Pedagogika

Popis oboru

Cílem doktorského studia je vědecká příprava v oboru pedagogika. Absolvent doktorského studia pedagogiky je připraven k samostatné a vysoce odborné vědecko-výzkumné činnosti v oblasti pedagogických oborů. Disponuje schopnostmi a znalostmi základních i profilujících pedagogických disciplín, metodologie pedagogického výzkumu, projektování a realizace empirického výzkumu a evaluace jeho výsledků, zprostředkování výsledků svého bádání odborné komunitě a spolupráce s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

Úspěšný absolvent je schopen

  • disponovat hlubšími znalostmi ze základních i profilujících pedagogických disciplín;
  • disponovat hlubšími znalostmi a dovednostmi z metodologie pedagogického výzkumu;
  • projektovat a realizovat pedagogický výzkum a evaluovat jeho výsledky;
  • zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě;
  • spolupracovat s odborníky jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studijního programu pedagogika se mohou uplatnit zejména na těchto pracovištích: na vysokých školách, zejména na katedrách pedagogiky pedagogických, filozofických a podobně zaměřených fakult v ČR, v různých vzdělávacích organizacích a výzkumných pracovištích a v poradenských a manažerských organizacích.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Požadované podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Oddělení pro přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně (Gorkého 13, přízemí, dveře č. 3) do středy 13. prosince 2017 (včetně):

Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia – u přijímacích zkoušek se nevyžaduje.

Další informace

Nabídka témat pro potenciální uchazeče o studium

http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/doktorske/phd-new/

Seznam aktuálně řešených témat disertačních prací

http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/doktorske/topic/view?set_language=cs

Aktuální informace o doktorském studiu

http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/obory/doktorske/

Studijní plán pro prezenční studium

http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/doktorske/studijni-plan-prezencni-studium.pdf

Studijní plán pro kombinované studium

http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/doktorske/Studijni%20plan%20KOMBINOVANE%20STUDIUM.pdf

Pro další informace se obracejte na garanty oboru: prof. Milana Pola a dr. Romana Švaříčka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info