Mezinárodní právo soukromé

Popis oboru

Mezinárodní právo soukromé, včetně jeho širšího základu, kterým je mezinárodní právo procesní a právo mezinárodního obchodu, patří do systému národního právní řádu. Nicméně ve svém zaměření přesahuje hranice národních právních řádů. Přesah je dán jak zdroji právní úpravy, internacionální povahou vědy mezinárodního práva soukromého a faktickým přesahem právních vztahů, které jsou předmětem jeho úpravy.

Cílem doktorského studia v oblasti mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu je osvojení si právně-teoretických znalostí v oboru mezinárodní právo soukromé a obchodní a jeho širšího vědního základu, kterým je občanské právo hmotné a procesní a právo evropské, jakož i osvojení si metod a dovedností vědecké práce. Širší základ studijního oboru tvoří příprava na vědeckou a pedagogickou práci, jazyková příprava a základní poznatky o vývoji jiných právních oborů. Studium je určeno především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci v oboru, práci v mezinárodních organizacích, v zahraničí, práci v mezinárodních advokátních kancelářích, ev. těm, kteří chtějí získat hlubší teoretické znalosti v oboru. Nosná témata oboru směřují do oblasti kolizního práva, přímých norem, procesního práva, rozhodčího práva a práva mezinárodního obchodu.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Systematicky vědecky pracovat napříč tématy pokrytými oborem.
  • Pohybovat se ve vědecké komunitě na národní i mezinárodní úrovni.
  • Disponovat znalostmi a dovednostmi týkajícími se oboru na národní, evropské i mezinárodní úrovni.
  • Být schopen sepsat užší i širší vědecká pojednání z dané oblasti.
  • Nadstandardně pochopit a uchopit materii mezinárodního práva soukromého.

Uplatnění absolventů

Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci. To je základní určení a vymezení. Samozřejmě je program otevřen i těm, kteří ze speciálních důvodů chtějí získat hlubší teoretické znalosti v oblasti mezinárodního práva soukromého, mezinárodního práva procesního, mezinárodního rozhodčího řízení a práva mezinárodního obchodu.

Pokud máme charakterizovat zaměstnavatele, jedná se o vědecká pracoviště, pedagogická pracoviště, zahraniční pracoviště, struktury mezinárodních organizací včetně Evropské unie, advokátní kanceláře zabývající se mezinárodní problematikou, další pracoviště, kde se lze setkat s přeshraniční problematikou.

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Bohužel nejsou k dipozici žádné detailní informace o přijímacím řízení.

Další informace

http://www.law.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info