Historie - obecné dějiny

Popis oboru

Absolvent doktorského studia v oboru českých/obecných dějin získá v jeho průběhu důkladnou znalost českých/obecných dějin jako celku a stane se odborníkem v předmětu své specializace. Získá náležité a soustavné znalosti z historiografie a filozofie dějin a zvládne aktivně alespoň jeden světový jazyk, podle odborného zaměření zvládne i pramenné jazyky (latina, stará němčina). Tyto své znalosti uplatní při vlastním vědeckém bádání, které se bude opírat o náročnou heuristiku, včetně samostatného archivního výzkumu, a povede k získání nových vědeckých poznatků a výsledků, k jejich formulování v podobě vědeckých studií a publikování v odborném tisku. Bude připraven k celoživotnímu osvojování nových vědeckých poznatků a metod a k jejich kritickému vyhodnocování.

Úspěšný absolvent je schopen

  • prokázat znalost klíčových vývojových trendů a problémů českých a obecných dějin od středověku do současnosti a základní odborné literatury k nim s důrazem na epochy a období, k nimž se váže téma disertační práce, a vyložit je na odborné vědecké úrovni;
  • prokázat schopnost orientovat se v nejnovějších výsledcích českého i zahraničního bádání o vybraných problémech dějin;
  • osvojit a uplatnit teoretické a metodické přístupy k analýze historických jevů a procesů;
  • prokázat znalost hlavních historiografických škol.

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia historie se uplatní jako řádně připravený odborník především v oblasti historického výzkumu, ale i v dalších oblastech a oborech vyžadujících humanitní vzdělání.

Bude schopen vedle specializovaných znalostí nabídnout také samostatné uvažování a jednání, kritické a racionální myšlení a soustavnou práci s informacemi. Dokáže se uplatnit na vysokých školách, ve vědeckých institucích, muzeích, v překládání a vydávání odborné literatury, v mediální oblasti i v soukromé sféře.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Informace o přijímacím řízení: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci/doktorske/index_html Podklady pro přijímací pohovor - projekt disertační práce a podepsaný životopis dodat na oddělení pro přijímací řízení (poštou, osobně) do 9. 5. 2017.

Další informace

http://phil.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info