Lékařská biologie

Popis oboru

Program Lékařská biologie má za cíl připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech rozvíjených v rámci Biologického ústavu LF MU. Současně dává svým absolventům dostatečně široký metodický základ, takže nejsou ve svých pokračujících kariérách omezeni pouze na oblast, ve které získali doktorát. Absolventi by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích, ale také na možné uplatnění ve firmách disponujících výzkumným zázemím, ve zdravotnických zařízeních, a jako odborní lektoři.

V případě pokračujících vědeckých kariér je u absolventů aktivně podporována a vyžadována dlouhodobá zahraniční zkušenost na pozicích postdoktorandů. Ph.D. kandidáti jsou metodicky velmi dobře připraveni, zvládají nové náročné metody, jsou schopni klást si podstatné vědecké otázky, samostatně plánovat, navrhovat a realizovat složité experimenty, interpretovat a obhajovat slovem i písmem výsledky a zasazovat je do širokého kontextu vědního oboru. Ph.D. kandidáti jsou také systematicky motivování a připravováni pro uplatňování vědeckých poznatků v praxi.

V současné době jsou v rámci Biologického ústavu LF MU a v oblasti působnosti oborové rady Lékařská biologie řešena témata doktorských dizertačních prací, jejichž odborné zaměření souvisí se strukturou ústavu. Ústav je od roku 2016 rozdělen dle výkonu a kvality na 4 kategorie samostatných laboratoří s vlastním výzkumným programem - nízkorozpočtová (Yuh-Man Wadeley), juniorská (Vladimír Rotrekl, Stjepan Uldrijan), seniorská (David Šmajs, Pavel Krejčí) a výjimečná (Lumír Krejčí).

Jednotlivé laboratoře pokrývají následující výzkumná témata, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

 • Rekombinace a oprava DNA (Lumír Krejčí)
 • Buněčná signalizace (Pavel Krejčí)
 • Bakteriální genetika a genomika (David Šmajs)
 • Biologie pluripotentních kmenových buněk (Vladimír Rotrekl)
 • Nádorová biologie (Stjepan Uldrijan)
 • Neurodiferenciace kmenových buněk (Yuh-Man Wadeley)

Jednotlivé laboratoře garantují příslušné části výuky PhD kandidátů v souvislosti s řešenými vědeckými projekty. Spojovacím prvkem mezi laboratořemi jsou sdílené technologie, společné pracovní semináře, odborné semináře, výroční konference Ph.D. kandidátů a vzájemné mentorování Ph.D. kandidátů. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí. Výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních zahraničních konferencích.

Úspěšný absolvent je schopen

 • Má dokonalý přehled o současné úrovni poznání ve svém specifickém oboru.
 • Dokáže se orientovat v příbuzných oborech, případně změnit relativně rychle svoje zaměření.
 • Ovládá široké teoretické a metodické základy vědecké práce.
 • Je metodicky vybaven tak, že může ihned nastoupit na místo vědeckého postdoktorandského pracovníka ve špičkové zahraniční laboratoři bez nutnosti delší metodické přípravy.
 • Je velmi dobře poučen v oblasti etiky vědecké práce a konkrétních etických problémů své specializace.
 • Je schopen odborně vést studenty.
 • Je schopen samostatně navrhovat a provádět výzkum ve všech fázích.
 • Dokáže interpretovat výsledky až do fáze orálního vystoupení na mezinárodní konferenci nebo přípravy publikace do mezinárodního vědeckého časopisu.
 • Dokáže připravit kompetitivní grantovou aplikaci.

Uplatnění absolventů

Absolventi programu Lékařská biologie se uplatňují především na akademických institucích v ČR a v zahraničí (výzkumné ústavy, univerzity). Většina z nich zaujímá po několika letech významné pozice jako je vedoucí výzkumného týmu nebo programu, vedoucí sdílených laboratoří (tzv. core facilities), atd. Část absolventů se uplatňuje také na lektorských pozicích na univerzitách a ve firmách. Procento absolventů, kteří odcházejí mimo obor, je minimální.

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Bohužel nejsou k dipozici žádné detailní informace o přijímacím řízení.

Další informace

http://www.med.muni.cz/index.php?id=122

http://www.med.muni.cz/index.php?id=1593

http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations?lang=cs

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info