Lékařská mikrobiologie a imunologie

Popis oboru

Posláním čtyřletého doktorského programu Lékařská mikrobiologie a imunologie je příprava odborníků, kvalifikovaných zejména k vědecké práci a k působení v akademických institucích v oborech lékařské mikrobiologie, klinické imunologie a příbuzných oborech. Cílem studia je aktivní zvládnutí metodiky vědecké práce v lékařské mikrobiologii a imunologii, osvojení si schopnosti vyhledávání relevantních a recentních informací, jakož i schopnost vytvářet vlastní vědecké publikace v odborných časopisech.

Studium je zaměřeno na reálný výzkum v laboratoři lékařské mikrobiologie a/nebo lékařské imunologie, jakožto na samostatnou práci pod dohledem školitele. Jejím hlavním cílem je, aby vedla k vědecké publikaci, vhodné k uveřejnění ve vědeckém časopise. Kromě tohoto hlavního zaměření je součástí studia nácvik schopností potřebných k vědecké práci, zejména používání statistiky, užívání cizích jazyků a základní všeobecné znalosti daných studijních oborů.

Hlavní kompetence rozvíjené v rámci studia jsou schopnost postavit vhodným způsobem prvotní hypotézu, nalézt cesty, jak tato hypotéza může být testovaná, sledovat tyto cesty, a v závěru dokázat dojít k relevantnímu závěru s ohledem k nezbytné diskusi mezi aktuálním výzkumem a jinými pracemi publikovanými na stejné či podobné téma. To vše také zahrnuje porozumění specifičnosti lékařské mikrobiologie a imunologie ve srovnání s jinými vědeckými tématy. V neposlední řadě se také očekává, že studenti budou schopni formulovat své výsledky a závěry ve formě vhodné pro publikování ve vědeckém časopise.

Studium je strukturováno tak, že jeho základem je vlastní vědecká práce a její průběžné hodnocení školitelem. Veškeré další části studia představují podporu tohoto základu.

Program je určen pro absolventy magisterských programů, zejména získaných v oborech všeobecné medicíny, biologie, genetiky a souvisejících oborů, kteří mají v úmyslu si rozšířit své znalosti a schopnosti v oborech lékařské mikrobiologie a imunologie, zejména pokud mají v úmyslu do budoucna působit v akademických institucích.

Ti, kteří absolvují tento program, budou schopni pracovat v týmech mikrobiologického nebo imunologického výzkumu a být platnými členy akademických institucí.

Studenti budou mít možnost spolupracovat nejen s experty z mateřské univerzity, ale také z různých spolupracujících pracovišť.

Úspěšný absolvent je schopen

  • dobře se orientovat ve všech oblastech lékařské mikrobiologie a imunologie;
  • shromažďovat výzkumná data a připravit je ke statistickému zpracování;
  • sledovat aktuální trendy v lékařské mikrobiologii a klinické imunologii, ale také v medicíně, biologii a genetice jako celku;
  • předávat získané zkušenosti formou vědeckých publikací, přednášek, eventuálně také pedagogických aktivit;
  • správně interpretovat výsledky mikrobiologického/imunologického výzkumu a umět o nich diskutovat ve vědecké komunitě;
  • samostatně vést práce studentů bakalářského či magisterského programu.

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou primárně připraveni pro pracovní pozice a možnost dalšího rozvoje v akademických institucích, zejména na universitách, ale také v dalších výzkumných institucích. Nicméně mohou také dobře nacházet místo v soukromých společnostech, zvláště těch, které vyvíjejí inovované přístroje, nástroje a materiály pro mikrobiologický a imunologický výzkum a výuku, ale také pro praktickou klinickou mikrobiologii a imunologii. Mohou také nacházet místo v institucích zaměřených na management výzkumu a transfer technologií.

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Bohužel nejsou k dipozici žádné detailní informace o přijímacím řízení.

Další informace

http://www.med.muni.cz/index.php?id=122

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info