Pracovní právo

Popis oboru

Studium oboru je zaměřeno na prohloubení znalostí o teoretických základech pracovního práva ČR a jeho začlenění do kontextu vývoje pracovního práva v Evropě po II. světové válce. Zaměřuje se proto na historii vývoje pracovního práva na našem území, jeho vazby na ostatní soukromoprávní odvětví, zejména právo občanské, právo sociálního zabezpečení a právo ústavní, vztah k mezinárodnímu pracovnímu právu (zejména k úmluvám Mezinárodní organizace práce) a komunitárnímu právu. Širším vědním základem oboru je občanské právo hmotné a procesní. Součástí studia je i osvojení si základů vědecké práce a aplikace teoretických znalostí v řešení praktických problémů. Při studiu student spolupracuje nejen s justičními pracovišti, ale i s vědeckými pracovišti ČR a jinými vysokými školami v ČR i v zahraničí.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vysvětlit principy fungování pracovního práva;
  • interpretovat a aplikovat normy dané oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení;
  • samostatných úvah o pracovním právu de lege lata, a to zejména v reakci na tvorbu a realizaci odpovídajících politik státu;
  • mezinárodní komunikace s odbornými pracovišti a vytváření mezinárodních vědeckovýzkumných týmů v oblastech pracovního práva;
  • fundované publikační činnosti v národním i mezinárodním měřítku v problematice pracovního práva;
  • didakticky působit v oblastech pracovního práva.

Uplatnění absolventů

Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci, ev. těm, kteří chtějí získat hlubší teoretické znalosti v některé z právních disciplín.

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Bohužel nejsou k dipozici žádné detailní informace o přijímacím řízení.

Další informace

http://www.law.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info