Vývojová psychologie

Popis oboru

Doktorské studium je určeno odborníkům, kteří chtějí získat vědeckou kvalifikaci v oboru vývojová psychologie. Je určeno pro studenty, kteří absolvovali studijní magisterský program psychologie, výjimečně i pro absolventy jiných příbuzných oborů (magisterských programů na jiných fakultách a vysokých školách). Studium je založeno na samostatné a tvůrčí práci doktorandů, kteří pod vedením školitelů zpracovávají disertační doktorské práce.

Úspěšný absolvent je schopen

  • ovládat metodologii a výzkumné postupy potřebné ke komplexní analýze psychologických problémů jednotlivců i sociálních a pracovních skupin a problémových situací;
  • tvořit koncepce, programy, projekty a provádět analýzy v těchto oblastech;
  • po získání potřebných zkušeností koordinovat výzkumnou, koncepční a analytickou práci odborníků z různých oborů;
  • být vybaven nejnovějšími teoretickými poznatky z oblasti vývojové psychologie.

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou získanou kvalifikaci uplatnit ve výzkumných ústavech a pracovištích, jako vysokoškolští učitelé, apod. Pokud student neabsolvoval v pregraduálním studiu obor psychologie, potom ho absolvování doktorského psychologického studijního programu opravňuje pouze k vědecké práci v absolvovaném doktorském oboru, nikoli k praktickému výkonu povolání psychologa.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Podmínky pro účast v přijímacím řízení: http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd Tématické okruhy: Zahrnuje témata celoživotního utváření osobnosti, resp. psychického vývoje v jednotlivých etapách (obdobích) života. Zaměřuje se na souvislosti mezi biologickými, psychologickými a sociálními aspekty vývoje osobnosti, rovněž na problematiku vývojové psychopatologie. Aktuální výzkumná témata, ke kterým je možné směřovat téma disertační práce z vývojové psychologie, se týkají výzkumu citové vazby (attachment), výzkumu rodiny a rodinného prostředí dítěte, adolescenta či mladého dospělého. Další oblast výzkumu se zaměřuje na psychosociální vývoj vztahů v adolescenci a přechod z adolescence do dospělosti. Témata disertace se také mohou týkat metodologie výzkumu ve vývojové psychologii, především možnosti zpracování longitudinálních dat. Další možná témata disertační práce z vývojové psychologie mohou být formulována po konzultaci s potenciálními školiteli a garantkou oboru vývojová psychologie doc. Mgr. Lenkou Lacinovou, Ph.D.

Další informace

http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info