsem proto školení od Konsentu a stala se kontaktní osobou. Může mi napsat kdokoliv nehledě na fakultu či pohlaví – studující i zaměstnanec, oběť nebo svědek, jsem vám k dispozici na e-mailu anebo na Facebooku, jak vám to bude příjemné.

Kontakt: e-mail: katkaholikova@mail.muni.cz, Facebook: https://www.facebook.com/kata.holikova/

Jsem doktorskou studentkou na Lékařské fakultě MU a už mnoho let zastupuji studenty jak na univerzitní, tak i na fakultní úrovni. Problematika sexuálního obtěžování jako i témata související s genderovou nerovností mě zajímají dlouhou dobu a i proto jsem absolvovala workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent. Jsem plně k dispozici obětem i přihlížejícím jakéhokoli pohlaví či věku, studujícím i zaměstnancům a ráda s Vámi proberu možnosti řešení a pomůžu s nahlášením případu.

Kontakt: e-mail: natalia.antalova@med.muni.cz Facebook: https://www.facebook.com/Natalia.Antalova.MU/

Tomáš studuje psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Od roku 2022 hájí zájmy studujících v Akademickém senátu MU, od roku 2023 předsedá Akademickému senátu FSS. Dlouhodobě tak usiluje o to, aby se na univerzitě všichni studující cítili bezpečně. V roce 2024 absolvoval školení pro kontaktní osoby od organizace Konsent.

Můžete jej kontaktovat přes chat a nebo videohovor na MS Teams a nebo pomocí univerzitní elektronické pošty na adrese vojtisektomas@mail.muni.cz. Po předchozí domluvě se s ním můžete potkat v budově FSS.

 

Další hospodářská střediska

Centrum jazykového vzdělávání

Dominika je absolventkou Masarykovy univerzity a pracuje na univerzitě od roku 2003. Pozice, na kterých se pohybovala, byly vždy spojené s metodickou nebo administrativní podporou akademikům, vědcům, doktorandům – jednoduše všem kolegům v rámci akademické obce. Působila několik let na Rektorátu, pár let na Lékařské fakultě a nyní vede tým personalistek na Centru jazykového vzdělávání. To, jak se zaměstnanci nebo studenti univerzity cítí, a jak spokojení na její půdě jsou, ji motivuje k tomu přihlížet, naslouchat a hlavně pomáhat tehdy a tam, kde je to potřeba.

Dominiku je možné kontaktovat na emailu hobzova@cjv.muni.cz, na tel: 549 497924, osobně na Komenského nám. 2, kde má kancelář, a kde se také nachází konzultační místnost Poradenského centra.

Rektorát

Emilie pracuje na Masarykově univerzitě od r. 2010, na Rektorátě od r. 2016, nyní jako manažerka vnitřní správy a organizace. V rámci celoživotního vzdělávání složila zkoušky z psychologie a pedagogiky, v postgraduálním studiu se zaměřila na uplatňování etických principů v oblasti lidských zdrojů. V rámci dobrovolnické činnosti se věnuje poradenství v oblasti rodinných kompetencí a partnerských vztahů. V listopadu 2022 absolvovala workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent. Je empatická, ráda Vás vyslechne a je k dispozici pro konzultaci či pomoc s nahlášením případu.

Kontakt: e-mail: zichova@rect.muni.cz , tel. 549 49 5476, setkání po dohodě na vhodném místě.

Ústav výpočetní techniky

Jana je součástí ÚVT od února 2023, kde aktuálně působí v roli HR Partnerky. Již v průběhu bakalářského studia sociální pedagogiky a poradenství na FF MU se věnovala praxím v nejrůznějších zařazeních sociální péče, kde byla v každodenním kontaktu s klienty, kteří se nacházeli v obtížných životních situacích. V listopadu 2023 absolvovala workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent. Je zcela k dispozici případným obětem sexuálního obtěžování (a to jak fyzického, tak verbálního či on-line charakteru), je schopna poskytnout základní pomoc při řešení či následném nahlášení případu. Disponuje kontakty na odborná zařízení poradenské či psychologické péče.

