Mezinárodní a evropské právo

Popis oboru

Obor se zaměřuje na zkoumání mezinárodního práva veřejného a práva Evropské unie ve všech jejich souvislostech. Studenti získají základní teoretický rámec použitelný pro obě zaměření a současně jim tento obor umožní konkrétní specializaci buď na mezinárodní právo veřejné, nebo na právo Evropské unie. Obě specializace mají společný základ, ale pro studium jednotlivých dílčích oblastí se obsahově zcela rozcházejí, aby bylo dosaženo specializace absolventa s optimálním efektem. Společným základem je obecná právní teorie a ty instituty mezinárodního a unijního práva, které jsou společné nebo se překrývají (zejména teorie mezinárodních organizací v návaznosti na suverenitu státu, právo mezinárodních smluv).

Cílem studia je vytvořit hluboký teoretický základ oboru, rozvinout schopnost jeho aplikace v praxi, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v oboru. Hlavním cílem studia je připravit studenta pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci.

Nepominutelnou součástí doktorského studia je osvojení metod a dovedností vědecké práce. Širší základ studijního oboru tvoří příprava na vědeckou a pedagogickou práci, jazyková příprava a základní poznatky o vývoji jiných právních oborů. Tento širší základ je společný pro celý doktorský studijní program.

Úspěšný absolvent je schopen

  • U specializace mezinárodní právo veřejné: porozumět struktuře a fungování mezinárodního společenství na bázi mezinárodního práva, systému mezinárod. práva z hlediska jeho obsahu, výkladu a aplikace, včetně jeho průniků do práva vnitrostátního a unijního.
  • U specializace právo EU: porozumět struktuře a fungování nadstátního útvaru, kterým EU je, orientovat se v celém systému práva EU a aplikovat ho, jakož i řešit jeho střety s právem vnitrostátním.
  • Pro obě specializace: pochopit podstatu a fungování velmi specifických právních systémů, které přesahují národní rozměr práva.

Uplatnění absolventů

Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci, ev. těm, kteří chtějí získat hlubší teoretické znalosti v některé z uvedených disciplín.

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Bohužel nejsou k dipozici žádné detailní informace o přijímacím řízení.

Další informace

http://www.law.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info