Obecná psychologie

Popis oboru

Cílem studia je vychovat vědecké pracovníky v oblasti obecné psychologie. Tento obor v sobě zahrnuje témata psychologie kognice, emocí, prožívání a jednání, psychologie osobnosti, dále problematiku metodologie a metod psychologie a psychologické diagnostiky. Připravuje pro práci jak v základním psychologickém a interdisciplinárním výzkumu, tak i v oblasti výzkumu aplikovaného. Důraz je kladen na:

  • prohloubení teoretických poznatků v uvedených psychologických disciplinách, které mohou být využity ve vědeckém výzkumu i při řešení problémů profesionální praxe;
  • poznatky a dovednosti odpovídající nejnovějším rozvojovým trendům uvedených psychologických disciplín;
  • vypěstování schopnosti samostatné vědecké psychologické reflexe různorodých (etických, právních, humanitárních, sociálních, ekonomických) aspektů v různých oborech práce s lidmi;
  • schopnosti sebereflexe efektivity vlastní expertní činnosti.

Úspěšný absolvent je schopen

  • ovládat metodologii a výzkumné postupy potřebné ke komplexní analýze psychologických problémů jednotlivců i sociálních a pracovních skupin a problémových situací;
  • tvořit koncepce, programy, projekty a provádět analýzy;
  • koordinovat výzkumnou, koncepční a analytickou práci odborníků z různých oborů;
  • býtvybaven nejnovějšími teoretickými poznatky z příslušné oblasti psychologie.

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou získanou kvalifikaci uplatnit na pracovištích základního a aplikovaného výzkumu na akademických pracovištích. Pokud student neabsolvoval v pregraduálním studiu obor Psychologie, potom ho absolvování doktorského psychologického studijního programu opravňuje pouze k vědecké práci v absolvovaném doktorském oboru, nikoli k praktickému výkonu povolání psychologa.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Podmínky pro účast v přijímacím řízení: http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd Tématické okruhy pro doktorské studium, Obecná psychologie: Zahrnuje nejen tradiční témata psychologie kognice, emocí, motivace a jednání, ale i psychologii osobnosti, metodologické otázky psychologie a psychodiagnostiku, dějiny psychologie, a témata na pomezí psychologie a dalších vědních oborů (filozofie, etiky, matematika, biologie, neurověd, a dalších oborů). Aktuální výzkumná témata, ke kterým je možné směřovat téma disertační práce z obecné psychologie, se týkají především psychodiagnostických metod, metodologie psychologického výzkumu, aplikace statistickým metod v psychologickém výzkumu, kvalitativní analýzy psychologických dat, psychologickému pohledu na osobnost, na úlohu kognitivních procesů, motivace a emocí v procesu seberegulace. Další možná témata disertační práce z obecné psychologie mohou být formulována po konzultaci s potenciálními školiteli a garantem oboru obecná psychologie prof. PhDr. Petrem Mackem, CSc.

Další informace

http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info