Vývojová psychologie

Popis oboru

Doktorské studium je určeno odborníkům, kteří chtějí získat vědeckou kvalifikaci v oboru vývojová psychologie. Je určeno pro studenty, kteří absolvovali studijní magisterský program psychologie, výjimečně i pro absolventy jiných příbuzných oborů (magisterských programů na jiných fakultách a vysokých školách). Studium je založeno na samostatné a tvůrčí práci doktorandů, kteří pod vedením školitelů zpracovávají disertační doktorské práce.

Úspěšný absolvent je schopen

  • ovládat metodologii a výzkumné postupy potřebné ke komplexní analýze psychologických problémů jednotlivců i sociálních a pracovních skupin a problémových situací;
  • tvořit koncepce, programy, projekty a provádět analýzy v těchto oblastech;
  • po získání potřebných zkušeností koordinovat výzkumnou, koncepční a analytickou práci odborníků z různých oborů;
  • být vybaven nejnovějšími teoretickými poznatky z oblasti vývojové psychologie.

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou získanou kvalifikaci uplatnit ve výzkumných ústavech a pracovištích, jako vysokoškolští učitelé, apod. Pokud student neabsolvoval v pregraduálním studiu obor psychologie, potom ho absolvování doktorského psychologického studijního programu opravňuje pouze k vědecké práci v absolvovaném doktorském oboru, nikoli k praktickému výkonu povolání psychologa.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Podmínky pro účast v přijímacím řízení: http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd Tématické okruhy: Vývojová psychologie Celoživotní vývoj osobnosti. Vývojová psychologie dospělých: změny osobnosti, životní dráha, integrování životní zkušenosti. Vynořující se dospělost. Stadiální teorie vývoje člověka: kritická analýza a verifikace. Specifika a problémy dětí a dospívajících s mentálním handicapem, s poruchami chování a s emočními problémy. Vyrovnávání se s životními obtížemi. Aplikace mnohorozměrných statistických metod (např. strukturální modelování nebo shluková analýza) u longitudinálních dat. Poznámka: Po dohodě se školitelem si student může dohodnout vlastní téma. Oborová rada doporučuje, aby uchazeč o studium v doktorském programu téma své disertace konzultoval s potenciálním školitelem ještě před přijímacím řízením.

Další informace

http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info