Kontakt: e-mail: vesela@ics.muni.cz, případně prostřednictvím MS Teams, či osobně v kanceláři HR v prvním patře budovy Gotex na Šumavské 15. Po domluvě můžeme případně využít prostory mimo ÚVT, např. konzultační místnost Poradenského centra na Komenském náměstí.

Správa kolejí a menz

Jmenuji se Jana Sedláčková a na Masarykově univerzitě pracuji od roku 2008. Od října 2019 působím jako vedoucí Personálního útvaru Správy kolejí a menz MU. Byla jsem oslovena ředitelem SKM, abych se ujala role "kontaktní osoby v oblasti případného sexuálního obtěžování" na Správě kolejí a menz.
V roce 2023 jsem absolvovala workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent zaměřený právě na zmíněnou tématiku a jsem k dispozici pro konzultaci či pro pomoc s nahlášením případu jakéhokoli nevhodného chování nebo obtěžování.

Kontakt: e-mail: sedlackova@skm.muni.cz; telefon: 549 49 2703.

Středisko Teiresiás

Tereza vystudovala psychologii na Filozofické fakultě a nyní pracuje ve Středisku Teiresiás jako pedagogicko-psychologická poradkyně. Je v každodenním kontaktu se studujícími, kteří spolupracují se Střediskem Teiresiás kvůli psychickým obtížím nebo neurodivergentním projevům. Absolvovala workshop Respekt až na půdu a workshop pro kontaktní osoby na MU od organizace Konsent, která se věnuje prevenci genderově podmíněného a sexuálního násilí.

Kontaktovat ji můžete na adrese netolicka@teiresias.muni.cz nebo telefonicky na čísle 549 491 117. Po domluvě na osobní schůzce se sejdete ve Středisku Teiresiás (Komenského nám. 2) v kanceláři Studijního oddělení (místnost č. 121).

CEITEC

Nikola pracuje na vysokoškolském ústavu CEITEC MU v pozici vědecké tajemnice. S podporou studujících i zaměstnanců a zaměstnankyň v oblasti sociálního bezpečí má zkušenosti z pozice Ombudsosoby pro Postdoc stážisty na CEITEC MU, Univerzitní ombudsosoby na Ostravské univerzitě i ze vzdělávacích kurzů a školení pro kontaktní osoby. Jako kontaktní osoba na CEITEC MU je připravena poskytnout potřebou podporu obětem sexuálního násilí či obtěžování a to v případech, kdy oběti čin budou i nebudou chtít dále nahlásit. Diskrétnost a empatie je samozřejmostí.

Nikolu je možné kontaktovat na telefonu: 731 517 754, emailem: nikola.kostlanova@ceitec.muni.cz, nebo osobně v budově UKB E35/127.

Pracoviště celouniverzitní ochrany práv

Eva Janovičová na Masarykově univerzitě aktuálně působí jako ochránkyně práv. Do její agendy spadá mj. řešení případů sexuálního obtěžování nahlášených na univerzitě. Má za sebou čtrnáctiletou praxi v advokacii, kdy se věnovala především občanskému, obchodnímu a pracovnímu právu. V dosavadní advokátní praxi řešila jak soudní konflikty, tak i případy mimosoudních vyrovnání.

Kontakt: ochrance@muni.cz, Web ochrany práv MU

Jan Rigó je absolventem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Považuje za důležité, aby se k sobě lidé chovali nenásilně, s respektem. Ve své praxi se věnoval práci se sociálně vyloučenými komunitami města Brna, kdy nabízel porozumění a hledal řešení, zmírnění následků či krizový plán v tíživé životní situaci klientů. Jan Rigó je zaměstnancem Pracoviště celouniverzitní ochrany práv.

Kontakt: rigo@rect.muni.cz

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info