Sociální psychologie

Popis oboru

Doktorské studium je určeno odborníkům, kteří chtějí získat vědeckou kvalifikaci ve studijním oboru Sociální psychologie. Je určeno pro studenty, kteří absolvovali studijní magisterský program Psychologie, výjimečně i pro absolventy jiných příbuzných oborů (magisterských programů na jiných fakultách a vysokých školách). Studium je založeno na samostatné a tvůrčí práci doktorandů, kteří pod vedením školitelů zpracovávají disertační doktorské práce.

Úspěšný absolvent je schopen

  • ovládat metodologii a výzkumné postupy potřebné ke komplexní analýze psychologických problémů jednotlivců i sociálních a pracovních skupin a problémových situací;
  • tvořit koncepce, programy, projekty a provádět analýzy v těchto oblastech;
  • po získání potřebných zkušeností koordinovat výzkumnou, koncepční a analytickou práci odborníků z různých oborů;
  • vybaven nejnovějšími teoretickými poznatky z příslušné oblasti psychologie.

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou získanou kvalifikaci uplatnit ve výzkumných ústavech a pracovištích, jako vysokoškolští učitelé, apod. Pokud student neabsolvoval v pregraduálním studiu obor Psychologie, potom ho absolvování doktorského psychologického studijního programu opravňuje pouze k vědecké práci v absolvovaném doktorském oboru, nikoli k praktickému výkonu povolání psychologa.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Podmínky pro účast v přijímacím řízení: http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd Tématické okruhy: Zahrnuje problematiku interpersonální percepce a kognice, sebepojetí, sebehodnocení a seberegulace v sociálním kontextu, interpretace sociální zkušenosti, sociálních determinant utváření osobnosti, téma sociální identity, osobních i skupinových postojů a hodnot, stereotypů a meziskupinového chování. Rovněž témata, která se týkají vztahu člověka ke společnosti a společenským tématům (např. občanská a politická participace). Dále jde o problematiku interpersonálních vztahů v nejrůznějších kontextech a souvislostech (partnerské vztahy, vztahy v rodině, mezigenerační vztahy, pracovní vztahy atd). Aktuální výzkumná témata, ke kterým je možné směřovat téma disertační práce, se týkají psychologických aspektů občanské a politické participace, utváření vztahu k demokracii, důvěry ve druhé lidi a instituce, tématu občanské, národní a evropské identity, tolerance vůči jiným sociálním skupinám či pocit vlastního vlivu na společenské dění. Další oblast výzkumu a možných témat se dotýká psychologie médií a používání informačních technologií (u dětí, dospívajících, seniorů), včetně problematických zkušeností s online vztahy, online komunikací, kyberšikanou, online agresí, behaviorální závislostmi a excesivním používáním internetu. Další možná témata disertační práce ze sociální psychologie mohou být formulována po konzultaci s potenciálními školiteli a garantem oboru sociální psychologie prof. PhDr. Zbyňkem Vybíralem, Ph.D.

Další informace

http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info